ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1146, 31. juuli 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1956 teatavaid majapidamisseadmeid, soojuslinke, televisiooni-, heli- ja multimeediasignaalide kaabelvõrkude seadmeid, kaitselüliteid, kaarlahenduse kustutamisseadmeid ja kaarkeevitusseadmeid, kohtkindlates paigaldistes püsivaks ühendamiseks ette nähtud paigaldus-pistikühendusi, trafosid, reaktoreid, elektritoiteplokke ja nende kombinatsioone, elektrisõidukite juhtivuslikku laadimissüsteemi, juhtmeköidiseid ja juhistikke, juhtimisahelaseadmeid ja lülituselemente, hädavalgustust, valgustitega kasutatavaid elektronahelaid ning lahenduslampe käsitlevate harmoneeritud standardite osas
Euroopa Komisjon 31.07.2020 otsus number 1146; jõustumiskuupäev 03.08.2020

redaktsioon 03.08.2020

3.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 250/121


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1146,

31. juuli 2020,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1956 teatavaid majapidamisseadmeid, soojuslinke, televisiooni-, heli- ja multimeediasignaalide kaabelvõrkude seadmeid, kaitselüliteid, kaarlahenduse kustutamisseadmeid ja kaarkeevitusseadmeid, kohtkindlates paigaldistes püsivaks ühendamiseks ette nähtud paigaldus-pistikühendusi, trafosid, reaktoreid, elektritoiteplokke ja nende kombinatsioone, elektrisõidukite juhtivuslikku laadimissüsteemi, juhtmeköidiseid ja juhistikke, juhtimisahelaseadmeid ja lülituselemente, hädavalgustust, valgustitega kasutatavaid elektronahelaid ning lahenduslampe käsitlevate harmoneeritud standardite osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL (2) artiklile 12 eeldatakse, et elektriseadmed, mis vastavad harmoneeritud standarditele või nende osadele, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, on vastavuses kõnealuse direktiivi artiklis 3 ja selle I lisas sätestatud ohutuseesmärkidega, mida nimetatud harmoneeritud standardid või nende osad käsitlevad.

(2)

Komisjon esitas 8. novembri 2012. aasta kirjas M/511 Euroopa Standardikomiteele (CEN), Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteele (Cenelec) ja Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituudile (ETSI) taotluse harmoneeritud standardite pealkirjade esimese täieliku loetelu koostamiseks ning teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite väljatöötamiseks, läbivaatamiseks ja täiendamiseks, et toetada direktiivi 2014/35/EL. Direktiivi 2014/35/EL artiklis 3 osutatud ja kõnealuse direktiivi I lisas sätestatud ohutuseesmärgid ei ole pärast taotluse esitamist CEN-ile, Cenelec-ile ja ETSI-le muutunud.

(3)

Taotluse nr M/511 alusel koostasid CEN ja Cenelec järgmised harmoneeritud standardid ja nende muudatuse: EN 50620:2017 ja EN 50620:2017/A1:2019 (elektrisõidukite laadimiskaablid); EN IEC 60947-9-1:2019 (kaarlahenduse kustutamisseadmed) ja EN 61643-31:2019 (madalpingelised liigpingekaitsevahendid).

(4)

Taotluse nr M/511 alusel vaatasid CEN ja Cenelec läbi järgmised standardid, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teataja C-seerias komisjoni teatisega (2018/C 326/02): (3) EN 60691:2003, EN 60728-11:2010, EN 60934:2001, EN 60974-2:2013, EN 60974-3:2014, EN 60974-5:2013, EN 60974-7:2013, EN 61535:2009, EN 61558-1:2005, EN 61851-1:2011 ja EN 62275:2015. Selle tulemusena võeti vastu vastavalt järgmised harmoneeritud standardid ja nende muudatused: EN 60691:2016 ja EN 60691:2016/A1:2019 (soojuslingid); EN 60728-11:2017 ja EN 60728-11:2017/A11:2018 (televisiooni-, heli- ja multimeediasignaalide kaabelvõrkude seadmed); EN IEC 60934:2019 (seadmete kaitselülitid); EN IEC 60947-9-1:2019 (kaarlahenduse kustutamisseadmed); EN IEC 60974-2:2019, EN IEC 60974-3:2019, EN IEC 60974-5:2019 ja EN IEC 60974-7:2019 (kaarkeevitusseadmed); EN IEC 61535:2019 (paigaldus-pistikühendused püsivaks ühendamiseks kohtkindlates paigaldistes); EN IEC 61558-1:2019 (trafod, reaktorid, elektritoiteplokid ja nende kombinatsioonid) EN IEC 61851-1:2019 (elektrisõidukite juhtivuslik laadimissüsteem) ja EN IEC 62275:2019 (elektripaigaldiste juhtmeköidised).

