ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1187, 7. august 2020, millega antakse liidu luba biotsiidiperele "Iodine based products - CID LINES NV" 
Euroopa Komisjon 07.08.2020 määrus number 1187; jõustumiskuupäev 03.09.2020

redaktsioon 03.09.2020

14.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 268/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1187,

7. august 2020,

millega antakse liidu luba biotsiidiperele „Iodine based products – CID LINES NV“

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 44 lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

13. augustil 2015 esitas ettevõtja CID LINES NV määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 kohase loataotluse biotsiidipere jaoks, mille nimi on „Iodine based products – CID LINES NV“ ja mis kuulub kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliikidesse 3 ja 4, ja lisas kirjaliku kinnituse selle kohta, et Madalmaade pädev asutus on nõustunud taotlust hindama. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-BY019142-30.

(2)

Biotsiidipere „Iodine based products – CID LINES NV“ sisaldab toimeainena joodi, sealhulgas polüvinüülpürrolidoonjoodi, mis on lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja. Võttes arvesse toimeaine olemuslikke omadusi ja endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramise teaduslikke kriteeriume, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100, (2) vaatab komisjon joodi, sealhulgas polüvinüülpürrolidoonjoodi heakskiitmise otsuse läbi vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 15. Olenevalt kõnealuse läbivaatamise tulemustest kaalub komisjon, kas kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 48 tuleb liidu antud load kõnealust toimeainet sisaldavate toodete jaoks tühistada või neid muuta.

(3)

28. mail 2019 esitas hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 1 kohaselt hindamisaruande ja oma järeldused Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“).

(4)

17. jaanuaril 2020 esitas kemikaaliamet komisjonile arvamuse, (3) mis vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 3 sisaldas biotsiidipere „Iodine based products – CID LINES NV“ omaduste kokkuvõtte kavandit ja biotsiidipere lõplikku hindamisaruannet.

(5)

Arvamuses järeldatakse, et biotsiidipere „Iodine based products – CID LINES NV“ vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis s sätestatud biotsiidipere määratlusele, et selle jaoks sai taotleda liidu luba kooskõlas kõnealuse määruse artikli 42 lõikega 1 ning et biotsiidipere omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab biotsiidipere kõnealuse määruse artikli 19 lõigetes 1 ja 6 sätestatud tingimustele.

(6)

4. veebruaril 2020 edastas kemikaaliamet komisjonile biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kõigis liidu ametlikes keeltes vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 4.

(7)

Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda biotsiidile „Iodine based products – CID LINES NV“ liidu luba.

(8)

Kemikaaliameti arvamuse kohaselt ei olnud biotsiidiperre „Iodine based products – CID LINES NV“ kuuluvates toodetes sisalduvate, kuid toimeainete hulka mittekuuluvate naatriumjodiidi ja naatriumjodaadi puhul võimalik otsustada, kas need vastavad endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramise teaduslikele kriteeriumidele, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100. Seepärast tuleks naatriumjodiidi ja naatriumjodaati täiendavalt uurida. Kui jõutakse järeldusele, et naatriumjodiidil või naatriumjodaadil või mõlemal on endokriinseid häireid põhjustavad omadused, kaalub komisjon kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 48 biotsiidiperele „Iodine based products – CID LINES NV“ liidu antud loa tühistamist või selle muutmist.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtjale CID LINES NV antakse liidu luba biotsiidipere „Iodine based products – CID LINES NV“ (loa number on EU-0022265-0000) turul kättesaadavaks tegemise ja kasutamise jaoks vastavalt lisas esitatud biotsiidipere omaduste kokkuvõttele.

Liidu luba kehtib alates 3. septembrist kuni 31. augustini 2030.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. august 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. septembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/2100, millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramise teaduslikud kriteeriumid (ELT L 301, 17.11.2017, lk 1).

(3)  Euroopa Kemikaaliameti 11. detsembri 2019. aasta arvamus liidu loa andmise kohta „Iodine based products – CID LINES NV“ jaoks (ECHA/BPC/237/2019).


