ID-kaart

Lihtotsing

Siseministri 27. septembri 2011. aasta määruse nr 21 "Arestimaja sisekorraeeskiri" muutmine
Siseminister 24.07.2020 määrus number 31; jõustumiskuupäev 01.08.2020

redaktsioon 01.08.2020 [RT I, 29.07.2020, 2]

Siseministri 27. septembri 2011. aasta määruse nr 21 "Arestimaja sisekorraeeskiri" muutmine

Vastu võetud 24.07.2020 nr 31

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 156 lõike 5 alusel.

Siseministri 27. septembri 2011. aasta määruses nr 21 "Arestimaja sisekorraeeskiri" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

"5) väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse alusel kinnipeetud välismaalased (edaspidi väljasaadetav) või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel kinnipeetud välismaalased (edaspidi rahvusvahelise kaitse taotleja);";

2) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

"12) kodakondsusjärgse riigi konsulaartöötaja, kui konsulaarleping ei sätesta erisust (selleks ettenähtud ruumi);";

3) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik lubatakse arestimajja isikut tõendava dokumendi, selle puudumisel isikusamasuse tuvastamist võimaldava dokumendi alusel.";

4) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõnad "haigus- või joobetunnustega" sõnadega "haigus- või joobeseisundile viitavate tunnustega";

5) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Vastuvõetud kinnipeetute andmed kantakse kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogusse (edaspidi vangiregister), infosüsteemi POLIS ning politsei sisemise töökorralduse vajadusteks peetavasse arestimaja töö arvestuse raamatusse.";

6) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

"(21) Vastuvõetud väljasaadetava andmed kantakse Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogusse. Vastuvõetud rahvusvahelise kaitse taotleja andmed kantakse riiklikusse rahvusvahelise kaitse andmise registrisse.";

7) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 5 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 6 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa "9,";

9) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad "arestimaja töö arvestuse raamatusse" sõnadega "isiku kinnipidamise protokolli";

10) paragrahvi 12 lõikes 3 asendatakse number "2,5" numbriga "3";

11) paragrahvi 14 lõike 1 punktis 4, § 20 lõikes 3, § 31 lõikes 2 ning § 36 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna "väljasaadetav" sõnadega "väljasaadetav või rahvusvahelise kaitse taotleja" vastavas käändes;

12) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

"5) arestimaja täituvuse kriitilisel piiril.";

13) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

"(21) Väljasaadetav või rahvusvahelise kaitse taotleja paigutatakse arestimajast ümber kinnipidamiskeskusesse, kui halduskohus on selleks loa andnud või alus majutada ta väljaspool kinnipidamiskeskust on ära langenud.";

14) paragrahvi 16 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Kinnipeetu ümberpaigutamise otsustab viibimisjärgse arestimaja juht või tema määratud ametnik.";

(3) Kinnipeetu ümberpaigutamise ühe prefektuuri arestimajast teise prefektuuri arestimajja kooskõlastab viibimisjärgse arestimaja juht või tema määratud ametnik selle arestimaja juhi või tema määratud ametnikuga, kuhu kinnipeetu paigutatakse.";

15) paragrahvi 16 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 17 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Ümberpaigutamise otsuse teinud arestimajas kantakse andmed ümberpaigutamise otsuse kohta vangiregistrisse, väljasaadetava ümberpaigutamise otsuse kohta Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogusse ning rahvusvahelise kaitse taotleja ümberpaigutamise otsuse kohta riiklikusse rahvusvahelise kaitse andmise registrisse.

(2) Vangiregistrisse, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogusse või riiklikusse rahvusvahelise kaitse andmise registrisse kantakse järgmised andmed:
1) kinnipeetu ees- ja perekonnanimi;
2) kinnipeetu isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
3) selle asutuse nimetus, kuhu kinnipeetu paigutatakse;
4) ümberpaigutamise põhjus.";

17) paragrahvi 20 lõike 6 punktis 2 asendatakse sõna "akt" sõnaga "protokoll";

18) paragrahvi 26 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Kinnipeetul võimaldatakse põhjendatud juhul duši kasutamist ja voodipesu vahetamist sagedamini kui üks kord nädalas.";

19) paragrahv 28 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 30 lõikest 5 jäetakse välja tekstiosa "Arestimaja ametnikele peavad olema kättesaadavad sotsiaalministri 13. detsembri 1999. a määruses nr 82 "Esmaabi korraldus ettevõttes" sätestatud ja muud vajalikud esmaabi vahendid.";

