ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1156, 4. august 2020, millega laiendatakse komisjoni rakendusmäärusega (EÜ) 2018/186 (teatava Hiina Rahvavabariigist pärit korrosioonikindla terase impordi kohta) kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatava väheste muudatustega korrosioonikindla terase suhtes
Euroopa Komisjon 04.08.2020 määrus number 1156; jõustumiskuupäev 06.08.2020

redaktsioon 06.08.2020

5.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 255/36


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1156,

4. august 2020,

millega laiendatakse komisjoni rakendusmäärusega (EÜ) 2018/186 (teatava Hiina Rahvavabariigist pärit korrosioonikindla terase impordi kohta) kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatava väheste muudatustega korrosioonikindla terase suhtes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1) (edaspidi „alusmäärus“), eriti selle artikli 13 lõiget 3 ja artikli 14 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

1.   MENETLUS

1.1.   Kehtivad meetmed

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/186 (2) (edaspidi „esialgne määrus“) kehtestas komisjon lõpliku dumpinguvastase tollimaksu teatava Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „Hiina“ või „HRV“) pärit korrosioonikindla terase impordi suhtes. Kehtivad individuaalsed dumpinguvastase tollimaksu määrad on vahemikus 17,2–27,9 %. Kõigile valimisse kaasamata koostööd tegevatele eksportivatele tootjatele, kes on selle määruse lisas nimetatud, kehtestati tollimaks 26,1 % ja kõigile teistele (koostööd mittetegevatele) eksportivatele tootjatele jääktollimaks 27,9 %.

(2)

Edaspidi nimetatakse neid meetmeid „kehtivateks meetmeteks“ ja esialgses määruses sätestatud meetmete kehtestamise aluseks olnud uurimist „esialgseks uurimiseks“.

1.2.   Ex officio algatamine

(3)

Komisjoni käsutuses olid piisavad tõendid selle kohta, et kehtivatest meetmetest hoiti kõrvale vaatlusaluse toote väheste muudatustega. Täpsemalt näitab kümne numbrikohaga TARICi statistika, et pärast lõpliku dumpinguvastase tollimaksu kehtestamist on Hiina Rahvavabariigist liitu suunatud ekspordi struktuur märkimisväärselt muutunud.

(4)

Tõendid osutasid sellele, et see muutus tuleneb väheste muudatustega vaatlusaluse toote impordist ja et sellise tava, protsessi või töö jaoks ei olnud mingit muud põhjendust ega majanduslikku õigustust kui tollimaksu kehtestamine.

(5)

Komisjonile kättesaadavast tõendusmaterjalist ilmnes, et kehtivate meetmete parandavat mõju oli kahjustatud nii koguste kui ka hindade tõttu.

(6)

Komisjonil oli ka piisavalt tõendeid selle kohta, et võrreldes varem kindlaksmääratud normaalväärtusega eksporditi väheste muudatustega toodet dumpinguhinnaga.

(7)

Olles pärast liikmesriikide teavitamist kindlaks teinud, et on olemas piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid uurimise algatamiseks vastavalt alusmääruse artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5, otsustas komisjon uurida võimalikku kõrvalehoidmist kehtivatest meetmetest ning kehtestada väheste muudatustega toote impordi suhtes registreerimisnõude. Selle tulemusel võttis komisjon vastu määruse (EL) 2019/1948 (3) (edaspidi „algatamismäärus“), millega ta alustas omal algatusel uurimist.

1.3.   Vaatlusalune toode ja uurimisalune toode

(8)

Võimaliku kõrvalehoidmisega seotud toode on rauast või legeerterasest või legeerimata terasest lehtvaltstoode, mis on: alumiiniumiga desoksüdeeritud; kuumsukeldusgalvaanimise teel pinnatud või kaetud tsingi ja/või alumiiniumiga ja mitte mõne muu metalliga; keemiliselt passiveeritud; mis sisaldab massiprotsentides: 0,015–0,170 % süsinikku, 0,015–0,100 % alumiiniumi, kuni 0,045 % nioobiumi, kuni 0,010 % titaani ja kuni 0,010 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehtedes ja kitsastes ribades.

Asjaomane toode ei hõlma järgmist:

roostevabast terasest, elektrotehnilisest räniterasest ja kiirlõiketerasest tooteid,

edasi töötlemata kuum- või külmvaltsitud tooteid.

(9)

Vaatlusalune toode kuulub praegu CN-koodide ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ja ex 7226 99 70 alla (TARICi koodid: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) ning on pärit Hiina Rahvavabariigist. See on toode, mille suhtes kohaldatakse esialgseid meetmeid.

