ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/385, 2. märts 2021, millega muudetakse otsuse 93/52/EMÜ II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vaba staatusega, otsuse 2003/467/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult tuberkuloosist vaba ja brutselloosist vaba staatusega ning otsuse 2008/185/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade Aujeszky haigusest vaba staatusega ja heakskiidu andmisega Aujeszky haiguse likvideerimisprogrammi jaoks (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1064 all)   02.03.3021 385 Euroopa Komisjon m
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/977, 7. juuli 2020, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) nr 1235/2008 seoses mahepõllumajanduslike toodete tootmise kontrollimisega COVID-19 pandeemia tõttu  07.07.2029 09.07.2029 977 Euroopa Komisjon m
3 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/619, 15. aprill 2021, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2020/2235, (EL) 2020/2236 ja (EL) 2021/403 seoses loomatervise sertifikaatide, loomatervise/ametlike sertifikaatide ja ametlike sertifikaatide kasutamist käsitlevate üleminekusätetega  15.04.2021 19.04.2021 619 Euroopa Komisjon m
4 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/620, 15. aprill 2021, milles sätestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 kohaldamiseks seoses teatavate liikmesriikide ning nende tsoonide ja bioturvarühmikute taudivaba staatuse ja vaktsineerimisvaba staatuse heakskiitmisega teatavate loetellu kantud taudide suhtes ning nende taudide likvideerimise programmide heakskiitmisega  15.04.2021 19.04.2021 620 Euroopa Komisjon m
5 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/621, 15. aprill 2021, millega muudetakse määrust (EL) nr 37/2010, et liigitada aine imidaklopriid selle jääkide piirnormi järgi loomsetes toiduainetes  15.04.2021 06.05.2021 621 Euroopa Komisjon m
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/622, 15. aprill 2021, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL kohaldamiseks seoses omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuet käsitleva aruandluse ühtsete aruandlusvormide, juhiste ja metoodikaga  15.04.2021 06.05.2021 622 Euroopa Komisjon m
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/623, 15. aprill 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/605 (milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I lisa  15.04.2021 17.04.2021 623 Euroopa Komisjon m
8 Komisjoni määrus (EL) 2021/618, 15. aprill 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses diklofopi, fluopüraami, ipkonasooli ja terbutüülasiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal  15.04.2021 06.05.2021 618 Euroopa Komisjon m
9 A. Veerpalult teenetemärgi äravõtmine 15.04.2021 15.04.2021 727 Vabariigi President o
10 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/627, 15. aprill 2021, millega kehtestatakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemis (ETIAS) logide pidamise ja neile juurdepääsu reeglid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/1240 15.04.2021 06.04.2021 627 Euroopa Komisjon o
11 Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi põhimäärus 14.04.2021 18.04.2021 6 Haridus- ja teadusmin m
12 Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumi põhimäärus 14.04.2021 18.04.2021 7 Haridus- ja teadusmin m
13 Haridus- ja teadusministri 1. veebruari 2016. a määruse nr 7 "Hiiumaa Gümnaasiumi põhimäärus" muutmine 14.04.2021 19.04.2021 8 Haridus- ja teadusmin m
14 Sotsiaalministri 12. septembri 2008. a määruse nr 49 "Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ja tähtajad ning selliste harvikhaiguste loetelu, mille puhul makstakse puudega lapse toetust" muutmine 14.04.2021 01.05.2021 12 Sotsiaalkaitsemin m
15 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/606, 14. aprill 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/405 I lisa, IV-XIII lisa ja XVI lisa Valgevenet ning Ühendkuningriiki ja Briti krooni sõltkondi Guernseyt, Mani saart ja Jerseyt käsitlevate kannete osas selliste kolmandate riikide või nende piirkondade loetelus, kust on lubatud liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomi ja kaupu  14.04.2021 18.04.2021 606 Euroopa Komisjon m