21) paragrahvi 30 lõikes 6 asendatakse sõnad "arestimaja juhi määratud ametniku valduses" sõnadega "arestimajas ettenähtud ruumis";

22) paragrahvi 30 lõike 7 punktis 3 ja lõikes 8 asendatakse sõna "juhtimiskeskust" sõnaga "operatiivteabetalitust";

23) paragrahvi 31 lõike 1 punktis 4, § 47 teises lauses ja § 53 lõikes 3 asendatakse sõnad "oma riigi konsulaartöötaja" sõnadega "kodakondsusjärgse riigi konsulaartöötaja" vastavas käändes;

24) paragrahvi 31 lõike 1 punktist 7 jäetakse välja lauseosa "kui arestimajas on selleks tehnilised tingimused";

25) paragrahvi 31 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Arestialune, vahistatu, väljasaadetav või rahvusvahelise kaitse taotleja võib järelevalve all kasutada selleks kohandatud arvutites ametlikke õigusaktide andmebaase, kohtulahendite registreid, Riigikogu veebilehte ja õiguskantsleri veebilehte.";

26) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

"(3) Kriminaalmenetluse ajal võib kinnipeetu enda juures või hoiuruumis oleva isikliku asja väljastada tema nimetatud lähedasele või muule isikule väljaspool arestimaja kinnipeetu taotluse alusel juhul, kui asja väljastamine ei kahjusta kriminaalmenetluse läbiviimist.";

27) paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna "saada" sõnadega "ühe kalendrikuu jooksul";

28) paragrahvi 36 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

"2) mehaanilist või elektripardlit või komplekti mittevahetatava teraga habemelõikureid, seepi (mitte metallpakendis), šampooni (mitte klaas- ega metalltaaras), dušigeeli (mitte klaas- ega metalltaaras), hambapastat (mitte klaas- ega metalltaaras), hambaharja, piirituseta ja gaasiga survestamata pihustita deodoranti, tualettpaberit, küünelõikurit, kammi ja prillid arsti loal, välja arvatud päikeseprillid;";

29) paragrahvi 36 lõike 2 punktid 7 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 39 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja tekstiosa ", välja arvatud tuletikud";

31) paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

"31) tubakatooted ja tubakatootega seonduvad tooted ning esemed, millest ja mille abil on võimalik tubakatooteid või tubakatoodetega seonduvaid tooteid kokku panna või neid tarbida;";

32) paragrahvi 39 lõike 1 punktist 19 jäetakse välja sõnad "käesoleva määruse § 36 lõike 2 punktis 9 nimetamata";

33) paragrahvi 39 lõikes 2 asendatakse sõna "Prefekt" sõnadega "Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või tema volitatud isik";

34) paragrahvi 48 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

35) paragrahvi 54 lõikest 1 jäetakse välja sõnad "ja väljasaadetaval";

36) paragrahvi 54 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

"(11) Väljasaadetaval või rahvusvahelise kaitse taotlejal on õigus lühiajalisele kokkusaamisele vähemalt üks kord nädalas, kestusega kuni kolm tundi.";

37) paragrahvi 54 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahv 62 sõnastatakse järgmiselt:

"§ 62. Kokkusaamine kaitsja, advokaadist esindaja, notari, kodakondsusjärgse riigi konsulaartöötaja, vaimuliku, Kaitseväe esindaja või muu isikuga, kes täidab talle seadusega pandud ülesandeid

"(1) Kinnipeetu kokkusaamine kaitsja, advokaadist esindaja, vaimuliku, kodakondsusjärgse riigi konsulaartöötaja, tõestamistoimingu tegemiseks notariga või Kaitseväe struktuuriüksuse ülema või tema volitatud isikuga või muu isikuga, kes täidab talle seadusega pandud ülesandeid (edaspidi arestimajja lubatud isik) toimub esimesel võimalusel. Kokkusaamised toimuvad segamatult selleks ette nähtud eraldi ruumis.

(2) Kinnipeetu ja arestimajja lubatud lõikes 1 nimetatud isiku võib kokkusaamisel eraldada, kui vahetu kokkusaamine võib ohustada
1) arestimaja julgeolekut või sisekorda või
2) arestimajja lubatud isiku turvalisust või
3) kinnipeetu või arestimajja lubatud isiku tervist.

(3) Kokkusaamist on lubatud jälgida, kuid mitte pealt kuulata.

(4) Kokkusaamist kaitsjaga ei ole lubatud katkestada, välja arvatud seaduses sätestatud juhul.".

Mart Helme
Siseminister

Piret Lilleväli
Varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler kantsleri ülesannetes

avalikgif