(10)

Võimaliku kõrvalehoidmisega seotud uurimisalune toode on rauast või legeerterasest või legeerimata terasest lehtvaltstoode, mis on: kuumsukeldusgalvaanimise teel pinnatud või kaetud tsingi ja/või alumiiniumiga ja/või magneesiumiga, ränisulamiga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldab massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ja kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehtedes ja kitsastes ribades.

Asjaomane toode ei hõlma järgmist:

roostevabast terasest, elektrotehnilisest räniterasest ja kiirlõiketerasest tooteid,

edasi töötlemata kuum- või külmvaltsitud tooteid,

vaatlusalust toodet, nagu on määratletud eespool põhjenduses (8).

(11)

Uurimisalune toode kuulub praegu CN-koodide ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ja ex 7226 99 70 alla (TARICi koodid: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093), mis on pärit Hiina Rahvavabariigist.

1.4.   Uurimine

(12)

Komisjon teavitas nõuetekohaselt uurimise algatamisest HRV ametiasutusi, HRV teadaolevalt asjaga seotud eksportivaid tootjaid ja liidu tootmisharu ühendust.

(13)

Vastavalt algatamismääruse artikli 3 lõikele 1 tehti küsimustikud HRV eksportivatele tootjatele kättesaadavaks kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil (4).

(14)

Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad kirjalikult teatavaks ja taotleda ärakuulamist algatamismääruses sätestatud tähtaja jooksul. Kõikidele isikutele anti teada, et koostööst hoidumise tagajärjeks võib olla alusmääruse artikli 18 kohaldamine ja järelduste tegemine kättesaadavate andmete alusel

(15)

Endast andsid teada kuus HRV kontserni ja üks liidu tootmisharu ühendus, kes esindas liidu tootmisharu, nagu esialgses uurimises määratletud.

(16)

Ülalnimetatud kuuest kontsernist vaid kaks esitasid küsimustikele vastused ja taotlesid võimalikest laiendatud meetmetest vabastamist kooskõlas alusmääruse artikli 13 lõikega 4:

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd., Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. ning nendega seotud kauplejad China Shougang International Trade & Engineering Corp., Shougang Holding Trade (Hongkong) Limited ja Shougang International (Austria) GmbH („Shougangi kontsern“);

Bengang Steel Plates Co., Ltd., BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co. Ltd ning nendega seotud kauplejad Benxi Iron & Steel Hongkong Limited, Benxi Iron and Steel Group Europe GmbH, Benxi Iron & Steel (Group) International Economic and Trading Co., Ltd. ja Benxi Iron Steel America Limited („BSP kontsern“).

(17)

Kooskõlas teatega COVID-19 puhangu poolt dumpingu- ja subsiidiumivastastele uurimistele avalduva mõju kohta (5) otsustas komisjon mitte teha kontrollkäike äriühingute valdustesse, mis taotlesid vabastust COVID-19 puhangu tõttu. Selle asemel korraldas komisjon videokonverentsi koos Shougangi kontserniga, et kontrollida vastuseid, mis kontsern oli küsimustikule esitanud.

(18)

Samal põhjusel esitas ka üks teine eksportija kirjaliku esildise ega osalenud taotletud ärakuulamisel.

1.5.   Aruandeperiood ja uurimisperiood

(19)

Uurimisperiood hõlmas ajavahemikku 1. jaanuarist 2013 kuni 30. septembrini 2019 (edaspidi „uurimisperiood“). Uurimisperioodi kohta koguti andmeid muu hulgas selleks, et uurida väidetavaid kaubandusstruktuuri muutusi. Ajavahemiku 1. oktoobrist 2018 kuni 30. septembrini 2019 (edaspidi „aruandeperiood“) kohta küsiti üksikasjalikumaid andmeid, et uurida kehtivate meetmete parandava mõju võimalikku kahjustamist ja dumpingu esinemist.

2.   UURIMISE TULEMUSED

2.1.   Üldised kaalutlused

(20)

Komisjon analüüsis kooskõlas alusmääruse artikli 13 lõikega 1, kas vaatlusaluse toote ja HRVst pärit väheste muudatustega toote kaubandusstruktuuris esines muutus, kas see muutus tulenes tavast, protsessist või toimingust, millel ei olnud muud piisavat põhjendust või majanduslikku õigustust kui tollimaksu kehtestamine, kas oli tõendeid kahju kohta või kas tollimaksu parandavat mõju kahjustati uurimisaluse toote hindade ja/või koguste tõttu ning kas alusmääruse artikli 2 sätete kohaselt oli tõendeid dumpingu kohta.

