ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1172, 7. august 2020, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta
Euroopa Liidu Nõukogu 07.08.2020 otsus number 1172; jõustumiskuupäev 10.08.2020

redaktsioon 10.08.2020

10.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 260/8


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2020/1172,

7. august 2020,

millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 23. detsembri 2013. aasta otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta, (1) eriti selle artiklit 2c,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 23. detsembril 2013 vastu otsuse 2013/798/ÜVJP.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2127 (2013) alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee ajakohastas 28. juulil 2020 kuue isiku, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuvastamisandmeid.

(3)

Otsuse 2013/798/ÜVJP lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2013/798/ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 7. august 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 352, 24.12.2013, lk 51.


LISA

Otsuse 2013/798/ÜVJP lisas asendatakse kanded 1, 4, 5, 7, 12 ja 13 järgmiste kannetega:

„1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (teise nimega: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (sündinud 16. detsembril 1948 Izos, Lõuna-Sudaanis))

Ametinimetus: a) Kesk-Aafrika Vabariigi endine riigipea; b) professor

Sünniaeg: a) 14. oktoober 1946 b) 16. detsember 1948

Sünnikoht: Mouila, Gabon; Izo, Lõuna-Sudaan

Kodakondsus: Kesk-Aafrika Vabariik; Lõuna-Sudaan

Passi nr: D00002264, välja antud 11. juunil 2013 (välja andnud välisminister, Jubas, Lõuna-Sudaanis). Kehtivusaeg lõpeb 11. juunil 2017, Samuel Peter Mudde nimele välja antud diplomaatiline pass)

Riiklik isikukood: M4800002143743 (isikukood passis).

Aadress: a) Uganda b) Bangui, Kesk-Aafrika Vabariik (alates Ugandast tagasipöördumisest 2019. aasta detsembris)

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 9. mai 2014

Muu teave: Ema nimi on Martine Kofio. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Teave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Bozize kanti 9. mail 2014 loetellu resolutsiooni 2134 (2014) punkti 36 alusel, kui isik, kes „osaleb tegevuses või sellise tegevuse toetamises, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis (KAV) rahu, stabiilsust või julgeolekut“.

Lisateave:

Bozize koos oma toetajatega õhutas 5. detsembril 2013 toimunud rünnakut Bangui vastu. Sellest ajast alates on ta jätkuvalt püüdnud korraldada destabiliseerivaid operatsioone, et säilitada pingeid KAVi pealinnas. Teadaolevalt moodustas Bozizé anti-balaka mässuliste rühmitused, enne kui ta 24. märtsil 2013 põgenes Kesk-Aafrika Vabariigist. Bozize kutsus kommünikees oma võitlejaid üles jätkama hirmutegusid praeguse režiimi ja islamistide vastu. Teadaolevalt on Bozize andnud rahalist ja materiaalset toetust võitlejatele, kes püüavad destabiliseerida käimasolevat üleminekut ja aidata teda tagasi võimule. Valdav osa anti-Balaka mässuliste rühmituste liikmetest pärinevad Kesk-Aafrika relvajõudude üksustest, kes pärast riigipööret maal killustusid ning kelle Bozize seejärel reorganiseeris. Bozize ja tema toetajad kontrollivad enam kui pooli anti-Balaka mässuliste rühmitusi.

Bozizele lojaalsete jõudude relvastusse kuuluvad lahingvintpüssid, miinipildujad ja raketiheitjad ning nad osalevad üha enam KAVi moslemitest elanikkonna vastu suunatud kättemaksurünnakutes. Olukord KAVis halvenes kiiresti pärast 5. detsembril 2013 toimunud anti-Balaka jõudude rünnakut Banguis, milles hukkus enam kui 700 inimest.

4.   Alfred YEKATOM (teise nimega: a) Alfred Yekatom Saragba; b) Alfred Ekatom;c) Alfred Saragba; d) Colonel Rombhot; e) Colonel Rambo; f) Colonel Rambot; g) Colonel Rombot; h) Colonel Romboh)

Ametinimetus: Kesk-Aafrika relvajõudude (Forces Armées Centrafricaines – FACA) ülemkapral

Sünnikuupäev: 23. juuni 1976

Sünnikoht: Kesk-Aafrika Vabariik

Kodakondsus: Kesk-Aafrika Vabariik

Aadress: a) Mbaiki, Lobaye provints, Kesk-Aafrika Vabariik (tel +236 72 15 47 07 / +236 75 09 43 41); b) Bimbo, Ombella-Mpoko provints, Kesk-Aafrika Vabariik (eelmine asukoht); c) Haag (alates üleandmisest Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule 17. novembril 2018).

