ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/977, 7. juuli 2020, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) nr 1235/2008 seoses mahepõllumajanduslike toodete tootmise kontrollimisega COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 977 07.07.2029 09.07.2029
2 Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00 VV k 10 15.01.2021 15.01.2021
3 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 16 15.01.2021 18.01.2021
4 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/38, 15. jaanuar 2021, millega kehtestatakse ühine lähenemisviis väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona ekspordiga seotud lõppkasutaja sertifikaatide elementide suhtes Euroopa Nõukogu o 38 15.01.2021 31.12.2021
5 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/28, 14. jaanuar 2021, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1362/2000 Mehhikost pärit banaanide suhtes kehtestatud liidu tariifikvoodi osas Euroopa Komisjon m 28 14.01.2021 16.01.2021
6 Kaja Kallase määramine peaministrikandidaadiks Vabariigi President o 689 14.01.2021 14.01.2021
7 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/33, 14. jaanuar 2021, seoses Hispaaniale loa andmisega mitte võtta käibemaksu omavahendite baasi arvutamisel 2024. aasta lõpuni arvesse teatavat liiki tehinguid autorite osutatud teenuste puhul (teatavaks tehtud numbri C(2021) 80 all) Euroopa Komisjon o 33 14.01.2021
8 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/24, 13. jaanuar 2021, millega muudetakse seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisas Ühendkuningriiki käsitlevat kannet selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelus, millest võib importida liitu ja vedada läbi liidu teatavaid linnukasvatussaadusi  Euroopa Komisjon m 24 13.01.2021 17.01.2021
9 Komisjoni määrus (EL) 2021/25, 13. jaanuar 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 39 ning rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 4, 7, 9 ja 16  Euroopa Komisjon m 25 13.01.2021 03.02.2021
10 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/31, 13. jaanuar 2021, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 rakenduseeskirjad seoses andmete kvaliteedi miinimumstandardite ja tehniliste kirjeldustega fotode, DNA-profiilide ja daktüloskoopiliste andmete sisestamiseks Schengeni infosüsteemi (SIS) politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1345 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9228 all) Euroopa Komisjon o 31 13.01.2021
11 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/32, 13. jaanuar 2021, milles käsitletakse biotsiidi BIOBOR JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist lubava, Luksemburgi keskkonnaameti võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 13 all) Euroopa Komisjon o 32 13.01.2021
12 Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuse määramise tingimused ja kord Kultuurimin m 1 12.01.2021 18.01.2021
13 Nõukogu otsus (EL) 2021/26, 12. jaanuar 2021, millega pikendatakse täiendavalt otsusega (EL) 2020/430 kehtestatud ning otsustega (EL) 2020/556, (EL) 2020/702, (EL) 2020/970, (EL) 2020/1253 ja (EL) 2020/1659 pikendatud ajutist erandit nõukogu kodukorrast seoses reisimisraskustega, mida põhjustab COVID-19 pandeemia liidus Euroopa Nõukogu o 26 12.01.2021 12.01.2021
14 Ettevõtlusministri 2. septembri 2015. a määruse nr 113 "Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord" muutmine Väliskaubandus- ja infotehnoloog m 1 11.01.2021 18.01.2021
15 Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine Riigihalduse min m 1 11.01.2021 18.01.2021
16 Riigihalduse ministri 29. mai 2018. a määruse nr 26 "Väikesaarte programm" muutmine Riigihalduse min m 2 11.01.2021 18.01.2021
17 Põllumajandusministri 1. aprilli 2015. a määruse nr 29 ""Eesti maaelu arengukava 2014-2020" raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord" muutmine Maaelumin m 3 11.01.2021 18.01.2021
18 Haridus- ja teadusministri 28. aprilli 2020. a määruse nr 12 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas" muutmine Haridus- ja teadusmin m 1 11.01.2021 18.01.2021
19 Põhiseaduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 2 11.01.2021 11.01.2021
20 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 3 11.01.2021 11.01.2021
21 Kultuurikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 4 11.01.2021 11.01.2021
22 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 6 08.01.2021 11.01.2021
