ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1158, 5. august 2020, kolmandatest riikidest pärit toidu ja sööda imporditingimuste kohta pärast Tšernobõli tuumaelektrijaama avariid 
Euroopa Komisjon 05.08.2020 määrus number 1158; jõustumiskuupäev 09.08.2020

redaktsioon 09.08.2020

6.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 257/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1158,

5. august 2020,

kolmandatest riikidest pärit toidu ja sööda imporditingimuste kohta pärast Tšernobõli tuumaelektrijaama avariid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 53 lõike 1 punkti b alapunkti ii,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), (2) eriti selle artikli 54 lõike 4 esimese lõigu punkti b ja artikli 90 esimese lõigu punkte a, c ja f,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 733/2008 (3) on teatavate kolmandatest riikidest pärit põllumajandustoodete suhtes kehtestatud radioaktiivsuse taseme lubatud piirmäärad. Samuti on selle määrusega kehtestatud, et liikmesriigid peavad selliseid tooteid enne vabasse ringlusse lubamist kontrollima, et nende radioaktiivsustase ei ületaks kõnealuses määruses sätestatud piirmäärasid. Kõnealune määrus kaotas kehtivuse 31. märtsil 2020. Kuna komisjoni soovituses 2003/274/Euratom (4) viidatakse eespool nimetatud nõukogu määrusega kehtestatud radioaktiivsustaseme lubatud piirmääradele, tuleks seda muuta, et viidata käesoleva määrusega kehtestatud piirmääradele.

(2)

Pärast Tšernobõli tuumaelektrijaamas 26. aprillil 1986 toimunud avariid paiskus atmosfääri märkimisväärses koguses radioaktiivseid aineid, mis mõjutasid paljusid kolmandaid riike. Selline saastumine võib endiselt ohustada inimeste ja loomade tervist liidus ning seepärast on asjakohane kehtestada liidu tasandil meetmed, et tagada nendest kolmandatest riikidest pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu ohutus.

(3)

Määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 53 lõikega 1 on ette nähtud võimalus võtta vastu teatavaid liidu meetmeid kolmandast riigist imporditud toidu ja sööda suhtes, kui selgub, et selline toit või sööt võib tõenäoliselt tõsiselt ohustada inimeste või loomade tervist või keskkonda ning seda riski ei saa rahuldavalt ohjata asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide võetavate meetmete abil. Kooskõlas pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 297/2011 (5) kasutusele võetud tavaga võtta selliste meetmete aluseks määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 53 lõike 1 punkti b alapunkt ii, teeb komisjon ettepaneku võtta selle sätte alusel järelmeetmeid.

(4)

Euratomi asutamislepingu artiklis 31 osutatud eksperdirühm kinnitas oma 15. novembri 2018. aasta arvamuses (6) ja 13. juuni 2019. aasta arvamuses (7), et praegu kohaldatavad radioaktiivsest tseesiumist tuleneva radioaktiivsuse lubatud piirmäärad 370 Bq/kg piima, piimatoodete ja imikutoidu puhul ning 600 Bq/kg kõigi muude toodete puhul tagavad piisava kaitsetaseme. Kuna eksperdirühma arvamustes kasutatud mõistega „imikutoit“ osutatakse kuni kolmeaastastele lastele ette nähtud toidule, on asjakohane kasutada mõistet „imiku- ja väikelapsetoit“ kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 609/2013 (8) artikli 2 lõike 2 punktides a ja b esitatud imiku ja väikelapse määratlusega. Muud tooted, mille suhtes kohaldatakse piirmäära 600 Bq/kg, on muu toit kui imiku- ja väikelapsetoit, sealhulgas vähem tähtis toit, ning sööt nõukogu määruse (Euratom) 2016/52 (9) artikli 1 tähenduses.

(5)

Teatavate Tšernobõli avarii tõttu kannatanud kolmandatest riikidest pärit toodete radioaktiivse tseesiumiga saastatus ületab endiselt eespool nimetatud lubatud piirmäärasid. Viimaste aastate tulemustest nähtub, et tseesium-137 põhjustatud saastumine pärast Tšernobõli avariid on endiselt suur mitmete toodete puhul, mis on saadud metsades ja metsaaladel elavatest ja kasvavatest liikidest. See on seotud selles ökosüsteemis esineva radioaktiivse tseesiumi endiselt märkimisväärse taseme ja 30 aasta pikkuse poolestusajaga.

(6)

Kuna ligikaudu kahe aasta pikkuse poolestusajaga radionukliid tseesium-134 on alates Tšernobõli avariist täielikult lagunenud, on asjakohane, et piirmäär kehtiks ainult tseesium-137 suhtes, sest analüüsimise seisukohast põhjustaks tseesium-134 analüüs lisakoormust.

