ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1161, 4. august 2020, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/105/EÜ jälgimisnimekiri ainetest, mille kohta kogutakse kogu liidust seireandmeid veepoliitika valdkonnas (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5205) all)
Euroopa Komisjon 04.08.2020 otsus number 1161; jõustumiskuupäev

redaktsioon

6.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 257/32


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1161,

4. august 2020,

millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/105/EÜ jälgimisnimekiri ainetest, mille kohta kogutakse kogu liidust seireandmeid veepoliitika valdkonnas

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 5205) all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/105/EÜ (mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse nõukogu direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ), (1) eriti selle artikli 8b lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b lõikega 1 on ette nähtud, et kehtestatakse selliste ainete jälgimisnimekiri, mille kohta kogutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ (2) artikli 16 lõikes 2 ette nähtud edaspidise prioriteetseks tunnistamise toetamiseks kogu liidust seireandmeid. Esimeses sellises jälgimisnimekirjas märgiti iga aine kohta selle seiremaatriks ning võimalikud analüüsimeetodid, mis ei too kaasa ülemääraseid kulutusi.

(2)

Jälgimisnimekirja kantud ained valitakse selliste ainete hulgast, mille kohta kättesaadav teave osutab sellele, et need võivad liidu tasandil põhjustada veekeskkonnale või veekeskkonna kaudu märkimisväärset ohtu, ning mille puhul seireandmed on tegeliku ohu kohta järelduste tegemiseks ebapiisavad. Jälgimisnimekirja kandmist tuleks kaaluda väga mürgiste ainete puhul, mida kasutatakse paljudes liikmesriikides ja lastakse veekeskkonda, kuid mille üle seiret ei tehta või tehakse harva. Valiku tegemisel tuleks arvesse võtta direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b lõike 1 punktides a–e esitatud teavet, pöörates erilist tähelepanu uutele saasteainetele.

(3)

Jälgimisnimekirja kantud ainete seire peaks andma nende kontsentratsiooni kohta veekeskkonnas kvaliteetseid andmeid, mis toetaksid direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõike 4 kohase eraldi läbivaatamise raames riskihindamist, mille põhjal tehakse kindlaks prioriteetsed ained. Selliste ainete puhul, mida kõnealuse läbivaatamise tulemusena peetakse märkimisväärset ohtu kujutavaks, tuleks kaaluda nende kandmist prioriteetsete ainete loendisse. Samuti tuleks kehtestada keskkonnakvaliteedi standard, mida liikmesriigid peavad täitma. Kui tehakse ettepanek aine prioriteetsete ainete loetellu kandmiseks, tuleb koostada asjaomane mõjuhinnang.

(4)

Esimene ainete jälgimisnimekiri kehtestati rakendusotsusega (EL) 2015/495 (3) ja see sisaldas 10 ainet või ainerühma koos nende seiremaatriksite, võimalike analüüsimeetoditega, mis ei too kaasa ülemääraseid kulutusi, ja meetodite suurimate lubatavate avastamispiiridega.

(5)

Direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b lõike 2 kohaselt peab komisjon jälgimisnimekirja iga kahe aasta möödudes ajakohastama. Nimekirja ajakohastamisel eemaldab komisjon nimekirjast kõik ained, mille puhul saab direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud riskipõhise analüüsi läbi viia ilma täiendavate seireandmeteta.

(6)

Jälgimisnimekirja ajakohastati 2018. aastal komisjoni rakendusotsusega (EL) 2018/840, (4) jättes sellest välja viis ainet ja lisades kolm, nii et nimekiri sisaldas kaheksat ainet või ainerühma.

(7)

Direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b lõike 2 kohaselt ei tohi ajavahemik, mil ainet tema jälgimisnimekirja kuulumise tõttu pidevalt jälgitakse, ühegi aine puhul ületada nelja aastat. Seetõttu lõppes 2019. aastal seirekohustus viie aine või ainerühma puhul (nimelt 17α-etünüülöstradiool (EE2), 17β-östradiool (E2) ja östroon (E1), makroliidide hulka kuuluvate antibiootikumide rühm, metiokarb, neonikotinoidide rühm), mis olid nimekirja kuulunud alates 2015. aastast. Saadud seireandmeid võetakse arvesse direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud prioriteetide seadmisel.

