ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1147, 31. juuli 2020, millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile "ClearKlens product based on IPA" 
Euroopa Komisjon 31.07.2020 määrus number 1147; jõustumiskuupäev 24.08.2020

redaktsioon 24.08.2020

4.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1147,

31. juuli 2020,

millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile „ClearKlens product based on IPA“

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 44 lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

26. mail 2016 esitas ettevõtja Diversey Europe Operations B.V. määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 kohase loataotluse üksiku biotsiidi jaoks, mille nimi on „ClearKlens product based on IPA“ ja mis kuulub kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliiki 2, ja lisas kirjaliku kinnituse selle kohta, et Madalmaade pädev asutus on nõustunud taotlust hindama. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-HD024462-61.

(2)

„ClearKlens product based on IPA“ sisaldab toimeainena propaan-2-ooli, mis on lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja.

(3)

3. juunil 2019 esitas hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 1 kohaselt hindamisaruande ja oma järeldused Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“).

(4)

17. jaanuaril 2020 esitas kemikaaliamet määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 3 kohaselt komisjonile arvamuse, (2) biotsiidi „ClearKlens product based on IPA“ omaduste kokkuvõtte kavandi ning üksiku biotsiidi lõpliku hindamisaruande.

(5)

Arvamuses järeldatakse, et „ClearKlens product based on IPA“ vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis r sätestatud üksiku biotsiidi määratlusele, et selle jaoks saab taotleda liidu luba kooskõlas kõnealuse määruse artikli 42 lõikega 1 ning et biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab biotsiid kõnealuse määruse artikli 19 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

(6)

3. veebruaril 2020 edastas kemikaaliamet komisjonile biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kõigis liidu ametlikes keeltes vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 4.

(7)

Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda biotsiidile „ClearKlens product based on IPA“ liidu luba.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtjale Diversey Europe Operations B.V. antakse liidu luba üksiku biotsiidi „ClearKlens product based on IPA“ (loa number on EU-0022128-0000) turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks vastavalt lisas esitatud biotsiidi omaduste kokkuvõttele.

Liidu luba kehtib alates 24.8.2020 kuni 31.7.2030.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Euroopa Kemikaaliameti 11. detsembri 2019. aasta arvamus liidu loa andmise kohta „ClearKlens product based on IPA“ jaoks (ECHA/BPC/236/2019).


LISA

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

ClearKlens product based on IPA

Tooteliik 2. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)

Loa number: EU-0022128-0000

R4BP registrinumber: EU-0022128-0000

1.   HALDUSTEAVE

1.1.   Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

Kaubanduslik nimetus

ClearKlens IPA

ClearKlens IPA 70 %

ClearKlens IPA 70 % v/v

ClearKlens IPA VH1

ClearKlens IPA Airless

ClearKlens IPA Pouch

ClearKlens IPA Non Sterile

ClearKlens IPA Non Sterile VH1

ClearKlens IPA SS

ClearKlens IPA SS VH1

ClearKlens IPA RTU

ClearKlens IPA RTU VH1

Texwipe® Sterile 70 % Isopropanol

VH01 ClearKlens IPA

1.2.   Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress

Nimi

Diversey Europe Operations B.V.

Aadress

Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN, Utrecht, Netherlands

Loa number

EU-0022128-0000

R4BP registrinumber

EU-0022128-0000

Loa andmise kuupäev

24.8.2020

Loa kehtivusaja lõppkuupäev

31.7.2030

1.3.   Toote tootja(d)

Tootja nimi

Diversey Europe Operations B.V.

Tootja aadress

Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Holland

Tootmiskohtade asukoht

Avenida Conde Duque 5, 7 y 9; Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid) Hispaania

Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Itaalia

Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton Ühendkuningriik

Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede Holland

Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden Saksamaa


Tootja nimi

Multifill BV

Tootja aadress

Constructieweg 25a, 3640 AJ Mijdrecht Holland

Tootmiskohtade asukoht

Constructieweg 25a, 3640 AJ Mijdrecht Holland


Tootja nimi

Flexible Medical Packaging Ltd

Tootja aadress

Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate, LA1 4XS Lancaster, Lancashire Ühendkuningriik

Tootmiskohtade asukoht

Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate, LA1 4XS Lancaster, Lancashire Ühendkuningriik


