ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/977, 7. juuli 2020, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) nr 1235/2008 seoses mahepõllumajanduslike toodete tootmise kontrollimisega COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 977 07.07.2029 09.07.2029
2 COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede spordikoolidele, spordiklubidele ja spordialaliitudele treenerite tööjõukulude katmiseks Kultuurimin m 4 18.01.2021 22.01.2021
3 Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00 VV k 10 15.01.2021 15.01.2021
4 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 16 15.01.2021 18.01.2021
5 Raha eraldamine VV k 8 15.01.2021 15.01.2021
6 Eesti Haigekassa reservkapitali kasutusele võtmine VV k 9 15.01.2021 15.01.2021
7 2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine VV k 11 15.01.2021 15.01.2021
8 Raha eraldamine VV k 12 15.01.2021 15.01.2021
9 Eesti Töötukassa nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine VV k 13 15.01.2021 15.01.2021
10 Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu "Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga" ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine VV k 15 15.01.2021 15.01.2021
11 Raha eraldamine VV k 17 15.01.2021 15.01.2021
12 Raha eraldamine VV k 18 15.01.2021 15.01.2021
13 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/38, 15. jaanuar 2021, millega kehtestatakse ühine lähenemisviis väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona ekspordiga seotud lõppkasutaja sertifikaatide elementide suhtes Euroopa Nõukogu o 38 15.01.2021 31.12.2021
14 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/28, 14. jaanuar 2021, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1362/2000 Mehhikost pärit banaanide suhtes kehtestatud liidu tariifikvoodi osas Euroopa Komisjon m 28 14.01.2021 16.01.2021
15 Kaja Kallase määramine peaministrikandidaadiks Vabariigi President o 689 14.01.2021 14.01.2021
16 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/33, 14. jaanuar 2021, seoses Hispaaniale loa andmisega mitte võtta käibemaksu omavahendite baasi arvutamisel 2024. aasta lõpuni arvesse teatavat liiki tehinguid autorite osutatud teenuste puhul (teatavaks tehtud numbri C(2021) 80 all) Euroopa Komisjon o 33 14.01.2021
17 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/24, 13. jaanuar 2021, millega muudetakse seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisas Ühendkuningriiki käsitlevat kannet selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelus, millest võib importida liitu ja vedada läbi liidu teatavaid linnukasvatussaadusi  Euroopa Komisjon m 24 13.01.2021 17.01.2021
18 Komisjoni määrus (EL) 2021/25, 13. jaanuar 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 39 ning rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 4, 7, 9 ja 16  Euroopa Komisjon m 25 13.01.2021 03.02.2021
19 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/31, 13. jaanuar 2021, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 rakenduseeskirjad seoses andmete kvaliteedi miinimumstandardite ja tehniliste kirjeldustega fotode, DNA-profiilide ja daktüloskoopiliste andmete sisestamiseks Schengeni infosüsteemi (SIS) politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1345 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9228 all) Euroopa Komisjon o 31 13.01.2021
20 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/32, 13. jaanuar 2021, milles käsitletakse biotsiidi BIOBOR JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist lubava, Luksemburgi keskkonnaameti võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 13 all) Euroopa Komisjon o 32 13.01.2021
21 Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuse määramise tingimused ja kord Kultuurimin m 1 12.01.2021 18.01.2021
22 Nõukogu otsus (EL) 2021/26, 12. jaanuar 2021, millega pikendatakse täiendavalt otsusega (EL) 2020/430 kehtestatud ning otsustega (EL) 2020/556, (EL) 2020/702, (EL) 2020/970, (EL) 2020/1253 ja (EL) 2020/1659 pikendatud ajutist erandit nõukogu kodukorrast seoses reisimisraskustega, mida põhjustab COVID-19 pandeemia liidus Euroopa Nõukogu o 26 12.01.2021 12.01.2021
23 Ettevõtlusministri 2. septembri 2015. a määruse nr 113 "Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord" muutmine Väliskaubandus- ja infotehnoloog m 1 11.01.2021 18.01.2021
