ID-kaart*

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/385, 2. märts 2021, millega muudetakse otsuse 93/52/EMÜ II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vaba staatusega, otsuse 2003/467/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult tuberkuloosist vaba ja brutselloosist vaba staatusega ning otsuse 2008/185/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade Aujeszky haigusest vaba staatusega ja heakskiidu andmisega Aujeszky haiguse likvideerimisprogrammi jaoks (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1064 all)   02.03.3021 385 Euroopa Komisjon m
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/977, 7. juuli 2020, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) nr 1235/2008 seoses mahepõllumajanduslike toodete tootmise kontrollimisega COVID-19 pandeemia tõttu  07.07.2029 09.07.2029 977 Euroopa Komisjon m
3 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/977, 7. juuni 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1844, et teha halduslikke muudatusi biotsiidipere "BPF_Iodine_VET" jaoks antud liidu loas 07.07.2021 08.07.2021 977 Euroopa Komisjon m
4 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine 17.06.2021 21.06.2021 231 VV k
5 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 17.06.2021 28.06.2021 232 VV k
6 Vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva segmenti 4S3 kandmise tingimused ja kord 17.06.2021 22.06.2021 41 Maaelumin m
7 Võhma maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri 17.06.2021 29.06.2021 61 VV m
8 Komisjoni määrus (EL) 2021/979, 17. juuni 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) VII-XI lisa  17.06.2021 08.07.2021 979 Euroopa Komisjon m
9 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/980, 17. juuni 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/661 seoses nõuetega fluorosüsivesinike turulelaskmise kvootide elektroonilises registris registreeritavale teabele  17.06.2021 08.07.2021 980 Euroopa Komisjon m
10 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/981, 17. juuni 2021, millega pikendatakse luba kasutada Aspergillus niger’i (CBS 109.713) abil saadud endo-1,4-β-ksülanaasi ja Aspergillus niger’i (DSM 18404) abil saadud endo-1,4-β-glükanaasi preparaati kodulinnuliikide, dekoratiivlindude ja võõrutatud põrsaste söödalisandina (loa hoidja BASF SE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 271/2009 ja rakendusmäärus (EL) nr 1068/2011  17.06.2021 08.07.2021 981 Euroopa Komisjon m
11 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/982, 17. juuni 2021, millega pikendatakse luba kasutada Trichoderma reesei (CBS 122001) abil saadud 6-fütaasi preparaati sigade ja kodulindude söödalisandina (loa hoidja Roal Oy) ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 277/2010, (EL) nr 891/2010 ja rakendusmäärus (EL) nr 886/2011  17.06.2021 08.07.2021 982 Euroopa Komisjon m
12 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/983, 17. juuni 2021, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit töödeldava alumiiniumfooliumi impordi suhtes 17.06.2021 19.06.2021 983 Euroopa Komisjon m
13 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/984, 17. juuni 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/466 ajutiste meetmete kohaldamise aja osas  17.06.2021 21.06.2021 984 Euroopa Komisjon m
14 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/989, 17. juuni 2021, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 4257 all)   17.06.2021 989 Euroopa Komisjon o
15 Maaeluministri määruste muutmine seoses taotluse esitamise tähtaja muutmisega 16.06.2021 21.06.2021 40 Maaelumin m
16 Majandus- ja taristuministri 26. novembri 2020. a määruse nr 78 "Vedelkütusevaru maksemäär" muutmine 16.06.2021 01.08.2021 35 Majandus- ja taristusmin m
17 Aadressiandmete süsteem 16.06.2021 01.07.2021 32 Keskkonnamin m
18 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/967, 16. juuni 2021, millega pikendatakse luba kasutada metioniini hüdroksüanaloogi mangaankelaati kõigi loomaliikide söödalisandina ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 350/2010  16.06.2021 07.07.2021 967 Euroopa Komisjon m
19 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/968, 16. juuni 2021, millega pikendatakse luba kasutada metioniini hüdroksüanaloogi tsinkkelaati kõigi loomaliikide söödalisandina ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 335/2010  16.06.2021 07.07.2021 968 Euroopa Komisjon m
20 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/969, 16. juuni 2021, milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli CGMCC 13325 abil toodetud L-treoniini kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina  16.06.2021 07.07.2021 969 Euroopa Komisjon m