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 20. august 2015

Muu teave: On juhtinud ja kontrollinud suurearvulist relvarühmitust. Isa (lapsendanud isa) nimi on Ekatom Saragba (kirjutatakse ka Yekatom Saragba). Tema vend on Yves Saragba, omakaitseüksuse anti-Balaka komandör Batalimos (Lobaye provints) ja endine FACA sõdur. Füüsiline kirjeldus: silmade värv: must; juuste värv: kiilas; nahavärv: must; pikkus: 170 cm; kaal: 100 kg.

Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Teave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Alfred Yekatom kanti loetellu 20. augustil 2015 resolutsiooni 2196 (2015) punkti 11 alusel kui isik, kes „osaleb tegevuses või toetab tegevust, millega ohustatakse KAVis rahu, stabiilsust või julgeolekut, sealhulgas tegevust, millega ohustatakse või rikutakse üleminekukokkuleppeid või millega ohustatakse või takistatakse poliitilist üleminekuprotsessi, sealhulgas liikumist vabade ja õiglaste demokraatlike valimiste suunas, või millega õhutatakse vägivalda“.

Lisateave:

Alfred Yekatom, keda tuntakse ka kolonel Rombhotina, juhib omakaitseliikumise anti-Balaka üht rühmitust, mis on tuntud nime all „anti-Balaka lõunast“. Ta on Kesk-Aafrika relvajõududes (Forces Armées Centrafricaines – FACA) olnud ülemkaprali auastmes.

Yekatom on osalenud tegevuses ja toetanud tegevust, millega ohustatakse KAVis rahu, stabiilsust ja julgeolekut, sealhulgas tegevust, millega ohustatakse üleminekukokkuleppeid ja poliitilist üleminekuprotsessi. Yekatom on juhtinud ja kontrollinud suurearvulist relvarühmitust, mis paiknes Banguis PK9 naabruses ning Bimbo (Ombella-Mpoko provints), Cekia, Pissa, ja Mbaïki (Lobaye provintsi pealinn) linnades, ning rajas oma peakorteri Batalimos asuvasse metsakontsessiooni.

Yekatomi otsese kontrolli all on Bimbo ja Bangui vahel asuvast peamisest sillast kuni Mbaïkini (Lobaye provints) ning Pissast Batalimoni (Kongo Vabariigi piiri ääres) olnud kaksteist kontrollpunkti, mis on mehitatud keskmiselt kümne relvastatud relvarühmitusse kuuluva mehega, kes kannavad sõjaväe mundreid ja relvi (sealhulgas lahingvintpüssid), ning on kogunud õigusvastaseid makse erasõidukitelt ja -mootorratastelt, väikebussidelt ning Kameruni ja Tšaadi metsaressursse eksportivatelt veoautodelt, samuti Oubangui jõel navigeerivatelt paatidelt. Yekatomi on nähtud selliseid õigusvastaseid makse isiklikult kogumas. Samuti on Yekatom ja tema relvarühmitus teadaolevalt tapnud tsiviilisikuid.

5.   Habib SOUSSOU (teise nimega: Soussou Abib)

Ametinimetus: a) Lobaye provintsi anti-Balaka koordinator, b) Kesk-Aafrika relvajõudude (FACA) ülemkapral.