(5)

Taotluse nr M/511 alusel muutsid CEN ja Cenelec järgmisi standardeid, mille viited on esitatud komisjoni rakendusotsuse (EL) 2019/1956 (4) I lisas: EN 60335-1:2012 ja EN 60335-2-4:2010. Selle tulemusena võeti vastu vastavalt järgmiste harmoneeritud standardite muudatused: EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019 ja EN 60335-1:2012/A14:2019 (majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed) ning EN 60335-2-4:2010/A2:2019 (tsentrifuugid). CEN ja Cenelec muutsid ka järgmisi standardeid, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teataja C-seerias teatisega (2018/C 326/02): EN 60335-2-5:2015, EN 60335-2-7:2010, EN 60335-2-12:2003, EN 60335-2-13:2010, EN 60335-2-17:2013, EN 60335-2-35:2016, EN 60335-2-47:2003, EN 60335-2-48:2003, EN 60335-2-49:2003, EN 60335-2-52:2003, EN 60335-2-61:2003, EN 60335-2-66:2003, EN 60335-2-84:2003, EN 60335-2-87:2002, EN 60335-2-98:2003, EN 60947-5-4:2003, EN 61347-2-7:2012, EN 61347-2-11:2001, EN 61386-1:2008 ja EN 62035:2014. Selle tulemusena võeti vastu vastavalt järgmiste harmoneeritud standardite muudatused: EN 60335-2-5:2015/A11:2019 (nõudepesumasinad); EN 60335-2-7:2010/A2:2019 (pesumasinad); EN 60335-2-12:2003/A2:201 ja EN 60335-2-12:2003/A11:2019 (soojendusplaadid ja sarnased seadmed); EN 60335-2-13:2010/A1:2019 (fritüürid, praepannid ja muud taolised seadmed); EN 60335-2-17:2013/A11:2019 (tekid, padjad, riietusesemed ja muud taolised paindpehmed soojendusseadmed); EN 60335-2-35:2016/A1:2019 (vee kiirkeetjad); EN 60335-2-47:2003/A2:2019 (kaubanduslikud elektrikeedupotid); EN 60335-2-48:2003/A2:2019 (kaubanduslikud elektrigrillid ja rösterid); EN 60335-2-49:2003/A2:2019 (kaubanduslikud elektrilised toidu ja nõude soojalthoidmisseadmed); EN 60335-2-52:2003/A12:2019 (suuhügieeniseadmed); EN 60335-2-61:2003/A11:2019 (termiliste laoruumide küttekehad); EN 60335-2-66:2003/A11:2019 (vesivoodite soojendid); EN 60335-2-84:2003/A2:2019 (tualettruumid); EN 60335-2-87:2002/A2:2019 (elektrilised loomauimastamisseadmed); EN 60335-2-98:2003/A11:2019 (niisutid); EN 60947-5-4:2003/A1:2019 (juhtimisahelaseadmed ja lülituselemendid); EN 61347-2-7:2012/A1:2019 (hädavalgustus); EN 61347-2-11:2001/A1:2019 (mitmesugused valgustitega kasutatavad elektronahelad); EN 61386-1:2008/A1:2019 (elektrijuhistikud); ja EN 62035:2014/A1:2019 (lahenduslambid).

(6)

Komisjon hindas koos CENi ja CENELECiga, kas kõnealused harmoneeritud standardid ja nende muudatused vastavad taotlusele nr M/511.