21 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/970, 16. juuni 2021, millega kehtestatakse registreerimisnõue Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate rauast või terasest kinnitusdetailide impordi suhtes 16.06.2021 18.06.2021 970 Euroopa Komisjon m
22 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/987, 16. juuni 2021, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida Ühendkuningriik on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri C(2021) 4114 all) 16.06.2021 987 Euroopa Komisjon o
23 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/988, 16. juuni 2021, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri C(2021) 4118 all) 16.06.2021 988 Euroopa Komisjon o
24 Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seadus 16.06.2021 30.06.2021 RK s
25 Volituse andmine aadressiandmete süsteemi kehtestamiseks 15.06.2021 01.07.2021 59 VV m
26 Uueveski maastikukaitseala (org ja männik) kaitse alt väljaarvamine 15.06.2021 26.06.2021 60 VV m
27 Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine 15.06.2021 01.07.2021 22 Tervise- ja töömin m
28 Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine 15.06.2021 01.01.2022 11 EP president m
29 Riiklike autasude andmine 15.06.2021 15.06.2021 755 Vabariigi President o
30 Sõjaväeliste auastmete andmine 15.06.2021 15.06.2021 123 Vabariigi President kk
31 Ajutise sõjaväelise auastme andmine 15.06.2021 15.06.2021 124 Vabariigi President kk
32 Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 "Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord" muutmine 14.06.2021 18.06.2021 5 Kaitsemin m
33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/954, 14. juuni 2021, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik seoses kolmandate riikide kodanikega, kes seaduslikult viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal liikmesriikide territooriumil  14.06.2021 15.06.2021 954 Euroopa Parlament m
34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/953, 14. juuni 2021, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal  14.06.2021 15.06.2021 953 Euroopa Parlament m
35 P. Turki nimetamine ja K. Kivi tagasikutsumine 14.06.2021 14.06.2021 753 Vabariigi President o
36 J. Luige nimetamine ja K. Sillaste-Ellingu tagasikutsumine 14.06.2021 14.06.2021 754 Vabariigi President o
37 Nõukogu otsus (EL) 2021/972, 14. juuni 2021, Euroopa Liidu nimel Maailma Kaubandusorganisatsiooni peanõukogus võetava seisukoha kohta Euroopa Liidu taotluse osas pikendada Lääne-Balkani riikidele ühepoolseid kaubandussoodustusi võimaldavat erandit 14.06.2021 14.06.2021 972 Euroopa Nõukogu o
38 Majandus- ja taristuministri 3. detsembri 2020. a määruse nr 82 "Transpordiameti põhimäärus" muutmine 11.06.2021 01.07.2021 33 Majandus- ja taristusmin m
39 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. veebruari 2014. a määruse nr 12 "Lennuohutuse järelevalve infosüsteemi pidamise põhimäärus" muutmine 11.06.2021 01.07.2021 34 Majandus- ja taristusmin m
40 Maaeluministri määruste muutmine 11.06.2021 20.06.2021 39 Maaelumin m
41 Tervise- ja tööministri 8. mai 2018. a määruse nr 20 "Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused" muutmine 11.06.2021 21.06.2021 21 Tervise- ja töömin m
42 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/951, 11. juuni 2021, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2021. kalendriaastaks 11.06.2021 21.06.2021 951 Euroopa Komisjon m
43 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/952, 11. juuni 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/605, milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed  11.06.2021 15.06.2021 952 Euroopa Komisjon m
44 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/966, 11. juuni 2021, millega antakse Cabo Verdele ajutine erand delegeeritud määruses (EL) 2015/2446 sätestatud sooduspäritolureeglitest seoses toiduks valmistatud või konserveeritud tuunifileedega, toiduks valmistatud või konserveeritud makrelli fileedega ning toiduks valmistatud või konserveeritud makrelltuuni või fregatt-makrelltuuni fileedega 11.06.2021 18.06.2021 966 Euroopa Komisjon m
45 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 10.06.2021 11.06.2021 223 VV k
46 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 10.06.2021 10.06.2021 224 VV k
47 Volitus Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamiseks 10.06.2021 10.06.2021 225 VV k
48 Astangu nahkhiirte, rohe-raunjala, püstkiviriku ja pruuni raunjala püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 10.06.2021 21.06.2021 30 Keskkonnamin m
49 Vabariigi Valitsuse 27. mai 2021. a määruse nr 52 "Vabariigi Valitsuse sanktsiooni (lennukeeld) kehtestamine seoses olukorraga Valgevenes" kehtetuks tunnistamine 10.06.2021 14.06.2021 58 VV m
50 Keskkonnaministri 16. novembri 2016. a määruse nr 51 "Läänemerest püütud tursa, kilu ja räime lossimiseks määratud sadamad Eesti Vabariigi territooriumil" muutmine 10.06.2021 18.06.2021 29 Keskkonnamin m

avalikgif