ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
201 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1645, 5. november 2020, milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Saksamaal (teatavaks tehtud numbri C(2020) 7742 all)   Euroopa Komisjon o 1645 05.11.2020
202 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1639, 5. november 2020, millega kehtestatakse üldtingimused, mille alusel lubatakse erandkorras kutsuda PESCO üksikprojektides osalema kolmandaid riike Euroopa Nõukogu o 1639 05.11.2020 05.11.2020
203 Kultuuriministri 15. mai 2019. a määruse nr 23 "Mälestise liikide ja muinsuskaitseala riikliku kaitse üldised kriteeriumid ning muinsuskaitsealal asuvate ehitiste väärtusklassid" muutmine Kultuurimin m 27 05.11.2020 13.11.2020
204 Majandus- ja taristuministri 4. juuli 2016. a määruse nr 46 "Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord" muutmine Väliskaubandus- ja infotehnoloog m 69 05.11.2020 13.11.2020
205 Kaitseministri 27. märtsi 2013. a määruse nr 25 "Kaitseressursside Ameti põhimäärus" muutmine Kaitsemin m 17 05.11.2020 01.01.2021
206 Kaitseministri 20. juuni 2016. a määruse nr 8 "Kaitseväeteenistusväliste isikute loetelu, kellele võib väljastada kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse ning nimetatud isikutele kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused ja kord" muutmine Kaitsemin m 18 05.11.2020 14.11.2020
207 Kaitseministri 20. detsembri 2005. a määruse nr 35 "Kaitseväe ainukasutuseks määratud raadiosageduste kasutamise kord ja tehnilised nõuded" muutmine Kaitsemin m 19 05.11.2020 14.11.2020
208 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1673, 5. november 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus garanteeritud traditsiooniliste toodete registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Trójniak staropolski tradycyjny" (GTT)] Euroopa Komisjon m 1673 05.11.2020 02.12.2020
209 Raha eraldamine VV k 371 04.11.2020 04.11.2020
210 Ajutise sõjaväelise auastme andmine Vabariigi President kk 108 04.11.2020 04.11.2020
211 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1634, 4. november 2020, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule kakaopuu (Theobroma cacao L.) viljade viljalihast saadud suhkrud ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470  Euroopa Komisjon m 1634 04.11.2020 25.11.2020
212 Nõukogu otsus (EL) 2020/1638, 4. november 2020, Euroopa Liidu nimel rahvusvahelises kohvinõukogus vastu võetava seisukoha kohta Euroopa Nõukogu o 1638 04.11.2020 04.11.2020
213 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1652, 4. november 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/220, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1217/2009 (millega luuakse Euroopa Liidu põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk) rakenduseeskirjad Euroopa Komisjon m 1652 04.11.2020 16.11.2020
214 Keskkonnaministri 11.12.2019 määruse nr 69 "Täiselektriliste sõidukite ostutoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Keskkonnamin m 53 04.11.2020 13.11.2020
215 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1665, 4. november 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus garanteeritud traditsiooniliste toodete registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Dwójniak staropolski tradycyjny" (GTT)] Euroopa Komisjon m 1665 04.11.2020 01.12.2020
216 Raudteeliikluse olulise piiramise ja ajutise sulgemise teavitamise ja kooskõlastamise kord ning esitatavate dokumentide ja andmete loetelu Majandus- ja taristusmin m 66 03.11.2020 08.11.2020
217 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1627, 3. november 2020, COVID-19 pandeemiast põhjustatud erakorraliste meetmete kohta ühtse Euroopa taeva algatuse tulemuslikkuse kava ja tasude süsteemi kolmandaks võrdlusperioodiks (2020-2024) Euroopa Komisjon m 1627 03.11.2020 05.11.2020
218 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1628, 3. november 2020, millega kehtestatakse liidu tagasiulatuv järelevalve kütusena kasutatava taastuvallikatest toodetud etanooli importimise suhtes Euroopa Komisjon m 1628 03.11.2020 05.11.2020
219 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1630, 3. november 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1326 seoses tööstus-, teadus- ja meditsiiniseadmete, majapidamismasinate, elektriliste tööriistade ja nendesarnaste seadmete, elektrivalgustite ja nendetaoliste seadmete, multimeediaseadmete, lülitus- ja juhtimisaparaatide elektromagnetilise ühilduvusega Euroopa Komisjon o 1630 03.11.2020 04.11.2020
220 Nõukogu otsus (EL) 2020/1637, 3. november 2020, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni sõidukeid käsitlevate eeskirjade ühtlustamise ülemaailmsel foorumil võetavat seisukohta seoses ÜRO eeskirjade nr 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 ja 153 muudatusettepanekute, üldiste tehniliste normide nr 7, 15 ja 18 muudatusettepanekute, ühisresolutsiooni M.R.3 muudatusettepaneku, tagurdamist ja paigaltvõtu infosüsteemi käsitleva kahe uue ÜRO eeskirja ettepaneku ning elektriajamiga sõidukite võimsuse kindlaksmääramist käsitleva uue üldise tehnilise normi ettepanekuga Euroopa Nõukogu o 1637 03.11.2020 03.11.2020
221 Keskkonnaministri 4.07.2016 määruse nr 22, 30.07.2018 määruse nr 27 ja 22.12.2014 määruse nr 59 muutmine Keskkonnamin m 52 03.11.2020 13.11.2020