2.2.   Koostöö määr

(21)

Algatamisteates kutsuti Hiina eksportivaid tootjaid koostööd tegema ja vastama küsimustikule tõestamaks, et nende eksport ei kujuta endast kõrvalehoidmist.

(22)

Kuigi esialgsesse dumpinguvastasesse uurimisse oli kaasatud 19 kontserni või äriühingut, palusid vaid kaks äriühingute kontserni erandit ja esitasid käesolevas menetluses nõutud teabe. Need kaks kontserni moodustasid 14 % Hiinast pärit koguimpordist, mille eksportivad tootjad deklareerisid esialgse dumpinguvastase uurimise ajal, kuid alla 1 % uurimisaluse toote koguimpordist aruandeperioodil. Koostöö tase oli seega madal.

(23)

Küsimustiku vastuste alusel loeti BSP kontserni esitatud teave puudulikuks ja ebausaldusväärseks. Seetõttu teavitas komisjon BSPd oma kavatsusest jätta esitatud teave arvesse võtmata ja teha kontserni kohta oma järeldused, tuginedes kättesaadavatele faktidele kooskõlas alusmääruse artikliga 18.

(24)

BSP kontsern esitas märkusi komisjoni kavatsuse kohta kasutada nende puhul kättesaadavaid fakte. BSP kontsern ei nõustunud komisjoni järeldusega, et kontsern ei esitanud vajalikku teavet, ning väitis, et oli teinud komisjoniga igakülgset koostööd, saates kõik küsimustiku vastused ja ka puudustele viitavate kirjade vastused õigel ajal.

(25)

BSP kontsern väitis, et kättesaadavatele faktidele tuginemine ei olnud asjakohane, sest esiteks oleks komisjon pidanud nõudma eelnevalt selgitust vastuolu kohta, mis puudutab esialgse uurimise ajal eksporditud koguseid. Teiseks väitis kontsern, et toote kontrollnumbrite tabelit oleks võimatu luua ja äriühingute kasutatavad tootekoodid ei saa täpselt vastata komisjoni määratud toote kontrollnumbritele. Ja viimasena väitis BSP kontsern, et ta ei saanud esitada komisjoni palutud täpset keemilist koostist, sest seda ei nõutud tööstuses kehtivate standardite kohaselt ning seda mõõdeti ja kontrolliti üksnes konkreetse kliendi palvel.

(26)

Kuna BSP kontsern ei esitanud mingeid tõendeid, mis oleksid muutnud komisjoni järeldusi, kinnitas komisjon oma kavatsust jätta BSP küsimustiku vastus arvesse võtmata ja teha kontserni kohta oma järeldused, tuginedes kättesaadavatele faktidele kooskõlas alusmääruse artikliga 18.

(27)

Koostööst hoidunud eksportijate eksport moodustas aruandeperioodil seega hinnanguliselt üle 99 % uurimisaluse toote Hiina koguekspordist liitu. Seega kasutas komisjon kooskõlas alusmääruse artikliga 18 sellise ekspordi kohta kättesaadavaid andmeid.

(28)

Shougangi kontsern tegi koostööd ja nagu allpool 4. alapunktis sätestatud, vabastati ta laiendatud dumpinguvastastest tollimaksudest.

2.3.   Kaubandusstruktuuri muutumine

(29)

Et teha kindlaks, kas kaubandusstruktuur on muutunud, analüüsis komisjon uurimisperioodil vaatlusaluse toote impordimahtu ja uurimisaluse toote importi.

(30)

Vaatlusalune ja uurimisalune toode kuuluvad sama CN-koodi alla, mis hõlmab ka teisi tooteid (nt autotööstuses kasutatavad tooted). Konkreetsed TARICi koodid, mis võimaldavad määrata kindlaks tegeliku imporditaseme, anti mõlemale tootele alles pärast vastavate uurimiste algatamist, st 2016. aasta detsembris vaatlusaluse toote puhul (dumpinguvastaste meetmete kohaldamisel) ja 2019. aasta novembris uurimisaluse toote puhul. Komisjon pidi vastavad impordimahud seetõttu kindlaks määrama hinnanguliselt.

(31)

Ajavahemikus 2013–2016 tegi komisjon dumpinguvastaste meetmete kohaldamisalast välja jäetud ja vaatlusaluse tootega sama CN-koodi alla kuuluvate toodete (peamiselt autotööstuses kasutatavad tooted) impordimahu kindlaks, tuginedes esialgses dumpinguvastases uurimises esitatud tõenditele, st komisjon järeldas, et ligikaudu 15 % CN-koodide alusel toimunud impordist koosnes muudest toodetest kui vaatlusalune toode (6).

