ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (EL) 2020/1153, 30. juuli 2020, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed
Euroopa Liidu Nõukogu 30.07.2020 otsus number 1153; jõustumiskuupäev 30.07.2020

redaktsioon 30.07.2020

5.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/12


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/1153,

30. juuli 2020,

millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 300 lõiget 3 ja artiklit 305,

võttes arvesse nõukogu 21. mai 2019. aasta otsust (EL) 2019/852, millega määratakse kindlaks Regioonide Komitee koosseis, (1)

võttes arvesse Bulgaaria, Saksamaa, Küprose, Luksemburgi ja Malta valitsuse ettepanekuid

ning arvestades järgmist:

(1)

Aluslepingu artikli 300 lõikes 3 nähakse ette, et Regioonide Komitee koosneb piirkondlike ja kohalike organite esindajatest, kellel on piirkondlike või kohalike organite valimistel saadud mandaat või kes kannavad poliitilist vastutust valitud kogu ees.

(2)

Aluslepingu artikli 305 kohaselt nimetab nõukogu kõikide liikmesriikide ettepanekute põhjal viieks aastaks ametisse Regioonide Komitee liikmed ja sama palju asendusliikmeid.

(3)

Kuna Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametiaeg lõppes 25. jaanuaril 2020, tuleks ametisse nimetada uued liikmed ja asendusliikmed.

(4)

Nõukogu võttis 10. detsembril 2019 kooskõlas liikmesriikide ettepanekutega vastu otsuse (EL) 2019/2157 (2). Selle otsusega nimetati ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 ametisse Tšehhi, Taani, Eesti, Küprose, Läti, Luksemburgi, Madalmaade, Austria, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia ja Rootsi valitsuse esitatud liikmed ja asendusliikmed. Otsusega (EL) 2019/2157 nimetati ametisse samuti Belgia valitsuse esitatud kolm liiget, Saksamaa valitsuse esitatud 21 liiget ja 20 asendusliiget, Iirimaa valitsuse esitatud kaheksa liiget ja kaheksa asendusliiget, Hispaania valitsuse esitatud 16 liiget ja 16 asendusliiget, Itaalia valitsuse esitatud 10 liiget ja 14 asendusliiget, Malta valitsuse esitatud neli liiget ja neli asendusliiget ning Soome valitsuse esitatud kaheksa liiget ja kaheksa asendusliiget.

(5)

Nõukogu võttis 20. jaanuaril 2020 kooskõlas liikmesriikide ettepanekutega vastu otsuse (EL) 2020/102 (3). Selle otsusega nimetati ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 ametisse Kreeka, Prantsusmaa, Horvaatia, Leedu, Ungari ja Portugali valitsuse esitatud liikmed ja asendusliikmed ning Belgia valitsuse esitatud neli liiget ja neli asendusliiget, Bulgaaria valitsuse esitatud üks liige, Iirimaa valitsuse esitatud üks liige ja üks asendusliige, Hispaania valitsuse esitatud üks liige ja üks asendusliige, Itaalia valitsuse esitatud 14 liiget ja 10 asendusliiget ning Poola valitsuse esitatud 21 liiget ja 20 asendusliiget.

(6)

Nõukogu võttis 3. veebruaril 2020 kooskõlas liikmesriikide ettepanekutega vastu otsuse (EL) 2020/144 (4). Selle otsusega nimetati ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 ametisse Hispaania valitsuse esitatud neli liiget ja neli asendusliiget ning Soome valitsuse esitatud üks liige ja üks asendusliige.

(7)

Nõukogu võttis 26. märtsil 2020 kooskõlas liikmesriikide ettepanekutega vastu otsuse (EL) 2020/511 (5). Selle otsusega nimetati ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 ametisse Belgia valitsuse esitatud viis liiget ja kaheksa asendusliiget, Saksamaa valitsuse esitatud üks asendusliige ja Malta valitsuse esitatud üks liige.

(8)

Pärast Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust, mis jõustus õiguslikult 1. veebruaril 2020, võttis nõukogu 8. juunil 2020 kooskõlas otsusega (EL) 2019/852 ja liikmesriikide ettepanekutega vastu otsuse (EL) 2020/766 (6). Selle otsusega nimetati ajavahemikuks 1. veebruarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 ametisse Eesti valitsuse esitatud üks täiendav liige ja üks täiendav asendusliige, Küprose valitsuse esitatud üks täiendav liige ja üks täiendav asendusliige ning Luksemburgi valitsuse esitatud üks täiendav liige ja üks täiendav asendusliige,

(9)

Otsusega (EL) 2019/2157 nimetati Christakis MELETIES Küprose asendusliikmeks. Otsusega (EL) 2020/766 nimetati Christakis MELETIES Küprose liikmeks. Seoses otsuse (EL) 2020/766 vastuvõtmisega on alates 1. veebruarist 2020 Regioonide Komitees vabanenud seega üks asendusliikme koht.