(7)

Viimase kümne aasta jooksul on toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi (RASFF) kaudu teatatud piirmäärade mittejärgimise juhtudest mitmest kolmandast riigist imporditud seente saadetiste puhul. Möödunud kümne aasta jooksul on toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu teatatud mõnest piirmäärade mittejärgimise juhust jõhvikate, mustikate ning perekonda mustikas (Vaccinium L.) kuuluvate muude marjade ja nendest saadud toodete saadetiste puhul; ulukiliha puhul ei ole teatatud ühestki mittejärgimise juhust.

(8)

Sellest järeldub, et teatavatest kolmandatest riikidest imporditud toit ja sööt võib olla radioaktiivselt saastunud ning võib seetõttu tõenäoliselt tõsiselt ohustada inimeste ja loomade tervist või keskkonda, mistõttu on vaja kehtestada liidu tasandil meetmed enne selliste toodete liidu turule sisenemist.

(9)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1635/2006 (10) on kehtestatud määruse (EÜ) nr 733/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Määruse (EÜ) nr 1635/2006 kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et Tšernobõli tuumaelektrijaama avariist mõjutatud kolmandate riikide pädevad asutused annavad teatavate põllumajandustoodete jaoks välja ekspordisertifikaadid, millega tõendatakse, et toodetes, mille juurde need kuuluvad, ei ületata määruses (EÜ) nr 733/2008 sätestatud lubatud piirmäärasid. Asjaomased kolmandad riigid on loetletud määruse (EÜ) nr 1635/2006 II lisas.

(10)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1609/2000 (11) on kehtestatud selliste toodete loetelu, mille suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 733/2008.

(11)

Määrusega (EL) 2017/625 on ühtsesse õigusraamistikku koondatud normid, mida kohaldatakse liitu sisse toodavate loomade ja kaupade ametliku kontrolli suhtes, et kontrollida liidu toidutarneahelat käsitlevate õigusaktide järgimist, ning millega reguleeritakse kohustust esitada teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavad kaubakategooriad piiripunktis ametlikuks kontrolliks, mis tuleb teha enne nende liitu sisse toomist.

(12)

Ametliku kontrolli hõlbustamiseks liitu sisse toomisel on asjakohane kehtestada ühine ametliku sertifikaadi näidis liitu sisse toodava toidu ja sööda jaoks, mille suhtes kohaldatakse liitu sisse toomise eritingimusi.

(13)

Ametlikud sertifikaadid tuleks välja anda paberil või elektroonilises vormis. Seepärast on asjakohane kehtestada lisaks määruse (EL) 2017/625 II jaotise VII peatükis esitatud nõuetele mõlemas vormis ametlike sertifikaatide väljaandmist reguleerivad ühtsed nõuded. Sellega seoses on kõnealuse määruse artikli 90 punktiga f ette nähtud, et komisjon võib võtta vastu normid elektrooniliste sertifikaatide väljaandmiseks ja elektrooniliste allkirjade kasutamiseks, sealhulgas seoses kõnealuse määruse kohaselt välja antud ametlike sertifikaatidega. Lisaks tuleks kehtestada sätted selle tagamiseks, et komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/628 (12) kehtestatud nõudeid ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi (IMSOC) kaudu edastamata ametlikele sertifikaatidele kohaldatakse ka kooskõlas käesoleva määrusega välja antud ametlikele sertifikaatidele.

(14)

Selleks et ära hoida kuritarvitamist või väärkasutamist, on vaja määratleda juhtumid, mil ametlikke asendussertifikaate võib välja anda, ning nõuded, mida tuleb selliste sertifikaatide puhul täita. Sellised juhtumid on sätestatud rakendusmääruses (EL) 2019/628 seoses nimetatud määruse kohaselt välja antud ametlike sertifikaatidega. Ühtse lähenemise tagamiseks on asjakohane sätestada, et asendussertifikaatide väljaandmise puhul tuleks käesoleva määruse kohaselt välja antud ametlikud sertifikaadid asendada vastavalt rakendusmäärusega (EL) 2019/628 kehtestatud asendussertifikaatide väljaandmise korrale.