(7)

Harmoneeritud standardid EN 50620:2017 (muudetud standardiga EN 50620:2017/A1:2019), EN IEC 60947-9-1:2019, EN 61643-31:2019, EN 60691:2003, EN 60728-11:2010, EN 60934:2001, EN 60974-2:2013, EN 60974-3:2014, EN 60974-5:2013, EN 60974-7:2013, EN 61535:2009, EN 61558-1:2005, EN 61851-1:2011, EN 62275:2015, EN 669-1:2018, EN 60335-1:2012 (muudetud standarditega EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019 ja EN 60335-1:2012/A14:2019), EN 60335-2-4:2010 (muudetud standardiga EN 60335-2-4:2010/A2:2019), EN 60335-2-5:2015 (muudetud standardiga EN 60335-2-5:2015/A11:2019), EN 60335-2-7:2010 (muudetud standardiga EN 60335-2-7:2010/A2:2019), EN 60335-2-12:2003 (muudetud standardiga EN 60335-2-12:2003/A11:2019), EN 60335-2-13:2010 (muudetud standardiga EN 60335-2-13:2010/A1:2019), EN 60335-2-17:2013 (muudetud standardiga EN 60335-2-17:2013/A11:2019), EN 60335-2-35:2016 (muudetud standardiga EN 60335-2-35:2016/A1:2019), EN 60335-2-47:2003 (muudetud standardiga EN 60335-2-47:2003/A2:2019), EN 60335-2-48:2003 (muudetud standardiga EN 60335-2-48:2003/A2:2019), EN 60335-2-49:2003 (muudetud standardiga EN 60335-2-49:2003/A2:2019), EN 60335-2-52:2003 (muudetud standardiga EN 60335-2-52:2003/A12:2019), EN 60335-2-61:2003 (muudetud standardiga EN 60335-2-61:2003/A11:2019), EN 60335-2-66:2003 (muudetud standardiga EN 60335-2-66:2003/A11:2019), EN 60335-2-84:2003 (muudetud standardiga EN 60335-2-47:2003/A2:2019), EN 60335-2-87:2002 (muudetud standardiga EN 60335-2-87:2002/A2:2019), EN 60335-2-98:2003 (muudetud standardiga EN 60335-2-98:2003/A11:2019), EN 60947-5-4:2003 (muudetud standardiga EN 60947-5-4:2003/A1:2019), EN 61347-2-7:2012 (muudetud standardiga EN 61347-2-11:2001), EN 61386-1:2008 (muudetud standardiga EN 61386-1:2008/A1:2019) ja EN 62035:2014 (muudetud standardiga EN 62035:2014/A1:2019) ning nende standardite võimalikud muud muudatused ja parandused, mille viited avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas, vastavad direktiivis 2014/35/EL sätestatud ohutuseesmärkidele. Seepärast on asjakohane avaldada viited nendele standarditele Euroopa Liidu Teatajas koos viidetega nende standardite asjaomastele muudatustele või parandustele.

(8)

Rakendusotsuse (EL) 2019/1956 I lisas on esitatud viited harmoneeritud standarditele, mille puhul eeldatakse vastavust direktiivile 2014/35/EL. Selleks et direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud harmoneeritud standardid oleksid loetletud ühes aktis, tuleb nende standardite viited lisada rakendusotsusesse (EL) 2019/1956.

(9)

CEN ja Cenelec koostasid ka järgmised parandused, millega tehakse tehnilised parandused järgmistes kehtivates standardites, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teataja C-seerias teatisega (2018/C 326/02): EN 60669-1:2018/AC:2018-11, millega parandatakse harmoneeritud standardit EN 60669-1:2018 (kohtkindlate majapidamis- ja muude taoliste elektripaigaldiste lülitid); EN 61439-3:2012/AC:2019-04, millega parandatakse harmoneeritud standardit EN 61439-3:2012 (jaotuskilbid, mida tohivad käsitseda tavaisikud); EN 61557-9:2015/AC:2017-02, millega parandatakse harmoneeritud standardit EN 61557-9:2015 (isolatsioonirikkelokatsiooniseadmed IT-süsteemides); ja EN 62026-3:2015/AC:2019-12, millega parandatakse harmoneeritud standardit EN 62026-3:2015 (kontrolleri ja aparaadi vahelised liidesed, seadmevõrgud). Selleks et tagada harmoneeritud standardite (mille viited on avaldatud) nõuetekohane ja järjepidev kohaldamine, on asjakohane lisada viited nendele harmoneeritud standarditele ja nende parandustele rakendusotsusesse (EL) 2019/1956, mille I lisas on esitatud viited harmoneeritud standarditele, mille puhul eeldatakse vastavust direktiivile 2014/35/EL.