Sünnikuupäev: 13. märts 1980

Sünnikoht: Kesk-Aafrika Vabariik

Kodakondsus: Kesk-Aafrika Vabariik

Aadress: Boda, Kesk-Aafrika Vabariik (tel +236 72198628)

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 20. august 2015

Muu teave: Nimetatud 11. aprillil 2014 anti-Balaka Boda piirkonnaülemaks (COMZONE) ja 28. juunil 2014 kogu Lobaye provintsi piirkonnaülemaks. Tema juhtimise all on jätkuvalt toimunud sihipärased tapmised, kokkupõrked ning rünnakud humanitaarorganisatsioonide ja abitöötajate vastu. Füüsiline kirjeldus: silmade värv: pruun; juuste värv: must; pikkus: 160 cm kaal: 60 kg. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Teave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Habib Soussou kanti loetellu 20. augustil 2015 resolutsiooni 2196 (2015) punkti 11 ning punkti 12 alapunktide b ja e alusel kui isik, kes „osaleb tegevuses või toetab tegevust, millega ohustatakse KAVis rahu, stabiilsust või julgeolekut, sealhulgas tegevust, millega ohustatakse või rikutakse üleminekukokkuleppeid või millega ohustatakse või takistatakse poliitilist üleminekuprotsessi, sealhulgas liikumist vabade ja õiglaste demokraatlike valimiste suunas, või millega õhutatakse vägivalda“; „osaleb sellise tegevuse kavandamises, juhtimises või toimepanemises Kesk-Aafrika Vabariigis, millega rikutakse kas rahvusvahelist inimõigustealast õigust või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutab endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas seksuaalsed vägivallateod, tsiviilisikute vastu suunatud rünnakud, etnilise või usulise taustaga rünnakud, rünnakud koolidele ja haiglatele, inimröövid ja sunniviisiline ümberasustamine“; ning „takistab humanitaarabi toimetamist Kesk-Aafrika Vabariiki või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Kesk-Aafrika Vabariigis“.

Lisateave:

Habib Soussou nimetati 11. aprillil 2014 omakaitseüksuse anti-Balaka Boda piirkonnaülemaks (COMZONE), ning ta on väitnud, et ta oli seega vastutav julgeolekuolukorra eest kõnealuses alamprefektuuris. 28. juunil 2014 nimetas omakaitseüksuse anti-Balaka üldkoordinaator Patrice Edouard Ngaïssona Habib Soussou Boda linna piirkondlikuks koordinaatoriks alates 11. aprillist 2014 ja kogu Lobaye provintsi koordinaatoriks alates 28. juunist 2014. Omakaitseüksuse anti-Balaka poolt on Bodas iganädalaselt toime pandud sihipäraseid tapmisi, kokkupõrkeid ning rünnakuid humanitaarorganisatsioonide ja abitöötajate vastu piirkondades, kus Soussou on anti-Balaka komandör või koordinaator. Soussou ja anti-Balaka relvajõud on nendes piirkondades samuti rünnanud või ähvardanud rünnata tsiviilelanikke.

7.   Haroun GAYE (teise nimega: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye)

Ametinimetus: rühmituse Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) poliitilise koordinatsiooni raportöör

Sünniaeg: a) 30. jaanuar 1968 b) 30. jaanuar 1969

Passi nr: Kesk-Aafrika Vabariigi pass numbriga O00065772 (täht O, millele järgneb kolm nulli), kehtiv kuni 30. detsember 2019)

Aadress: a) Bangui, Kesk-Aafrika Vabariik b) Ndélé, Bamingui-Bangoran

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 17. detsember 2015

Muu teave: Gaye juhib Banguis tegutsevat ex-Seleka marginaliseerunud relvastatud rühmitust Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique'i (FPRC) (ei ole loetellu kantud). Ta juhib ka Bangui piirkonna PK5 nn kaitsekomiteed (teise nimega „PK5 Resistance“ või „Texas“) (ei ole loetellu kantud), mis pressib elanikelt raha välja ning ähvardab kehalise vägivallaga ja paneb toime kehalist vägivalda. Nourredine Adam (CFi.002) nimetas Gaye 2. novembril 2014 FPRC poliitilise koordinatsiooni raportööriks. KAVi käsitleva resolutsiooniga 2127 (2013) loodud Julgeolekunõukogu komitee kandis Adami 9. mail 2014 oma sanktsioonide loetellu. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Teave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Haroun Gaye kanti 17. detsembril 2015 loetellu resolutsiooni 2196 (2015) punkti 11 ja punkti 12 alapunktide b ja f alusel kui isik, kes „osaleb tegevuses või sellise tegevuse toetamises, millega ohustatakse KAVis rahu, stabiilsust või julgeolekut“; „osaleb sellise tegevuse kavandamises, juhtimises või toimepanemises Kesk-Aafrika Vabariigis, millega rikutakse kas rahvusvahelist inimõigustealast õigust või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutab endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas seksuaalsed vägivallateod, tsiviilisikute vastu suunatud rünnakud, etnilise või usulise taustaga rünnakud, rünnakud koolidele ja haiglatele, inimröövid ja sunniviisiline ümberasustamine“; ning „tegeleb ÜRO missioonide või rahvusvaheliste rahuvalveüksuste, sealhulgas MINUSCA, Euroopa Liidu missioonide ja neid toetavate Prantsuse operatsioonide vastu suunatud rünnakute kavandamise, juhtimise, spondeerimise või toimepanemisega“.