Tootja nimi

Ardepharm

Tootja aadress

Les Iles Ferays, 07300 Tournon-sur-Rhône Prantsusmaa

Tootmiskohtade asukoht

Les Iles Ferays, 07300 Tournon-sur-Rhône Prantsusmaa


Tootja nimi

Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S

Tootja aadress

395 rue Louis Lépine, 34000 Montpellier Prantsusmaa

Tootmiskohtade asukoht

395 rue Louis Lépine, 34000 Montpellier Prantsusmaa

1.4.   Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine

Propaan-2-ool

Tootja nimi

INEOS Solvents GmbH

Tootja aadress

Anckelmannsplatz, D-20537 Hamburg Saksamaa

Tootmiskohtade asukoht

Shamrockstrasse 88, D-44623 Herne Saksamaa

Römerstrasse 733, D-47443 Moers Saksamaa


Toimeaine

Propaan-2-ool

Tootja nimi

Shell Chemicals Europe B.V.

Tootja aadress

Postbus 2334, 3000 CH Rotterdam Holland

Tootmiskohtade asukoht

Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Pernis Holland


Toimeaine

Propaan-2-ool

Tootja nimi

Exxon Mobil Chemicals

Tootja aadress

Hermeslaan 2, 1831 Machelen Belgia

Tootmiskohtade asukoht

4045 Scenic Highway, LA 70805 Baton Rouge Ühendriigid

Southampton, SO45 1TX Hampshire Ühendkuningriik

2.   TOOTE KOOSTIS JA OLEK

2.1.   Kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave toote koostise kohta

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Propaan-2-ool

 

Toimeaine

67–63-0

200–661-7

63,1

2.2.   Oleku kirjeldus

AL - Muu vedelik

3.   OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Võib põhjustada unisust või peapööritust.

Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Hoiatuslaused

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. – Mitte suitsetada.

Vältida pihustatud aine sissehingamist.

Pärast käitlemist pesta hoolega käed.

Hoida hästi ventileeritavas kohas.Hoida jahedas.

Sisu kõrvaldada kooskõlas kohalike eeskirjadega.

Mahuti kõrvaldada kooskõlas kohalike eeskirjadega.

NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL:Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.Loputada nahka veega.

Tulekahju korral:Kustutamiseks kasutada alkoholikindlat vahtu.

4.   LUBATUD KASUTUSALA(D)

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 1. Kasutus # 1 – Tooteliik 2: Mittepoorsete kõvade pindade desinfektsioonivahend – kutselised kasutajad – mopiga pealekandmine

Tooteliik

Tooteliik 02 - Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Pole asjakohane

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Kasutusvalmis toode puhastatud mittepoorsete kõvade pindade desinfitseerimiseks farmaatsia- ja kosmeetikatootmisrajatistes, mille õhuvahetusmäär on 60 tunnis või rohkem, ja puhastes ruumides, mille õhuvahetusmäär on 150 tunnis või rohkem.

Kasutusmeetod(id)

Desinfitseerimine moppi kasutades

-

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Kanda 18,4 ml toodet ruutmeetri pinna kohta. - 0

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Mahutid (kõrge tihedusega polüetüleen (HDPE), polüpropüleen (PP), polüetüleen (PE)): 1 – 20 l

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Kasutusvalmis toode mittepoorsete kõvade pindade desinfitseerimiseks.

Puhastada ja kuivatada pind enne desinfitseerimist. Teha mopp desinfitseerimisvahendiga märjaks ja kanda mopiga pinnale. Niisutada pind täielikult. Lasta mõjuda vähemalt 30 sekundit.

Kasutatud mopid tuleb hoida suletud mahutis.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Kasutada toodet ainult piisava ventilatsiooniga ruumis. Minimaalsed nõutavad õhuvahetusmäärad on:

farmaatsia- ja kosmeetikatootmisrajatistes 60/h;

puhastes ruumides 150/h.

Mitte kasutada ruutmeetri kohta rohkem kui 18,4 ml toodet.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 2. Kasutus # 2 – Tooteliik 2: Mittepoorsete kõvade pindade desinfektsioonivahend – kutselised kasutajad – lapp

Tooteliik

Tooteliik 02 - Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Pole asjakohane

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Kasutusvalmis toode puhastatud mittepoorsete kõvade pindade desinfitseerimiseks laborites, mille õhuvahetusmäär on 8 tunnis või rohkem, farmaatsia- ja kosmeetikatootmisrajatistes, mille õhuvahetusmäär on 60 tunnis või rohkem, ja puhastes ruumides, mille õhuvahetusmäär on 150 tunnis või rohkem.