(10)

Seepärast tuleb Euroopa Liidu Teataja C-seeriast kustutada järgmiste harmoneeritud standardite viited, arvestades, et need standardid on läbi vaadatud või neid on muudetud või parandatud, ning nende standardite võimalike muudatuste või paranduste viited, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas: EN 60691:2003, EN 60728-11:2010, EN 60934:2001, EN 60974-2:2013, EN 60974-3:2014, EN 60974-5:2013, EN 60974-7:2013, EN 61535:2009, EN 61558-1:2005, EN 61851-1:2011, EN 62275:2015, EN 669-1:2018, EN 61439-3:2012, EN 61557-9:2015, EN 62026-3:2015, EN 60335-1:2012, EN 60335-2-4:2010, EN 60335-2-5:2015, EN 60335-2-7:2010, EN 60335-2-12:2003, EN 60335-2-13:2010, EN 60335-2-17:2013, EN 60335-2-35:2016, EN 60335-2-47:2003, EN 60335-2-48:2003, EN 60335-2-49:2003, EN 60335-2-52:2003, EN 60335-2-61:2003, EN 60335-2-66:2003, EN 60335-2-84:2003, EN 60335-2-87:2002, EN 60335-2-98:2003, EN 60669-1:2018, EN 60947-5-4:2003, EN 61347-2-7:2012, EN 61347-2-11:2001, EN 61386-1:2008 ja EN 62035:2014. Rakendusotsuse (EL) 2019/1956 II lisas on loetletud direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud harmoneeritud standardite viited, mis kustutatakse Euroopa Liidu Teataja C-seeriast. Seega on asjakohane lisada nimetatud viited kõnealusesse lisasse.

(11)

Samuti tuleb Euroopa Liidu Teataja L-seeriast kustutada harmoneeritud standardite EN 60335-1:2012 ja EN 60335-2-4:2010 ning nende standardite võimalike muudatuste või paranduste viited, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, võttes arvesse, et neid on muudetud. Seepärast on asjakohane need viited rakendusotsuse (EL) 2019/1956 I lisast kustutada.

(12)