LISA

Biotsiidipere omaduste kokkuvõte

Iodine based products - CID LINES NV

Tooteliik 3. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Tooteliik 4. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

Loa number: EU-0022265-0000

R4BP registrinumber: EU-0022265-0000

I OSA

ESIMENE TEABETASAND

1.   HALDUSTEAVE

1.1.   Biotsiidipere nimi

Nimetus

Iodine based products - CID LINES NV

1.2.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Tooteliik 04 - Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

1.3.   Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress

Nimi

CID LINES NV

Aadress

Waterpoortstraat 2, 8900, Ieper, Belgium

Loa number

EU-0022265-0000

R4BP registrinumber

EU-0022265-0000

Loa andmise kuupäev

3. september 2020

Loa kehtivusaja lõppkuupäev

31. august 2030

1.4.   Biotsiidide tootja(d)

Tootja nimi

CID LINES NV

Tootja aadress

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgia

Tootmiskohtade asukoht

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgia

1.5.   Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine

Jood

Tootja nimi

SQM S.A.

Tootja aadress

Los Militares, Piso 4, 4290 Santiago Tšiili

Tootmiskohtade asukoht

Nueva Victoria plant, 00 Pedro de Valdivia Tšiili


Toimeaine

Jood

Tootja nimi

Cosayach Nitratos S.A.

Tootja aadress

Amunategui 178, 00 Santiago Tšiili

Tootmiskohtade asukoht

Cala Cala, 00 Pozo Almonte Tšiili


Toimeaine

Jood

Tootja nimi

ACF Minera S.A.

Tootja aadress

San Martin No 499, 00 Iquique Tšiili

Tootmiskohtade asukoht

Lagunas mine, 00 Pozo Almonte Tšiili


Toimeaine

Jood

Tootja nimi

ISE Chemicals Corporation

Tootja aadress

3–1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokyo Jaapan

Tootmiskohtade asukoht

3695 Kitaimaizumi, 299-3201 Oamishirasato linn Jaapan


Toimeaine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Tootja nimi

ISP Chemicals LLC, Afiliate of Ashland Inc

Tootja aadress

455 N. main st (HWY 95), KY 42029 Calvert City Ühendriigid

Tootmiskohtade asukoht

455 N. main st (HWY 95), KY 42029 Calvert City Ühendriigid


Toimeaine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Tootja nimi

Pantheon FZE (DMCC branch)

Tootja aadress

403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road, 00 Dubai Araabia Ühendemiraadid

Tootmiskohtade asukoht

Cala Cala, 00 Pozo Almonte Tšiili

2.   BIOTSIIDIPERE KOOSTIS JA KASUTUSVORM

2.1.   Biotsiidipere koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,0

3,0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

10,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

0,0

21,0

Fosforhape

Fosforhape

Mittetoimeaine

7664-38–2

231–633-2

0,0

30,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Mittetoimeaine

68439-46–3

 

0,0

12,5

2.2.   Kasutusvormi liik (liigid)

Kasutusvorm(id)

SL - Lahustuv kontsentraat

AL - Muu vedelik

II OSA

TEINE TEABETASAND — TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕT(T)E(D)

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 1

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 1 identifikaator

Identifikaator

metaSPC 1: Tooteliik 3 nisade kontsentreeritud desinfektsioonivahendid joodiga

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–1

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 1 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

1,5

1,5

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

12,05

12,05

Fosforhape

Fosforhape

Mittetoimeaine

7664-38–2

231–633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Mittetoimeaine

68439-46–3

 

0,0

0,0

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 1 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

SL - Lahustuv kontsentraat

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Võib kahjustada elundeid (kilpnääre) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (suukaudne).

Hoiatuslaused

Kanda kaitseprille.

Kanda kaitserõivastust.

Kanda kaitsekindaid.

SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Võtta viivitamata ühendust mürgistuskeskuse või arstiga.

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 1. Kasutus # 1 – Tooteliik 3– Nisade kontsentreeritud desinfektsioonivahend lüpsijärgseks kasutamiseks, jood

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Viirused

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Lüpstavate loomade lüpsijärgne nisade desinfitseerimine

Kasutusmeetod(id)

Käsitsi või automatiseeritud pihustamine nisadele -

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lahjendada toodet, et saavutada kasutatava joodi lõplikuks kontsentratsiooniks 0,3 % (massiprotsent). -

Käsipihusti kasutamisel kanda peale 2 korda päevas, roboti kasutamisel 3 korda päevas.

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L

HDPE (suure tihedusega polüetüleen)

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 (1)ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1.   Kasutusjuhendid

Enne kasutamist tuleb toodet joodi lõpliku, 0,3 % kontsentratsiooni saavutamiseks lahjendada puhta joogiveega (200 ml toodet, lisada vett kuni 1 L).

Enne kasutamist tuleb lahjendatud toode viia temperatuurile üle 20 °C.

