ID-kaart

Lihtotsing

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 "Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded" muutmine
Keskkonnaminister 24.07.2020 määrus number 41; jõustumiskuupäev 01.08.2020

redaktsioon 01.08.2020 [RT I, 29.07.2020, 1]

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 "Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded" muutmine

Vastu võetud 24.07.2020 nr 41

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 73 lõike 5 alusel.

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruses nr 21 "Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa "vaheladustata" tekstiosaga "ladustata";

2) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse tekstiosa "vaheladustatavate" tekstiosaga "ladustatavate";

3) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse tekstiosa "Teeseaduse" tekstiosaga "Ehitusseadustiku";

4) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa "vaheladustamine" tekstiosaga "ladustamine";

5) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

avalikgif