ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1164, 6. august 2020, millega nähakse ette ajutine erand rakendusmääruse (EL) 2019/2072 teatavatest sätetest seoses meetmetega, millega hoitakse ära taimekahjustaja Agrilus planipennis Fairmaire Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest liitu sissetoomine ja seal levimine
Euroopa Komisjon 06.08.2020 määrus number 1164; jõustumiskuupäev 10.08.2020

redaktsioon 10.08.2020

7.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1164,

6. august 2020,

millega nähakse ette ajutine erand rakendusmääruse (EL) 2019/2072 teatavatest sätetest seoses meetmetega, millega hoitakse ära taimekahjustaja Agrilus planipennis Fairmaire Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest liitu sissetoomine ja seal levimine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (1) eriti selle artikli 41 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ (2) on tunnistatud kehtetuks ja asendatud määrusega (EL) 2016/2031 ning selle lisade sätted on asendatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/2072 (3) sätetega.

(2)

Agrilus planipennis Fairmaire on taimekahjustaja, mis on loetletud määruse (EL) 2019/2072 II lisa A osas kui organism, mida liidus teadaolevalt ei esine. See on ka loetletud prioriteetse taimekahjustajana komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2019/1702 (4).

(3)

Vastavalt Euroopa Komisjoni poolt 2018. aastal Kanadas ja Ameerika Ühendriikides tehtud kahe auditi käigus kogutud teabele ei olnud direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osa I jao punkti 2.3 alapunktis b esitatud tingimuste rakendamine enne eksportimist piisavalt kontrollitud. Seepärast lubati komisjoni rakendusotsusega (EL) 2018/1959 (5) Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest pärit puude Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. puitu („määratletud puit“) liitu sisse tuua üksnes direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osa I jao punkti 2.3 alapunktides a ja c osutatud ametlike kinnituste kohaselt. Rakendusotsus (EL) 2018/1959 muutus kehtetuks 30. juunil 2020.

(4)

Määruse (EL) 2019/2072 VII lisa punkti 87 sätetega on kehtestatud erinõuded, et vältida teatavatest kolmandatest riikidest pärit puiduga taimekahjustaja Agrilus planipennis Fairmaire liitu sissetoomist ja seal levimist. Direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osa I jao punkti 2.3 alapunkti b sätted on nüüd esitatud määruse (EL) 2019/2072 VII lisa punkti 87 alapunkti b all.

(5)

Võttes arvesse 2018. aastal Kanadas ja Ameerika Ühendriikides tehtud komisjoni auditite tulemusi, peetakse endiselt asjakohaseks lubada kõnealustest kolmandatest riikidest liitu tuua puude Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. puitu üksnes määruse (EL) 2019/2072 VII lisa punkti 87 alapunktides a ja c osutatud ametlike kinnituste kohaselt.

(6)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada kuni 30. juunini 2023, et võimaldada määruse (EL) 2019/2072 VII lisa punkti 87 läbivaatamist vastavalt teaduse ja tehnika arengule.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EL) 2019/2072 VII lisa punktis 87 esitatud sätetest lubatakse Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest pärit puude Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. puitu („määratletud puit“), nagu kirjeldatakse käesoleva määruse lisas, liitu sisse tuua üksnes eespool nimetatud punkti 87 alapunktides a ja c osutatud ametlike kinnituste kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse kuni 30. juunini 2023.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. august 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(2)  Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1).

(3)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).

(4)  Komisjoni 1. augusti 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/1702, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 2016/2031, kehtestades prioriteetsete taimekahjustajate loetelu (ELT L 260, 11.10.2019, lk 8).

(5)  Komisjoni 10. detsembri 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/1959, millega tehakse erand nõukogu direktiivist 2000/29/EÜ seoses meetmetega, mis võimaldavad hoida ära Kanadast ja USAst pärit puiduga kahjuliku organismi Agrilus planipennis Fairmaire liitu sissetoomise ja seal levimise (ELT L 315, 12.12.2018, lk 27).


LISA

Määratletud puit vastavalt artiklile 1

Määratletud puit on alltoodud tabelis kirjeldatud puit:

Taimed, taimsed saadused ja muud tooted

CN-koodid

Puude Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. puit, muul kujul kui:

tervenisti või osaliselt kõnealustest puudest saadud pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujäätmed või -jäägid,

puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- või korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärtega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuit, olenemata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, välja arvatud puidusaadetise koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja sama kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit,

kuid sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda, ning mööbel ja muud töötlemata puidust valmistatud tooted

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00


Top

avalikgif