ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1166, 6. august 2020, millega muudetakse seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisas Ameerika Ühendriike käsitlevat kannet selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelus, millest võib importida liitu või vedada läbi liidu teatavaid linnukasvatussaadusi 
Euroopa Komisjon 06.08.2020 määrus number 1166; jõustumiskuupäev 10.08.2020

redaktsioon 10.08.2020

7.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1166,

6. august 2020,

millega muudetakse seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisas Ameerika Ühendriike käsitlevat kannet selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelus, millest võib importida liitu või vedada läbi liidu teatavaid linnukasvatussaadusi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 sissejuhatavat lauset, artikli 8 lõike 1 esimest lõiku, artikli 8 lõiget 4 ja artikli 9 lõike 4 punkti c,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (2) eriti selle artikli 23 lõiget 1, artikli 24 lõiget 2 ja artikli 25 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 798/2008 (3) on sätestatud veterinaarsertifikaatide nõuded kodulindude ja linnukasvatussaaduste (edaspidi „kaubad“) liitu importimise suhtes ja liidu kaudu toimuva transiidi suhtes, kaasa arvatud ladustamine transiidi ajal. Kõnealuses määruses on sätestatud, et selliseid kaupu tohib liitu importida ja läbi liidu vedada ainult kõnealuse määruse I lisa 1. osas esitatud tabeli 1. ja 3. veerus loetletud kolmandatest riikidest, territooriumidelt, tsoonidest ja piirkondadest.

(2)

Määruses (EÜ) nr 798/2008 on sätestatud ka tingimused, mille täitmisel loetakse kolmas riik, territoorium, tsoon ja piirkond lindude kõrge patogeensusega gripist vabaks.

(3)

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas on Ameerika Ühendriigid loetletud kolmanda riigina, mille territooriumilt asjaomaste kaupade liitu importimise või liidust läbi vedamise suhtes ei kehti lindude kõrge patogeensusega gripi esinemisest tulenevad piirangud.

(4)

Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahel sõlmitud kokkuleppega, milles käsitletakse elusloomade ja loomsete toodetega kauplemisel inimeste ja loomade tervise kaitseks võetavaid sanitaarmeetmeid (edaspidi „kokkulepe“), (4) mis kiideti heaks nõukogu otsusega 98/258/EÜ, (5) on ette nähtud piirkondadeks jaotamise meetmete vastastikune tunnustamine liidus või Ameerika Ühendriikides aset leidva taudipuhangu korral.

(5)

8. aprillil 2020 kinnitasid Ameerika Ühendriigid lindude kõrge patogeensusega gripi alatüübi H7N3 esinemist ühes kodulinnukasvatuses Lõuna-Carolina osariigi Chesterfieldi maakonnas. Pärast lindude kõrge patogeensusega gripi puhangut kehtestasid Ameerika Ühendriikide veterinaarasutused tabandunud ettevõtte ümber 10 km raadiusega kontrolltsooni, mis hõlmab Lõuna-Carolina osariigi Chesterfieldi, Lancasteri ja Kershaw’ maakonna osi, ning rakendasid lindude kõrge patogeensusega gripi tõrjeks ja leviku piiramiseks hädatapmist.

(6)

Komisjon kehtestas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/544 (6) vastuvõtmisega piirangud kaupade liitu sissetoomisele lindude kõrge patogeensusega gripist tabandunud Lõuna-Carolina osariigi osast, mille suhtes Ameerika Ühendriikide veterinaarasutused olid kehtestanud piirangud seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhanguga.

(7)

Ameerika Ühendriigid esitasid oma territooriumi epidemioloogilise olukorra kohta ajakohastatud teavet ja kirjeldasid meetmeid, mida on võetud lindude kõrge patogeensusega gripi edasise leviku ärahoidmiseks, ning komisjon on nüüdseks seda teavet ja neid meetmeid hinnanud. Peale selle on Ameerika Ühendriigid teatanud, et 7. mail 2020 viidi lõpule puhastus- ja desinfitseerimismeetmed pärast lindude hädatapmist kodulinnukasvatuses, milles 2020. aasta aprillis kinnitati lindude kõrge patogeensusega gripi puhangu esinemist.