Lisateave:

Haroun Gaye on 2014. aasta algupoolest peale olnud üks Bangui piirkonnas PK5 tegutseva relvastatud rühmituse juhtidest. Piirkonna PK5 kodanikuühiskonna esindajad väidavad, et Gaye ja tema relvastatud rühmitus õhutab Banguis konflikti, olles vastu leppimisele, ja takistab inimeste sisenemist Bangui kolmandasse ringkonda ja sellest väljumist. 11. mail 2015 blokeerisid Gaye ja 300 meeleavaldajat juurdepääsu rahvuslikule üleminekunõukogule, et häirida Bangui foorumi viimase päeva läbiviimist. Väidetavalt tegi Gaye selle ürituse häirimiseks koostööd anti-Balaka ametnikega.

26. juunil 2015 häirisid Gaye ja väike rühm tema lähikondseid valijate registreerimise avaüritust Bangui piirkonnas PK5, põhjustades registreerimisürituse sulgemise.

2. augustil 2015 üritas MINUSCA võtta Gaye ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2217 (2015) punkti 32 alapunkti f alapunkti i alusel vahi alla. Gaye, keda väidetavalt oli vahistamiskatsest eelnevalt teavitatud, oli selleks kogunud kokku raskerelvadega relvastatud toetajaid. Gaye relvajõud avasid tule MINUSCA ühendjõudude pihta. Seitse tundi väldanud tulevahetuses kasutasid Gaye mehed MINUSCA üksuste vastu tulirelvi, reaktiivgranaate ja käsigranaate, tappes ühe rahuvalvaja ja haavates kaheksat. 2015. aasta septembri lõpus osales Gaye vägivaldsete protestide ja kokkupõrgete õhutamises, mis näis olevat olnud riigipöördekatse üleminekuvalitsuse kukutamiseks. Riigipöördekatset juhtisid tõenäoliselt endise presidendi Bozize toetajad, moodustades sobiliku liidu Gaye ja teiste FPRC juhtidega. Tundub, et Gaye eesmärk oli korraldada vasturünnakute tsükkel, mis ohustaks eelseisvaid valimisi. Gaye ülesanne oli koordineerida tegevus anti-Balaka marginaliseerunud elementidega.

1. oktoobril 2015 toimus piirkonnas PK5 kohtumine rühmituse anti-Balaka marginaliseerunud osa liikme Eugène Barret Ngaïkosseti ja Gaye vahel eesmärgiga kavandada ühise rünnaku toimepanek Banguis laupäeval, 3. oktoobril. Gaye rühm takistas piirkonnas PK5 asuvatel inimestel sealt lahkuda, et tugevdada moslemitest elanikkonna kogukonna identiteeti suurendamaks pingeid etniliste rühmade vahel ja vältida leppimist. 26. oktoobril 2015 katkestasid Gaye ja tema rühmitus Bangui peapiiskopi ja Bangui peamošee imaami vahelise kohtumise ning ähvardasid delegatsiooni, mis pidi kesksest mošeest taanduma ja põgenema piirkonda PK5.