(15)

Radioaktiivse saastatuse pikaajalise mõju tõttu on praeguses etapis asjakohane jätta Tšernobõli avariist mõjutatud kolmandate riikide loetelu muutmata. Siiski ei tuleks vahepeal liikmesriigiks saanud Bulgaariat ja Rumeeniat nende liikmestaatusest tulenevalt kõnealusesse loetellu lisada. Samuti ei peaks selles olema loetletud Liechtenstein ega Norra, kes kuuluvad Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja kelle suhtes seetõttu ei kohaldata asjaomaseid kontrolle. Käesolev määrus tuleks mõjutatud kolmandate riikide loetelu osas läbi vaadata 31. märtsiks 2030. Samal ajal võib meetmeid riigiti kohandada varasemas etapis, kui asjaomases riigis esineva saastatuse üksikasjalikuma analüüsi tulemustest nähtub saastatuse madalam tase.

(16)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik lisati määrusega (EÜ) nr 733/2008 hõlmatud riikide loetellu komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/595 (13) alates päevast, mis järgneb päevale, mil lõpetatakse liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis. Määrus (EÜ) nr 733/2008 lisati hiljem väljaastumislepingu (14) Iirimaad ja Põhja-Iirimaad käsitleva protokolli 2. lisasse. Väljaastumislepingu artikli 6 lõike 3 kohaselt hõlmab see viide ka määrust (EÜ) nr 1635/2006. Sellest järeldub, et määruse (EÜ) nr 1635/2006 ning koos määrusega (EL) 2019/595 määruse (EÜ) nr 733/2008 ja neid õigusakte asendava käesoleva määruse kohaldamisel peab Ühendkuningriik Põhja-Iirimaa suhtes kohaldama käesolevat määrust nii, nagu oleks Põhja-Iirimaa liidu liikmesriik. Seepärast ei tuleks käesoleva määruse I lisas loetleda Põhja-Iirimaad, küll aga tuleks sellesse lisasse kanda ülejäänud Ühendkuningriik. Kuna käesolevat määrust kohaldatakse ainult kolmandate riikide suhtes, kehtib Ühendkuningriigi lisamine kõnealusesse lisasse alles alates kuupäevast, mil väljaastumislepingu kohaselt ei kohaldata Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis enam liidu õigust.

(17)

Tulenevalt praeguse kontrolli käigus saadud kogemustest ja lubatud piirmäära ületamise juhtumite väikesest arvust peetakse piisavaks nõuda dokumentide kontrolli kõikide seente saadetiste (v.a kultuurseened) ning jõhvikate, mustikate ja perekonda mustikas (Vaccinium L.) kuuluvate muude marjade ja nendest saadud toodete kõigi saadetiste puhul, millega on kaasas ametlik sertifikaat, ning lisaks ka selliste saadetiste identsus- ja füüsilist kontrolli sagedusega 20 %, sealhulgas laborianalüüsi radioaktiivse tseesiumi tuvastamiseks.

(18)

Kuna käesoleva määrusega asendatakse määrused (EÜ) nr 1609/2000 ja (EÜ) nr 1635/2006, tuleks kõnealused määrused kehtetuks tunnistada.

(19)

Selleks et võimaldada sujuvat üleminekut uutele meetmetele, on asjakohane ette näha üleminekumeede selliste saadetiste suhtes, millega on kaasas määruse (EÜ) nr 1635/2006 kohaselt välja antud sertifikaadid, tingimusel et need sertifikaadid on välja antud enne 1. septembrit 2020.

(20)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse käesoleva määruse I lisas loetletud kolmandatest riikidest pärit või sealt lähetatud, määruse (Euratom) 2016/52 artikli 1 tähenduse kohase toidu, sealhulgas vähem tähtsa toidu, ja sööda suhtes (edaspidi „tooted“), mis on ette nähtud liidu turule laskmiseks.

2.   Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste tootekategooriate suhtes, välja arvatud juhul, kui toodete brutokaal ületab värske toote puhul 10 kg või kuiva toote puhul 2 kg:

a)

saadetised, mis on lähetatud kaubanäidisena, laboriproovina või näituseeksponaadina ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks;

b)

saadetised, mis kuuluvad reisijate isikliku pagasi hulka ja on ette nähtud isiklikuks tarbimiseks või kasutamiseks;

c)

mittekaubanduslikku laadi saadetised, mis saadetakse füüsilisele isikule ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks;

d)

saadetised, mis on ette nähtud teaduslikul eesmärgil kasutamiseks.

Kui punktides b ja c osutatud toodete kavandatud kasutuse suhtes on kahtlusi, lasub tõendamiskohustus vastavalt isikliku pagasi omanikul ja saadetise saajal.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„piiripunkt“ – piiripunkt määruse (EL) 2017/625 artikli 3 punktis 38 määratletud tähenduses;

2)

„saadetis“ – saadetis määruse (EL) 2017/625 artikli 3 punktis 37 määratletud tähenduses.

