ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/977, 7. juuli 2020, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) nr 1235/2008 seoses mahepõllumajanduslike toodete tootmise kontrollimisega COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 977 07.07.2029 09.07.2029
2 Riigimetsa majandajatele aastateks 2021-2025 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnamin m 56 26.11.2020 30.11.2020
3 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1770, 26. november 2020, milles käsitletakse istutamiseks ettenähtud taimetüüpe ja -liike, mille suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 kohaselt ei kehti vabastus jälgitavuskoodi märkest taimepassis, ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 92/105/EMÜ Euroopa Komisjon m 1770 26.11.2020 17.12.2020
4 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1771, 26. november 2020, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine peräädikhappe ja peroksüoktaanhappe reaktsioonimassi kasutamine tooteliikidesse 2, 3 ja 4 kuuluvates biotsiidides Euroopa Komisjon m 1771 26.11.2020 17.12.2020
5 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1772, 26. november 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2469, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2283 (mis käsitleb uuendtoitu) artiklis 10 osutatud taotluste haldus- ja teadusnõuded  Euroopa Komisjon m 1772 26.11.2020 27.12.2020
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1773, 26. november 2020, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega  Euroopa Komisjon m 1773 26.11.2020 17.12.2020
7 Muudatuste tegemine Vabariigi Valitsuse koosseisus Vabariigi President o 656 25.11.2020 25.11.2020
8 Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RK juhatus o 132 25.11.2020 25.11.2020
9 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1760, 25. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Bacillus subtilis DSM 25841 preparaadi kasutamiseks kõikide sealiikide, sealhulgas emiste, välja arvatud imetavad emised (piimapõrsaste kasuks), söödalisandina (loa hoidja Chr. Hansen A/S)  Euroopa Komisjon m 1760 25.11.2020 16.12.2020
10 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1761, 25. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli KCCM 80109 ja KCCM 80197 abil kääritamise teel saadud L-tsüsteiinvesinikkloriidmonohüdraadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1761 25.11.2020 16.12.2020
11 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1762, 25. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 ja Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 preparaadi kasutamiseks kõikide kodulinnuliikide nuum-, muna- või aretuslindude söödalisandina (loa hoidja Chr. Hansen A/S)  Euroopa Komisjon m 1762 25.11.2020 16.12.2020
12 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1763, 25. november 2020, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine formaldehüüdi kasutamine tooteliikidesse 2 ja 3 kuuluvates biotsiidides  Euroopa Komisjon m 1763 25.11.2020 16.12.2020
13 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1764, 25. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Corynebacterium stationis KCCM 80161 abil kääritamise teel saadud dinaatrium-5′-inosinaadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1764 25.11.2020 16.12.2020
14 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1765, 25. november 2020, millega jäetakse heaks kiitmata olemasoleva toimeaine klorofeeni kasutamine tooteliiki 2 kuuluvates biotsiidides  Euroopa Komisjon o 1765 25.11.2020 16.12.2020
15 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1766, 25. november 2020, millega Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi keskdepositooriumide suhtes kohaldatavat õigusraamistikku käsitatakse piiratud ajavahemikul samaväärsena kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 909/2014 Euroopa Komisjon o 1766 25.11.2020 27.11.2020
16 Peaministri 30. aprilli 2019. a korralduse nr 31 "Peaministri ja ministrite asendamine" muutmine Peaminister k 179 25.11.2020 25.11.2020
17 Riigi 2019. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine RK o 25.11.2020 25.11.2020
18 Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 133 25.11.2020 25.11.2020
19 Maaelukomisjoni ja põhiseaduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 134 25.11.2020 25.11.2020
20 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1768, 25. november 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas Euroopa Komisjon m 1768 25.11.2020 27.11.2020
21 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1769, 25. november 2020, 2020. eelarveaastast üle kantud assigneeringute tagasimaksmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikega 5 Euroopa Komisjon m 1769 25.11.2020 27.11.2020
22 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1775, 25. november 2020, millega lubatakse Madalmaadel anda luba kasutada kultuuripärandi kaitseks kohapeal toodetud lämmastikust koosnevaid biotsiide (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8052 all) Euroopa Komisjon o 1775 25.11.2020
23 Kohtunikuametist vabastamine Vabariigi President o 655 24.11.2020 24.11.2020