23 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/16, 8. jaanuar 2021, millega kehtestatakse liidu veterinaarravimite andmebaasi (liidu ravimite andmebaasi) jaoks vajalikud meetmed ja praktiline kord Euroopa Komisjon m 16 08.01.2021 31.01.2021
24 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/17, 8. jaanuar 2021, millega kehtestatakse selliste muudatuste loetelu, mis ei vaja hindamist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/6  Euroopa Komisjon m 17 08.01.2021 31.01.2021
25 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/18, 8. jaanuar 2021, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2020/1809 (milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 154 all)   Euroopa Komisjon o 18 08.01.2021
26 Ajutise sõjaväelise auastme andmine Vabariigi President o 113 08.01.2021 08.01.2021
27 Eesti Haigekassa 2021. aasta eelarve kinnitamine Haigekassa nõukogu o 2 08.01.2021 08.01.2021
28 Raha eraldamine VV k 2 07.01.2021 07.01.2021
29 Volitus siseministrile halduslepingu sõlmimiseks VV k 3 07.01.2021 07.01.2021
30 1949. aasta Genfi teeliikluse konventsiooniga ühinemine VV k 4 07.01.2021 07.01.2021
31 Eesti Vabariigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi salastatud teabe kaitse kokkuleppe eelnõu heakskiitmine VV k 5 07.01.2021 07.01.2021
32 Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 "Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid" muutmine Sotsiaalmin m 1 07.01.2021 11.01.2021
33 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/11, 7. jaanuar 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 498/2012 Venemaa Föderatsioonist Euroopa Liitu eksporditava puidu suhtes kehtivate tariifikvootide eraldamise kohta Euroopa Komisjon m 11 07.01.2021 28.01.2021
34 Siseministri 14. jaanuari 2019. aasta määruse nr 3 "Õigustatud huvi korral rahvastikuregistrist andmete väljastamise eest volitatud töötlejale makstavad tasud" muutmine Rahvastikumin m 1 07.01.2021 01.02.2021
35 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/14, 7. jaanuar 2021, millega muudetakse otsust 2014/219/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu ÜJKP missiooni Malis (EUCAP Sahel Mali) Euroopa Nõukogu o 14 07.01.2021 07.01.2021
36 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/15, 7. jaanuar 2021, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 112 all) Euroopa Komisjon o 15 07.01.2021
37 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/27, 7. jaanuar 2021, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus "Kodanikuühiskonna algatus massilise biomeetrilise jälgimise keelustamiseks" (teatavaks tehtud numbri C(2021) 32 all) Euroopa Komisjon o 27 07.01.2021
38 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/9, 6. jaanuar 2021, millega kehtestatakse Türgist pärit teatavate rauast, legeerimata terasest või muust legeerterasest kuumvaltsitud lehttoodete suhtes ajutine dumpinguvastane tollimaks Euroopa Komisjon m 9 06.01.2021 08.01.2021
39 Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus Maaelumin m 2 06.01.2021 11.01.2021
40 Keskkonnaministri 02. jaanuari 2013. a määruse nr 1 "Eesti Loodusmuuseumi põhimäärus" muutmine Keskkonnamin m 62 06.01.2021 11.01.2021
41 Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmete nimetamine Vabariigi President kk 112 06.01.2021 06.01.2021
42 2021. aastal antavad tootmiskohustusega seotud otsetoetused ja väikepõllumajandustootja toetus Maaelumin m 1 05.01.2021 10.01.2021
43 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/7, 5. jaanuar 2021, milles käsitletakse biotsiidi Biobor JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist võimaldava Soome ohutus- ja kemikaaliameti võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 7 all) Euroopa Komisjon o 7 05.01.2021
44 Raha eraldamine VV k 1 04.01.2021 04.01.2021
45 Nõukogu otsus (EL) 2021/13, 4. jaanuar 2021, millega nimetatakse ametisse üks Iirimaa esitatud Regioonide Komitee liige ja kaks Iirimaa esitatud asendusliiget Euroopa Nõukogu o 13 04.01.2021 04.01.2021
46 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 473 30.12.2020 01.01.2021
47 Raha eraldamine VV k 474 30.12.2020 30.12.2020
48 Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 "Tööhõiveprogramm 2021-2023" muutmine VV m 103 30.12.2020 08.01.2021
49 Põhiseaduskomisjoni ja väliskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 163 30.12.2020 30.12.2020
50 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 463 29.12.2020 30.12.2020

avalikgif