Artikkel 3

Liitu sissetoomise tingimused

1.   Tooteid võib liitu sisse tuua üksnes juhul, kui need vastavad käesolevale määrusele.

2.   Toodete puhul tuleb tseesium-137 osas järgida järgmisi kumulatiivseid radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärasid:

a)

370 Bq/kg piima ja piimatoodete ning määruse (EL) nr 609/2013 artikli 2 lõike 2 punktides a ja b esitatud määratluse kohastele imikutele ja väikelastele ette nähtud toidu puhul;

b)

600 Bq/kg kõikide teiste asjaomaste toodete puhul.

3.   Iga I lisas loetletud kolmandatest riikidest pärit, II lisas loetletud ja kombineeritud nomenklatuuri asjakohase koodiga toodete saadetisega peab olema kaasas artiklis 4 osutatud ametlik sertifikaat. Iga saadetis peab olema tuvastatav identifitseerimiskoodiga, mis märgitakse ametlikule sertifikaadile ja ühtsesse sisseveodokumenti, nagu on sätestatud määruse (EL) 2017/625 artiklis 56.

Artikkel 4

Ametlik sertifikaat

1.   Artikli 3 lõikes 3 osutatud ametliku sertifikaadi annab vastavalt III lisas esitatud näidisele välja kolmanda päritoluriigi pädev asutus või selle kolmanda riigi pädev asutus, kust saadetis on lähetatud, kui see riik ei ole päritoluriik.

2.   Ametlik sertifikaat peab vastama järgmistele nõuetele:

a)

sertifikaadile on kantud sellega seotud saadetise identifitseerimiskood, millele on osutatud artikli 3 lõikes 3;

b)

sertifikaat antakse välja enne seda, kui selles käsitletud saadetise kontroll kolmanda riigi väljaandvas pädevas asutuses on lõppenud;

c)

sertifikaat kehtib kuni neli kuud alates väljaandmise kuupäevast, kuid igal juhul mitte kauem kui kuus kuud alates lõikes 6 osutatud laborianalüüside tulemuste saamise kuupäevast.

3.   Ametlik sertifikaat, mida sertifikaadi välja andnud kolmanda riigi pädev asutus ei edasta ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi (IMSOC) kaudu, peab vastama ka komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/628 artikliga 3 kehtestatud nõuetele ametliku sertifikaadi näidise kohta, mida ei edastata IMSOCisse.

4.   Pädevad asutused võivad anda välja ametliku asendussertifikaadi ainult kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/628 artiklis 5 sätestatud normidega.

5.   Ametlik sertifikaat koostatakse IV lisas esitatud juhiste alusel.

6.   Ametliku sertifikaadiga tõendatakse, et tooted vastavad artikli 3 lõikes 2 sätestatud lubatud piirmäärade osas nõuetele. Ametlikule sertifikaadile lisatakse asjaomasest saadetisest võetud proovide analüüsi tulemused, mille on saanud kolmanda päritoluriigi pädev asutus või selle riigi pädev asutus, kust saadetis on lähetatud, kui see riik ei ole päritoluriik.

Artikkel 5

Ametlikud kontrollid liitu sissetoomisel

1.   Artikli 3 lõikes 3 osutatud toodete saadetisi kontrollitakse ametlikult nende sissetoomisel liitu piiripunkti kaudu ja kontrollipunktides.

2.   Piiripunkti pädevad asutused teevad selliste saadetiste identsus- ja füüsilist kontrolli, sealhulgas laborianalüüsi tseesium-137 tuvastamiseks, sagedusega 20 %.

Artikkel 6

Vabasse ringlusse lubamine

Tolliasutused lubavad artikli 3 lõikes 3 osutatud toodete saadetised vabasse ringlusse ainult sel juhul, kui on esitatud määruse (EL) 2017/625 artikli 57 lõike 2 punktiga b ette nähtud nõuetekohaselt koostatud ühtne sisseveodokument, millega kinnitatakse, et saadetis on kooskõlas kõnealuse määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud kohaldatavate normidega.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi hiljemalt 31. märtsiks 2030.

Kättesaadavate kontrollitulemuste põhjal tehakse I lisas osutatud kolmandates riikides esineva saastatuse taseme üksikasjalik hindamine ning vajaduse korral vaadatakse selle hindamise tulemuste põhjal enne eespool nimetatud kuupäeva vastavalt läbi I lisas esitatud kolmandate riikide loetelu, II lisas esitatud toodete loetelu ja artikli 5 lõikes 2 osutatud meetmed.