(32)

Järgneval ajavahemikul määrati impordi kogumaht kindlaks täielike CN-koodide alusel, vaatlusaluse toote import tugines konkreetsetele TARICi koodidele, autotööstuses kasutatavate toodete import liidu tootmisharu esitatud hinnangulistele andmetele ja uurimisaluse toote import määrati hinnanguliselt kindlaks nende vahe alusel.

(33)

Allpool esitatud tabelis võrreldakse kogutud andmeid.

Tabel 1. Vaatlusaluse ja uurimisaluse toote impordimaht (tonnides) HRVst ELi

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aruandeperiood

Vaatlusalune toode

755 238  (7)

907 319  (7)

1 176 071  (7)

1 981 490  (7)

820 017  (8)

754 (8)

204 (8)

Uurimisalune toode

30 000 – 35 000  (9)

40 000 – 45 000  (9)

5 000 – 10 000  (9)

15 000 – 20 000  (9)

977 932  (11)

913 226  (11)

988 937  (11)

Muud tooted (autotööstuses kasutatavad tooted)

100 000 – 105 000  (9)

115 000 – 120 000  (9)

200 000 – 205 000  (9)

330 000 – 335 000  (9)

350 000  (12)

450 000  (12)

550 000  (12)

Kokku  (10)

888 515

1 067 434

1 383 613

2 331 165

2 147 949

1 363 980

1 539 142

Allikad: Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/186, Eurostat ja tootmisharu hinnangud.

(34)

HRVst pärit vaatlusaluse toote impordi kogumaht vähenes esialgse dumpinguvastase uurimise uurimisperioodil (oktoobrist 2015 kuni septembrini 2016) 1 857 490 tonnilt aruandeperioodil 204 tonnile. Vähenemine oli eriti suur alates 2017. aasta juunist, kui komisjon kehtestas vaatlusaluse toote impordi suhtes registreerimisnõude (13).

(35)

Samal ajal hakkas uurimisaluse toote import kasvama alles 2017. aastast. See kõikus 2017. aasta ja aruandeperioodi vahel vahemikus 978 000 ja 988 937 tonni, samas kui enne esialgse uurimise algust oli see väike.

(36)

Vaatlusaluse toote impordi peaaegu täielik ärakadumine pärast dumpinguvastaste meetmete kehtestamist koos uurimisaluse toote impordi samaaegse suurenemisega kujutab endast olulist muutust kaubandusstruktuuris, nagu on sätestatud alusmääruse artikli 13 lõikes 1.

2.4.   Meetmetest kõrvalehoidmine

(37)

Alusmääruse artikli 13 lõike 1 alusel tuleneb kaubandusstruktuuri muutus tavast, protsessist või toimingust, millel ei ole piisavat nõuetekohast põhjendust ega majanduslikku õigustust peale tollimaksu kehtestamise. Tava, protsess või toiming sisaldab muu hulgas vaatlusaluse toote mõningast muutmist, et seda saaks liigitada tollikoodide alla, mille suhtes tavaliselt meetmeid ei kohaldata, kui muudatused ei muuda toote põhiomadusi.

(38)

Vaatlusalusel tootel ja uurimisalusel tootel on samad põhiomadused. Uurimisalune toode saadakse vaatlusaluse toote vähese muutmise teel, näiteks seeläbi, et toote või selle kattekihi keemilist koostist muudetakse vähesel määral. Vaatlusaluse toote tootjad saavad neid muudatusi kergesti teha ning toota vaatlusalust toodet ja uurimisalust toodet samal tootmisliinil. Saadud tooteid saab kasutada samal otstarbel, st ehitustööstuses või kodumasinate tootmisel. Tootjate ja kasutajate vaatenurgast tuleks vaatlusalust toodet ja uurimisalust toodet käsitada sama tootena.

(39)

Vaid kaks Hiina eksportivate tootjate kontserni saatsid taotluse vabastuse saamiseks, tõestamaks, et nad on uurimisaluse toote tegelikud tootjad, ega suurendanud selle toote liidusisest müüki pärast esialgsete meetmete kehtestamist. Nende kahe tootja import moodustas vaid murdosa (alla 1 %) uurimisaluse toote impordist aruandeperioodil. Seevastu 19 Hiina eksportijate kontserni tegid koostööd esialgses dumpinguvastases uurimises. Selline madal koostöö tase viitas sellele, et paljud uurimisaluse toote Hiina eksportijad ei olnud valmis esitama tõendeid selle kohta, et nad ei tegelenud pärast dumpinguvastaste meetmete kehtestamist vaatlusaluse toote väikesemahulise muutmisega. Komisjon pidi seetõttu võtma appi muud teabeallikad, mida tuli kasutada kättesaadavate faktidena selleks, et saada positiivseid tõendeid meetmetest kõrvalehoidmise kohta.