Selleks et anda tootjatele piisavalt aega, et valmistuda harmoneeritud standardite EN 50620:2017, EN 50620:2017/A1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019, EN 61643-31:2019, EN 60691:2003, EN 60728-11:2010, EN 60934:2001, EN 60974-2:2013, EN 60974-3:2014, EN 60974-5:2013, EN 60974-7:2013, EN 61535:2009, EN 61558-1:2005, EN 61851-1:2011, EN 62275:2015, EN 669-1:2018, EN 60335-1:2012 (muudetud standarditega EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019 ja EN 60335-1:2012/A14:2019), EN 60335-2-4:2010 (muudetud standardiga EN 60335-2-4:2010/A2:2019), EN 60335-2-5:2015 (muudetud standardiga EN 60335-2-5:2015/A11:2019), EN 60335-2-7:2010 (muudetud standardiga EN 60335-2-7:2010/A2:2019), EN 60335-2-12:2003 (muudetud standardiga EN 60335-2-12:2003/A11:2019), EN 60335-2-13:2010 (muudetud standardiga EN 60335-2-13:2010/A1:2019), EN 60335-2-17:2013 (muudetud standardiga EN 60335-2-17:2013/A11:2019), EN 60335-2-35:2016 (muudetud standardiga EN 60335-2-35:2016/A1:2019), EN 60335-2-47:2003 (muudetud standardiga EN 60335-2-47:2003/A2:2019), EN 60335-2-48:2003 (muudetud standardiga EN 60335-2-48:2003/A2:2019), EN 60335-2-49:2003 (muudetud standardiga EN 60335-2-49:2003/A2:2019), EN 60335-2-52:2003 (muudetud standardiga EN 60335-2-52:2003/A12:2019), EN 60335-2-61:2003 (muudetud standardiga EN 60335-2-61:2003/A11:2019), EN 60335-2-66:2003 (muudetud standardiga EN 60335-2-66:2003/A11:2019), EN 60335-2-84:2003 (muudetud standardiga EN 60335-2-47:2003/A2:2019), EN 60335-2-87:2002 (muudetud standardiga EN 60335-2-87:2002/A2:2019), EN 60335-2-98:2003 (muudetud standardiga EN 60335-2-98:2003/A11:2019), EN 60947-5-4:2003 (muudetud standardiga EN 60947-5-4:2003/A1:2019), EN 61347-2-7:2012 (muudetud standardiga EN 61347-2-11:2001), EN 61386-1:2008 (muudetud standardiga EN 61386-1:2008/A1:2019), EN 62035:2014 (muudetud standardiga EN 62035:2014/A1:2019), EN 61439-3:2012 (parandatud standardiga EN 61439-3:2012/AC:2019-04), EN 61557-9:2015 (parandatud standardiga EN 61557-9:2015/AC:2017-02), EN 62026-3:2015 (parandatud standardiga EN 62026-3:2015/AC:2019-12) ja EN 60669-1:2018 (parandatud standardiga EN 60669-1:2018/AC:2018-11) – k.a nende standardite võimalikud muud muudatused ja parandused, mille viited avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas – rakendamiseks, on vaja harmoneeritud standardite EN 60335-1:2012, EN 60335-2-4:2010, EN 60335-2-5:2015, EN 60335-2-7:2010, EN 60335-2-12:2003, EN 60335-2-13:2010, EN 60335-2-17:2013, EN 60335-2-35:2016, EN 60335-2-47:2003, EN 60335-2-48:2003, EN 60335-2-49:2003, EN 60335-2-52:2003, EN 60335-2-61:2003, EN 60335-2-66:2003, EN 60335-2-84:2003, EN 60335-2-87:2002, EN 60335-2-98:2003, EN 60669-1:2018, EN 60947-5-4:2003, EN 61347-2-7:2012, EN 61347-2-11:2001, EN 61386-1:2008 ja EN 62035:2014 viidete ning nende standardite võimalike muudatuste või paranduste Euroopa Liidu Teatajas avaldatud viidete kustutamine edasi lükata.

(13)

CEN ja Cenelec vaatasid läbi harmoneeritud standardi EN 50178:1997. Selle tulemusena võeti vastu standard EN 62477-1:2012 ja selle muudatus EN 62477-1:2012/A11:2014. Komisjoni teatisega (2016/C 249/03) (5) avaldati viited standardile EN 62477-1:2012 ja selle muudatusele EN 62477-1:2012/A11:2014 Euroopa Liidu Teataja C-seerias ning standardi EN 50178:1997 viide lisati asendatud standardite veergu, kuid ilma vastavuseelduse lõppemise kuupäevata. Selles teatises on viide standardile EN 50178:1997 esitatud ka avaldatud standardite veerus. Teatises (2018/C 326/02) on avaldatud nii viited standardile EN 62477-1:2012 ja selle muudatusele EN 62477-1:2012/A11:2014 kui ka viide standardile EN 50178:1997, märkimata, et standard EN 50178:1997 on asendatud. Võttes arvesse standardi EN 50178:1997 viite Euroopa Liidu Teataja C-seeriast kustutamisega seotud ebaselgust, tuleb viide standardile EN 50178:1997 lisada rakendusotsuse (EL) 2019/1956 II lisasse, kus on loetletud direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud harmoneeritud standardite viited, mis C-seeriast kustutatakse.

(14)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2019/1956 vastavalt muuta.

(15)

Harmoneeritud standardi järgimine lubab alates sellise standardi viite Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast eeldada vastavust asjakohastele olulistele nõuetele, sealhulgas ohutuseesmärkidele, mis on sätestatud liidu ühtlustamisõigusaktides. Seepärast peaks käesolev otsus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2020/1956 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

Artikkel 2

Rakendusotsuse (EL) 2020/1956 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

I lisa punkti 1 kohaldatakse alates 3. veebruarist 2022.

Brüssel, 31. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/35/EL teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 357).

(3)  Komisjoni teatis (2018/C 326/02), mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL (teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega (ELT C 326, 14.9.2018, lk 4).

