ID-kaart

Lihtotsing

Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 "Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine
Sotsiaalminister 22.07.2020 määrus number 34; jõustumiskuupäev 27.07.2020

redaktsioon 27.07.2020 [RT I, 24.07.2020, 9]

Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 "Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 22.07.2020 nr 34

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruses nr 44 "Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

"10) integreeritud hoolekandeteenused – inimese individuaalsest vajadusest lähtuvalt käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 1–5 nimetatud teenuste või teenuse osade ühendamisega loodud uus teenus.";

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

"5) nõustamisteenused või tugigrupid;";

3) paragrahvi 8 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

"(6) Käesoleva määruse §-s 6 nimetatud teenuste sisu, mis on reguleeritud sotsiaalhoolekande seaduses (edaspidi SHS), peab vastama SHSis sätestatud tingimustele.";

4) paragrahvi 8 lõikes 8 asendatakse arv "2000" arvuga "2600";

5) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 92 ja 93 järgmises sõnastuses:

"(92) Abikõlblik on teenuste osutamiseks veebipõhise lahenduse loomine kuni 10% ulatuses projekti abikõlblikest kogukuludest.

(93) Projekti tegevuste elluviimisega seotud kaudsed kulud on abikõlblikud ühtse määra alusel, arvestatuna projekti tegevuste elluviimisega seotud otsestest personalikuludest. Lubatud ühtne määr on 15%. Projekti kaudseteks kuludeks loetakse ühendmääruse § 9 lõikes 5 nimetatud projekti üldkulud ja lõikes 6 nimetatud tegevuste tegemisel tekkivad kulud.";

6) paragrahvi 8 lõige 9 ning lõike 10 punktid 1 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvid 9 ja 91 sõnastatakse järgmiselt:

"§ 9. Toetuse osakaal ja piirsumma

(1) Toetuse vähim summa projekti kohta on 50 000 eurot ja suurim summa 300 000 eurot.

(2) Kui toetust küsitakse teenuste osutamiseks kohaliku omavalitsuse üksuses, kus toetuse taotlemise aja seisuga puude raskusastmega ning 65-aastaste ja vanemate elanike osakaal rahvastikus on:
1) väiksem kui 29% (k.a), on omaosaluse määr 25%;
2) suurem kui 30% (k.a), on omaosaluse määr 15%.

(3) Kui teenuseid osutatakse projekti raames mitmes kohaliku omavalitsuse üksuses, arvestatakse omaosaluse määraks soodsam määr.

§ 91. Vähese tähtsusega abi

(1) Kui antav abi on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), artikli 3 tähenduses, kohaldatakse nimetatud määruses sätestatud abi andmise tingimusi ning järgitakse konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

(2) Ühele ettevõtjale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse kohaselt antud vähese tähtsusega abi kogusumma koos käesoleva määruse alusel taotletava abiga ei tohi jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul ületada komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 3 lõikes 2 sätestatud ülemmäära.

(3) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised isikud, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.

(4) Vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 5 sätestatud kumuleerimisreegleid.

(5) Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 1 lõike 1 punktides a–e loetletud valdkondadele ja tegevustele ei anta vähese tähtsusega abi nimetatud määruse alusel.";

8) paragrahvi 10 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

"Jooksva taotlemise korral on taotlejal õigus esitada uus taotlus, kui taotluse kohta tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.";

9) paragrahvi 13 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Rakendusasutus esitab rakendusüksusele taotlusvooru ajakava ja eelarve ning taotlusvormil ja seirearuande vormil kajastatavad andmed ja taotluste omafinantseeringu määra arvutused tabelina, mille rakendusüksus avaldab koos vooru avamise teatega oma kodulehel.

