ID-kaart

Lihtotsing

Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 "Siseministeeriumi põhimäärus" muutmine
Vabariigi Valitsus 29.07.2020 määrus number 63; jõustumiskuupäev 03.08.2020

redaktsioon 03.08.2020 [RT I, 31.07.2020, 2]

Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 "Siseministeeriumi põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 29.07.2020 nr 63

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 "Siseministeeriumi põhimäärus" muutmine

Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruses nr 39 "Siseministeeriumi põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Ministeeriumi valitsemisalas on riigi sisejulgeoleku, avaliku korra, piirivalve, pääste, hädaabiteadete, abi- ja infoteadete ning kodakondsuse, rände ja uussisserändajate kohanemisega seotud tegevuste korraldamine, Välis-Eesti kogukondade kaasamine, osalemine Euroopa Liidu turvalisuspoliitika kujundamises, kriisireguleerimise, sisekaitse ja kodanikuühiskonna arengu kavandamine ja koordineerimine, rahvastikutoimingutega, rahvastiku- ja perepoliitikaga ning usuliste ühendustega seotud küsimused ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.";

2) paragrahv 131 sõnastatakse järgmiselt:

"§ 131. Hädaabiteadete valdkond ning abi- ja infoteadete valdkond

Hädaabiteadete valdkonnas ning Häirekeskuse menetletavate abi- ja infoteadete valdkonnas töötab ministeerium välja kummagi valdkonna poliitika, suunab ja koordineerib asjaomaste valitsusasutuste tegevust ning korraldab teenistuslikku järelevalvet.";

3) paragrahv 152 sõnastatakse järgmiselt:

"§ 152. Välis-Eesti kogukondade kaasamine

Välis-Eesti kogukondade kaasamisel ministeerium analüüsib, kavandab ja koordineerib rahvuskaaslaste poliitikat ning aitab kaasa riigi ja kohalike omavalitsuste ning Välis-Eesti kogukondade vaheliste suhete arendamisele ja koostööle.";

4) määrust täiendatakse §-ga 154 järgmises sõnastuses:

"§ 154. Uussisserändajate kohanemise valdkond

Uussisserändajate kohanemise valdkonnas ministeerium analüüsib, kavandab ja koordineerib uussisserändajate Eestis kohanemist toetavat poliitikat ning töötab selle välja ning aitab kaasa ministeeriumi valitsemisala, teiste ministeeriumide, kohalike omavalitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide ning teiste huvirühmade koostööle.";

5) paragrahvi 36 lõige 51 sõnastatakse järgmiselt:

"(51) Kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakonna põhiülesanded on kodanikuühiskonna ja uussisserändajate kohanemispoliitika väljatöötamine, Välis-Eesti kogukondade kaasamist puudutava ja tagasipöördumist toetava poliitika kavandamine ja korraldamine ning ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika alase tegevuse koordineerimine.";

6) paragrahvi 36 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

"(9) Pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna põhiülesanded on pääste, kriisireguleerimise, hädaabiteadete ning Häirekeskuse menetletavate abi- ja infoteadete valdkonnas poliitika väljatöötamine ja loetletud valdkondades ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste tegevuse koordineerimine.";

7) paragrahvi 36 lõige 101 sõnastatakse järgmiselt:

"(101) Rahvastiku- ja perepoliitika osakonna põhiülesanded on rahvastiku- ja perepoliitika välja töötamine ja poliitika rakendamise koordineerimine.";

8) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 151 järgmises sõnastuses:

"(151) Sisekaitse ja kriisivalmiduse osakonna põhiülesanded on ministeeriumi valitsemisala ettevalmistamine kriisideks ja sisekaitseliste ülesannete täitmiseks, olukorrateadlikkuse ja analüüsivõimekuse tagamine ning ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste kriisideks valmistumise koordineerimine.";

9) paragrahvi 36 lõige 17 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 6, 8 ja 9 jõustuvad 1. septembril 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Mart Helme
Siseminister

Tõnis Lukas
Kultuuriminister rahvastikuministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

avalikgif