(10)

Otsusega (EL) 2019/2157 nimetati Gusty GRAAS Luksemburgi asendusliikmeks. Otsusega (EL) 2020/766 nimetati Gusty GRAAS Luksemburgi liikmeks. Seoses otsuse (EL) 2020/766 vastuvõtmisega on alates 1. veebruarist 2020 Regioonide Komitees vabanenud seega üks asendusliikme koht.

(11)

Bulgaaria, Malta ja Saksamaa valitsus esitasid oma kandidaadid täiendavatele liikme ja asendusliikme kohtadele. Need liikmed ja asendusliikmed tuleks ametisse nimetada ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025. Nende ametisse nimetamisega seonduvalt tuleks käesolevat otsust seetõttu kohaldada tagasiulatuvalt alates 26. jaanuarist 2020. Küprose ja Luksemburgi valitsus esitasid oma kandidaadid täiendavatele asendusliikme kohtadele. Need asendusliikmed tuleks ametisse nimetada ajavahemikuks 1. veebruarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025. Nende ametisse nimetamisega seonduvalt tuleks käesolevat otsust seetõttu kohaldada tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist 2020,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 nimetatakse Regioonide Komitee

liikmeteks isikud, kes on liikmesriikide kaupa loetletud I lisas;

asendusliikmeteks isikud, kes on liikmesriikide kaupa loetletud II lisas.

Artikkel 2

Ajavahemikuks 1. veebruarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 nimetatakse Regioonide Komitee asendusliikmeteks liikmesriikide kaupa:

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Victor HADJIAVRAAM

Mayor of Morphou

LUXEMBOURG

Ms Claire REMMY

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Strassen.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artiklit 1 kohaldatakse alates 26. jaanuarist 2020.

Artiklit 2 kohaldatakse alates 1. veebruarist 2020.

Brüssel, 30. juuli 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 139, 27.5.2019, lk 13.

(2)  Nõukogu 10. detsembri 2019. aasta otsus (EL) 2019/2157, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 (ELT L 327, 17.12.2019, lk 78).

(3)  Nõukogu 20. jaanuari 2020. aasta otsus (EL) 2020/102, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 (ELT L 20, 24.1.2020, lk 2).

(4)  Nõukogu 3. veebruari 2020. aasta otsus (EL) 2020/144, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 (ELT L 32, 4.2.2020, lk 16).

(5)  Nõukogu 26. märtsi 2020. aasta otsus (EL) 2020/511, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 (ELT L 113, 8.4.2020, lk 18).

(6)  Nõukogu 8. juuni 2020. aasta otsus (EL) 2020/766, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 1. veebruarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 (ELT L 187, 12.6.2020, lk 3).


I LISA

ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - PRILOG I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

БЪЛГАРИЯ

Mr Ivan ALEKSIEV

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Pomorie Municipality

Mr Nedzhmi ALI

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Dzhebel Municipality

Ms Malina EDREVA AUDOIN

Member of a Local Assembly holding an electoral mandate: Sofia Municipal Council

Mr Emil IVANOV

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Svoge Municipality

Mr Pavel GUDZHEROV

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Rakovski Municipality

Mr Rumen GUNINSKI

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Pravets Municipality

Mr Vladimir MOSKOV

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Gotse Delchev Municipality

Mr Stefan RADEV

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Sliven Municipality

Mr Radoslav REVANSKI

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Belitsa Municipality

Mr Zhivko TODOROV

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Stara Zagora Municipality

Mr Zlatko ZHIVKOV

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Montana Municipality

DEUTSCHLAND

Mr Malte KRÜCKELS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Thüringen

Mr Thomas Gottfried SCHMIDT

Member of a Regional Assembly: Landtag Sachsen

Mr Jobst-Hinrich UBBELOHDE

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Brandenburg


II LISA

ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ANNEX II - ANNEXE II - PRILOG II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

БЪЛГАРИЯ

Mr Daud ALYAOVLU

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Tsar Kaloyan Municipality

Mr Dobromir DOBREV

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Gorna Oryahovitsa Municipality

Ms Dimitranka KAMENOVA

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Berkovitsa Municipality

Мs Cornelia MARINOVA

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Lovech Municipality

Ms Sebihan MEHMED

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Krumovgrad Municipality

Mr Pencho MILKOV

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Ruse Municipality

Ms Ivanka NIKOLOVA

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Smyadovo Municipality

Mr Rumen PEHLIVANOV

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Rudozem Municipality

Mr Vasko STOILKOV

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Slivnitsa Municipality

Mr Atanas STOYANOV

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Sandanski Municipality

Mr Lyudmil VESELINOV

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Popovo Municipality

Mr Dimitar ZDRAVKOV

Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Sadovo Municipality

DEUTSCHLAND

Mr Markus GLEICHMANN

Member of a Regional Assembly: Landtag Thüringen

Ms Katja MEIER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Sachsen

Ms Barbara RICHSTEIN

Member of a Regional Assembly: Landtag Brandenburg

MALTA

Mr Mark GRECH

Member of a Local Executive: Ħaż-Żabbar Local Council


Top

avalikgif