Ühe lehma kohta arvestada igaks kasutuskorraks 5 mL lahjendatud toodet. Toote lisamisel pealekandmisvahendisse on soovitatav kasutada doseerimispumpa. Lahjendamise käigus kasutada kaitsekindaid ja kaitseprille. Lahjendatud toodet võib hoida ja kasutada 1 nädala jooksul, kuid mitte valmistada rohkem vedelikku, kui vajalik.

Kanda lahjendatud toodet nisadele käsi- või automatiseeritud pihusti abil.

Toodet tuleb peale kanda vahetult pärast lüpsmist käsipihusti kasutamisel 2 korda päevas, roboti (automatiseeritud pihusti) kasutamisel 3 korda päevas.

Veenduda, et nisa on kolmveerandpikkuses täiesti kaetud. Lasta tootel nisadel kuivada. Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb veenduda, et toode ei tule pärast pealekandmist maha (nt hoida looma vähemalt 5 minuti jooksul seisvas asendis).

Mitte segada muude kemikaalidega.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Toote segamisel ja laadimisel: Kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes) ning kaitseprille/-maski.

Käsitsi pihustamisel: kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

Kui on vaja kombineerida lüpsieelset ja -järgset desinfitseerimist, tuleks kaaluda lüpsieelseks desinfitseerimiseks teise, joodi mitte sisaldava biotsiidi kasutamist.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Silma sattumisel: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Valu, silmade pilgutamise, pisarate või punetuse püsimise korral pöörduda arsti poole.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Allaneelamisel: Loputada suud. Sülitada. MITTE kutsuda esile oksendamist, pöörduda viivitamata arsti poole.

Hoida toote pakend või etikett käepärast.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Töötlemise lõpus kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib valada munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnnikuhoidlasse olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida eraldumist individuaalsesse reoveepuhastisse.

 

 

 

 

 

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Mittekasutamise ajal hoida mahuti suletud.

Kaitsta külmumise eest. Mitte hoida temperatuuril üle 40 °C.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6.   MUU TEAVE

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 1

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Kenodin SD 400

IodoSD 400

Velvet Concentrate

Wynnsan Iodine 3 - 1 conc

Iodin Teat Spray 400

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Loa number

EU-0022265-0001 1–1

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

1,5

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

12,05

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 2

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 2 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 2 identifikaator

Identifikaator

metaSPC 2: Tooteliik 3 - nisade kasutusvalmis desinfektsioonivahendid joodiga

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–2

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 2 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 2 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,3

0,3

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

2,1

2,9

Fosforhape

Fosforhape

Mittetoimeaine

7664-38–2

231–633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Mittetoimeaine

68439-46–3

 

0,0

0,0

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 2 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

AL - Muu vedelik

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 2 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 2 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 2. Kasutus # 1 – Tooteliik 3– Nisade kasutusvalmis desinfektsioonivahend lüpsijärgseks kasutamiseks, jood

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Viirused

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Lüpstavate loomade lüpsijärgne nisade desinfitseerimine

Kasutusmeetod(id)

Nisade sissekastmine või nisadele pihustamine-

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Toode on kasutusvalmis -

Käsitsi pihustamisel kanda peale 2 korda päevas, käsitsi sissekastmisel ja robotiga pihustamisel 3 korda päevas

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L

HDPE

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 2 (2)ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1.   Kasutusjuhendid

Enne kasutamist tuleb toode viia temperatuurile üle 20 °C.

Kanda toodet peale sissekastmise või pihustamise teel:

Sissekastmisel: kanda toode peale sissekastmistopsi abil. Pärast kasutamist pesta sissekastmistops veega.

Pihustamisel: kanda toodet nisadele käsi- või automatiseeritud pihusti abil.

Mitte valmistada rohkem vedelikku, kui vajalik; ühe lehma kohta arvestada igaks kasutuskorraks 5 mL lahust. Toote lisamisel pealekandmisvahendisse on soovitatav kasutada doseerimispumpa.

Toodet tuleb kasutada vahetult pärast igakordset lüpsmist: käsitsi pihustamisel kaks korda päevas, käsitsi sissekastmisel ja robotiga pihustamisel 3 korda päevas. Veenduda, et nisa on kolmveerandpikkuses täiesti kaetud. Lasta tootel nisadel kuivada. Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb veenduda, et toode ei tule pärast pealekandmist maha (nt hoida looma vähemalt 5 minuti jooksul seisvas asendis).

Mitte segada muude kemikaalidega.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Käsitsi sissekastmisel: tavapärastes kasutustingimustes ei soovitata spetsiaalsete kaitsevahendite kasutamist.

