ID-kaart

Lihtotsing

Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 "Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord" muutmine
Kultuuriminister 21.07.2020 määrus number 19; jõustumiskuupäev 27.07.2020

redaktsioon 27.07.2020 [RT I, 24.07.2020, 7]

Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 "Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 21.07.2020 nr 19

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruses nr 12 "Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 6 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"6) artikli 31 alusel antava abi korral koolitajate tööjõukulud tundide eest, mille jooksul nad koolitusel osalevad; koolitajate ja koolitatavate tegevuskulud, mis on otseselt seotud koolitusprojektiga (nt reisikulud, majutuskulud, projektiga otseselt seotud materjalide ja tarvikute kulud, töövahendite ja seadmete amortisatsiooni kulud selles ulatuses, milles neid kasutatakse üksnes projekti jaoks); koolitusprojektiga seotud nõustamisteenuste kulud, koolitatavate tööjõukulud ja kaudsed üldkulud (halduskulud, üür, muud üldkulud) tundide eest, mille jooksul koolitatavad koolitusel osalevad;";

2) paragrahvi 7 lõike 7 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 26 lõike 1 punktis 9 asendatakse arv "5 000" arvuga "20 000".

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

avalikgif