ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1168, 6. august 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2016/587 teatavatel alternatiivkütustel töötada saavatesse sõiduautodesse paigaldatud tõhusate valgusdiood-välisvalgustite osas 
Euroopa Komisjon 06.08.2020 otsus number 1168; jõustumiskuupäev 27.08.2020

redaktsioon 27.08.2020

7.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/27


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1168,

6. august 2020,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2016/587 teatavatel alternatiivkütustel töötada saavatesse sõiduautodesse paigaldatud tõhusate valgusdiood-välisvalgustite osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrust (EL) 2019/631, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite CO2-heite normid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 443/2009 ja (EL) nr 510/2011, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

19. novembril 2019 esitasid tootjad FCA Italy S.p.A, Jaguar Land Rover LTD, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroen, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s ja Ford-Werke GmbH (edaspidi „taotluse esitajad“) ühiselt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 725/2011 (2) artikli 12a kohase taotluse muuta komisjoni rakendusotsust (EL) 2016/587 (3) nii, et kõnealuse otsusega uuendusliku tehnoloogiana heaks kiidetud tõhusate valgusdiood-välisvalgustite (edaspidi „LED-välisvalgustid“) alla kuuluksid ka teatavatel alternatiivkütustel töötada saavate sõiduautode valgustid.

(2)

Eelkõige taotlesid taotluse esitajad, et rakendusotsus (EL) 2016/587 hõlmaks veeldatud naftagaasil (LPG), surumaagaasil (CNG) või etanoolil (E85) töötavates sõiduautodes kasutatavaid tõhusaid LED-välisvalgusteid ning et vastavalt kohandataks CO2-heite vähenemise määramise katsemeetodi teatavaid tegureid.

(3)

Komisjon hindas taotlust kooskõlas määruse (EL) 2019/631 artikliga 11, rakendusmäärusega (EL) nr 725/2011 ning tehniliste suunistega, mille järgi koostatakse uuendusliku tehnoloogia heakskiitmise taotlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 (4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 510/2011 (5) (2018. aasta juuli versioon) (6).

(4)

Võttes arvesse veeldatud naftagaasi ja surumaagaasi üha laialdasemat kasutamist uutes sõiduautodes, on asjakohane täpsustada, et CO2-heite vähenemisena tänu uuenduslikule tehnoloogiale tuleks arvestada ka sellistel kütustel töötada saavate sõidukite tõhusate LED-välisvalgustite kasutamisest tulenevat CO2-heite vähenemist.

(5)

Tingimusel, et lisatakse teatavad kütusespetsiifilised tegurid, on veeldatud naftagaasil ja surumaagaasil töötavate sõiduautode puhul asjakohane määrata CO2-heite vähenemine tänu LED-valgustussüsteemile kindlaks rakendusotsuse (EL) 2016/587 lisas sätestatud katsemeetodiga.

(6)

Kuna E85 on kogu liidu turul vähe levinud, ei tohiks seda CO2-heite vähenemise kindlaksmääramise metoodikas bensiinist eristada.

(7)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2016/587 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsust (EL) 2016/587 muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 2 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„1.   Tootja võib taotleda CO2-heite vähenemise sertifitseerimist ühe või mitme sellise valgusdiood-välisvalgusti puhul, mis on ette nähtud kasutamiseks sisepõlemismootoriga M1-kategooria sõidukites või sõidukivälise laadimiseta M1-kategooria hübriidelektrisõidukites (NOVC-HEV), mis vastavad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 101 8. lisa punkti 5.3.2 alapunktile 3, sealhulgas lisaks bensiinile ja diislikütusele ka naftagaasil (LPG), surumaagaasil (CNG) või E85-l või nende kombinatsioonil töötada saavad sõidukid, tingimusel, et sõidukile on paigaldatud üks järgmistest valgusdioodvalgustitest või nende kombinatsioon:“;

b)

teises lõigus asendatakse viide artikli 9 lõikele 1 viitega artikli 9 lõike 1 punktile a;

2)

artiklisse 3 lisatakse lõiked 3 ja 4:

„3.   Kui tõhus valgusdiood-välisvalgusti on paigaldatud kahe- või segakütuselisele sõidukile, registreerib tüübikinnitusasutus CO2-heite vähenemise järgmiselt:

a)

bensiini ja gaaskütust kasutava kahekütuselise sõiduki CO2-heite vähenemise väärtus veeldatud naftagaasi või surumaagaasi puhul;

b)

bensiini ja E85 kasutava segakütuselise sõiduki CO2-heite vähenemise väärtus bensiini puhul.

4.   CO2-heite sertifitseeritud vähenemist, mis on registreeritud ökoinnovatsioonikoodiga nr 19, võib võtta arvesse tootjate keskmise eriheite arvutamisel kuni 31. detsembrini 2020.“;

3)

lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 2 muudetakse järgmiselt:

i)

kanne CFi kohta asendatakse järgmisega:

„CF – ümberarvestustegur tabelist 3“;

ii)

kanne VPe kohta asendatakse järgmisega:

„VPe – efektiivvõimsuse kulu tabelist 2“;

b)

punktis 6 asendatakse kanne VPe kohta, sealhulgas tabelis 2, ja kanne CFi kohta, sealhulgas tabelis 3, järgmisega:

„VPe: efektiivvõimsuse kulu tabelist 2

Tabel 2

Efektiivvõimsuse kulu

Mootoritüüp

Efektiivvõimsuse kulu (Vpe) [l/kWh]

Bensiinil/E85-l töötav mootor

0,264

Bensiinil/E85-l töötav turbomootor

0,280

Diiselmootor

0,220

Veeldatud naftagaasil töötav mootor

0,342

Veeldatud naftagaasil töötav turbomootor

0,363

 

Efektiivvõimsuse kulu (Vpe) [m3/kWh]

Surumaagaasil (G20) töötav mootor

0,259

Surumaagaasil (G20) töötav turbomootor

0,275

CF: ümberarvestustegur tabelist 3

Tabel 3

Kütuse ümberarvestustegur (CF)

Kütuseliik

Ümberarvestustegur (CF) [gCO2/l]

Bensiin/E85

2 330

Diislikütus

2 640

Veeldatud naftagaas

1 629

 

Ümberarvestustegur (CF) [gCO2/m3]

Surumaagaas (G20)

1 795 “

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 6. august 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 111, 25.4.2019, lk 13.

(2)  Komisjoni 25. juuli 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 725/2011, millega kehtestatakse sõiduautode vähese CO2-heitega uuenduslike tehnoloogiate heakskiitmise ja sertifitseerimise kord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 (ELT L 194, 26.7.2011, lk 19).

(3)  Komisjoni 14. aprilli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/587, millega kiidetakse heaks sõidukite tõhusate valgusdiood-välisvalgustite kasutamine uuendusliku tehnoloogiana sõiduautode CO2-heite vähendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 (ELT L 101, 16.4.2016, lk 17).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 443/2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames (ELT L 140, 5.6.2009, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2011. aasta määrus (EL) nr 510/2011, millega kehtestatakse uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes väikesõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist (ELT L 145, 31.5.2011, lk 1).

(6)  https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf


Top

avalikgif