ID-kaart

Lihtotsing

Maaeluministri määruste muutmine
Maaeluminister 30.07.2020 määrus number 55; jõustumiskuupäev 08.08.2020

redaktsioon 08.08.2020 [RT I, 05.08.2020, 19]

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 30.07.2020 nr 55

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 8. septembri 2015. a määruse nr 2 ""Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020" tehnilise abi toetus" muutmine

Maaeluministri 8. septembri 2015. a määrust nr 2 ""Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020" tehnilise abi toetus" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

"3) kulud on tehtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõigete 2 ja 6, artikli 67 lõike 1 punktide a ja d, artikli 68 punkti b ning artikli 68a lõike 5 kohaselt;";

2) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna "mõistlikult" sõnadega "majanduslikult otstarbekalt";

3) paragrahvi 4 lõikes 5 asendatakse tekstiosa "artiklis 69" tekstiosaga "artikli 69 lõigetes 1 ja 2 ning lõike 3 punktides a ja b";

4) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna "dokumendid" sõnadega "taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaja jooksul";

5) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Maaeluministri 13. novembri 2015. a määruse nr 16 "Kalandusandmete kogumise toetus" muutmine

Maaeluministri 13. novembri 2015. a määrust nr 16 "Kalandusandmete kogumise toetus" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

"Abikõlblik on § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks vajalik kulu, mis on tehtud sihtotstarbeliselt ja majanduslikult otstarbekalt ning kõige säästlikumal viisil ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõigetega 2 ja 6, artikli 67 lõike 1 punktidega a ja d, artikli 68 punktiga b ning artikli 68a lõikega 5, sealhulgas:";

2) paragrahvis 5 asendatakse tekstiosa "artiklis 69" tekstiosaga "artikli 69 lõigetes 1 ja 2 ning lõike 3 punktides a ja b";

3) paragrahvi 9 lõigetes 1 ja 3 asendatakse tekstiosa "ning lõigetes 2 ja 3" tekstiosaga "ja lõikes 2";

4) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna "dokumendid" sõnadega "taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaja jooksul";

5) lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.  Maaeluministri 12. veebruari 2016. a määruse nr 7 "Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus" muutmine

Maaeluministri 12. veebruari 2016. a määrust nr 7 "Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

"Abikõlblik on § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalik kulu, mis on tehtud sihtotstarbeliselt ja majanduslikult otstarbekalt ning kõige säästlikumal viisil ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõigetega 2 ja 6, artikli 67 lõike 1 punktidega a ja d, artikli 68 punktiga b ning artikli 68a lõikega 5, sealhulgas:";

2) paragrahvis 5 asendatakse tekstiosa "artiklis 69" tekstiosaga "artikli 69 lõigetes 1 ja 2 ning lõike 3 punktides a ja b";

3) paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna "dokumendid" sõnadega "taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaja jooksul";

5) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4.  Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" muutmine

Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" § 22 lõike 5 punkte 1 ja 2 ning lõike 6 punkti 1 täiendatakse pärast tekstiosa "artikli 3" tekstiosaga "lõike 2".

§ 5.  Maaeluministri 6. augusti 2018. a määruse nr 46 "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus" muutmine

Maaeluministri 6. augusti 2018. a määruse nr 46 "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus" § 8 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna "üks" sõnaga "null".

§ 6.  Maaeluministri 27. veebruari 2017. a määruse nr 22 "Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus" muutmine

Maaeluministri 27. veebruari 2017. a määruse nr 22 "Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus" § 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa "punktides b, c ja i" tekstiosaga "punktides b ja c".

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

Lisa 2 Tehnilise abi toetuse maksetaotlusele esitatavad nõuded
Lisa 1 Kalandusandmete kogumise toetuse taotlusele esitatavad nõuded
Lisa 2 Kalandusandmete kogumise toetuse maksetaotlusele esitatavad nõuded
Lisa 2 Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetuse maksetaotlusele esitatavad nõuded
avalikgif