Kasutusmeetod(id)

Desinfitseerimine lappi kasutades

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Kanda 18,4 ml toodet ruutmeetri pinna kohta. - 0

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Mahutid (kõrge tihedusega polüetüleen (HDPE), polüpropüleen (PP), polüetüleen (PE)): 1 – 20 l

Pumbaga mahutid (HDPE, PP, PE): 200 l (ainult puhas ruum)

Pumbaga mahtlastikonteinerid (IBC) (HDPE, PP, PE): 950 ja 1 000 l (ainult puhas ruum)

4.2.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Kasutusvalmis toode mittepoorsete kõvade pindade desinfitseerimiseks.

Puhastada ja kuivatada pind enne desinfitseerimist. Teha lapp desinfitseerimisvahendiga märjaks ja kanda lapiga pinnale. Niisutada pind täielikult. Lasta mõjuda vähemalt 30 sekundit. Puhastes ruumides võib täpse koguse vajaminevat toodet väljutada kas madala voolukiirusega pihustustoru kasutamisel või ämbrisse torusüsteemi kaudu. Kasutatud lapid tuleb kõrvaldada suletud mahutisse.

4.2.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Kasutada toodet ainult piisava ventilatsiooniga ruumis. Minimaalsed nõutavad õhuvahetusmäärad on:

laborites 8/h;

farmaatsia- ja kosmeetikatootmisrajatistes 60/h;

puhastes ruumides 150/h.

Mitte kasutada ruutmeetri kohta rohkem kui 18,4 ml toodet.

Desinfitseerimisvahendi lapiga pealekandmisel võib kasutada järgmist personaalset riskivähendamismeedet, v.a juhul, kui seda on võimalik asendada tehniliste ja/või organisatsiooniliste meetmetega: Toote käitlemise ajal kanda kaitseprille.

4.2.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.3.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 3. Kasutus # 3 – Tooteliik 2: Mittepoorsete kõvade pindade desinfektsioonivahend – kutselised kasutajad – pihustamine

Tooteliik

Tooteliik 02 - Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Pole asjakohane

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Kasutusvalmis toode puhastatud mittepoorsete kõvade pindade desinfitseerimiseks laborites, mille õhuvahetusmäär on 8 tunnis või rohkem, farmaatsia- ja kosmeetikatootmisrajatistes, mille õhuvahetusmäär on 60 tunnis või rohkem, ja puhastes ruumides, mille õhuvahetusmäär on 150 tunnis või rohkem.

Kasutusmeetod(id)

Desinfitseerimine päästikpihustit kasutades

Toote laiali kandmiseks võib kasutada lappi.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Kanda 18,4 ml toodet ruutmeetri pinna kohta. - 0

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Päästikuga pihustuskott (PE): 0,9–20 l

Kott pudelis (mitmekihiline koos pressitud viiekihiline etüleenvinüülatsetaat

(EVA)/EVA/polüvinüüldieenkloriid (PVDC)/EVA/EVA kott HDPE, PP või PE pudelis): 0,9–2 l

Päästikuga pihustuspudel (HDPE, PP, PE): 0,5–1,5 l

Õhuta päästikuga pihustuspudel (madala tihedusega polüetüleen LDPE): 0,25–1 l

4.3.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Kasutusvalmis toode mittepoorsete kõvade pindade desinfitseerimiseks.

Puhastada ja kuivatada pind enne desinfitseerimist. Pihustada pindadele, vajaduse korral pühkida toote laialikandmiseks lapiga. Niisutada pind täielikult. Lasta mõjuda vähemalt 30 sekundit. Kasutatud lapid tuleb kõrvaldada suletud mahutisse.

Pakendi tüübist olenev pealekandmiste arv, mis on vajalik, et saavutada kasutusmäär 18,4 ml toodet ühe ruutmeetri pinna kohta:

päästikuga pihustuskott: pihustada 19 korda ühele ruutmeetrile pinnale;

steriilne päästik (kott pudelis): pihustada 16 korda ühele ruutmeetrile pinnale;

päästikuga pihustuspudel: pihustada 14 korda ühele ruutmeetrile pinnale;

õhuta päästikuga pihustuspudel: pihustada 21 korda ühele ruutmeetrile pinnale.

4.3.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Kasutada toodet ainult piisava ventilatsiooniga ruumis. Minimaalsed nõutavad õhuvahetusmäärad on:

laborites 8/h;

farmaatsia- ja kosmeetikatootmisrajatistes 60/h;

puhastes ruumides 150/h.

Mitte kasutada ruutmeetri kohta rohkem kui 18,4 ml toodet.