(40)

Liidu tootmisharu tõi näiteid Hiina eksportijate kasutatud tavade kohta muuta vaatlusalust toodet vähesel määral, et see kuuluks konkreetsete tollikoodide alla, mille suhtes ei kohaldata meetmeid. See teave kinnitas, et on olemas erinevad meetmetest kõrvalehoidmise viisid.

(41)

Liidu tootmisharu ühendus esitas imporditud valimi katseprotokolli, mis näitas, et kattekihile on lisatud magneesiumi. Selle väikse muudatuse tulemusel kuulus toode vaatlusalusest tootest erineva TARICi koodi alla ja seetõttu ei kohaldatud selle suhtes esialgseid meetmeid.

(42)

Lisaks esitas liidu tootmisharu ühendus Hiina eksportija reklaammaterjalid, milles reklaamiti müügiks korrosioonikindlat terast, mille kattekihti oli lisatud magneesiumi, viidates selgelt, et selle toote suhtes ei kohaldata mingeid dumpinguvastaseid meetmeid.

(43)

Liidu tootmisharu ühendus esitas ka teavet selle kohta, et mõned importijad püüdsid jätta oma impordi kehtivate meetmete kohaldamisalast välja seeläbi, et importisid toodet, millel on õhuke õline pinnakate või mis on vaid alguses ja lõpus mõne meetri ulatuses õliga kaetud, sh rulli ava, samas kui ülejäänud osa rullist jäi passiveerituks ja seetõttu esialgsete meetmete kohaldamisalasse.

(44)

Pidades silmas ülaltoodud tõendeid, mis moodustavad kättesaadavad andmed koostööst hoidunud eksportivate tootjate kohta, on komisjon teinud kindlaks riigi tasandil meetmetest kõrvalehoidmise alusmääruse artikli 13 lõike 1 tähenduses kogu uurimisaluse toote impordi puhul HRVst. Kõnesolev meetmetest kõrvalehoidmise viis on vaatlusaluse toote mõningane muutmine, et seda saaks liigitada tollikoodide alla, mille suhtes tavaliselt meetmeid ei kohaldata.

(45)

Lisaks eespool märgitule on ka teised jurisdiktsioonid teinud kindlaks Hiina tootjate poolse meetmetest kõrvalehoidmise, mis tuleneb vaatlusaluse toote suhtes dumpinguvastaste meetmete kehtestamisest.

(46)

Austraalias tehti 2016. aastal meetmetest kõrvalehoidmisega seotud uurimine, milles leiti, et eksporditud legeerimata galvaanitud terast oli vähesel määral muudetud sellega, et tootmisprotsessi tehti väikesed muudatused legeerivate elementide lisamisega (14).

(47)

2020. aasta veebruaris järeldati ka Ameerika Ühendriikides, et teatava korrosioonikindla terase puhul hoitakse meetmetest kõrvale, st toode saadeti Hiinast mitmesse kolmandasse riiki (Costa Rica, Malaisia ja Araabia Ühendemiraadid), kus toodet vähesel määral töödeldi (15).

(48)

Ülalkirjeldatud tavad viitavad sellele, et Hiina eksportijad on võtnud kasutusele meetmetest kõrvalehoidmise tavad mitte ainult liitu, vaid ka teistele eksporditurgudele eksportimisel.

2.5.   Tollimaksu parandavate mõjude kahjustamine

(49)

Nagu eespool tabelis 1 näidatud, suurenes Hiina eksportijate uurimisaluse toote import liitu ajavahemikus 2016. aastast kuni aruandeperioodini märkimisväärselt. Aruandeperioodil moodustas uurimisalune toode 53 % kahjulikust impordist esialgsel dumpinguvastase uurimise perioodil.

(50)

Mahtude järgi teatas liidu tootmisharu aruandeperioodil liitu suunatud müügist mahus 4 000 000 ja 5 000 000 tonni, samas kui vaatlusaluse ja uurimisaluse toote koguimport moodustas 2 441 000 tonni, ning tulemuseks oli liidu kogutarbimine vahemikus 6 441 000 ja 7 441 000 tonni. Seetõttu määrati Hiina impordi turuosakaaluks hinnanguliselt 13 % kõrgem tase.

(51)

Hindade puhul võrdles komisjon vähesel määral muudetud toote ekspordihinda liidu tootmisharu müügihinnaga aruandeperioodil.