(4)  Komisjoni 26. novembri 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/1956 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite kohta (ELT L 306, 27.11.2019, lk 26).

(5)  Komisjoni teatis (2016/C 249/03), mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL (teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega (ELT C 249, 8.7.2016, lk 62).


I LISA

Rakendusotsuse (EL) 2019/1956 I lisa muudetakse järgmiselt:

1)

2. ja 3. rida jäetakse välja;

2)

lisatakse järgmine rida 2a:

„2a.

EN 60335-1:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-1:2012/A14:2019“;

3)

lisatakse järgmine rida 3a:

„3a.

EN 60335-2-4:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-4: Erinõuded tsentrifuugidele

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

EN 60335-2-4:2010/A2:2019“;

4)

lisatakse järgmised read:

Nr

Viide standardile

„28.

EN 50620:2017

Elektrikaablid. Elektrisõidukite laadimiskaablid

EN 50620:2017/A1:2019

29.

EN 60335-2-5:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-5: Erinõuded nõudepesumasinatele

EN 60335-2-5:2015/A11:2019

30.

EN 60335-2-7:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-7: Erinõuded pesumasinatele

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

EN 60335-2-7:2010/A2:2019

31.

EN 60335-2-12:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-12: Erinõuded soojendusplaatidele ja muudele taolistele seadmetele

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

EN 60335-2-12:2003/A2:2019

EN 60335-2-12:2003/A11:2019

32.

EN 60335-2-13:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-13: Erinõuded fritüüridele, praepannidele ja muudele taolistele seadmetele

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

EN 60335-2-13:2010/A1:2019

33.

EN 60335-2-17:2013

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-17: Erinõuded tekkidele, patjadele, riietusesemetele ja muudele taolistele paindpehmetele soojendusseadmetele

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

34.

EN 60335-2-35:2016

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-35: Erinõuded vee kiirkeetjatele

EN 60335-2-35:2016/A1:2019

35.

EN 60335-2-47:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-47: Erinõuded kaubanduslikele elektrikeedupottidele

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/A2:2019

36.

EN 60335-2-48:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-48: Erinõuded kaubanduslikele grillidele ja rösteritele

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/A2:2019

37.

EN 60335-2-49:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-49: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele toidu ja nõude soojalthoidmisseadmetele

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/A2:2019

38.

EN 60335-2-52:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-52: Erinõuded suuhügieeniseadmetele

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

EN 60335-2-52:2003/A12:2019

39.

EN 60335-2-61:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-61: Erinõuded termiliste laoruumide küttekehadele

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

EN 60335-2-61:2003/A11:2019

40.

EN 60335-2-66:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-66: Erinõuded vesivoodite soojenditele

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

EN 60335-2-66:2003/A11:2019

41.

EN 60335-2-84:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-84: Erinõuded tualettruumidele

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

EN 60335-2-84:2003/A2:2019

42.

EN 60335-2-87:2002

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-87: Erinõuded elektrilistele loomauimastamisseadmetele

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

EN 60335-2-87:2002/A2:2019

43.

EN 60335-2-98:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-98: Erinõuded niisutitele

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

EN 60335-2-98:2003/A11:2019

44.

EN 60669-1:2018

Kohtkindlate majapidamis- ja muude taoliste elektripaigaldiste lülitid. Osa 1: Üldnõuded

EN 60669-1:2018/AC:2018-11

45.

EN 60691:2016

Soojuslingid. Nõuded ja rakendusjuhis

EN 60691:2016/A1:2019

46.

EN 60728-11:2017

Televisiooni-, heli- ja multimeediasignaalide kaabelvõrgud. Osa 11: Ohutus

EN 60728-11:2017/A11:2018

47.

EN IEC 60934:2019

Seadmete kaitselülitid

48.

EN 60947-5-4:2003

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 5-4: Juhtimisahelaseadmed ja lülituselemendid. Väikevõimsuskontaktide talitluse hindamise meetodid. Erikatsetused

EN 60947-5-4:2003/A1:2019

49.

EN IEC 60947-9-1:2019

Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 9-1: Aktiivsed kaarlahendusrikete piiramise süsteemid. Kaarlahenduse kustutamisseadmed

50.