Käsitsi pihustamisel: kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

Kui on vaja kombineerida lüpsieelset ja -järgset desinfitseerimist tuleks kaaluda lüpsieelseks desinfitseerimiseks teise, joodi mitte sisaldava biotsiidi kasutamist.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Silma sattumisel: Loputada viivitamata veega.

Allaneelamisel: Loputada suud. Sülitada.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Töötlemise lõpus kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib valada munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnnikuhoidlasse olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida eraldumist individuaalsesse reoveepuhastisse.

 

 

 

 

 

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Mittekasutamise ajal hoida mahuti suletud.

Kaitsta külmumise eest. Mitte hoida temperatuuril üle 40 °C.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6.   MUU TEAVE

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 2

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

IodoDip 3000

Bio Tec Jodip 3000

Recoïode

Stalosan Io Dip

Stalosan Super Dip

Velvet High Visco

Bühning Joddip 3000

Kenodin

Wynnsan trikill RTU

Wynnsan Iodine RTU teat dip

Wynnsan Iodine dip RTU

Iocid

Iodip+

Wynngold Iodine Dip

Pezerk iv plus

Iod protect 3000 Film

Seivit® Iode 3000

Kenostart

GAHERYOD

Kenodin 3000

Iodin Teat Dip 3000

Iod 3000 dip

Iodoschutz dip

Ioschutz dip

Iodocoop dip

Iodotech dip

Iodactiv’ dip

Iododip

MIROX Dip Jod

HCP Iodine Dip

Agib Jodium Dip

Jod 3000

Iod dip

Iode 3000

Iodoschutz

Coopjod

Coopiode

Coopiode épais

Semex jod

Iodotech

Iododip green

Iodip bio

Iododip bio

Iodactive épais

Iodactiv

Iodoactiv’

Bayley’s Premier Iodine Teat Dip

Pearce Premier Iodine Teat Dip

Diamond 1:3 Concentrate Iodine Post Dip Spray

JODOCARE

KENOSTART DYP

STREPTOFIT

Iodall Film

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: CZ

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Loa number

EU-0022265-0002 1–2

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,3

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

2,17

7.2.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Kenodin Film

IodoFilm

Wynnsan Iofilm teat dip

Kenodin Film Extra

Wynngold Film

Wynnsan trikill film teat dip

Kenodin Film Soft

Iocid Film

TOP Film

Seivit® Iode Gel

IOD protect 3000 Film

Iodin Film Teat Dip 3000

Iodin Barrier Teat Dip 3000

Iodin Film Teat Dip

Iodin Barrier Teat Dip

Iod 3000 film

Iodoschutz film

Ioschutz film

Iodocoop film

Iodotech film

Iodactiv’ film

Iodofilm

HCP Iodine Film

Iod 3000 film

Coopjod film

Coopiode film

Iodocoop film

Semex jod film

Iodofilm

Iodofilm bio

Iofilm bio

Iodactive film

Iodactiv film

Iodactiv’ film

SCUDO 3000

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Loa number

EU-0022265-0003 1–2

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,3

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

2,9

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 3

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 3 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 3 identifikaator

Identifikaator

metaSPC 3: Tooteliik 3 - udara kasutusvalmis desinfektsioonivahendid joodiga

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–3

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 3 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 3 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,3

0,99

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

2,17

2,95

Fosforhape

Fosforhape

Mittetoimeaine

7664-38–2

231–633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Mittetoimeaine

68439-46–3

 

0,0

0,0

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 3 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

AL - Muu vedelik

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 3 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 3 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 3. Kasutus # 1 – Tooteliik 3- Udara kasutusvalmis desinfektsioonivahend, jood

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Naha desinfitseerimiseks, kasutada ainult järgmiste loomade vigastamata nahal:

piima- ja lihalehmade udar enne poegimist

emiste nisad enne poegimist

Kasutusmeetod(id)

Pihustamine-

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Toode on kasutusvalmis -

Kanda:

piima- ja lihalehmade udarale: 1 pihustus igale nisale (4,8 mL pealekandmise kohta)

emiste udarale: 15–20 mL looma kohta

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L

HDPE

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 3 (3)ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1.   Kasutusjuhendid

Naha desinfitseerimiseks:

Enne kasutamist tuleb toode viia temperatuurile üle 20 °C. Toote lisamisel pealekandmisvahendisse on soovitatav kasutada doseerimispumpa.

