ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1165, 6. august 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/353, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit terasrataste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks
Euroopa Komisjon 06.08.2020 määrus number 1165; jõustumiskuupäev 08.08.2020

redaktsioon 08.08.2020

7.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1165,

6. august 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/353, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit terasrataste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/353 (2) kehtestati Hiina Rahvavabariigist pärit terasrataste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ning nõuti lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks.

(2)

Rakendusmääruse (EL) 2020/353 artiklis 4 on sätestatud: „Kui artiklis 1 nimetatud toodete kohta esitatakse vabasse ringlusse lubamise deklaratsioon, märgitakse deklaratsiooni asjaomasele väljale imporditud toodete tükiarv“. Komisjoni talitused said liikmesriikidelt ja kauplejatelt märkusi imporditud toodete päritolu kohta.

(3)

Tuleks täpsustada, et terasrataste impordi puhul tuleks olenemata nende päritolust deklareerida tükiarv, ning et liikmesriigid peaksid teatama komisjonile imporditud tükiarvu.

(4)

Sellega seoses on komisjon otsustanud muuta rakendusmääruse (EL) 2020/353 artiklit 4.

(5)

Termin „tükiarv“ asendatakse terminiga „tükiarv“, et tagada kooskõla kombineeritud nomenklatuuris (3) määratletud lisaühikuga „tükiarv“ (ei puuduta eestikeelset versiooni).

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2016/1036 artikli 15 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2020/353 põhjendus 88 asendatakse järgmisega:

„(88)

Terasrattaid käsitlevat statistikat väljendatakse sageli tükiarvuna. Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (11) I lisas sätestatud kombineeritud nomenklatuuris ei ole aga terasrataste jaoks sellist lisaühikut määratletud. Seepärast tuleb sätestada, et kilogrammides või tonnides esitatud kaalu kõrval esitataks vabasse ringlusse lubamise deklaratsioonis asjaomase toote impordi puhul ka tükiarv. Tükiarv tuleks esitada TARICi koodide 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 ja 8716909097. kohta.“

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2020/353 artikli 1 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Lõikes 2 nimetatud äriühingute jaoks kindlaks määratud individuaalset tollimaksumäära kohaldatakse tingimusel, et liikmesriikide tolliasutustele esitatakse kehtiv faktuurarve, millel on arve väljastanud üksuse töötaja nimi ja ametikoht ning tema allkirjastatud ja kuupäevaga varustatud avaldus järgmises vormis: „Mina, allakirjutanu, kinnitan, et käesoleva arvega hõlmatud, otseekspordiks Euroopa Liitu müüdav (asjaomane toode) (tükiarv) on toodetud (äriühingu nimi ja aadress) poolt (TARICi lisakood) [asjaomases riigis]. Kinnitan, et käesoleval arvel esitatud teave on täielik ja õige.“ Kui sellist arvet ei esitata, kohaldatakse kõigi muude äriühingute suhtes kehtestatud tollimaksumäära.“

Artikkel 3

Rakendusmääruse (EL) 2020/353 artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Kui artikli 1 lõikes 1 nimetatud toodete kohta esitatakse vabasse ringlusse lubamise deklaratsioon, märgitakse olenemata nende päritolust deklaratsiooni asjaomasele väljale imporditud toodete tükiarv.

Liikmesriigid teatavad igakuiselt komisjonile TARICi koodide 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 ja 8716909097 all imporditud tükiarvu ja nende päritolu.“

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. august 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  Komisjoni 3. märtsi 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/353, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit terasrataste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks. ELT L 65, 4.3.2020, lk 9.

(3)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


Top

avalikgif