16 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/607, 14. aprill 2021, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit sidrunhappe impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks, mis laieneb Malaisiast lähetatud sidrunhappe impordile, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Malaisiast pärinevana või mitte 14.04.2021 16.04.2021 607 Euroopa Komisjon m
17 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/608, 14. aprill 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1793, milles käsitletakse teatavatest kolmandatest riikidest liitu sisenevate teatavate kaupade ametliku kontrolli ajutiselt rangemaks muutmist ja nende suhtes erakorraliste meetmete kohaldamist ning millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) 2017/625 ja (EÜ) nr 178/2002 ( 1 ) 14.04.2021 05.05.2021 608 Euroopa Komisjon m
18 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/617, 14. aprill 2021, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2020/2235 ja (EL) 2020/2236 seoses loomatervise sertifikaatide näidiste ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidistega teatavate veeloomade ja loomsete saaduste liitu toomiseks  14.04.2021 19.04.2021 617 Euroopa Komisjon m
19 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/609, 14. aprill 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2020/439 terminaalselt steriliseeritud meditsiiniseadmete pakendeid ja tervishoiutoodete steriliseerimist käsitlevate harmoneeritud standardite osas 14.04.2021 15.04.2021 609 Euroopa Komisjon o
20 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/610, 14. aprill 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2020/437 meditsiinis kasutatavaid liiklusvahendeid ja nende varustust, anesteesia- ja hingamisseadmeid, meditsiiniseadmete bioloogilist hindamist, terminaalselt steriliseeritud meditsiiniseadmete pakendeid, tervishoiutoodete steriliseerimist, inimestel tehtavaid meditsiiniseadmete kliinilisi uuringuid, mitteaktiivseid kirurgilisi implantaate, loomseid kudesid või nende derivaate kasutavaid meditsiiniseadmeid, elektroakustikat ja elektrilisi meditsiiniseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite osas 14.04.2021 15.04.2021 610 Euroopa Komisjon o
21 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/611, 14. aprill 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2020/438 meditsiiniseadmete bioloogilist hindamist, terminaalselt steriliseeritud meditsiiniseadmete pakendeid, tervishoiutoodete steriliseerimist ja inimestel tehtavaid meditsiiniseadmete kliinilisi uuringuid käsitlevate harmoneeritud standardite osas 14.04.2021 15.04.2021 611 Euroopa Komisjon o
22 Komisjoni otsus (EL, Euratom) 2021/625, 14. aprill 2021, esmasvahendajate võrgustiku loomise ning sündikaattehingute pea- ja kaaskorraldajate kõlblikkuskriteeriumide kindlaksmääramise kohta seoses komisjoni laenuvõtmistegevusega liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel 14.04.2021 19.04.2021 625 Euroopa Komisjon o
23 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/626, 14. aprill 2021, millega luuakse InvestEU portaal ja nähakse ette selle tehniline kirjeldus 14.04.2021 19.04.2021 626 Euroopa Komisjon o
24 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 14.04.2021 17.04.2021 RK s
25 Rahandusministri 4. veebruari 2010. a määruse nr 8 "Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord" muutmine 13.04.2021 18.04.2021 11 Rahandusmin m
26 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/601, 13. aprill 2021, ELi kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2022, 2023 ja 2024, millega tagatakse vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnatakse tarbijate kokkupuudet taimses ja loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega  13.04.2021 01.01.2022 601 Euroopa Komisjon m
27 Komisjoni määrus (EL) 2021/616, 13. aprill 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate benalaksüüli, benalaksüül-M-i, diklobeniili, fluopikoliidi, prokinasiidi ja püridalüüli jääkide piirnormidega  13.04.2021 06.05.2021 616 Euroopa Komisjon m
28 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2021/587, 12. aprill 2021, millega rakendatakse määrust (EL) nr 359/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis 12.04.2021 13.04.2021 587 Euroopa Nõukogu m
29 Komisjoni määrus (EL) 2021/590, 12. aprill 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja IV lisa seoses aklonifeeni, boskaliidi, lehmapiima, etofeenproksi, raud(III)pürofosfaadi, L-tsüsteiini, lambda-tsühalotriini, maleiinhüdrasiidi, mefentriflukonasooli, naatrium-5-nitroguaiakolaadi, naatrium-o-nitrofenolaadi, naatrium-p-nitrofenolaadi ja triklopüüri jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal ( 1 ) 12.04.2021 03.04.2021 590 Euroopa Komisjon m