Paikseks desinfitseerimiseks pihustada looma vigastamata nahale:

piima- ja lihalehmade udarale enne poegimist: 1 pihustus igale nisale (4,8 mL pealekandmise kohta). Desinfitseeritakse üks päev enne poegimist üks kord ja üks päev pärast poegimist üks kord. Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb veenduda, et toode ei tule pärast pealekandmist maha (nt hoida looma vähemalt 5 minuti jooksul seisvas asendis).

emiste udarale enne poegimist: Arvestada 15–20 mL looma kohta, üks päev enne poegimist üks kord ja 4 päeva jooksul pärast poegimist üks kord päevas. Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb veenduda, et toode ei tule pärast pealekandmist maha (nt hoida looma vähemalt 5 minuti jooksul seisvas asendis).

Kasutada ainult vigastamata nahal.

Mitte segada muude kemikaalidega.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Käsitsi pihustamisel lehmadele ja emistele: kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

Kui on vaja kombineerida lehmade lüpsijärgset desinfitseerimist ja lehmade naha desinfitseerimist ei tohi joodipõhist toodet kasutada mõlemaks desinfitseerimiseks sama isik.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Silma sattumisel: Loputada viivitamata veega.

Allaneelamisel: Loputada suud. Sülitada

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Töötlemise lõpus kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib valada munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnnikuhoidlasse olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida eraldumist individuaalsesse reoveepuhastisse.

 

 

 

 

 

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Mittekasutamise ajal hoida mahuti suletud.

Kaitsta külmumise eest. Mitte hoida temperatuuril üle 40 °C.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6.   MUU TEAVE

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 3

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Animal Skin Disinfectant

Dermades 3000

Iodin Skin Disinfectant

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Loa number

EU-0022265-0004 1–3

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,3

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

2,17

7.2.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Dermades

Animal skin disinfectant 1 %

Dermades Strong

Iodin Skin Disinfectant Strong

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Loa number

EU-0022265-0005 1–3

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,99

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

2,95

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 4

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 4 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 4 identifikaator

Identifikaator

metaSPC 4: Tooteliik 3 - Udara ja nisade kasutusvalmis desinfektsioonivahendid joodiga

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–4

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 4 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 4 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,3

0,3

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

2,17

2,17

Fosforhape

Fosforhape

Mittetoimeaine

7664-38–2

231–633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Mittetoimeaine

68439-46–3

 

0,0

0,0

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 4 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

AL - Muu vedelik

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 4 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 4 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 4. Kasutus # 1 – Tooteliik 3– Nisade kasutusvalmis desinfektsioonivahend lüpsijärgseks kasutamiseks, jood

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Viirused

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Nisade kasutamisvalmis desinfektsioonivahend kasutamiseks lüpstavatel loomadel lüpsijärgselt.

Kasutusmeetod(id)

sissekastmine või pihustamine-

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Toode on kasutusvalmis -

Käsitsi pihustamisel kanda peale 2 korda päevas, käsitsi sissekastmisel ja robotiga pihustamisel 3 korda päevas.

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L

HDPE

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Nisade desinfitseerimiseks:

Enne kasutamist tuleb toode viia temperatuurile üle 20 °C.

Sissekastmisel: kanda toode sissekastmistopsi abil nisadele. Pärast kasutamist tuleb sissekastmistops pesta veega.

Pihustamisel: kanda toode nisadele käsi- või automatiseeritud pihusti abil.

Mitte valmistada rohkem vedelikku kui vajalik. Ühe lehma kohta arvestada igaks kasutuskorraks 5 mL lahust. Toote lisamisel pealekandmisvahendisse on soovitatav kasutada doseerimispumpa.

Toodet tuleb kasutada vahetult pärast lüpsmist, kasutades sissekastmistopsi või käsi- või automatiseeritud pihustit. Veenduda, et nisa on kolmveerandpikkuses täiesti kaetud.

Toode kantakse peale pärast lüpsmist: käsitsi pihustamisel 2 korda päevas, käsitsi sissekastmisel ja robotiga pihustamisel 3 korda päevas.

Lasta tootel nisadel kuivada.Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb veenduda, et toode ei tule pärast pealekandmist maha (nt hoida looma vähemalt 5 minuti jooksul seisvas asendis).

Mitte segada muude kemikaalidega.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Käsitsi pihustamisel: kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

Käsitsi sissekastmisel: ohutuks kasutamiseks pole isikukaitsevahendeid vaja.