12.   Abdoulaye HISSENE (teise nimega: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye)

Tiitel: Riikliku julgeolekunõukogu (Conseil National de Défense et de Sécurité – CNDS) esimees ja ühenduse Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique sõjaline juht

Ametinimetus: kindral

Sünniaeg: a) 1967 b) 1. jaanuar 1967

Sünnikoht: a) Ndele, Bamingui-Bangoran, Kesk-Aafrika Vabariik; b) Haraze Mangueigne, Tšaad

Kodakondsus: a) Kesk-Aafrika Vabariik; b) Tšaad

Passi nr: a) KAVi diplomaatiline pass nr D00000897, välja antud 5. aprillil 2013 (kehtiv kuni 4. aprillini 2018) b) KAVi diplomaatiline pass nr D00004262, välja antud 11. märtsil 2014 (kehtiv kuni 10. märtsini 2019)

Riiklik isikukood: Tšaadi riiklik isikutunnistus nr 103-00653129-22, välja antud 21. aprillil 2009 (kehtiv kuni 21. aprillini 2019)

Aadress: a) KM5, Bangui, Kesk-Aafrika Vabariik b) Nana-Grebizi, Kesk-Aafrika Vabariik c) Ndjari, Ndjamena, Tšaad d) Ndélé, Bamingui-Bangoran (põhiasukoht alates 2016. aasta augustist)

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 17. mai 2017

Muu teave: Hissène oli varem endise Kesk-Aafrika Vabariigi presidendi Michel Djotodia kabinetti kuuluv noorte- ja spordiminister. Enne seda oli ta erakonna Convention des patriotes pour la justice et la paix (õiguse ja rahu patriootide konvent) juht. Samuti kuulutas ta ennast relvarühmituste juhiks Banguis, eelkõige piirkonnas PK5 (3. piirkond). 2016. aasta oktoobris nimetati Abdoulaye Hissène Conseil National de Défense et de Sécurité presidendiks. Tegemist on sel ajal loodud organiga, mis koondab kõigi endiste Séléka rühmituste sõjalisi liidreid ja juhtivaid võitlejaid. Sellest ajast alates on ta jäänud samasse ametisse, kuid tal on tegelik kontroll üksnes FPRC võitlejate üle. Isa nimi on Abdoulaye. Ema nimi on Absita Moussa. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Teave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Abdoulaye Hissène kanti loetellu 17. mail 2017 resolutsiooni 2339 (2015) punkti 16 ning punkti 17 alapunkti g alusel kui isik, kes „osaleb tegevuses või toetab tegevust, millega ohustatakse KAVis rahu, stabiilsust või julgeolekut, sealhulgas tegevust, millega ohustatakse või takistatakse poliitilist üleminekuprotsessi või stabiliseerimis- ja lepitusprotsessi või millega õhutatakse vägivalda“; ning „tegeleb ÜRO missioonide või rahvusvaheliste rahuvalveüksuste, sealhulgas MINUSCA, Euroopa Liidu missioonide ja neid toetavate Prantsuse operatsioonide vastu suunatud rünnakute kavandamise, juhtimise, spondeerimise või toimepanemisega“.

Lisateave:

Abdoulaye Hissène ja teised ex-Séléka liikmed tegid koostööd endise Kesk-Aafrika Vabariigi (KAV) presidendi François Bozizéd toetavate anti-balaka mässajatega, sealhulgas Maxime Mokomiga, õhutades 2015. aasta septembris toimunud vägivaldseid proteste ja kokkupõrkeid, mis olid osa ebaõnnestunud riigipöördekatsest, millega sooviti kukutada valitsus sel ajal, kui toonane üleminekuaja president Catherine Samba-Panza osales 2015. aasta ÜRO Peaassambleel. KAVi valitsus esitas Mokomi, Hissène'i ja teiste isikute suhtes süüdistused mitmete kuritegude eest, sealhulgas mõrva, süütamise, piinamise ja rüüstamise eest, seoses ebaõnnestunud riigipöördekatsega.

2015. aastaks oli Hissène'ist saanud üks Bangui piirkonnas PK5 asuva rohkem kui 100 võitlejast koosneva relvarühmituse peamisi juhte. Sellel positsioonil takistas ta ametivõimude liikumisvabadust ja tagasipöördumist piirkonda, muu hulgas transpordi ja kaubandustegevuse ebaseadusliku maksustamise kaudu. 2015. aasta teisel poolel tegutses Hissène ex-Séléka „Nairobistide“ esindajana Banguis, osaledes lähenemises Mokomi juhitud anti-balaka võitlejatega. Haroun Gaye ja Hissène'i juhitud relvastatud võitlejad võtsid osa vägivaldsete sündmuste toimepanemisest, mis leidsid aset Banguis 26. septembrist3. oktoobrini 2015.