EN IEC 60974-2:2019

Kaarkeevitusseadmed. Osa 2: Vedelikjahutussüsteemid

51.

EN IEC 60974-3:2019

Kaarkeevitusseadmed. Osa 3: Kaare süütamis- ja stabiliseerimisseadmed

52.

EN IEC 60974-5:2019

Kaarkeevitusseadmed. Osa 5: Traadi etteandemehhanismid

53.

EN IEC 60974-7:2019

Kaarkeevitusseadmed. Osa 7: Põletid

54.

EN 61347-2-7:2012

Lampide juhtimisseadised. Osa 2-7: Erinõuded alalisvoolutoitega elektron-liiteseadistele hädavalgustuseks

EN 61347-2-7:2012/A1:2019

55.

EN 61347-2-11:2001

Lampide juhtimisseadised. Osa 2-11: Erinõuded mitmesugustele valgustitega kasutatavatele elektronahelatele

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

EN 61347-2-11:2001/A1:2019

56.

EN 61386-1:2008

Elektrijuhistike torusüsteemid. Osa 1: Üldnõuded

EN 61386-1:2008/A1:2019

57.

EN 61439-3:2012

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad käsitada tavaisikud

EN 61439-3:2012/AC:2019-04

58.

EN IEC 61535:2019

Paigaldus-pistikühendused püsivaks ühendamiseks kohtkindlates paigaldistes

59.

EN 61557-9:2015

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000 V ja alalispingega kuni 1 500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 9: Isolatsioonirikkelokatsiooniseadmed IT-süsteemides

EN 61557-9:2015/AC:2017-02

60.

EN IEC 61558-1:2019

Trafode, reaktorite, elektritoiteplokkide ja nende kombinatsioonide ohutus. Osa 1: Üldnõuded ja katsetused

61.

EN 61643-31:2019

Madalpingelised liigpingekaitsevahendid. Osa 31: Nõuded ja katsetusmeetodid fotoelektriliste paigaldiste liigpingekaitsevahenditele

62.

EN IEC 61851-1:2019

Elektrisõidukite juhtivuslik laadimissüsteem. Osa 1: Üldnõuded

63.

EN 62026-3:2015

Madalpingelised lülitusaparaadid. Kontrolleri ja aparaadi vahelised liidesed. Osa 3: Seadmevõrk

EN 62026-3:2015/AC:2019-12

64.

EN 62035:2014

Lahenduslambid (väljaarvatult luminofoorlambid). Ohutusnõuded

EN 62035:2014/A1:2019

65.

EN IEC 62275:2019

Juhistike ehitus. Elektripaigaldiste juhtmeköidised“


II LISA

Rakendusotsuse (EL) 2019/1956 II lisasse lisatakse järgmised read:

Nr

Viide standardile

Kustutamise kuupäev

„29.

EN 60335-2-5:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-5: Erinõuded nõudepesumasinatele

3. veebruar 2022

30.

EN 60335-2-7:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-7: Erinõuded pesumasinatele

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

3. veebruar 2022

31.

EN 60335-2-12:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-12:

Erinõuded soojendusplaatidele ja muudele taolistele seadmetele

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

3. veebruar 2022

32.

EN 60335-2-13:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-13: Erinõuded fritüüridele, praepannidele ja muudele taolistele seadmetele

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

3. veebruar 2022

33.

EN 60335-2-17:2013

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-17: Erinõuded tekkidele, patjadele, riietusesemetele ja muudele taolistele paindpehmetele soojendusseadmetele

3. veebruar 2022

34.

EN 60335-2-35:2016

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-35: Veekiirkeetjate erinõuded

3. veebruar 2022

35.

EN 60335-2-47:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-47: Erinõuded kaubanduslikele elektrikeedupottidele

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

3. veebruar 2022

36.

EN 60335-2-48:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-48: Erinõuded kaubanduslikele grillidele ja rösteritele

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

3. veebruar 2022

37.

EN 60335-2-49:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-49: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele toidu ja nõude soojalthoidmisseadmetele

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

3. veebruar 2022

38.

EN 60335-2-52:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-52: Erinõuded suuhügieeniseadmetele

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

3. veebruar 2022

39.