Artikkel 8

Kehtetuks tunnistamine

Määrused (EÜ) nr 1609/2000 ja (EÜ) nr 1635/2006 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 9

Üleminekusäte

Üleminekuperioodil kuni 31. detsembrini 2020 lubatakse liitu sisse tuua artikli 3 lõikes 3 osutatud toodete saadetisi, millega on kaasas asjakohased sertifikaadid, mis on välja antud vastavalt määruse (EÜ) nr 1635/2006 sätetele enne 1. septembrit 2020.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. august 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(2)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(3)  Nõukogu 15. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 733/2008 kolmandatest riikidest pärinevate põllumajandustoodete imporditingimuste kohta pärast Tšernobõli tuumaelektrijaama avariid (ELT L 201, 30.7.2008, lk 1).

(4)  Komisjoni soovitus 2003/274/Euratom üldsuse teavitamise ja kaitsmise kohta seoses kiiritusega, mis on tingitud looduses kasvavate toiduainete jätkuvast saastatusest radioaktiivse tseesiumiga Tšernobõli tuumaelektrijaama avarii tagajärjel (ELT L 099, 17.4.2003, lk 55).

(5)  Komisjoni 25. märtsi 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 297/2011, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (ELT L 80, 26.3.2011, lk 5).

(6)  Euratomi asutamislepingu artiklis 31 osutatud eksperdirühma arvamus viimase Tšernobõli-järgse määruse – nõukogu määrusega (EÜ) nr 1048/2009 muudetud nõukogu määruse (EÜ) nr 733/2008 – pikendamise kohta (vastu võetud 15. novembri 2018. aasta koosolekul), kättesaadav aadressil:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_prolongation_of_post-chernobyl_regulations_15_november_2018.pdf.

(7)  Euratomi asutamislepingu artiklis 31 osutatud eksperdirühma arvamus ettepaneku eelnõu kohta võtta vastu rakendusmäärus, millega kehtestatakse tingimused kolmandatest riikidest pärit toidu, vähem tähtsa toidu ja sööda impordi suhtes pärast Tšernobõli tuumaelektrijaama avariid (vastu võetud 13. juuni 2019. aasta koosolekul), kättesaadav aadressil: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_implementing_regulation_on_post-chernobyl_measures_13_june_2019.pdf.

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 609/2013 imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009 (ELT L 181, 29.6.2013, lk 35).

(9)  Nõukogu 15. jaanuari 2016. aasta määrus (Euratom) 2016/52, millega kehtestatakse toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra puhul ning tunnistatakse kehtetuks määrus (Euratom) nr 3954/87 ja komisjoni määrused (Euratom) nr 944/89 ja (Euratom) nr 770/90 (ELT L 13, 20.1.2016, lk 2).

(10)  Komisjoni 6. novembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1635/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 737/90 (kolmandatest riikidest pärinevate põllumajandustoodete imporditingimuste kohta pärast Tšernobõli tuumaelektrijaama avariid) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 306, 7.11.2006, lk 3).

(11)  Komisjoni 24. juuli 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1609/2000, millega võetakse vastu nende toodete nimekiri, mis on nõukogu määruse (EMÜ) nr 737/90 (kolmandatest riikidest pärinevate põllumajandussaaduste ja -toodete imporditingimuste kohta pärast Tšernobõli tuumaelektrijaama avariid) rakendusalast välja jäetud (EÜT L 185, 25.7.2000, lk 27).

(12)  Komisjoni 8. aprilli 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/628, milles käsitletakse teatavate loomade ja kaupade ametlike sertifikaatide näidiseid ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 ja rakendusmäärust (EL) 2016/759 sertifikaatide näidiste osas (ELT L 131, 17.5.2019, lk 101).

(13)  Komisjoni 11. aprilli 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/595, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1635/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 737/90 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust (ELT L 103, 12.4.2019, lk 22).

(14)  Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise leping (ELT L 29, 31.1.2020, lk 7).


I LISA

Artikli 1 lõikes 1 osutatud kolmandate riikide loetelu

Albaania

Valgevene

Bosnia ja Hertsegoviina

Kosovo (1)

Põhja-Makedoonia

Moldova

Montenegro

Venemaa

Serbia

Šveits

Türgi

Ukraina

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, välja arvatud Põhja-Iirimaa (2)


(1)  Sellise nimekasutusega ei piirata seisukohti Kosovo staatuse suhtes ning see on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

(2)  Kohaldatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil väljaastumislepingu kohaselt lõpetatakse liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis.