Hissène'i rühmituse liikmeid kahtlustatakse osalemises ex-Séléka juhi Mohamed Moussa Dhaffane'i sõiduki vastu suunatud rünnakus 13. detsembril 2015. aastal (põhiseadusliku referendumi kuupäev). Hissène'i süüdistatakse vägivallale õhutamises Bangui piirkonnas KM5, mille tulemusel tapeti viis ja haavata sai kakskümmend isikut ning millega takistati kohalike elanike hääletamist põhiseaduslikul referendumil. Hissène seadis valimised ohtu, tekitades erinevate rühmituste vahel vasturünnakute tsükli.

15. märtsil 2016 vahistas politsei Hissène'i Bangui M'poko lennujaamas ning toimetas ta riikliku sandarmeeria uurimis- ja juurdlusosakonda. Hissène'i relvarühmitus vabastas ta seejärel jõuga ning röövis relva, mille MINUSCA oli varem seoses komitee poolt heaks kiidetud vabastamistaotlusega sandarmeeriale üle andnud.

Pärast moslemi kaupmeeste vahistamist riiklike julgeolekuorganite poolt piirkonnas PK12 röövisid Gaye ja Hissène'i relvarühmitused 19. juunil 2016 viis politseinikku. MINUSCA üritas 20. juunil pantvangid vabastada. Hissène'i ja Gaye juhitud relvastatud isikud korraldasid pantvange vabastada üritavate rahuvalvajatega tulevahetuse. Tulevahetuse tulemusel hukkus vähemalt kuus isikut ning üks rahuvalvaja sai haavata.

Hissène juhtis 12. augustil 2016 kuuest sõidukist koosnevat konvoid, mis transportis raskelt relvastatud isikuid. MINUSCA pidas Banguist põgeneva konvoi kinni Sibutist lõuna pool. Teel põhja suunas pidas konvoi mitmes kontrollpunktis sisejulgeolekujõududega tulevahetusi. Lõpuks peatas MINUSCA konvoi 40 kilomeetri kaugusel Sibutist. Vastastikuse tulevahetuse järel võttis MINSUCA kinni 11 meest, kuid Hissène ja mitu teist võitlejat pääsesid põgenema. Vahistatud isikud teatasid MINUSCAle, et konvoi juht oli Hissène, kelle eesmärgiks oli jõuda Briasse ning osaleda Nourredine Adami poolt korraldatud ex-Séléka rühmituste kogunemisel.

Ekspertide rühm reisis 2016. aasta augustis ja septembris kahel korral Sibutisse, et uurida Hissène'ile, Gaye'le ja Hamit Tidjanile kuuluvaid esemeid, mis leiti konvoist ning mille MINUSCA 13. augustil konfiskeeris. Rühm uuris samuti Hissène'i majast 16. augustil konfiskeeritud laskemoona. Kuuest sõidukist ning kinni peetud isikute käest konfiskeeriti surmavat ja mittesurmavat sõjavarustust. Kesksandarmeeria korraldas 16. augustil 2016 Hissène'i kodus Banguis läbiotsimise. Selle käigus leiti rohkem kui 700 relva.

4. septembril 2016 avas Hissène'ile ja tema toetajatele Kaga-Bandorost järele tulnud kuuest mootorratturist koosnev ex-Séléka rühmitus Dékoa läheduses MINUSCA vastu tule. Selle juhtumi käigus tapeti üks ex-Séléka võitleja, kaks rahuvalvajat ja üks tsiviilisik said haavata.

13.   Martin KOUMTAMADJI (teise nimega: a) Abdoulaye Miskine b) Abdoullaye Miskine c) Martin Nadingar Koumtamadji d) Martin Nkoumtamadji e) Martin Koumta Madji f) Omar Mahamat)

Ametinimetus: Relvarühmituse Front Démocratique du Peuple Centrafricain (FDPC) president ja ülemjuhataja

Sünniaeg: a) 5. oktoober 1965 b) 3. märts 1965

Sünnikoht: a) Ndïnaba, Tšaad b) Kobo, Kesk-Aafrika Vabariik c) Kabo, Kesk-Aafrika Vabariik