(52)

Kuna hinnad ja kulud on pärast esialgset uurimist muutunud, ei kajastanud algse uurimise vaatlusaluse toote hind enam toote hinda aruandeperioodil. Seepärast võrdles komisjon vähesel määral muudetud toote ekspordihinda liidu tootmisharu hinnaga aruandeperioodil, nagu liidu tootmisharu selle esitas.

(53)

Eurostatis kajastuv Hiina impordihind on segu vähesel määral muudetud vaatlusalusest tootest ja kallimast autotööstuses kasutatavast tootest. Arvestades Hiina eksportijate madalat koostöö taset ja asjaolu, et muu usaldusväärne teave puudus, tugines komisjon liidu tootmisharu esitatud hinnangulistele andmetele selle kohta, et autotööstuses kasutatavate terasest toodete hind on vaatlusaluse tootega võrreldes 20 % kõrgem, mida kohaldatakse ka Hiinast imporditavate samalaadsete toodete puhul.

(54)

Kohaldades vaatlusaluse toote ja uurimisaluse toote hinnaerinevust uurimisaluse toote impordiväärtuse suhtes, mis on kajastatud Eurostatis, lõid uurimisaluse toote Hiina impordihinnad liidu hinnad aruandeperioodil ligikaudu 4 % võrra alla. Liidu tootmisharu esitas ka andmeid, mis näitasid, et tootmisharu on endiselt kahjumis.

(55)

Arvestades uurimisaluse toote märkimisväärset impordimahtu, mis asendas suurel määral vaatlusaluse toote importi pärast esialgsete meetmete kehtestamist, ja selle madalat hinda, järeldati, et tollimaksu parandavaid mõjusid kahjustati nii koguste kui ka hindade tõttu.

2.6.   Tõendid dumpingu kohta võrreldes varem samasuguse toote suhtes kindlaksmääratud normaalväärtusega

(56)

Kooskõlas alusmääruse artikli 13 lõikega 1 uuris komisjon, kas uurimisalused tooted eksporditi dumpinguhinnaga.

(57)

Arvestades eksportivate tootjate koostöö minimaalset taset, tugines komisjon ekspordihinna puhul Eurostati andmetele, mida kohandati pärast liidu tootmisharu hinnanguliste andmete saamist, nagu põhjenduses (53) selgitatud.

(58)

Eurostatil põhinevat Hiina keskmist impordihinda, mida on kohandatud tehasehindade tasemele, kasutades ainsa koostööd teinud eksportija andmeid kohanduste kohta, võrreldi kaalutud keskmise normaalväärtusega, mis tehti kindlaks esialgses uurimises.

(59)

Normaalväärtuse ja ekspordihinna võrdlus näitas, et koostööst hoidunud eksportivate tootjate dumpingu tase oli aruandeperioodil umbes 14 %.

2.7.   Järeldus

(60)

Eespool nimetatud järelduste põhjal leidis komisjon, et esialgses uurimises määratletud vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtestatud lõplikust dumpinguvastasest tollimaksust hoiti kõrvale, importides Hiina Rahvavabariigist pärit väheste muudatustega toodet.

(61)

Uurimine näitas ka, et HRV ja liidu vahelise kaubanduse struktuuris esines muutusi, mis tulenesid tavast, protsessist või toimingust, millel puudus piisav nõuetekohane põhjendus või majanduslik õigustus peale tollimaksu kehtestamise.

(62)

Samuti leidis komisjon, et tollimaksu parandav mõju on samasuguse toote hindade ja/või koguste tõttu ohustatud. Leiti ka tõendeid dumpingu kohta võrreldes eelnevalt samasuguse toote suhtes kindlaks määratud normaalväärtustega.

3.   MEETMED

(63)

Eespool nimetatud tõendite põhjal järeldati, et HRVst pärit teatava korrosioonikindla terase impordi suhtes kehtestatud lõplikust dumpinguvastasest tollimaksust hoitakse kõrvale, importides HRVst pärit uurimisalust toodet.

(64)

Vastavalt alusmääruse artikli 13 lõikele 1 tuleks HRVst pärit teatava korrosioonikindla terase impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastaseid meetmeid laiendada ka HRVst pärit uurimisaluse toote impordile.

(65)

Vastavalt alusmääruse artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5, millega nähakse ette, et kõik laiendatud meetmed peaksid kehtima impordi suhtes, mis on sisenenud liitu algatamismäärusega kehtestatud registreerimise alusel, tuleks sisse nõuda dumpinguvastane tollimaks HRVst pärit liitu imporditud uurimisalustelt toodetelt.