222 Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamisega seotud majandus- ja taristuministri valitsemisala määruste muutmine Majandus- ja taristusmin m 67 03.11.2020 01.01.2021
223 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1661, 3. november 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2017/1768, millega lubatakse Horvaatia Vabariigil kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 Euroopa Nõukogu o 1661 03.11.2020
224 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1662, 3. november 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/279, millega lubatakse Maltal kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 Euroopa Nõukogu o 1662 03.11.2020
225 Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määruse nr 72 "Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri" muutmine Majandus- ja taristusmin m 65 02.11.2020 08.11.2020
226 Haridus- ja teadusministri 28. veebruari 2017. a määruse nr 6 "Eesti Kirjandusmuuseumi põhimäärus" muutmine Haridus- ja teadusmin m 37 02.11.2020 08.11.2020
227 Installatsiooni "Tallinna trammi-objekt", K. Kurismaa, 1988/1993 kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 163 30.10.2020 13.11.2020
228 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1605, 30. oktoober 2020, Indiast pärit teatavate grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste ja tasakaalustavate meetmete osalise vahepealse läbivaatamise lõpetamise kohta Euroopa Komisjon o 1605 30.10.2020 04.11.2020
229 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1606, 30. oktoober 2020, milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripiga Madalmaades (teatavaks tehtud numbri C(2020) 7633 all)   Euroopa Komisjon o 1606 30.10.2020
230 Nõukogu otsus (EL) 2020/1636, 30. oktoober 2020, millega nimetatakse ametisse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige ajavahemikuks 21. septembrist 2020 kuni 20. septembrini 2025 Euroopa Nõukogu o 1636 30.10.2020 30.10.2020
231 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 369 29.10.2020 30.10.2020
232 Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2020. a korralduse nr 336 "Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele" muutmine VV k 370 29.10.2020 30.10.2020
233 Komisjoni määrus (EL) 2020/1593, 29. oktoober 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 X lisa lammastel ja kitsedel avastatud positiivsete transmissiivse spongioosse entsefalopaatia juhtumite edasise uurimise osas  Euroopa Komisjon m 1593 29.10.2020 19.11.2020
234 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1594, 29. oktoober 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 7607 all)   Euroopa Komisjon o 1594 29.10.2020
235 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1578, 29. oktoober 2020, millega rakendatakse määrust (EL) 2015/1755 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Burundis Euroopa Nõukogu m 1578 29.10.2020 31.10.2020
236 Nõukogu määrus (EL) 2020/1579, 29. oktoober 2020, millega määratakse 2021. aastaks kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused ning muudetakse määrust (EL) 2020/123 teatavate püügivõimaluste kohta teistes vetes Euroopa Nõukogu m 1579 29.10.2020 31.10.2020
237 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1585, 29. oktoober 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1763, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis Euroopa Nõukogu o 1585 29.10.2020 31.10.2020
238 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1586, 29. oktoober 2020, millega muudetakse otsust 2010/573/ÜVJP Moldova Vabariigi Transnistria piirkonna juhtkonna vastu suunatud piiravate meetmete kohta Euroopa Nõukogu o 1586 29.10.2020 31.10.2020
239 Nõukogu otsus (EL) 2020/1587, 29. oktoober 2020, milles käsitletakse liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2020. aasta osamaksu kolmandat osa Euroopa Nõukogu o 1587 29.10.2020 29.10.2020
240 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 366 29.10.2020 29.10.2020
241 Raha eraldamine VV k 367 29.10.2020 29.10.2020
242 Raha eraldamine VV k 368 29.10.2020 29.10.2020
243 Haridus- ja teadusministri 27. augusti 2019. a määruse nr 42 "Tulemusrahastamisel arvesse võetavate tulemusnäitajate täpsustused, nende osakaalud ja tulemusrahastamise arvestamise alused ning doktoriõppe tulemustasu määr ja arvutamise kord" muutmine Haridus- ja teadusmin m 36 29.10.2020 08.11.2020
244 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1629, 29. oktoober 2020, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada elektrimaksu vähendatud määra sadamakai ääres seisvatele laevadele vahetult jaotatava elektri suhtes direktiivi 2003/96/EÜ artikli 19 kohaselt Euroopa Nõukogu o 1629 29.10.2020
245 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamise tõttu VV m 83 29.10.2020 01.01.2021
246 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1674, 29. oktoober 2020, millega lubatakse Rootsil kohaldada elektrimaksu vähendatud määra sadamakai ääres seisvatele laevadele vahetult jaotatava elektri suhtes direktiivi 2003/96/EÜ artikli 19 kohaselt Euroopa Nõukogu o 1674 29.10.2020
247 Kohanimeseaduse muutmise seadus RK s 29.10.2020 01.12.2020
248 U. Eigla nimetamine ja M. Tarmaku tagasikutsumine Vabariigi President o 638 28.10.2020 28.10.2020
249 P. Teesalu nimetamine ja C. Kuningas-Saagpaku tagasikutsumine Vabariigi President o 639 28.10.2020 28.10.2020
250 Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Finantskorporatsioonis RK o 28.10.2020 28.10.2020

avalikgif