Kui on vaja kombineerida lüpsieelset ja -järgset desinfitseerimist, tuleks kaaluda lüpsieelseks desinfitseerimiseks teise, joodi mitte sisaldava biotsiidi kasutamist.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 5. Kasutus # 2 – Tooteliik 3- Udara kasutusvalmis desinfektsioonivahend, jood

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Kasutusvalmis naha desinfektsioonivahend, kasutamiseks ainult järgmiste loomade vigastamata nahal:

piima- ja lihalehmade udar enne poegimist

emiste udar enne poegimist

Kasutusmeetod(id)

Looma nahale kandmine: pihustamise teel-

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Toode on kasutusvalmis -

Kanda:

piima- ja lihalehmade udarale: 1 pihustus igale nisale (4,8 mL pealekandmise kohta)

emiste udarale: 15–20 mL looma kohta

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L

HDPE

4.2.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Naha desinfitseerimiseks:

Enne kasutamist tuleb toode viia temperatuurile üle 20 °C. Toote lisamisel pealekandmisvahendisse on soovitatav kasutada doseerimispumpa.

Paikseks desinfitseerimiseks pihustada looma vigastamata nahale:

piima- ja lihalehmade udarale enne poegimist: 1 pihustus igale nisale (4,8 mL pealekandmise kohta). Desinfitseeritakse üks päev enne poegimist üks kord ja üks päev pärast poegimist üks kord. Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb veenduda, et toode ei tule pärast pealekandmist maha (nt hoida looma vähemalt 5 minuti jooksul seisvas asendis).

emiste udarale enne poegimist: Arvestada 15–20 mL looma kohta, üks päev enne poegimist üks kord ja 4 päeva jooksul pärast poegimist üks kord päevas. Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb veenduda, et toode ei tule pärast pealekandmist maha (nt hoida looma vähemalt 5 minuti jooksul seisvas asendis).

Lasta tootel nahal kuivada.

Kasutada ainult vigastamata nahal.

Mitte segada muude kemikaalidega.

4.2.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Käsitsi pihustamisel lehmadele ja emistele: ohutuks kasutamiseks pole isikukaitsevahendeid vaja.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

4.2.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 4 (4)ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1.   Kasutusjuhendid

Vaadata kasutusala spetsiifilisi kasutusjuhendeid iga kasutusala kohta.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Vaadata kasutusala spetsiifilisi riskivähendamismeetmeid

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Silma sattumisel: Loputada viivitamata veega.

Allaneelamisel: Loputada suud. Sülitada.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Töötlemise lõpus kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib valada munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnnikuhoidlasse olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida eraldumist individuaalsesse reoveepuhastisse.

 

 

 

 

 

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Mittekasutamise ajal hoida mahuti suletud.

Kaitsta külmumise eest. Mitte hoida temperatuuril üle 40 °C.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6.   MUU TEAVE

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 4

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Kenodin SD

IodoSD 3000

Bio Tec Jodspray 3000

Q Farm Iodine Des

ANRO - Euterpflege Dip

Stalosan Io Spray

Stalosan Super Spray

IDip+

Bühning Jodspray 3000

Velvet RTU

Wynnsan trikill spray

Wynnsan Iodine spray RTU

Wynngold Iodine Dip and spray

Pezerk IL

Iod protect 3000 Sprüh

Seivit® Iode Spray

IOD protect 3000 Sprüh

Kenodin SprayFilm

Iodo SP

Kenostart SD

GAHERYOD SPRAY

Iodin Teat & Skin 3000

Iod 3000 sprüh

Iodoschutz sprüh

Ioschutz sprüh

Iodocoop sprüh

Iodotech sprüh

Iodactiv’ sprüh

Iodosprüh

MIROX Spray Jod

HCP Iodine SD

Agib Jodium Spray

Jod 3000 spray

Iod sprüh

Coopjod

Coopiode spray

Iodocoop spray

Semex jod spray

Iododip spray

Iododip spray green

Iodospray Bio

Iospray bio

Iodactive spray

Iodactiv spray

Iodactiv’ spray

Ark Iodine S+D

Agrihealth Iodine SD

AGRO LOGIC JODOCARE SPRAY

IODACTIVE

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Loa number

EU-0022265-0006 1–4

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,3

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

2,17

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 5

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 5 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 5 identifikaator

Identifikaator

metaSPC 5: Tooteliik 3 - nisade kasutusvalmis desinfektsioonivahendid PVP-joodiga

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–5

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 5 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 5 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,0

0,0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

3,0

3,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

1,5

2,9

Fosforhape

Fosforhape

Mittetoimeaine

7664-38–2

231–633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Mittetoimeaine

68439-46–3

 

0,0

0,0

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 5 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

AL - Muu vedelik

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 5 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 5 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 6. Kasutus # 1 – Tooteliik 3– nisade kasutusvalmis desinfektsioonivahend lüpsijärgseks kasutamiseks, PVP-jood

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Viirused

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Lüpstavate loomade lüpsijärgne nisade desinfitseerimine

Kasutusmeetod(id)

sissekastmine või pihustamine-

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Toode on kasutusvalmis -

Käsitsi pihustamisel kanda peale 2 korda päevas, käsitsi sissekastmisel ja robotiga pihustamisel 3 korda päevas.