4.   VABASTAMISTAOTLUSED

(66)

Kaks HRV eksportivate tootjate kontserni taotlesid võimalikest laiendatud meetmetest vabastamist ja esitasid vabastamistaotluse kooskõlas alusmääruse artikli 13 lõikega 4.

(67)

Nagu põhjenduses (26) märgitud, ei esitanud üks Hiina eksportivate tootjate kontsern oma vabastamistaotluses vajalikku teavet ja komisjon jättis seega selle äriühingute kontserni esitatud teabe tähelepanuta.

(68)

Ainus koostööd teinud eksportivate tootjate kontsern ja nendega seotud kauplejad esitasid teavet, et kontsern juba müüs väikses mahus uurimisalust toodet enne esialgsete meetmete kehtestamist ning pärast seda ei olnud kaubandusstruktuuris toimunud mingit muutust. Seega leiti, et see kontsern ei ole seotud meetmetest kõrvalehoidmisega, ja komisjon järeldas, et selle kontserni puhul on vabastamine põhjendatud.

(69)

Nagu põhjenduses (17) sätestatud, otsustas komisjon vabastust palunud äriühingute kontsernide valdustes kontrollkäike mitte teha.

(70)

Niipea kui alasid, kus vabastatud eksportivad tootjad asuvad, ei peeta enam reisimiseks ohtlikuks, võib komisjon vastavalt teatele COVID-19 puhangu poolt dumpingu- ja subsiidiumivastastele uurimistele avalduva mõju kohta algatada ex officio läbivaatuse kooskõlas alusmääruse artikli 11 lõikega 3.

5.   AVALIKUSTAMINE

(71)

Kõikidele huvitatud isikutele on teatatud olulistest faktidest ja kaalutlustest, mille alusel eespool nimetatud järeldused on tehtud, ning neile on antud võimalus esitada märkusi. Üksnes Eurofer, kes oli esialgse uurimise raames kaebuse esitaja, kommenteeris toetavalt pärast lõplikku avalikustamist komisjoni tehtud järeldusi ja kutsus komisjoni üles ainsa vabastuse saanud eksportiva tootja ekspordi arengut jälgima.

(72)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alusmääruse artikli 15 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Lõplikku dumpinguvastast tollimaksu, mis on kehtestatud rakendusmäärusega (EL) 2018/186 järgmiste toodete impordi suhtes: rauast või legeerterasest või legeerimata terasest lehtvaltstooted; alumiiniumiga desoksüdeeritud; kuumsukeldusgalvaanimise teel pinnatud või kaetud tsingi ja/või alumiiniumiga ja mitte mõne muu metalliga; keemiliselt passiveeritud; mis sisaldavad massiprotsentides: 0,015–0,170 % süsinikku, 0,015–0,100 % alumiiniumi, kuni 0,045 % nioobiumi, kuni 0,010 % titaani ja kuni 0,010 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehed ja kitsad ribad, mis on pärit Hiina Rahvavabariigist,

Asjaomane toode ei hõlma järgmist:

roostevabast terasest, elektrotehnilisest räniterasest ja kiirlõiketerasest tooteid,

edasi töötlemata kuum- või külmvaltsitud tooteid.

Vaatlusalune toode kuulub praegu CN-koodide ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ja ex 7226 99 70 alla (TARICi koodid: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) ning on pärit Hiina Rahvavabariigist. See on toode, mille suhtes kohaldatakse esialgseid meetmeid.

laiendatakse käesolevaga järgmiste toodete impordi suhtes:

rauast või legeerimata terasest või muust legeerterasest lehttooted, rullidena; kuumsukeldusgalvaanimise teel pinnatud või kaetud tsingi ja/või alumiiniumiga ja/või magneesiumiga, ränisulamiga või mitte; keemiliselt passiveeritud; täiendava pinnatöötlusega, nt õlitatud või kaetud, või ilma; mis sisaldavad massiprotsentides: kuni 0,5 % süsinikku, kuni 1,1 % alumiiniumi, kuni 0,12 % nioobiumi, kuni 0,17 % titaani ja kuni 0,15 % vanaadiumi; rullides, mõõtu lõigatud lehtedes ja kitsastes ribades.

Asjaomane toode ei hõlma järgmist:

roostevabast terasest, elektrotehnilisest räniterasest ja kiirlõiketerasest tooteid,

edasi töötlemata kuum- või külmvaltsitud tooteid,

vaatlusalust toodet, nagu on määratletud käesoleva artikli alguses,

mis kuulub praegu CN-koodide ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ja ex 7226 99 70 alla (TARICi koodid: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093), mis on pärit Hiina Rahvavabariigist.