4.3.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.3.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.3.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.4.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 4. Kasutus # 4 – Tooteliik 2: Mittepoorsete kõvade pindade desinfitseerimisvahend – kutselised kasutajad – mittepoorsete kinnaste desinfitseerimine

Tooteliik

Tooteliik 02 - Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Pole asjakohane

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Kasutusvalmis toode puhaste mittepoorsete kinnaste desinfitseerimiseks laborites, mille õhuvahetusmäär on 8 tunnis või rohkem, farmaatsia- ja kosmeetikatootmisrajatistes, mille õhuvahetusmäär on 60 tunnis või rohkem, ja puhastes ruumides, mille õhuvahetusmäär on 150 tunnis või rohkem.

Kasutusmeetod(id)

Mittepoorsete kinnaste desinfitseerimine

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Kanda 3 ml toodet kinnastatud kätele. - 0

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Automatiseeritud doseerimine:

Mahutid (HDPE, PP, PE): 1 – 20 l

Pumbaga mahutid (HDPE, PP, PE): 200 l (ainult puhas ruum)

Pumbaga mahtlastikonteinerid (HDPE, PP, PE): 950 ja 1 000 l (ainult puhas ruum)

Käsitsi doseerimine:

Päästikuga pihustuskott (PE): 0,9–20 l

Kott pudelis (mitmekihiline koos pressitud viiekihiline EVA/EVA/PVDC/EVA/EVA kott HDPE, PP või PE pudelis): 0,9–2 l

Päästikuga pihustuspudel (HDPE, PP, PE): 0,5–1,5 l

Õhuta päästikuga pihustuspudel (madala tihedusega polüetüleen LDPE): 0,25–1 l

4.4.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Kasutusvalmis toode mittepoorsete kinnaste desinfitseerimiseks.

Automatiseeritud doseerimine:

Kanda 3 ml toodet otse puhastele kinnastatud kätele, jaotada ühtlaselt ja veenduda, et kõik pinnad oleksid täiesti märjad. Lasta mõjuda vähemalt 30 sekundit.

Käsitsi doseerimine:

Pihustada 3 ml toodet otse puhastele kinnastatud kätele, jaotada ühtlaselt ja veenduda, et kõik pinnad oleksid täiesti märjad. Lasta mõjuda vähemalt 30 sekundit.

Pakendi tüübist olenev pealekandmiste arv, mis on vajalik 3 ml toote kandmiseks puhastele kinnastatud kätele:

päästikuga pihustuskott: kanda toode 3 pihustusega kahele käele;

steriilne päästik (kott pudelis): kanda toode 3 pihustusega kahele käele;

päästikuga pihustuspudel: kanda toode 3 pihustusega kahele käele;

õhuta päästikuga pihustuspudel: kanda toode 4 pihustusega kahele käele.

4.4.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Kasutada toodet ainult piisava ventilatsiooniga ruumis. Minimaalsed nõutavad õhuvahetusmäärad on

laborites 8/h;

farmaatsia- ja kosmeetikatootmisrajatistes 60/h;

puhastes ruumides 150/h.

4.4.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.4.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.4.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

5.   ÜLDISED KASUTAMISJUHISED (1)

5.1.   Kasutusjuhendid

Vt kasutusala spetsiifilist kasutusjuhendit.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Kanda toote käitlemise ajal uusi kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

Vältida silma sattumist.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Sissehingamisel: Võib põhjustada unisust või peapööritust.

Silma sattumisel: Põhjustab tugevat ärritust.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

Keskkonnakaitsemeetmed:

Toode ei tohi lahjendamata või neutraliseerimata kujul sattuda kanalisatsiooni ega äravoolukraavidesse.

Vältida toote sattumist kanalisatsiooni, pinna- ja põhjavette. Lahjendada suure koguse veega.

Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid. Absorbeerida toode vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, universaalsed sideained, saepuru).

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Toode ja selle mahuti tuleb kõrvaldada ohutult kooskõlas ohtlike jäätmete kõrvaldamist käsitlevate asjakohaste õigusaktidega. Kõrvaldada või põletada kooskõlas kohalike eeskirjadega.

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Säilivusaeg 2 aastat.

Hoida ainult originaalpakendis.

Hoida otsese päikesevalguse eest kaitstult ja temperatuuril alla 30 °C.

Hoida suletud mahutis.

6.   MUU TEAVE

Toode sisaldab propaan-2-ooli (CAS nr 67–63-0), mille kokku lepitud Euroopa vaikeväärtus kutselistele kasutajatele on 129,28 mg/m3 ja mida on kasutatud toote riskihindamises.


(1)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutamisjuhised kehtivad iga lubatud kasutuse puhul.


Top

avalikgif