ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1179, 6. august 2020, millega muudetakse otsuse 2009/177/EÜ I lisa seoses Soome Ahvenamaa maakonna staatusega viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) seireprogrammi suhtes, Eesti staatusega viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) seire- ja likvideerimisprogrammi suhtes, Horvaatia staatusega karpkalade herpesviroosi (KHV) suhtes ja teatavate Ühendkuningriigi piirkondade staatusega Bonamia ostreae nakkuse suhtes (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5303 all)
Euroopa Komisjon 06.08.2020 otsus number 1179; jõustumiskuupäev

redaktsioon

10.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 259/29


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1179,

6. august 2020,

millega muudetakse otsuse 2009/177/EÜ I lisa seoses Soome Ahvenamaa maakonna staatusega viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) seireprogrammi suhtes, Eesti staatusega viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) seire- ja likvideerimisprogrammi suhtes, Horvaatia staatusega karpkalade herpesviroosi (KHV) suhtes ja teatavate Ühendkuningriigi piirkondade staatusega Bonamia ostreae nakkuse suhtes

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 5303 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiivi 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta, (1) eriti selle artikli 44 lõikeid 1 ja 2 ning artikli 53 lõiget 3, koostoimes Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu (2) artikliga 131,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuse 2009/177/EÜ (3) I lisas on esitatud selliste liikmesriikide, tsoonide ja piirkondade loetelu, mille suhtes kohaldatakse teatavate direktiivi 2006/88/EÜ IV lisa II osas loetletud taudide suhtes heakskiidetud seire- või likvideerimisprogramme või mis on taudivabaks tunnistatud.

(2)

Soome pädev asutus teatas komisjonile, et ta on lõpule viinud kõik likvideerimismeetmed Ahvenamaa maakonnas viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) programmi raames ja alustanud sellele järgnevate seiremeetmete võtmisega, et kuulutada piirkond taudivabaks. Seepärast tuleks Ahvenamaa maakond otsuse 2009/177/EÜ I lisa B osast välja jätta ning kanda selle asemel kõnealuse lisa A osasse, kuna selle maakonna suhtes kohaldatakse heakskiidetud seireprogrammi.

(3)

Eesti pädev asutus esitas komisjonile heakskiitmiseks viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) seire- ja likvideerimisprogrammi ning palus, et selle programmiga hõlmatud alad kantaks otsuse 2009/177/EÜ I lisasse.

(4)

Eestis asuv piirkond, mille suhtes kohaldatakse VHSi ja IHNi seiremeetmeid, tuleks loetleda otsuse 2009/177/EÜ I lisa A osas, samas kui IHNiga nakatunud piirkond, mille suhtes kohaldatakse kõnealuse haiguse likvideerimismeetmeid, tuleks loetleda otsuse 2009/177/EÜ I lisa B osas.

(5)

Suurem osa Horvaatia territooriumist on kantud otsuse 2009/177/EÜ I lisa C osasse kui karpkalade herpesviroosist (KHV) vabaks tunnistatud ala. Horvaatia pädev asutus teavitas komisjoni mitmest KHV puhangust praegu loetletud geograafilises piirkonnas ning märkis, et selline KHVst vaba staatus tuleks tühistada. Seetõttu tuleks Horvaatia kõnealusest loetelust välja jätta.

(6)

Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu artikli 127 lõikele 1 kohaldatakse kõnealuses lepingus sätestatud üleminekuperioodil liidu õigust Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis. Kõnealune üleminekuperiood lõpeb 31. detsembril 2020.

(7)

Ühendkuningriigi pädev asutus teavitas komisjoni mitmest Bonamia ostreae puhangust oma territooriumil, sealhulgas piirkondades, mis on praegu loetletud otsuse 2009/177/EÜ I lisa C osas kõnealusest haigusest vabaks tunnistatud piirkondadena, ning märkis, et Bonamia ostreae nakkusest vaba staatus tuleks nendel aladel tühistada. Seetõttu tuleks asjaomased alad kõnealusest loetelust välja jätta.

(8)

Seepärast tuleks otsuse 2009/177/EÜ I lisa vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2009/177/EÜ I lisa A osa tabelis asendatakse viiruslikku hemorraagilist septitseemiat (VHS) ja nakkuslikku vereloomenekroosi (IHN) käsitlevad read järgmisega:

Taud

Liikmesriik

ISO kood

Seireprogrammiga hõlmatud ala geograafiline piiritlemine (liikmesriik, tsoonid või piirkonnad)

„Viiruslik hemorraagiline septitseemia (VHS)

Eesti

EE

Kogu territoorium

Soome

FI

Ahvenamaa

Nakkuslik vereloomenekroos (IHN)

Eesti

EE

Kogu territoorium, välja arvatud kalakasvandust Neli Elementi OÜ hõlmav piirkond (luba nr 05/VV/KK01)“

Artikkel 2

Otsuse 2009/177/EÜ I lisa B osa muudetakse järgmiselt:

1)

Soomet käsitlev kanne jäetakse viiruslikku hemorraagilist septitseemiat (VHS) käsitlevast reast välja;

2)

Nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) käitlev rida asendatakse järgmisega:

Taud

Liikmesriik

ISO kood

Likvideerimisprogrammiga hõlmatud ala geograafiline piiritlus (liikmesriik, tsoonid või piirkonnad)

„Nakkuslik vereloomenekroos (IHN)

Eesti

EE

Kalakasvandust Neli Elementi OÜ hõlmav piirkond (luba nr 05/VV/KK01)“

Artikkel 3

Otsuse 2009/177/EÜ I lisa C osast jäetakse karpkalade herpesviroosi (KHV) käsitlevast reast välja Horvaatiat käsitlev kanne.

Artikkel 4

Otsuse 2009/177/EÜ I lisa C osa reas „Bonamia ostreae nakkus“ muudetakse Ühendkuningriiki käsitlevat kannet veerus „Taudivaba ala geograafiline piiritlemine (liikmesriik, tsoonid või piirkonnad)“ järgmiselt:

1)

Ühendkuningriigi puhul lisatakse punkti 7 all järgmine erand: „Dornoch Firth – loodeteala, mis asub punktist NH808873 punktini NH835857 tõmmatud joonest lääne pool (Ordnance Survey Landranger 1:50 000 seeria) kuni keskmise tõusuveemärgini;“;

2)

Ühendkuningriigi puhul lisatakse punkti 8 all järgmine erand: „Lynn of Lorn, Loch Creran ja Loch Etive, Lismore’i saarest kagu poole jääv mereakvatoorium, mis asub 7 258 meetrise raadiusega ringis, mille keskpunkt on NM873391 (Ordnance Survey Landranger 1:50 000 seeria) ning hõlmab Loch Etive ja Loch Crerani loodeteala kuni keskmise tõusuveemärgini.“;

3)

Jäetakse välja järgmine tekst: „Jersey foogtkonna rannikuala: kõnealune ala koosneb padumerest ja vahetust rannikualast, mis jääb Jersey saare keskmise tõusuveemärgi ja Jersey saare keskmise mõõnavee märgist kolme meremiili kaugusele tõmmatud kujuteldava joone vahele. Tsoon asub Saint-Malo lahes, La Manche’i väina lõunaosas.“

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. august 2020

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  ELT L 328, 24.11.2006, lk 14.

(2)  ELT L 29, 31.1.2020, lk 7.

(3)  Komisjoni 31. oktoobri 2008. aasta otsus 2009/177/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ seoses seire- ja likvideerimisprogrammide ning liikmesriikide, tsoonide ja piirkondade taudivaba staatusega (ELT L 63, 7.3.2009, lk 15).


Top

avalikgif