II LISA

Loetelu toodetest, mille suhtes kohaldatakse artikli 3 lõikes 3 sätestatud tingimusi

CN-kood

Kirjeldus

ex 0709 51 00

Seened perekonnast Agaricus, värsked või jahutatud, v.a kultuurseened

ex 0709 59

Muud seened, värsked või jahutatud, v.a kultuurseened

ex 0710 80 61

Seened perekonnast Agaricus (toored või aurutatud või keedetud), külmutatud, v.a kultuurseened

ex 0710 80 69

Muud seened (toored või aurutatud või keedetud), külmutatud, v.a kultuurseened

ex 0711 51 00

Ajutiseks säilitamiseks konserveeritud seened perekonnast Agaricus (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kohe tarbimiseks kõlbmatud, v.a kultuurseened

ex 0711 59 00

Ajutiseks säilitamiseks konserveeritud muud seened (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kohe tarbimiseks kõlbmatud, v.a kultuurseened

ex 0712 31 00

Kuivatatud seened perekonnast Agaricus, tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina, muul viisil töötlemata, v.a kultuurseened

ex 0712 32 00

Kuivatatud kõrvtarrikud (Auricularia spp.) tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina, muul viisil töötlemata, v.a kultuurseened

ex 0712 33 00

Kuivatatud kõhrikud (Tremella spp.), tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina, muul viisil töötlemata, v.a kultuurseened

ex 0712 39 00

Muud kuivatatud seened tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina, muul viisil töötlemata, v.a kultuurseened

ex 2001 90 50

Seened, äädika või äädikhappega toiduks valmistatud või konserveeritud, v.a kultuurseened

ex 2003

Seened ja trühvlid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, v.a kultuurseened

ex 0810 40

Looduslikud jõhvikad, mustikad ja muud marjad perekonnast Vaccinium, värsked

ex 0811 90 50

Looduslikud marjad liigist Vaccinium myrtillus, kuumtöötlemata või aurutatud või vees keedetud, külmutatud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

ex 0811 90 70

Looduslikud marjad liigist Vaccinium myrtilloides ja Vaccinium angustifolium, kuumtöötlemata või aurutatud või vees keedetud, külmutatud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

ex 0812 90 40

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud looduslikud marjad liigist Vaccinium myrtillus (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kohe tarbimiseks kõlbmatud

ex 2008 93

Mujal nimetamata looduslikud jõhvikad (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkru-, muu magusaine- või piirituselisandiga või ilma

ex 2008 99

Mujal nimetamata muud looduslikud marjad perekonnast Vaccinium, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkru-, muu magusaine- või piirituselisandiga või ilma

ex 2009 81

Jõhvikamahlad looduslikest marjadest (Vaccinium macrocarpon,Vaccinium oxycoccos,Vaccinium vitis-idaea), kääritamata, alkoholilisandita, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

ex 2009 89

Muude perekonna Vaccinium looduslike marjade mahlad, kääritamata, alkoholilisandita, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma


III LISA

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUSE (EL) 2020/1158 (KOLMANDATEST RIIKIDEST PÄRIT TOIDU JA SÖÖDA IMPORDITINGIMUSTE KOHTA PÄRAST TŠERNOBÕLI TUUMAELEKTRIJAAMA AVARIID) ARTIKLIS 4 OSUTATUD AMETLIKU SERTIFIKAADI NÄIDIS

Image 1

Image 2


IV LISA

JUHISED KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUSE (EL) 2020/1158 (KOLMANDATEST RIIKIDEST PÄRIT TOIDU JA SÖÖDA IMPORDITINGIMUSTE KOHTA PÄRAST TŠERNOBÕLI TUUMAELEKTRIJAAMA AVARIID) ARTIKLIS 4 OSUTATUD AMETLIKU SERTIFIKAADI TÄITMISEKS

Üldist

Sobiva variandi valimiseks tehke vastavasse kasti rist (X).

Kasutatud lühendi „ISO“ puhul on tegemist riiki tähistava rahvusvahelise kahetäheliste koodiga vastavalt rahvusvahelisele standardile ISO 3166 (1).

Lahtrites I.15, I.18 ja I.20 võib valida ainult ühe variandi.

Kui ei ole teisiti märgitud, on lahtrite täitmine kohustuslik.

Kui kauba saaja, sisenemise piiripunkti või veo üksikasju (st transpordivahend ja kuupäev) muudetakse pärast sertifikaadi väljaandmist, peab saadetise eest vastutav ettevõtja teavitama sellest sisenemise liikmesriigi pädevat asutust. Sellise muudatuse puhul ei ole asendussertifikaati vaja taotleda.