EN 60335-2-61:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-61: Erinõuded termiliste laoruumide küttekehadele

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

3. veebruar 2022

40.

EN 60335-2-66:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-66: Erinõuded vesivoodite soojenditele

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

3. veebruar 2022

41.

EN 60335-2-84:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-84: Erinõuded tualettruumidele

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

3. veebruar 2022

42.

EN 60335-2-87:2002

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-87: Erinõuded elektrilistele loomauimastamisseadmetele

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

3. veebruar 2022

43.

EN 60335-2-98:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-98: Erinõuded niisutitele

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

3. veebruar 2022

44.

EN 60669-1:2018

Kohtkindlate majapidamis- ja muude taoliste elektripaigaldiste lülitid. Osa 1: Üldnõuded

3. veebruar 2021

45.

EN 60691:2003

Soojuslingid. Nõuded ja rakendusjuhis

EN 60691:2003/A1:2007

EN 60691:2003/A2:2010

3. veebruar 2022

46.

EN 60728-11:2010

Televisiooni-, heli- ja multimeediasignaalide kaabelvõrgud. Osa 11: Ohutus

3. veebruar 2022

47.

EN 60934:2001

Seadmete kaitselülitid

EN 60934:2001/A1:2007

EN 60934:2001/A2:2013

3. veebruar 2022

48.

EN 60947-5-4:2003

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 5-4: Juhtimisahelaseadmed ja lülituselemendid. Väikevõimsuskontaktide talitluse hindamise meetodid. Erikatsetused

3. veebruar 2022

49.

EN 60974-2:2013

Kaarkeevitusseadmed. Osa 2: Vedelikjahutussüsteemid

3. veebruar 2022

50.

EN 60974-3:2014

Kaarkeevitusseadmed. Osa 3: Kaare süütamis- ja stabiliseerimisseadmed

3. veebruar 2022

51.

EN 60974-5:2013

Kaarkeevitusseadmed. Osa 5: Traadi etteandemehhanismid

3. veebruar 2022

52.

EN 60974-7:2013

Kaarkeevitusseadmed. Osa 7: Põletid

3. veebruar 2022

53.

EN 61347-2-7:2012

Lampide juhtimisseadised. Osa 2-7: Erinõuded alalisvoolutoitega elektron-liiteseadistele hädavalgustuseks

3. veebruar 2022

54.

EN 61347-2-11:2001

Lampide juhtimisseadised. Osa 2-11: Erinõuded mitmesugustele valgustitega kasutatavatele elektronahelatele

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

3. veebruar 2022

55.

EN 61386-1:2008

Elektrijuhistike torusüsteemid. Osa 1: Üldnõuded

3. veebruar 2022

56.

EN 61439-3:2012

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad käsitada tavaisikud

3. veebruar 2021

57.

EN 61535:2009

Paigaldus-pistikühendused püsivaks ühendamiseks kohtkindlates paigaldistes

EN 61535:2009/A1:2013

3. veebruar 2022

58.

EN 61557-9:2015

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000 V ja alalispingega kuni 1 500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 9: Isolatsioonirikkelokatsiooniseadmed IT-süsteemides

3. veebruar 2021

59.

EN 61558-1:2005

Jõutrafode, elektrivarustusseadmete ja muude taoliste seadmete ohutus. Osa 1: Üldnõuded ja katsetused

EN 61558-1:2005/A1:2009

EN 61558-1:2005/AC:2006

3. veebruar 2022

60.

EN 61851-1:2011

Elektrisõidukite juhtivuslik laadimissüsteem. Osa 1: Üldnõuded

3. veebruar 2022

61.

EN 62026-3:2015

Madalpingelised lülitusaparaadid. Kontrolleri ja aparaadi vahelised liidesed. Osa 3: Seadmevõrk

3. veebruar 2021

62.

EN 62035:2014

Lahenduslambid (väljaarvatult luminofoorlambid). Ohutusnõuded

3. veebruar 2022

63.

EN 62275:2015

Juhistike ehitus. Elektripaigaldiste juhtmeköidised

3. veebruar 2022

64.

EN 50178:1997

Elektripaigaldistes kasutatavad elektronseadmed“

 


Top

avalikgif