Kodakondsus: a) Tšaad b) Kesk-Aafrika Vabariik c) Kongo

Passi number: a) KAVi diplomaatiline pass nr 06FBO2262, välja antud 22. veebruaril 2007, (kehtis kuni 21. veebruarini 2012) b) Kongo teenistuspass nr: SA0020249, välja antud 22. jaanuaril 2019, (kehtiv kuni 21. jaanuarini 2022)

Aadress: a) Am Dafock, Vakaga prefektuur, Kesk-Aafrika Vabariik b) Ndjamena, Tšaad (alates tema vahistamisest 2019. aasta novembris)

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 20. aprill 2020

Muu teave: Martin Koumtamadji asutas FDPC 2005. aastal. Ta ühines koalitsiooniga Séléka 2012. aasta detsembris ja lahkus sealt 2013. aasta aprillis pärast seda, kui mässulised tulid Banguis võimule. Pärast Kamerunis vahistamist viidi ta üle Kongo Vabariiki Brazzaville’i. Ta juhatas pidevalt oma Kesk-Aafrika Vabariigis asuvaid üksusi, isegi siis, kui ta oli Brazzaville’is enne naasmist Kesk-Aafrika Vabariiki (2014. aasta novembrist kuni 2019. aastani). FDPC allkirjastas poliitilise kokkuleppe rahu ja leppimise kohta Kesk-Aafrika Vabariigis 6. veebruaril 2019, kuid Martin Koumtamadji ohustab jätkuvalt Kesk-Aafrika Vabariigi rahu, stabiilsust ja julgeolekut. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Teave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta:

Vägivaldses tegevuses osaleva relvarühmituse FrontDémocratique du Peuple Centrafricain (FDPC) president ja ülemjuhataja Martin Koumatamadji on osalenud tegevuses, mis ohustab Kesk-Aafrika Vabariigi rahu, stabiilsust ja julgeolekut, ning eelkõige 6. veebruaril 2019 Banguis allkirjastatud Kesk-Aafrika Vabariigi rahu ja leppimise poliitilise kokkuleppe rakendamist.

Ta keeldus FDPC võitlejate desarmeerimisest, milleks ta kohustus Kesk-Aafrika Vabariigi rahu ja leppimise poliitilise kokkuleppe allkirjastamisel, ning 2019. aasta juulis ähvardas ta kukutada president Touadéra.

Ta alustas 2019. aasta juunis koostööd Nourredine Adamiga (CFi.002), kelle suhtes on kehtestatud sanktsioonid, ja osales relvade salakaubaveos koos Nourredine Adami lähedase partneriga, et suurendada FDPC sõjalist võimet.

Samuti tegi ta rühmitusele Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC) pakkumise viia 2019. aastal Vakaga prefektuuris toimunud lahingute ajal läbi sõjaline operatsioon koos oma relvarühmitusega.

Ta takistas jätkuvalt riigivõimu taastamist FPDC tegevuspiirkondades, säilitades ebaseaduslikud teetõkked raha väljapressimiseks karjakasvatajatelt, ettevõtjatelt (sealhulgas Nana-Mambéré prefektuuris tegutsevatelt kullakaevandusettevõtjatelt) ja reisijatelt.

FDPC pani tema juhtimisel Nana-Mambéré prefektuuris toime tegusid, mis kujutavad endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas rünnakuid tsiviilisikute vastu 2019. aasta aprillis, tsiviilisikute röövimisi 2019. aasta märtsis (Zoukombo lähedal) ning seksuaalset ja soolist vägivalda 2019. aasta mais (Bagarys). Samuti pani FDPC 2017. aastal konfliktide ajal toime 14 seksuaalvägivallaakti.

Aastatel 2016 kuni 2019 värbas FDPC lapsi sõduriteks relvakonfliktides ja sundis 11 tütarlast abielluma FDPC liikmetega.

2019. aasta märtsis oli ta seotud humanitaarabi kohaletoimetamise takistamisega, kui FDPC korraldas Miskine’i juhtimisel mitu rünnakut Kamerunist Banguisse suunduval põhimaanteel.

Lõpuks ründasid FDPC üksused 2019. aasta aprillis Zoukombo (Nana-Mambéré prefektuur) lähedal ja Bouar-Beleko teljel MINUSCAt.“


Top

avalikgif