(8)

Ülejäänud kolme aine, nimelt metaflumisooni, amoksitsilliini ja tsiprofloksatsiini kohta alates 2018. aastast saadud seireandmete põhjal järeldas komisjon, et kvaliteetseid seireandmeid ei ole saadud piisavalt, mistõttu peaksid need ained jääma jälgimisnimekirja.

(9)

2019. aastal kogus komisjon andmeid veel mitme aine kohta, mille võiks jälgimisnimekirja kanda. Komisjon võttis arvesse direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b lõikes 1 osutatud mitmesugust liiki asjaomast teavet ning konsulteeris liikmesriikide ekspertide ja sidusrühmadega. Aineid, mille puhul esineb kahtlusi nende mürgisuses või mille uurimiseks olemasolevate seiremeetodite tundlikkus, usaldusväärsus või võrreldavus ei ole piisavad, ei tohiks jälgimisnimekirja lisada. Sobivad kandidaadid jälgimisnimekirja lisamiseks olid sulfoonamiidi sisaldav antibiootikum sulfametoksasool, diaminopürimidiini sisaldav antibiootikum trimetoprim, antidepressant venlafaksiin ja selle metaboliit O-desmetüülvenlafaksiin, rühm, mis koosneb kolmest asooli sisaldavast ravimist (klotrimasool, flukonasool ja mikonasool) ja seitsmest asooli sisaldavast pestitsiidist (imasaliil, ipkonasool, metkonasool, penkonasool, prokloraas, tebukonasool, tetrakonasool) ning fungitsiidid famoksadoon ja dimoksüstrobiin. Ravimite lisamine jälgimisnimekirja on kooskõlas ELi strateegilise lähenemisviisiga ravimitele keskkonnas (5) ning kahe antibiootikumi lisamine on kooskõlas ka Euroopa terviseühtsuse tegevuskavaga antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks, (6) mis toetab jälgimisnimekirja kasutamist, et „täiendada teadmisi antimikroobikumide esinemisest ja levikust keskkonnas“.

(10)

Kooskõlas direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b lõikega 1 määras komisjon kindlaks võimalikud meetodid nimekirja kandmiseks välja pakutud ainete analüüsimiseks. Meetodi avastamispiir peab iga aine puhul, sealhulgas iga rühma kuuluva aine puhul asjaomases maatriksis olema vähemalt sama madal kui selle ainespetsiifiline arvutuslik mittetoimiv sisaldus.

(11)

Sulfametoksasooli ja trimetoprimi kasutatakse sageli, kuid mitte alati, koos nende väidetava koostoime tõttu; neid saab ja tuleks analüüsida koos, kuigi need ei ole nimekirjas ühte rühma koondatud. Venlafaksiin ja selle metaboliit on koondatud ühte rühma nende võimaliku kumulatiivse mõju tõttu; neid saab ja tuleks analüüsida koos. Asooli sisaldavad ained on koondatud rühma, sest neil on sama toimemehhanism ja neil võib olla ka kumulatiivne mõju, kuigi nende heitkogused pärinevad mitmesugustest allikatest ja tõenäoliselt need muutuvad aja jooksul; neid saab ja tuleks analüüsida koos. Kaht fungitsiidi, mille heitkogused on tõenäoliselt muutlikud, võib, kuid ei pea analüüsima koos.

(12)

Jälgimisnimekirjas esitatud analüüsimeetodid ei too eeldatavasti kaasa ülemääraseid kulutusi. Kui uue teabe mõjul vähendatakse tulevikus konkreetsete ainete arvutuslikku mittetoimivat sisaldust, siis võib olla vajalik alandada meetodi suurimat lubatavat avastamispiiri seni, kuni kõnealused ained nimekirja kuuluvad.

(13)

Võrreldavuse huvides peaks jälgima kõikide ainete esinemist veeproovi üldmahus.

