ID-kaart

Lihtotsing

Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruse nr 19 "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" muutmine
Riigihalduse minister 06.08.2020 määrus number 32; jõustumiskuupäev 10.08.2020

redaktsioon 10.08.2020 [RT I, 07.08.2020, 5]

Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruse nr 19 "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 06.08.2020 nr 32

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 50 lõike 3 alusel.

Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruses nr 19 "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõnad "leping või tellimuse kinnitus" sõnadega "leping, tellimuse kinnitus või arve";

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

"(11) Kui kohaliku omavalitsuse üksus kavandab vastavalt § 3 lõikele 9 toetuse edasi anda, esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud lepingule sihtfinantseerimise leping.";

3) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

"Kohaliku omavalitsuse üksus esitab Rahandusministeeriumile lisas 2 kehtestatud vormil digiallkirjastatult informatsiooni toetusega tehtud projekti tööde lõpetamise ja tööde tegijale toetussumma väljamaksmise kohta kord kvartalis, kuid mitte hiljem kui 2022. aasta 1. veebruaril.".

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Dmitri Jegorov
Maksu- ja tollipoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

avalikgif