30 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/591, 12. aprill 2021, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ("Χαλλούμι" (Halloumi) / "Hellim" (KPN)) 12.04.2021 03.04.2021 591 Euroopa Komisjon m
31 K. Priki nimetamine 12.04.2021 12.04.2021 718 Vabariigi President o
32 L. Kuusingu nimetamine ja K. Terrase tagasikutsumine 12.04.2021 12.04.2021 719 Vabariigi President o
33 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/595, 12. aprill 2021, millega muudetakse otsust 2011/235/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis 12.04.2021 13.04.2021 595 Euroopa Nõukogu o
34 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/586, 12. aprill 2021, millega muudetakse otsust 2007/330/EÜ (millega tühistatakse teatavate loomsete saaduste liikumiste suhtes Küprose saarel kohaldatavad keelud, lähtudes nõukogu määrusest (EÜ) nr 866/2004, ning sätestatakse tingimused nende saaduste liikumiseks) seoses tootega "Χαλλούμι" (Halloumi) / "Hellim" (KPN) (teatavaks tehtud numbri C(2021) 2386 all)   12.04.2021 586 Euroopa Komisjon o
35 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/597, 12. aprill 2021, millega kehtestatakse erakorralised meetmed seoses väikese tarumardika nakkuse kinnitatud juhtumitega Itaalias (teatavaks tehtud numbri C(2021) 2365 all)   21.04.2024 12.04.2021 597 Euroopa Komisjon o
36 Nõukogu otsus (EL) 2021/624, 12. aprill 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa Majandusühenduse, Austria Vabariigi, Soome Vabariigi, Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rootsi Kuningriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga moodustatud ühiskomitees seoses kõnealuse konventsiooni I ja III liite muudatustega 12.04.2021 19.04.2021 624 Euroopa Nõukogu o
37 Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määruse nr 72 "Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri" muutmine 09.04.2021 16.04.2021 14 Majandus- ja taristusmin m
38 Siseministri 30. mai 2014. aasta määruse nr 21 "Kaitsepolitseiameti struktuur ning volituse andmine teenistuskohtade koosseisu kehtestamiseks" muutmine 09.04.2021 01.06.2021 15 Sisemin m
39 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/581, 9. aprill 2021, Euroopa piiride valvamise süsteemi (EUROSUR) olukorrapiltide kohta 09.04.2021 02.05.2021 581 Euroopa Komisjon m
40 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/582, 9. aprill 2021, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit alumiiniumist lehtvaltstoodete impordi suhtes 09.04.2021 13.04.2021 582 Euroopa Komisjon m
41 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/589, 9. aprill 2021, millega muudetakse 320. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu 09.04.2021 14.04.2021 589 Euroopa Komisjon m
42 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/583, 9. aprill 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2016/1073 Ameerika Ühendriikide määratud lepinguturgude Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 kohase samaväärsuse kohta  09.04.2021 15.04.2021 583 Euroopa Komisjon o
43 Nõukogu otsus (EL) 2021/593, 9. aprill 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta siseveeliikluse standardite koostamise Euroopa komitees ja Reini laevaliikluse keskkomisjonis seoses ühtlustatud jõeteabeteenuseid käsitlevate standardite vastuvõtmisega 09.04.2021 09.04.2021 593 Euroopa Nõukogu o
44 Nõukogu otsus (EL) 2021/594, 9. aprill 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta siseveeliikluse standardite koostamise Euroopa komitees ja Reini laevaliikluse keskkomisjonis seoses siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioone käsitlevate standardite vastuvõtmisega 09.04.2021 09.04.2021 594 Euroopa Nõukogu o
45 Nõukogu otsus (EL) 2021/603, 9. aprill 2021, millega nimetatakse ametisse Belgia Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige 09.04.2021 09.04.2021 603 Euroopa Nõukogu o
46 Kõrghariduskvalifikatsioonide automaatse tunnustamise lepingu eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine 08.04.2021 08.04.2021 140 VV k
47 Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohalt vabastamine 08.04.2021 08.04.2021 141 VV k
48 Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine 08.04.2021 08.04.2021 142 VV k
49 Raha eraldamine 08.04.2021 08.04.2021 143 VV k
50 Raha eraldamine 08.04.2021 08.04.2021 144 VV k

avalikgif