ID-kaart

Lihtotsing

Keskkonnaministri 30. novembri 2012. a määruse nr 39 "Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse põhimäärus" muutmine
Keskkonnaminister 21.07.2020 määrus number 39; jõustumiskuupäev 01.10.2020

redaktsioon 01.10.2020 [RT I, 24.07.2020, 1]

Keskkonnaministri 30. novembri 2012. a määruse nr 39 "Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 21.07.2020 nr 39

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 "Keskkonnaministeeriumi põhimäärus" § 10 punktiga 18.

§ 1.  Keskkonnaministri 30. novembri 2012. a määruses nr 39 "Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 7. Keskuse juhtimine

(1) Keskust esindab ja selle tööd juhib keskuse direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu keskkonnaminister ministeeriumi kantsleri ettepanekul. Keskuse direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid direktori määratud töötaja.

(2) Direktorile alluvad vahetult:
1) teenindusvaldkonna juht;
2) teenustevaldkonna juht;
3) tehnoloogiavaldkonna juht;
4) infoturbevaldkonna juht;
5) õigus- ja administratiivvaldkonna juht;
6) taristuvaldkonna juht.

(3) Valdkonnajuhi ülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse valdkonnajuhi ametijuhendis.";

2) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 9. Keskuse struktuuriüksused

(1) Keskuse struktuuri ja koosseisu kinnitab keskkonnaminister.

(2) Keskuse struktuuriüksused on:
1) teenindusvaldkond;
2) teenuste valdkond;
3) tehnoloogiavaldkond;
4) infoturbevaldkond;
5) õigus- ja administratiivvaldkond;
6) taristuvaldkond.

(3) Keskuse struktuuriüksuse koosseisu võivad kuuluda allüksused või eraldi töökohad, millel töötavate töötajate pädevus ja ülesanded määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimääruses.

(4) Keskuse struktuuri võivad kuuluda täiendavad, väljaspool keskuse struktuuriüksust keskuse direktori vahetus alluvuses asuvad töökohad.

(5) Väljaspool keskuse struktuuriüksusi asuvate töötajate ülesanded, õigused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingus.

(6) Keskuse struktuuriüksuste põhiülesanded on:
1) teenindusvaldkonna põhiülesanneteks on keskuse osutatavate teenustega seotud pöördumiste töötlemine, intsidentide lahendamine ja töökohateenuste osutamine ning teenustaseme kokkulepete haldamine;
2) teenuste valdkonna põhiülesanneteks on tagada IT-teenuste kvaliteetne toimimine ja arendamine, rahulolu teenustega ja teenuste majanduslik optimaalsus;
3) tehnoloogiavaldkonna põhiülesanneteks on tagada terviklik ja optimaalne tehnoloogiline arhitektuur teenustele, lahenduste tehnoloogiline aja- ja asjakohasus, tervikuna kogu teenuste portfelli majanduslik optimaalsus;
4) infoturbevaldkonna põhiülesanneteks on tagada IT-teenuste ja keskuse hallatava küberkeskkonna turvalisus;
5) õigus- ja administratiivvaldkonna põhiülesanneteks on tagada keskuse juhtimis-, finantsarvestus-, personalihaldus-, hanke-, haldus- ja muude administratiivprotsesside asjakohane toimimine ja õigusteenindus;
6) taristuvaldkonna põhiülesanneteks on majanduslikult optimaalselt tagada IT-teenuste osutamiseks vajalike taristu- ja sideteenuste toimimine, arendamine ja selleks vajalike keskkondade olemasolu ja kättesaadavus.".

§ 2.  Määrus jõustub 2020. aasta 1. oktoobril.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

avalikgif