24 Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine Riigihalduse min m 1 11.01.2021 18.01.2021
25 Riigihalduse ministri 29. mai 2018. a määruse nr 26 "Väikesaarte programm" muutmine Riigihalduse min m 2 11.01.2021 18.01.2021
26 Põllumajandusministri 1. aprilli 2015. a määruse nr 29 ""Eesti maaelu arengukava 2014-2020" raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord" muutmine Maaelumin m 3 11.01.2021 18.01.2021
27 Haridus- ja teadusministri 28. aprilli 2020. a määruse nr 12 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas" muutmine Haridus- ja teadusmin m 1 11.01.2021 18.01.2021
28 Põhiseaduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 2 11.01.2021 11.01.2021
29 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 3 11.01.2021 11.01.2021
30 Kultuurikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 4 11.01.2021 11.01.2021
31 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 6 08.01.2021 11.01.2021
32 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/16, 8. jaanuar 2021, millega kehtestatakse liidu veterinaarravimite andmebaasi (liidu ravimite andmebaasi) jaoks vajalikud meetmed ja praktiline kord Euroopa Komisjon m 16 08.01.2021 31.01.2021
33 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/17, 8. jaanuar 2021, millega kehtestatakse selliste muudatuste loetelu, mis ei vaja hindamist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/6  Euroopa Komisjon m 17 08.01.2021 31.01.2021
34 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/18, 8. jaanuar 2021, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2020/1809 (milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 154 all)   Euroopa Komisjon o 18 08.01.2021
35 Ajutise sõjaväelise auastme andmine Vabariigi President o 113 08.01.2021 08.01.2021
36 Eesti Haigekassa 2021. aasta eelarve kinnitamine Haigekassa nõukogu o 2 08.01.2021 08.01.2021
37 Raha eraldamine VV k 2 07.01.2021 07.01.2021
38 Volitus siseministrile halduslepingu sõlmimiseks VV k 3 07.01.2021 07.01.2021
39 1949. aasta Genfi teeliikluse konventsiooniga ühinemine VV k 4 07.01.2021 07.01.2021
40 Eesti Vabariigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi salastatud teabe kaitse kokkuleppe eelnõu heakskiitmine VV k 5 07.01.2021 07.01.2021
41 Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 "Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid" muutmine Sotsiaalmin m 1 07.01.2021 11.01.2021
42 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/11, 7. jaanuar 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 498/2012 Venemaa Föderatsioonist Euroopa Liitu eksporditava puidu suhtes kehtivate tariifikvootide eraldamise kohta Euroopa Komisjon m 11 07.01.2021 28.01.2021
43 Siseministri 14. jaanuari 2019. aasta määruse nr 3 "Õigustatud huvi korral rahvastikuregistrist andmete väljastamise eest volitatud töötlejale makstavad tasud" muutmine Rahvastikumin m 1 07.01.2021 01.02.2021
44 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/14, 7. jaanuar 2021, millega muudetakse otsust 2014/219/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu ÜJKP missiooni Malis (EUCAP Sahel Mali) Euroopa Nõukogu o 14 07.01.2021 07.01.2021
45 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/15, 7. jaanuar 2021, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 112 all) Euroopa Komisjon o 15 07.01.2021
46 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/27, 7. jaanuar 2021, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus "Kodanikuühiskonna algatus massilise biomeetrilise jälgimise keelustamiseks" (teatavaks tehtud numbri C(2021) 32 all) Euroopa Komisjon o 27 07.01.2021
47 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/9, 6. jaanuar 2021, millega kehtestatakse Türgist pärit teatavate rauast, legeerimata terasest või muust legeerterasest kuumvaltsitud lehttoodete suhtes ajutine dumpinguvastane tollimaks Euroopa Komisjon m 9 06.01.2021 08.01.2021
48 Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus Maaelumin m 2 06.01.2021 11.01.2021
49 Keskkonnaministri 02. jaanuari 2013. a määruse nr 1 "Eesti Loodusmuuseumi põhimäärus" muutmine Keskkonnamin m 62 06.01.2021 11.01.2021
50 Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmete nimetamine Vabariigi President kk 112 06.01.2021 06.01.2021

avalikgif