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L

HDPE

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 5 (5)ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1.   Kasutusjuhendid

Enne kasutamist tuleb toode viia temperatuurile üle 20 °C. Toote lisamisel pealekandmisvahendisse on soovitatav kasutada doseerimispumpa.

Kanda toodet peale sissekastmise või pihustamise teel:

Sissekastmisel: kanda toode peale sissekastmistopsi abil. Pärast kasutamist tuleb sissekastmistops pesta veega.

Pihustamisel: kanda toode nisadele käsi- või automatiseeritud pihusti abil.

Mitte valmistada rohkem vedelikku kui vajalik. Ühe lehma kohta arvestada igaks kasutuskorraks 5 ml lahust.

Toodet tuleb kasutada vahetult pärast igakordset lüpsmist, käsitsi pihustamisel kaks korda päevas, käsitsi sissekastmisel ja robotiga pihustamisel 3 korda päevas. Veenduda, et nisa on kolmveerandpikkuses täiesti kaetud. Lasta tootel nisadel kuivada.Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb veenduda, et toode ei tule pärast pealekandmist maha (nt hoida looma vähemalt 5 minuti jooksul seisvas asendis).

Mitte segada muude kemikaalidega.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Käsitsi pihustamisel: Kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

Käsitsi sissekastmise korral: ohutuks kasutamiseks pole isikukaitsevahendeid vaja.

Kui on vaja kombineerida lüpsieelset ja -järgset desinfitseerimist, tuleks kaaluda lüpsieelseks desinfitseerimiseks teise, joodi mitte sisaldava biotsiidi kasutamist.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Silma sattumisel: Loputada viivitamata veega.

Allaneelamisel: Loputada suud. Sülitada.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Töötlemise lõpus kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib valada munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnnikuhoidlasse olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida eraldumist individuaalsesse reoveepuhastisse.

 

 

 

 

 

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Mittekasutamise ajal hoida mahuti suletud.

Kaitsta külmumise eest. Mitte hoida temperatuuril üle 40 °C.

Toodete säilivusaeg on 18 kuud.

6.   MUU TEAVE

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 5

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Iodo PVP

Iodin Teat Dip 3000 PVP

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Loa number

EU-0022265-0007 1–5

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

3,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

2,5

7.2.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Iodo SD PVP

Iodin Teat Spray & Dip 3000 PVP

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Loa number

EU-0022265-0008 1–5

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

3,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

2,5

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 6

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 6 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 6 identifikaator

Identifikaator

metaSPC 6: Tooteliik 3- Udara kasutusvalmis desinfektsioonivahendid PVP-joodiga

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–6

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 6 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 6 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,0

0,0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

10,0

10,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

2,0

2,0

Fosforhape

Fosforhape

Mittetoimeaine

7664-38–2

231–633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Mittetoimeaine

68439-46–3

 

0,0

0,0

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 6 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

AL - Muu vedelik

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 6 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Võib kahjustada elundeid (kilpnääre) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (suukaudne).

Hoiatuslaused

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

Pihustatud ainet mitte sisse hingata.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 6 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 7. Kasutus # 1 – Tooteliik 3- Udara kasutusvalmis desinfektsioonivahend, PVP-jood

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Naha kasutusvalmis desinfektsioonivahend, kasutamiseks ainult järgmiste loomade vigastamata nahal:

piima- ja lihalehmade udar enne poegimist

emiste udar enne poegimist

Kasutusmeetod(id)

Pihustamine-

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Toode on kasutusvalmis -

Kanda:

piima- ja lihalehmade udarale: 1 pihustus igale nisale (4,8 mL pealekandmise kohta)

emiste udarale: 15–20 mL looma kohta

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L

HDPE

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Enne kasutamist tuleb toode viia temperatuurile üle 20 °C. Toote lisamisel pealekandmisvahendisse on soovitatav kasutada doseerimispumpa.

Piima- ja lihalehmad: kanda toodet udarale pihustamise teel enne poegimist (1 pihustus/nisa,4,8 mL pealekandmise kohta). Desinfitseeritakse üks päev enne poegimist üks kord ja üks päev pärast poegimist üks kord. Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb veenduda, et toode ei tule pärast pealekandmist maha (nt hoida looma vähemalt 5 minuti jooksul seisvas asendis).

