ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1188, 6. august 2020, sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga
Euroopa Liidu Nõukogu 06.08.2020 otsus number 1188; jõustumiskuupäev 13.08.2020

redaktsioon 13.08.2020

12.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 265/1


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1188,

6. august 2020,

sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega, (1) eriti selle artiklit 33,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse 2008/615/JSK artikli 25 lõike 2 kohaselt ei või kõnealuse otsuse kohaselt ette nähtud isikuandmete edastamine toimuda enne, kui selle otsuse 6. peatükis sätestatud andmekaitse üldsätted on rakendatud sellises edastamises osalevate liikmesriikide territooriumil kehtivas siseriiklikus õiguses.

(2)

Nõukogu otsuse 2008/616/JSK artiklis 20 on sätestatud, (3) et põhjenduses 1 osutatud tingimuse täitmist otsuse 2008/615/JSK 2. peatüki kohase automatiseeritud andmevahetuse osas tuleb kontrollida küsimustikul, hindamiskülastusel ja süsteemi katselisel kasutamisel põhineva hindamisaruande alusel.

(3)

Vastavalt otsuse 2008/616/JSK lisa 4. peatüki punktile 1.1 koostab asjaomane nõukogu töörühm iga andmekategooria puhul automatiseeritud andmevahetust käsitleva küsimustiku ja niipea kui liikmesriik leiab, et tema puhul on täidetud vastavasse andmekategooriasse kuuluvate andmete vahetamise tingimused, peab ta küsimustiku täitma.

(4)

Ühendkuningriik on täitnud andmekaitset käsitleva küsimustiku ja sõrmejälgede andmete vahetust käsitleva küsimustiku.

(5)

Ühendkuningriik on koos Saksamaaga süsteemi edukalt katseliselt kasutanud.

(6)

Ühendkuningriigis on toimunud hindamiskülastus ning Saksamaa hindamisrühm on koostanud hindamiskülastuse aruande ja edastanud selle asjaomasele nõukogu töörühmale.

(7)

Nõukogule on esitatud üldine hindamisaruanne, milles võetakse kokku sõrmejälgede andmete vahetust käsitleva küsimustiku, hindamiskülastuse ja katselise kasutamise tulemused.

(8)

Olles teatavaks võtnud kõigi selliste liikmesriikide nõusoleku, kelle suhtes otsus 2008/615/JSK on siduv, otsustas nõukogu 2. detsembril 2019, et Ühendkuningriik on täielikult rakendanud otsuse 2008/615/JSK 6. peatükis esitatud andmekaitse üldsätted. Lisaks taotles nõukogu, et Ühendkuningriik vaataks 15. juuniks 2020 läbi oma poliitika arvata kahtlustatavate profiilid sõrmejälgede andmeid käsitlevast automatiseeritud andmevahetusest välja, võttes arvesse sõrmejälgede andmeid käsitleva andmevahetusega seotud praktilisi kogemusi ja mutatis mutandis DNA-andmete vahetamist käsitleva hindamiskülastuse aruandes esitatud selgitusi.

(9)

15. juuni ja 19. juuni 2020 kirjades teatas Ühendkuningriik Euroopa Liidule, et tema valitsus on otsustanud lisada kahtlustatavate andmed oma biomeetriliste andmete (DNA ja vajaduse korral sõrmejäljed) automatiseeritud andmevahetusse Pümi lepingu kohase andmete vahetamise raames, ning et ta jätkaks oma otsuse rakendamist kogu Ühendkuningriigis.

(10)

Vastavalt teabele, mille Ühendkuningriik esitas nõukogu rakendusotsuse (EL) 2019/968 (4) kohaselt, on Ühendkuningriik teinud kahtlustatavate DNA-andmed otsuse 2008/615/JSK kohaselt kättesaadavaks. Sellega seoses moodustavad kõik Ühendkuningriigi õiguskaitseasutustele kättesaadavad DNA-andmed osa jagatavast Prümi andmekogumist, mis on tehtud kättesaadavaks liikmesriikide õiguskaitseasutustele, järgides täielikult kättesaadavuse põhimõtet. Kättesaadavuse põhimõtet järgitakse ka sõrmejälgede andmete puhul. Ühendkuningriigiga toimuvast biomeetriliste andmete andmevahetusest sõrmejälgede andmeid välja ei jäeta.

(11)

Seega peaks Ühendkuningriigil sõrmejälgede andmete automatiseeritud otsingu eesmärgil olema õigus saada ja edastada isikuandmeid vastavalt otsuse 2008/615/JSK artiklile 9.

(12)

Otsuse 2008/615/JSK artikliga 33 antakse nõukogule rakendamisvolitused selliste meetmete võtmiseks, mida on vaja nimetatud otsuse rakendamiseks, eelkõige kõnealuse otsuse kohaselt ette nähtud isikuandmete saamiseks ja edastamiseks.

(13)

Kuna selliste rakendamisvolituste teostamiseks vajalikud tingimused on täidetud ja asjakohast korda on järgitud, tuleks võtta vastu rakendusotsus sõrmejälgede andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigis, et võimaldada Ühendkuningriigil saada ja edastada isikuandmeid vastavalt otsuse 2008/615/JSK artiklile 9.

(14)

Otsus 2008/615/JSK on Taani ja Iirimaa jaoks siduv ning seepärast osalevad nad käesoleva otsuse, millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK, vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(15)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu (5) kohaselt kohaldatakse liidu õigust Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis üleminekuperioodi lõpuni. Otsus 2008/615/JSK on Ühendkuningriigi jaoks siduv ning seepärast osaleb ta käesoleva otsuse, millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK, kohaldamisel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühendkuningriigil on sõrmejälgede andmete automatiseeritud otsingu eesmärgil õigus saada ja edastada isikuandmeid vastavalt otsuse 2008/615/JSK artiklile 9 alates 11. augustist 2020.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat otsust kohaldatakse kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 6. august 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.

(2)  13. mai 2020. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/616/JSK, millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega (ELT L 210, 6.8.2008, lk 12).

(4)  Nõukogu 6. juuni 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/968 DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga (ELT L 156, 13.6.2019, lk 8).

(5)  ELT L 29, 31.1.2020, lk 7.


Top

avalikgif