ID-kaart

Lihtotsing

Keskkonnaministri 13. oktoobri 2016. a määruse nr 35 "Toetuse andmise tingimused avatud taotlemise korral meetmes "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" tegevuste "Kaitstavate elupaikade taastamine" ja "Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud" raames" muutmine
Keskkonnaminister 05.08.2020 määrus number 42; jõustumiskuupäev 10.08.2020

redaktsioon 10.08.2020 [RT I, 07.08.2020, 1]

Keskkonnaministri 13. oktoobri 2016. a määruse nr 35 "Toetuse andmise tingimused avatud taotlemise korral meetmes "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" tegevuste "Kaitstavate elupaikade taastamine" ja "Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud" raames" muutmine

Vastu võetud 05.08.2020 nr 42

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Keskkonnaministri 13. oktoobri 2016. a määruses nr 35 "Toetuse andmise tingimused avatud taotlemise korral meetmes "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" tegevuste "Kaitstavate elupaikade taastamine" ja "Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud" raames" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

"§ 2 Terminid

Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
1) taotlus on rakendusüksuse kehtestatud vormi kohane dokument, mis vastab käesoleva määruse §-s 11 sätestatud nõuetele;
2) kinnituskiri on rakendusüksuse nõutavas sõnastuses kinnitus, et toetuse saaja on nõus taotluse rahuldamise otsuses sätestatud nõuetega ning valmis projekti eesmärgipäraselt ellu viima;
3) poollooduslik kooslus on direktiivi 92/43/EMÜ lisas 1 loetletud järgmised elupaigatüübid: nõmmeniit (4030); lubjarikas aruniit (6210); lubjavaene aruniit (6270*); loopealne (6280*); puisniit (6530*); lamminiit (6450); soostunud niit (7230); liigikaitseliselt oluline rannaala;
4) poollooduslike koosluste hooldamiseks vajalik taristu on hooldatavatele aladele tehnikaga juurdepääsuks vajalikud teed, sillad ja truubid ning loomade karjatamiseks vajalikud varjualused, veemahutid, kogumis- ja karjaaiad;
5) varjualune on siseruumita ehitis, mis kaitseb loomi neile mittesobivate ilmastikutingimuste eest;
6) veemahuti on vahetatav pukseeritav seadeldis, mille abil karjatamisperioodil on võimalik transportida kariloomadele vett ja mille küljes võivad olla jooturid;
7) töövahendid on tehnika, mida kasutatakse poollooduslikel kooslustel rohumassi niitmisel, kuivatamisel, kogumisel ja transportimisel: niiduk, vaaluti, kaaruti, presskogur, esilaadur, pallihaarats, palliveohaagis, loomaveokäru ning -pargas väikesaartele, sh laidudele, loomade ja niidutehnika veoks;
8) kari on hobused, kitsed, veised või lambad, kes tagavad poolloodusliku koosluse säilimise selle taastamise või hooldamise teel;
9) väiketraktor on puisniidu hooldamiseks vajalik ratastega põllu- või metsatööks ettenähtud mootorsõiduk, millel on vähemalt kaks telge ja mille valmistajakiirus on vähemalt 6 kilomeetrit tunnis (T 1–3 kategooria, võimsusklassiga 18–50 hj). Väiketraktoriks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat.";

2) paragrahvi 5 lõikes 5 asendatakse lauseosa "1–3 aastat" lauseosaga "10 kuud kuni 3 aastat";

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

"(51) Lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevust toetatakse, kui projektiala ei ole viie aasta jooksul enne taotluse esitamist saanud toetust riigieelarvest, Euroopa Liidu ega muudest välisabi finantsvahenditest projektiala taastamiseks või hooldamiseks.";

4) paragrahvi 5 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna "toetatud" sõnadega "sama liiki";

5) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

"2) personalikulu toetatakse ühtse määra alusel kuni 10% ulatuses projekti otsestest kuludest ilma personalikuludeta, kuid mitte rohkem kui 3400 eurot või 2006 eurot, kui toetust taotletakse ainult § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuseks;";

6) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

"3) personalikulu on abikõlblik, kui taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud toetuse suurus on vähemalt 25 500 eurot.";

7) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Toetuse minimaalne summa projekti kohta on 4000 eurot.";

8) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Paragrahvi 5 lõike 1 punktide 1 ja 2 kohase tegevuse korral arvestatakse projekti omafinantseeringuna ka keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määruse nr 10 "Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused" alusel antavat toetust.";

9) paragrahvi 9 lõike 7 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

"Taotlusvooru eelarve §-s 5 sätestatud toetatavate tegevuste lõikes kinnitab rakendusasutuse juht käskkirjaga.";

10) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 8–11 järgmises sõnastuses:

"(8) Rakendusasutuse juht määrab täpsema töökorralduse projektiala taastamisel selle kaardistamiseks ja projektiala mõõdistamiseks hiljemalt taotlusvooru eelarve kinnitamisel.

(9) Käesoleva määruse § 5 lõike 1 punkti 1 kohast tegevust toetatakse standardiseeritud ühikuhinna alusel Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord" (edaspidi ühendmäärus) § 7 mõistes. Toetuse osakaal on 85% standardiseeritud ühikuhinnast ning toetuse suurus erinevate elupaigatüüpide taastamiseks on järgmine:

Elupaigatüüp:Koondnimetus:Toetuse summa
käibemaksuta
(eurodes):
Toetuse summa
käibemaksuga
(eurodes):
nõmmeniit (4030)Grupp 11530,001836,00
lubjarikas aruniit (6210)
lubjavaene aruniit (6270*)
loopealne (6280*)Grupp 21614,151936,98
puisniit (6530*)Grupp 32905,303486,36
lamminiit (6450)Grupp 41269,051522,86
soostunud niit (7230)
liigikaitseliselt oluline rannaala

(10) Kui toetuse saajal on ühendmääruse § 4 punkti 11 kohaselt õigus käibemaks lugeda abikõlblikuks kuluks, siis kohaldatakse toetuse summat käibemaksuga.

(11) Füüsilisele isikule makstavalt toetuselt peab rakendusüksus kinni tulumaksu.";

11) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Toetust võivad taotleda järgmised isikud:
1) põhikirja kohaselt looduskaitsega tegelevad äriühingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused;
2) kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud;
3) füüsilised isikud;
4) füüsilisest isikust ettevõtjad.";

12) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

"(11) Äriühingud ning füüsilisest isikust ettevõtjad saavad toetust taotleda vaid § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuseks.";

13) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

"11) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse toetamisel peab taastatav ala elupaigatüüpide lõikes olema vähemalt ühe hektari suurune.";

14) paragrahvi 19 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 20 lõike 3 punktis 1 ja paragrahvi 23 lõike 3 punktis 1 asendatakse number "5000" numbriga "20 000";

16) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

"(9) Kui toetus makstakse välja käesoleva määruse § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse toetamiseks standardiseeritud ühikuhinna alusel, ei kohaldu § 20 lõigetes 2–5 kehtestatud nõuded.";

17) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

"(21) Käesoleva määruse § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse toetamiseks makstakse toetus välja vaid standardiseeritud ühikuhinna alusel ühendmääruse § 15 lõikes 2 kehtestatud korras.";

18) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

"(31) Kui toetust makstakse standardiseeritud ühikuhinna alusel, ei esitata lõikes 3 nimetatud dokumente, vaid maksetaotlus esitatakse E-toetuse kaudu ning sellele lisatakse Keskkonnaameti kinnitus, millega Keskkonnaamet loeb § 5 lõike 1 punkti 1 kohase tegevuse tehtuks ning tunnistab ala hoolduskõlblikuks.";

19) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

"(8) Rakendusüksus kinnitab standardiseeritud ühikuhinna alusel toetuse maksmiseks taastatud projektiala suuruse hiljemalt lõppmaksega, arvestades § 9 lõikes 9 sätestatud toetuse summasid ja tegelikult taastatud elupaikade suurust.".

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

avalikgif