ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (EL) 2020/1152, 30. juuli 2020, millega nimetatakse ametisse kaks Kreeka Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liiget
Euroopa Liidu Nõukogu 30.07.2020 otsus number 1152; jõustumiskuupäev 30.07.2020

redaktsioon 30.07.2020

5.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/11


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/1152,

30. juuli 2020,

millega nimetatakse ametisse kaks Kreeka Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liiget

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,

võttes arvesse Kreeka valitsuse ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 10. detsembril 2019, 20. jaanuaril 2020, 3. veebruaril 2020 ja 26. märtsil 2020 vastu otsused (EL) 2019/2157, (1) (EL) 2020/102, (2) (EL) 2020/144 (3) ja (EL) 2020/511, (4) millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025. Nõukogu võttis 8. juunil 2020 vastu otsuse (EL) 2020/766, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 1. veebruarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 (5).

(2)

Seoses Symeon ROUSSOSE ja Moses ELISAFI ametiaja lõppemisega on Regioonide Komitees vabanenud kaks liikmekohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komitee liikmeteks nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2025 järgmised isikud:

Dimitrios BIRMPAS, Municipal Councilor of Egaleo,

Ioannis KOURAKIS, Municipal Councilor of Heraklion.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 30. juuli 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  Nõukogu 10. detsembri 2019. aasta otsus (EL) 2019/2157, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 (ELT L 327, 17.12.2019, lk 78).

(2)  Nõukogu 20. jaanuari 2020. aasta otsus (EL) 2020/102, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 (ELT L 20, 24.1.2020, lk 2).

(3)  Nõukogu 3. veebruari 2020. aasta otsus (EL) 2020/144, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 (ELT L 32, 4.2.2020, lk 16).

(4)  Nõukogu 26. märtsi 2020. aasta otsus (EL) 2020/511, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 (ELT L 113, 8.4.2020, lk 18).

(5)  Nõukogu 8. juuni 2020. aasta otsus (EL) 2020/766, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 1. veebruarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 (ELT L 187, 12.6.2020, lk 3).


Top

avalikgif