Kui sertifikaat esitatakse IMSOCis, kohaldatakse järgmist:

I osa kanded või lahtrid kujutavad endast andmesõnastikke ametliku sertifikaadi elektroonilise versiooni jaoks;

ametliku sertifikaadi näidise I osa lahtrite järjestus ning lahtrite suurus ja kuju on soovituslikud;

kui tempel on nõutav, käsitatakse selle elektroonilise vastena e-templit. Tempel peab vastama määruse (EL) 2017/625 artikli 90 esimese lõigu punktis f osutatud elektrooniliste sertifikaatide väljaandmise normidele.

I osa: lähetatud saadetise andmed

Riik:

sertifikaati välja andva kolmanda riigi nimi.

Lahter I.1.

Kauba saatja/eksportija: saadetist lähetava füüsilise või juriidilise isiku nimi ja aadress (tänav, linn ja piirkond, vajaduse korral provints või osariik), mis peab asuma asjaomases kolmandas riigis.

Lahter I.2.

Sertifikaadi viitenumber: kolmanda riigi pädeva asutuse enda liigituse kohaselt määratud kohustuslik kordumatu kood. See lahter on kohustuslik kõigi sertifikaatide puhul, mida ei edastata ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi (edaspidi „IMSOC“).

Lahter I.2.a.

IMSOCi viitenumber: IMCOCis automaatselt määratud kordumatu viitekood, kui sertifikaat on IMSOCis registreeritud. Seda lahtrit ei ole vaja täita sertifikaadi puhul, mida ei edastata IMSOCisse.

Lahter I.3.

Pädev keskasutus: sertifikaati välja andva kolmanda riigi pädeva keskasutuse nimetus.

Lahter I.4.

Pädev kohalik asutus: vajaduse korral sertifikaati välja andva kolmanda riigi pädeva kohaliku asutuse nimetus.

Lahter I.5.

Kauba saaja/importija: selle füüsilise või juriidilise isiku nimi ja aadress, kellele saadetis on liikmesriigis ette nähtud.

Lahter I.6.

Saadetise eest vastutav ettevõtja: selle isiku nimi ja aadress, kes vastutab Euroopa Liidus saadetise eest, kui see on jõudnud piiripunkti, ning kes importijana või importija nimel esitab vajalikud deklaratsioonid pädevatele asutustele. Selle lahtri täitmine on vabatahtlik.

Lahter I.7.

Päritoluriik: selle riigi nimi ja ISO-kood, kust kaup on pärit või kus see on kasvatatud, koristatud või toodetud.

Lahter I.9.

Sihtriik: toodete sihtriigiks oleva Euroopa Liidu liikmesriigi nimi ja ISO-kood.

Lahter I.11.

Lähetusoht: nende majandite või ettevõtete nimi ja aadress, kust tooted pärinevad.

Toiduainesektori ettevõtte mis tahes üksus. Märkida tuleb üksnes tooteid lähetava ettevõtte nimi. Rohkem kui üht kolmandat riiki hõlmava kaubanduse (kolmnurkkaubandus) puhul on lähetuskoht ekspordiahela viimane kolmanda riigi ettevõte, kust lõplik saadetis Euroopa Liitu transporditakse

Lahter I.12.

Sihtkoht: selle teabe esitamine on vabatahtlik.

Turule laskmise eesmärgil: koht, kuhu tooted lõplikuks mahalaadimiseks saadetakse. Vajaduse korral märkida sihtkoha majandite või ettevõtete nimi, aadress ja heakskiidunumber.

Lahter I.14.

Väljumise kuupäev ja kellaaeg: transpordivahendi (lennuk, laev, raudtee- või maanteesõiduk) väljumise kuupäev.

Lahter I.15.

Transpordivahend: lähteriigist väljuv transpordivahend.

Transpordiliik: lennuk, laev, raudtee- või maanteesõiduk või muu. „Muu“ tähendab nõukogu määrusega (EÜ) nr 1/2005 reguleerimata transpordiliiki (2).

Transpordivahendi identifitseerimisandmed: lennukite puhul lennu number, laevade puhul laeva nimi/nimed, raudteesõidukite puhul rongi tunnusandmed ja vaguni number ning maanteesõidukite puhul registreerimismärk ja vajaduse korral haagise registreerimismärk.

Parvlaeva puhul tuleb esitada ka maanteesõiduki identifitseerimist võimaldav registreerimismärk ja vajaduse korral haagise registreerimismärk ning reisiks kavandatud parvlaeva nimi.

Lahter I.16.

Sisenemise piiripunkt: märkida piirpunkti nimi ja sellele IMSOCis määratud identifitseerimiskood.

Lahter I.17.

Saatedokumendid:

laboriaruanne: märkida komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/1158 artikli 4 lõikes 6 osutatud laborianalüüside aruande/tulemuste viitenumber ja väljastamise kuupäev;

muu: kui saadetisele on lisatud mõni muu dokument, nt äridokument, tuleb märkida selle liik ja viitenumber (nt lennuveokirja number, laeva lastikirja number või rongi või maanteesõiduki puhul kaubasaatelehe number)

Lahter I.18.

