ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni määrus (EL) 2020/1189, 6. august 2020, millega kehtestatakse Euroopa Liidu liikmesriigi lipu all sõitvatele laevadele meriahvenapüügikeeld NAFO 3M püügipiirkonnas
Euroopa Komisjon 06.08.2020 määrus number 1189; jõustumiskuupäev 13.08.2020

redaktsioon 13.08.2020

12.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 262/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/1189,

6. august 2020,

millega kehtestatakse Euroopa Liidu liikmesriigi lipu all sõitvatele laevadele meriahvenapüügikeeld NAFO 3M püügipiirkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse liidu kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2020/123 (2) on kehtestatud kvoodid 2020. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on meriahvenavaru püük NAFO 3M püügipiirkonnas Euroopa Liidu liikmesriigi lipu all sõitvate või Euroopa Liidu liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2020. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru teatav püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Euroopa Liidu liikmesriikidele 2020. aastaks lisas osutatud meriahvenavaru püügiks NAFO 3M püügipiirkonnas eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas esitatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Euroopa Liidu liikmesriigi lipu all sõitvatel või Euroopa Liidu liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda artiklis 1 osutatud kalavaru sihtpüügina alates lisas esitatud kuupäevast.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. august 2020

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Virginijus SINKEVIČIUS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu 27. jaanuari 2020. aasta määrus (EL) 2020/123, millega määratakse 2020. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 25, 30.1.2020, lk 1).


LISA

Nr

09/TQ123

Liikmesriik

Euroopa Liit (kõik liikmesriigid)

Kalavaru

RED/N3M.

Liik

Meriahvenad (Sebastes spp.)

Piirkond

NAFO 3M

Periood

19. juuli 2020 kell 24.00 UTC


Top

avalikgif