24 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1755, 24. november 2020, milles käsitletakse Bacillus coagulans DSM 32016 preparaadi lubamist sigalaste piima- ja võõrutatud põrsaste, nuumlindude ja dekoratiivlindude söödalisandina (loa hoidja Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)  Euroopa Komisjon m 1755 24.11.2020 15.12.2020
25 Majandus- ja taristuministri 2. aprilli 2020. a määruse nr 8 "Hoolekandeasutuse hoone või mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise täiendavad nõuded eriolukorras" muutmine Majandus- ja taristusmin m 76 24.11.2020 29.11.2020
26 Peaministri 30. aprilli 2019. a korralduse nr 31 "Peaministri ja ministrite asendamine" muutmine Peaminister k 177 24.11.2020 24.11.2020
27 Majandus- ja taristuministri 28. septembri 2020. a määruse nr 58 "Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitja kõrgeim piletihind, sõiduki ja selle haagise piletihinnad ning sõidusoodustused Kihnu-Munalaid ja Munalaid-Manilaid laevaliinidel" muutmine Majandus- ja taristusmin m 77 24.11.2020 30.11.2020
28 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/1774, 24. november 2020, millega pikendatakse Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP nõuandemissiooni (EUAM RCA) juhi volitusi (EUAM RCA/1/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1774 24.11.2020 24.11.2020
29 Sõjaväelise auastme andmine Vabariigi President kk 109 23.11.2020 23.11.2020
30 Põhiseaduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 128 23.11.2020 23.11.2020
31 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 417 23.11.2020 24.11.2020
32 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1752, 23. november 2020, millega muudetakse seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisas Austraaliat käsitlevat kannet selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelus, millest võib importida liitu või vedada läbi liidu teatavaid linnukasvatussaadusi  Euroopa Komisjon m 1752 23.11.2020 27.11.2020
33 Haridus- ja teadusministri asendamine Peaminister k 175 23.11.2020 23.11.2020
34 Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2021. aastal Keskkonnamin m 55 23.11.2020 01.12.2020
35 Diplomaatilise passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu Sisemin m 38 23.11.2020 01.01.2021
36 Eesti kodaniku passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu Sisemin m 39 23.11.2020 01.01.2021
37 Kohanimenõukogu põhimäärus Riigihalduse min m 43 22.11.2020 01.12.2020
38 Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" muutmine Riigihalduse min m 44 22.11.2020 29.11.2020
39 Muudatuse tegemine Vabariigi Valitsuse koosseisus Vabariigi President o 652 21.11.2020 21.11.2020
40 Asendusliikme volituste lõpetamine RK juhatus o 127 21.11.2020 21.11.2020
41 Rahapesu Andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend Rahandusmin m 42 20.11.2020 01.01.2021
42 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1739, 20. november 2020, millega muudetakse ja parandatakse rakendusmäärust (EL) 2020/761 seoses teatavate liidu WTO loendis sisalduvate põllumajandustoodete tariifikvootide jaoks kättesaadavate kogustega pärast Ühendkuningriigi liidust väljaastumist, Ukrainast pärit kodulinnuliha tariifikvoodiga ja Kanadast pärit veiseliha tariifikvoodiga Euroopa Komisjon m 1739 20.11.2020 24.11.2020
43 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1740, 20. november 2020, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 844/2012  Euroopa Komisjon m 1740 20.11.2020 13.12.2020
44 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1741, 20. november 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8266 all)   Euroopa Komisjon o 1741 20.11.2020
45 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1742, 20. november 2020, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripiga Ühendkuningriigis (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8265 all)   Euroopa Komisjon o 1742 20.11.2020
46 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1744, 20. november 2020, millega rakendatakse määrust (EL) 2019/796 piiravate meetmete kohta, millega takistada liitu või selle liikmesriike ähvardavaid küberründeid Euroopa Nõukogu m 1744 20.11.2020 24.11.2020
47 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1746, 20. november 2020, millega muudetakse ja ajakohastatakse otsust (ÜVJP) 2018/340, millega koostatakse alalise struktureeritud koostöö raamistikus arendatavate projektide nimekiri Euroopa Nõukogu o 1746 20.11.2020 20.11.2020
48 Nõukogu otsus (EL) 2020/1747, 20. november 2020, Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu alusel moodustatud ühiskomitees mootorsõidukeid ja nende osi käsitleva 2-C lisa liidete 2-C-1 ja 2-C-2 muutmise küsimuses Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa Nõukogu o 1747 20.11.2020 20.11.2020
49 Nõukogu Otsus (ÜVJP) 2020/1748, 20. november 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/797 piiravate meetmete kohta, millega takistada liitu või selle liikmesriike ähvardavaid küberründeid Euroopa Nõukogu o 1748 20.11.2020 24.11.2020
50 Ministri määruste muutmine Sotsiaalmin m 48 20.11.2020 29.11.2020

avalikgif