(8)

Ameerika Ühendriikide esitatud teabe hindamise põhjal on asjakohane märkida määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas kuupäev 5. august 2020, s.o 90 päeva pärast hädatapmise ning puhastus- ja desinfitseerimismeetmete lõpuleviimist, millest alates võib kõnealust kolmandat riiki määruse (EÜ) nr 798/2008 artikli 9 kohaselt uuesti käsitada lindude kõrge patogeensusega gripist vabana ning sellest kolmandast riigist pärit teatavate linnukasvatussaaduste importi liitu ja transiiti läbi liidu tuleks uuesti lubada.

(9)

Seepärast tuleks muuta määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa tabelis esitatud kannet Ameerika Ühendriikide kohta, et võtta arvesse lindude kõrge patogeensusega gripi likvideerimist kõnealuses kolmandas riigis. Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa tuleks seega vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. august 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 74.

(3)  Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 798/2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 226, 23.8.2008, lk 1).

(4)  EÜT L 118, 21.4.1998, lk 3.

(5)  Nõukogu 16. märtsi 1998. aasta otsus 98/258/EÜ elusloomade ja loomsete toodetega kauplemisel inimeste ja loomade tervise kaitseks võetavaid sanitaarmeetmeid käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel (EÜT L 118, 21.4.1998, lk 1).

(6)  Komisjoni 20. aprillil 2020 rakendusmäärus (EL) 2020/544, millega muudetakse seoses kõrge patogeensusega linnugripiga määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisas Ameerika Ühendriike käsitlevat kannet selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelus, millest võib importida liitu või vedada läbi liidu teatavaid linnukasvatussaadusi (ELT L 121 I, 20.4.2020, lk 1).


LISA

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas asendatakse Ameerika Ühendriike käsitlev kanne järgmisega:

Kolmanda riigi või territooriumi ISO-kood ja nimi

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kood

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kirjeldus

Veterinaarsertifikaat

Eritingimused

Eritingimused

Linnugripi seire staatus

Linnugripi vastu vaktsineerimise staatus

Salmonella tõrje staatus(6)

Näidis(ed)

Lisatagatised

Lõppkuupäev(1)

Alguskuupäev(2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„US – Ameerika Ühendriigid

US-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

Ameerika Ühendriigid: kogu riik, välja arvatud piirkond US-2

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

 

A

 

S3, ST1

US-2

Ameerika Ühendriikide piirkond, mille moodustavad järgmised alad:

 

 

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Tennessee osariik:

Lincolni maakond

Franklini maakond

Moore’i maakond

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.2

Alabama osariik:

Madisoni maakond

Jacksoni maakond

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.3

Lõuna-Carolina osariik:

Chesterfieldi maakond/Lancasteri maakond/Kershaw’ maakond:

10 km raadiusega tsoon, mis algab Chesterfield 02 ümbritseva kontrollitsooni piiril asuvast N-punktist ja ulatub päripäeva:

a)

põhjas: kiirteest nr 9 2 km lõunasse, Airport Rd ja Raymond Deason Rd ristmikust 0,03 km itta;

b)

kirdes: kiirtee nr 268 ja Cross Roads Church Rd ristmikust 1 km edelasse;

c)

idas: riiklikust kiirteest nr 109 5,1 km läände, Angelus Rd-st ja Refuge Dr-st 1,6 km läände;

d)

kagus: kiirtee nr 145 ja Lake Bee Rd ristmikust 3,2 km loodesse;

e)

lõunas: kiirtee nr 151 ja Catarah Rd ristmikust 2,7 km itta;

f)

edelas: McBee Hwy ja Mt Pisgah Rd ristmikust 1,5 km itta;

g)

läänes: Texahaw Rd ja Buzzards Roost Rd ristmikust 1,3 km itta;

h)

loodes: White Plains Church Rd ja Graves Rd ristmikuni.

WGM

VIII

P2

8.4.2020

5.8.2020

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1“


Top

avalikgif