(14)

Õigusselguse huvides tuleks rakendusotsuse (EL) 2018/840 lisa tervikuna asendada. Seepärast tuleks rakendusotsus (EL) 2018/840 kehtetuks tunnistada.

(15)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 21 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2008/105/EÜ artiklis 8b osutatud jälgimisnimekiri ainetest, mille kohta kogutakse seireandmeid kogu liidust, on sätestatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Rakendusotsus (EL) 2018/840 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. august 2020

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Virginijus SINKEVIČIUS


(1)  ELT L 348, 24.12.2008, lk 84.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1).

(3)  Komisjoni 20. märtsi 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/495, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/105/EÜ jälgimisnimekiri ainetest, mille kohta kogutakse kogu liidust seireandmeid veepoliitika valdkonnas (ELT L 78, 24.3.2015, lk 40).

(4)  Komisjoni 5. juuni 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/840, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/105/EÜ jälgimisnimekiri ainetest, mille kohta kogutakse kogu liidust seireandmeid veepoliitika valdkonnas, ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/495 (ELT L 141, 7.6.2018, lk 9).

(5)  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Euroopa Liidu strateegiline lähenemisviis ravimitele keskkonnas, COM(2019) 128 final.

(6)  Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Euroopa terviseühtsuse tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks, COM(2017) 339 final.


LISA

Direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b kohane jälgimisnimekiri ainetest, mille kohta kogutakse seireandmeid kogu liidust

Aine/ainerühma nimetus

CASi number  (1)

ELi number  (2)

Indikatiivne analüüsimeetod  (3) (4)

Meetodi suurim lubatav avastamispiir (ng/l)

Metaflumisoon

139968-49–3

604–167-6

LLE-LC-MS-MS või SPE-LC-MS-MS

65

Amoksitsilliin

26787-78–0

248–003-8

SPE-LC-MS-MS

78

Tsiprofloksatsiin

85721-33–1

617–751-0

SPE-LC-MS-MS

89

Sulfametoksasool  (5)

723–46-6

211–963-3

SPE-LC-MS-MS

100

Trimetoprim  (5)

738–70-5

212–006-2

SPE-LC-MS-MS

100

Venlafaksiin ja

O-desmetüülvenlafaksiin  (6)

93413-69–5

93413-62–8

618–944-2

700–516-2

SPE-LC-MS-MS

6

Asooliühendid (7)

 

 

SPE-LC-MS-MS

 

Klotrimasool

Flukonasool

Imasaliil

Ipkonasool

Metkonasool

Mikonasool

Penkonasool

Prokloraas

Tebukonasool

Tetrakonasool

23593-75–1

86386-73–4

35554-44–0

125225-28–7

125116-23–6

22916-47–8

66246-88–6

67747-09–5

107534-96–3

112281-77–3

245–764-8

627–806-0

252–615-0

603–038-1

603–031-3

245–324-5

266–275-6

266–994-5

403–640-2

407–760-6

 

20

250

800

44

29

200

1700

161

240

1900

Dimoksüstrobiin

149961-52–4

604–712-8

SPE-LC-MS-MS

32

Famoksadoon

131807-57–3

603–520-1

SPE-LC-MS-MS

8,5


(1)  Chemical Abstracts Service.

(2)  Euroopa Liidu number.

(3)  Eri liikmesriikidest pärinevate tulemuste võrreldavuse tagamiseks jälgitakse kõikide ainete esinemist veeproovi üldmahus.

(4)  Ekstraheerimismeetodid:

 

LLE – vedelik-vedelik-ekstraktsioon

 

SPE – tahkefaasekstraktsioon

Analüüsimeetodid:

 

LC-MS-MS – vedelikkromatograafia koos tandemisse kolmekordse kvadrupool-massispektromeetriaga (tandem).

(5)  Sulfametoksasooli ja trimetoprimi analüüsitakse koos samades proovides, kuid tulemus esitatakse eraldi kontsentratsioonidena.

(6)  Venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini analüüsitakse koos samades proovides, kuid tulemus esitatakse eraldi kontsentratsioonidena.

(7)  Asooliühendeid analüüsitakse koos samades proovides, kuid tulemus esitatakse eraldi kontsentratsioonidena.


Top

avalikgif