Veotingimused: nõutud temperatuuri kategooria toodete veo ajal (ümbritseva keskkonna temperatuur, jahutatud, külmutatud). Valida võib ainult ühe kategooria.

Lahter I.19.

Konteineri nr / plommi nr: vajaduse korral vastavad numbrid.

Konteineri number tuleb esitada, kui kaupa veetakse suletud konteineris.

Märkida tuleb üksnes ametliku plommi number. Ametlik plomm kehtib, kui plomm on konteinerile, veoautole või raudteevagunile paigaldatud sertifikaati välja andva pädeva asutuse järelevalve all.

Lahter I.20.

Kauba lubatud otstarve: märkida toodete kavandatud kasutusotstarve, nagu on sätestatud Euroopa Liidu asjaomases ametlikus sertifikaadis.

Inimtoit: ainult inimtoiduks ettenähtud tooted.

Lahter I.22.

Siseturu jaoks: kõik saadetised, mis on ette nähtud turule laskmiseks Euroopa Liidus.

Lahter I.23.

Pakkeüksuste üldarv: pakkeüksuste arv. Mahtlasti puhul on selle lahtri täitmine vabatahtlik.

Lahter I.24.

Kogus:

Kogunetokaal: netokaal on määratletud kaupade massina ilma kontaktpakendite ja muude pakenditeta.

Kogubrutokaal: kogukaal kilogrammides. Brutokaal on määratletud toodete kogukaaluna koos kontaktpakendite ja muude pakenditega, välja arvatud transpordikonteinerid ja muu transpordivarustus.

Lahter I.25.

Kauba kirjeldus: märkida Maailma Tolliorganisatsiooni määratletud asjaomane harmoneeritud süsteemi kood (HS-kood) ja jaotis, nagu on osutatud nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 (3). Kõnealust tollikirjeldust tuleb vajaduse korral täiendada toodete klassifitseerimiseks vajaliku lisateabega.

Märkida liik, tooteliik, pakkeüksuste arv, pakendi liik, partii number, netokaal ja lõpptarbija (st tooted on pakendatud lõpptarbija jaoks).

Liik: teaduslik nimetus või nagu on määratletud kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega.

Pakendi liik: pakendi liik tuleb kindlaks määrata vastavalt ÜRO kaubanduse hõlbustamise ja elektroonilise äritegevuse keskuse (UN/CEFACT) soovituses nr 21 (4) esitatud määratlusele.

II osa: sertifitseerimine

Selle osa täidab sertifitseeriv ametnik, keda kolmanda riigi pädev asutus on volitanud ametlikku sertifikaati allkirjastama, nagu on sätestatud määruse (EL) 2017/625 artikli 88 lõikes 2.

Lahter II.

Tervishoiualane teave: palun täitke see osa vastavalt Euroopa Liidu tervisealastele erinõuetele, mis on seotud toodete laadiga, ning nagu need on määratletud teatavate kolmandate riikidega sõlmitud samaväärsuslepingutes või Euroopa Liidu muudes õigusaktides, milles käsitletakse sertifitseerimist.

Kui ametlikku sertifikaati ei anta välja IMSOCis, peab sertifikaati välja andev ametnik kinnitused, mis ei ole asjakohased, läbi kriipsutama ning lisama oma nimetähed ja pitseri või sertifikaadist täielikult välja jätma.

Kui sertifikaat antakse välja IMSOCis, tuleb kinnitused, mis ei ole asjakohased, läbi kriipsutada või sertifikaadist täielikult välja jätta.

Lahter II.a.

Sertifikaadi viitenumber: sama viitenumber nagu lahtris I.2.

Lahter II.b.

IMSOCi viitenumber: sama viitenumber nagu lahtris I.2.a. Kohustuslik ainult IMSOCis välja antud ametlike sertifikaatide puhul.

Sertifikaati välja andev ametnik:

kolmanda riigi pädeva asutuse ametnik, keda selline asutus on volitanud ametlikke sertifikaate allkirjastama: nimi trükitähtedega, kvalifikatsioon ja ametinimetus, vajaduse korral pädeva asutuse tunnusnumber ja originaaltempli jäljend ning kuupäev ja allkiri.


(1)  Riiginimed ja koodi elemendid: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, 5.1.2005, lk 1).

(3)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(4)  Viimane versioon: muudatus nr 9, V ja VI lisa, avaldatud aadressil: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml.


Top

avalikgif