ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/977, 7. juuli 2020, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) nr 1235/2008 seoses mahepõllumajanduslike toodete tootmise kontrollimisega COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 977 07.07.2029 09.07.2029
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1156, 4. august 2020, millega laiendatakse komisjoni rakendusmäärusega (EÜ) 2018/186 (teatava Hiina Rahvavabariigist pärit korrosioonikindla terase impordi kohta) kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatava väheste muudatustega korrosioonikindla terase suhtes Euroopa Komisjon m 1156 04.08.2020 06.08.2020
3 Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Riigihalduse min m 31 03.08.2020 08.08.2020
4 Tagatise piisavuse hindamise ja suuruse arvutamise põhimõtted Majandus- ja taristusmin m 46 03.08.2020 08.08.2020
5 Komisjoni määrus (EL) 2020/1149, 3. august 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa diisotsüanaatide osas  Euroopa Komisjon m 1149 03.08.2020 24.08.2020
6 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1150, 3. august 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5454 all)   Euroopa Komisjon o 1150 03.08.2020
7 Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 32 "Kallemäe Kooli põhimäärus" kehtetuks tunnistamine Haridus- ja teadusmin m 27 31.07.2020 01.09.2020
8 Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus Maaelumin m 56 31.07.2020 08.08.2020
9 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1147, 31. juuli 2020, millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile "ClearKlens product based on IPA"  Euroopa Komisjon m 1147 31.07.2020 24.08.2020
10 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1148, 31. juuli 2020, millega kehtestatakse tarbijahindade harmoneeritud indeksite ja eluaseme hinnaindeksi metoodilised ja tehnilised spetsifikatsioonid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/792  Euroopa Komisjon m 1148 31.07.2020 24.08.2020
11 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1145, 31. juuli 2020, milles vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta sätestatakse tehniline teave tehniliste eraldiste ja põhiomavahendite arvutamiseks aruannete puhul, mille aruandekuupäev on ajavahemikul 30. juunist 2020 kuni 29. septembrini 2020 Euroopa Komisjon m 1145 31.07.2020 04.08.2020
12 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1146, 31. juuli 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1956 teatavaid majapidamisseadmeid, soojuslinke, televisiooni-, heli- ja multimeediasignaalide kaabelvõrkude seadmeid, kaitselüliteid, kaarlahenduse kustutamisseadmeid ja kaarkeevitusseadmeid, kohtkindlates paigaldistes püsivaks ühendamiseks ette nähtud paigaldus-pistikühendusi, trafosid, reaktoreid, elektritoiteplokke ja nende kombinatsioone, elektrisõidukite juhtivuslikku laadimissüsteemi, juhtmeköidiseid ja juhistikke, juhtimisahelaseadmeid ja lülituselemente, hädavalgustust, valgustitega kasutatavaid elektronahelaid ning lahenduslampe käsitlevate harmoneeritud standardite osas Euroopa Komisjon o 1146 31.07.2020 03.08.2020
13 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 267 30.07.2020 01.08.2020
14 Volituse andmine ASi Operail aktsiakapitali suurendamiseks VV k 262 30.07.2020 30.07.2020
15 Raha eraldamine VV k 263 30.07.2020 30.07.2020
16 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasu eest võõrandamiseks VV k 264 30.07.2020 30.07.2020
17 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 265 30.07.2020 30.07.2020
18 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 266 30.07.2020 30.07.2020
19 Maaeluministri määruste muutmine Maaelumin m 55 30.07.2020 08.08.2020
20 Nõukogu otsus (EL) 2020/1152, 30. juuli 2020, millega nimetatakse ametisse kaks Kreeka Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liiget Euroopa Nõukogu o 1152 30.07.2020 30.07.2020
21 Nõukogu otsus (EL) 2020/1153, 30. juuli 2020, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed Euroopa Nõukogu o 1153 30.07.2020 30.07.2020
22 Peaministri 30. aprilli 2019. a korralduse nr 31 "Peaministri ja ministrite asendamine" muutmine Peaminister k 131 29.07.2020 29.07.2020
23 Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 "Siseministeeriumi põhimäärus" muutmine VV m 63 29.07.2020 03.08.2020
24 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine struktuuritoetuste valdkonnas seoses vaidemenetluse üleandmisega Riigi Tugiteenuste Keskusele Haridus- ja teadusmin m 26 29.07.2020 01.09.2020
25 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1154, 29. juuli 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego" (KPN) Euroopa Komisjon m 1154 29.07.2020 25.08.2020
26 Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 "Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded" muutmine Keskkonnamin m 41 24.07.2020 01.08.2020
27 Keeleameti põhimäärus Haridus- ja teadusmin m 25 24.07.2020 01.08.2020
28 Siseministri 27. septembri 2011. aasta määruse nr 21 "Arestimaja sisekorraeeskiri" muutmine Sisemin m 31 24.07.2020 01.08.2020
29 R. Kaljuranna nimetamine ja K. Kaarelsoni tagasikutsumine Vabariigi President o 620 24.07.2020 24.07.2020
30 U. Eigla nimetamine ja M. Tarmaku tagasikutsumine Vabariigi President o 621 24.07.2020 24.07.2020
31 L. Bambuse nimetamine ja J. Jõesaar-Ruusalu tagasikutsumine Vabariigi President o 622 24.07.2020 24.07.2020
32 I. Ameri nimetamine Vabariigi President o 623 24.07.2020 24.07.2020
33 C. Kuningas-Saagpaku nimetamine ja P. Teesalu tagasikutsumine Vabariigi President o 624 24.07.2020 24.07.2020
34 J. Reinholdi nimetamine Vabariigi President o 625 24.07.2020 24.07.2020
35 M. Haljase nimetamine ja S. Soone tagasikutsumine Vabariigi President o 626 24.07.2020 24.07.2020
36 P. Teesalu nimetamine ja C. Kuningas-Saagpaku tagasikutsumine Vabariigi President o 627 24.07.2020 24.07.2020
37 T. Riisalo puhkusele lubamine Vabariigi President kk 107 24.07.2020 24.07.2020
38 Raha eraldamine VV k 258 23.07.2020 23.07.2020
39 Kultuuriministri 9. mai 2019. a määruse nr 22 "Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord" muutmine Kultuurimin m 20 23.07.2020 31.07.2020
40 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks VV m 62 23.07.2020 01.08.2020
41 Narva vangilaagri kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 117 23.07.2020 07.08.2020
42 Viljandi Vana kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 118 23.07.2020 07.08.2020
43 Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 "Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Sotsiaalmin m 34 22.07.2020 27.07.2020
44 Siseministri määruste muutmine seoses välismaalaste seaduse muutmise seadusega Sisemin m 30 22.07.2020 01.08.2020
45 Keskkonnaministri 30. novembri 2012. a määruse nr 39 "Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse põhimäärus" muutmine Keskkonnamin m 39 21.07.2020 01.10.2020
46 Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 44 "Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid" muutmine Keskkonnamin m 40 21.07.2020 27.07.2020
47 Muuseumi relvakollektsiooni käitlemise ning relvakollektsiooni kuuluvate relvade ja laskemoona üle arvestuse pidamise kord Kultuurimin m 18 21.07.2020 27.07.2020
48 Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 "Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord" muutmine Kultuurimin m 19 21.07.2020 27.07.2020
49 Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis" muutmine Sisemin m 29 17.07.2020 21.07.2020
50 Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele VV k 257 16.07.2020 16.07.2020

avalikgif