(2) Rakendusüksus teavitab taotlusvooru tähtajast, taotlusvooru eelarvest, toetatavatest tegevustest ja sellest, kas tegemist on voorulise või jooksva taotlemisega, vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja oma veebilehel www.rtk.ee vähemalt kümme kalendripäeva enne taotlusvooru avamise päeva.";

10) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Taotleja esitab toetuse saamiseks rakendusüksusele taotluse hiljemalt voorulise taotlemise väljakuulutamise teates sätestatud tähtpäevaks ja jooksva taotlemise korral jooksvalt kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid hiljemalt väljakuulutamise teates sätestatud tähtpäevaks e-toetuste keskkonna kaudu.";

11) paragrahvi 17 lõige 4 muudetakse ja paragrahvi täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

"(4) Käesoleva määruse alusel voorulise taotlemise korral vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad eksperdid käesoleva määruse lisas 2 esitatud hindamislehe vormil järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
1) projekti tegevuste mõju meetme eesmärkide saavutamisele – maksimaalselt 8 punkti;
2) projekti põhjendatus – maksimaalselt 13 punkti;
3) projekti kuluefektiivsus – maksimaalselt 8 punkti;
4) taotleja ja partnerite suutlikkus projekti ellu viia – maksimaalselt 4 punkti;
5) projekti jätkusuutlikkus – maksimaalselt 2 punkti.

(41) Käesoleva määruse alusel jooksva taotlemise korral vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad eksperdid käesoleva määruse lisas 7 esitatud hindamislehe vormil järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
1) projekti tegevuste mõju meetme eesmärkide saavutamisele – maksimaalselt 6 punkti;
2) projekti põhjendatus – maksimaalselt 7 punkti;
3) projekti kuluefektiivsus – maksimaalselt 6 punkti;
4) taotleja ja partnerite suutlikkus projekti ellu viia – maksimaalselt 4 punkti.";

12) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

"(81) Käesoleva määruse alusel jooksva taotlemise taotluste puhul, mille ekspertide hindamistulemus on alla 15 punkti või mis ei saa vähemalt ühes hindamiskriteeriumis ühtegi punkti, teeb rakendusüksus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.";

13) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

"(91) Rakendusüksus koostab ekspertide antud konsensuslike koondhinnete põhjal käesoleva määruse alusel jooksva taotlemise korral taotluste lõpliku paremusjärjestuse. Paremusjärjestuses on esimesel kohal suurima koondhinde saanud taotlus ning sellesse kantakse projektid, mille koondhinne on vähemalt 15 punkti ja mis said igas hindamiskriteeriumis vähemalt ühe punkti.";

14) paragrahvi 18 lõige 1 muudetakse ja paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

"(1) Voorulise taotlemise korral kuuluvad paremusjärjestuses rahuldamisele kõik taotlused, mille hindamistulemus on vähemalt 22 punkti ja mis said igas hindamiskriteeriumis vähemalt ühe punkti ning mille rahastamise summa ei ületa vastavas taotlusvoorus välja kuulutatud rahastamise eelarvet. Ülejäänud taotluste suhtes tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

(11) Jooksva taotlemise korral kuuluvad rahuldamisele taotlused, mille hindamistulemus on vähemalt 15 punkti ja mis said igas hindamiskriteeriumis vähemalt ühe punkti ning mille rahastamise summa ei ületa vastavas taotlusvoorus välja kuulutatud rahastamise eelarve jääki. Kui selliste taotluste, mille koondhinne on vähemalt 15 punkti ja mis said igas hindamiskriteeriumis vähemalt ühe punkti, rahaline maht on suurem kui projektide rahastamise eelarve vabade vahendite jääk, eelistatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi. Ülejäänud taotluste suhtes tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.";

15) paragrahvi 23 lõike 8 punktist 3 jäetakse välja tekstiosa "lühikirjelduse projekti rakendamisega seotud dokumentide algatamise, viseerimise ja kinnitamise kohta ning";

16) paragrahvi 28 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Projektide suhtes kohaldatakse selle taotlusvooru ajal kehtinud käesoleva määruse § 8 lõigete 8, 92 ja 93 ning § 9 redaktsiooni, mille raames toetuse taotlus esitati.";

17) määrust täiendatakse lisaga 7 "Hindamisleht" (käesoleva määruse lisa).

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Rait Kuuse
Sotsiaalala asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Hindamisleht
avalikgif