2.   Kõnealust laiendamist ei kohaldata käesoleva artikli lõikes 1 osutatud impordile, kui tootjad on allpool loetletud äriühingud:

Äriühingu nimi

TARICi lisakood

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd.

C229

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd.

C164

3.   Vabastusi, mille on saanud käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud äriühingud, kohaldatakse juhul, kui liikmesriikide tolliasutustele esitatakse kehtiv faktuurarve, mille on väljastanud tootja ning millel on arve väljastanud üksuse töötaja nimi ja ametikoht ning tema allkirjastatud ja dateeritud avaldus. See avaldus peab olema järgmine: „Mina, allakirjutanu, kinnitan, et Euroopa Liitu eksportimiseks müüdud ja käesoleva arvega hõlmatud (kogus) teatava korrosioonikindla terase on tootnud äriühing (äriühingu nimi ja aadress) (TARICi lisakood) (asjaomases riigis). Kinnitan, et sellel arvel esitatud teave on täielik ja õige.“ Kui sellist arvet ei esitata, kohaldatakse käesoleva artikli lõikes 1 kehtestatud dumpinguvastast tollimaksu.

4.   Käesoleva artikli lõikega 1 laiendatud tollimaks nõutakse sisse rakendusmääruse (EL) 2019/1948 artikli 2 ning määruse (EÜ) 2016/1036 artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 5 kohaselt registreeritud teatava korrosioonikindla terase impordilt liitu.

5.   Kui ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse kehtivaid tollimaksusätteid.

Artikkel 2

1.   Artikli 1 kohasest laiendatud tollimaksust vabastamise taotlused esitatakse kirjalikult ühes Euroopa Liidu ametlikest keeltest ja neile peab alla kirjutama isik, kes on volitatud vabastust taotlevat äriühingut esindama. Taotlus tuleb saata järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate-General for Trade

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   Vastavalt määruse (EL) 2016/1036 artikli 13 lõikele 4 võib komisjon anda oma otsusega loa vabastada käesoleva määruse artikli 1 kohasest laiendatud tollimaksust nende äriühingute impordi, kes ei hoia kõrvale määrusega (EL) 2018/186 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest.

Artikkel 3

Tolliasutused lõpetavad määruse (EL) 2019/1948 artikli 2 kohase impordi registreerimise.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. august 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  Komisjoni 7. veebruari 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/186, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatava Hiina Rahvavabariigist pärit korrosioonikindla terase impordi suhtes ja nõutakse lõplikult sisse sellise impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 34, 8.2.2018, lk 16).

(3)  Komisjoni 25. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1948, millega algatatakse uurimine, milles käsitletakse teatava Hiina Rahvavabariigist pärit korrosioonikindla terase impordi suhtes komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/186 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest võimalikku kõrvalehoidmist, ning kehtestatakse kõnealuse impordi registreerimise nõue (ELT L 304, 26.11.2019, lk 10).

(4)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2409.

(5)  ELT C 86, 16.3.2020, lk 6.

(6)  ELT L 34, 8.2.2018, vt põhjendused 64–66.

(7)  85 % kohaldatavatest CN-koodidest, nagu määratletud vaatlusaluse perioodi jaoks esialgses uurimises. 2016. aasta puhul kohaldati sama eeldust.

(8)  TARICi koodid.

(9)  Muude toodete kui vaatlusaluse toote import, hõlmates uurimisalust toodet ja autotööstuses kasutatavaid tooteid enne esialgsete meetmete kohaldamist, moodustas ligikaudu 15 % koguimpordist CN-koodide tasemel, tuginedes esialgse, aastate 2013–2016 uurimise tulemustele. Koostööd teinud eksportiv tootja müüs teatavat liiki tooteid, mis kuulusid uurimisaluse toote määratluse alla juba enne esialgsete meetmete kehtestamist, st 2013–2016.

(10)  Koguimport CN-koodide alusel, sh vaatlusalune toode, uurimisalune toode ja muud tooted.

(11)  Erinevuse alusel, koguimpordist on maha arvatud vaatlusaluse toote ja teiste toodete import.

(12)  Tootmisharu hinnang, mis tugineb turuandmetele esialgsele uurimisele järgneva perioodi kohta.

(13)  Komisjoni 7. juuli 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1238, millega kehtestatakse registreerimisnõue Hiina Rahvavabariigist pärit teatava korrosioonikindla terase impordi suhtes (ELT L 177, 8.7.2017, lk 39).

(14)  https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/040_-_final_report_-_rep_290_and_298_0.pdf.

(15)  https://www.trade.gov/press-release/us-department-commerce-announces-preliminary-rulings-self-initiated-circumvention.


Top

avalikgif