Emiste udarale enne poegimist: arvestada 15–20 mL looma kohta. Desinfitseeritakse üks päev enne poegimist üks kord ja 4 päeva jooksul pärast poegimist üks kord päevas. Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb veenduda, et toode ei tule pärast pealekandmist maha (nt hoida looma vähemalt 5 minuti jooksul seisvas asendis).

Kasutada ainult vigastamata nahal.

Mitte segada muude kemikaalidega.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Käsitsi pihustamisel lehmadele ja emistele: kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

Kui on vaja kombineerida lehmade lüpsijärgset desinfitseerimist ja lehmade naha desinfitseerimist ei tohi joodipõhist toodet kasutada mõlemaks desinfitseerimiseks sama isik.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 6 (6)ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1.   Kasutusjuhendid

Vaadata kasutusala-spetsiifilisi kasutusjuhendeid iga kasutusala kohta.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Vaadata kasutusala spetsiifilisi riskivähendusmeetmeid.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Silma sattumisel: Loputada viivitamata veega.

Allaneelamisel: Loputada suud. Sülitada. MITTE kutsuda esile oksendamist, pöörduda viivitamata arsti poole.

Hoida toote pakend või etikett käepärast.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Töötlemise lõpus kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib valada munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnnikuhoidlasse olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida eraldumist individuaalsesse reoveepuhastisse.

 

 

 

 

 

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Mittekasutamise ajal hoida mahuti suletud.

Kaitsta külmumise eest. Mitte hoida temperatuuril üle 40 °C.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6.   MUU TEAVE

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 6

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Dermades PVP

Wynngold 10 % Iodine Solution

Iodin Skin Disinfectant PVP

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Loa number

EU-0022265-0009 1–6

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

10,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

2,0

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 7

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 7 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 7 identifikaator

Identifikaator

metaSPC 7: Tooteliik 3 ja tooteliik 4 - Kontsentreeritud pinnadesinfektsioonivahendid joodiga

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–7

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Tooteliik 04 - Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 7 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 7 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

1,8

2,49

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

3,15

9,45

Fosforhape

Fosforhape

Mittetoimeaine

7664-38–2

231–633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Mittetoimeaine

68439-46–3

 

2,5

12,5

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 7 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

SL - Lahustuv kontsentraat

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 7 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Võib kahjustada elundeid (kilpnääre) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (suukaudne).

Võib söövitada metalle.

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

Kanda kaitsekindaid.

Kanda kaitserõivastust.

Kanda kaitseprille.

Kanda kaitsemaski.

SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga.

Sisu kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

Mahavoolanud toode kokku koguda.

Vältida sattumist keskkonda.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 7 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 8. Kasutus # 1 – Tooteliik 4 – Kontsentreeritud pinnadesinfektsioonivahend köökidele ja toiduainetööstusele, jood

Tooteliik

Tooteliik 04 - Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Mittepoorsete pindade desinfitseerimine suurköökides ja toiduainetööstuses

Kasutusmeetod(id)

Pihustamine käsi- või automatiseeritud pihustiga-

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Desinfitseeritava pinna iga ruutmeetri kohta arvestada 0,04 L lahust. - Bakteritsiidne ja pärmseente vastane toime: 0,015 % jood

Sagedus: üks kord päevas.

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1Ll, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L

HDPE

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Kasutamiseks suurköökides (tooteliik 4) ja toiduainetööstuses (tooteliik 4):

Enne kasutamist tuleb toodet lahjendada veega (vastavalt allpool toodud tabelile).

Enne desinfitseerimist tuleb pind pesuainega hoolikalt puhastada. Loputada puhta veega ning eemaldada liigne vesi.

Toodet kasutatakse suurköökides (pindade desinfitseerimine): Sagedus: üks kord päevas.

Toodet kasutatakse toiduainetööstuses (pindade desinfitseerimine): Sagedus: üks kord päevas.

Kasutada toatemperatuuril.

Pihustada toodet käsi- või automatiseeritud pihusti abil. Veenduda, et pind on täiesti märjaks tehtud. Lasta mõjuda vähemalt 15 minutit ja seejärel loputada pindu puhta veega.

Näide 1 % joodi sisaldava toote kohta (*1)

Toote lahjendamine

Kokkupuuteaeg

Bakteritsiidne ja pärmseente vastane toime

1,5 % (15 ml toodet, lisada vett kuni 1 l)

15 min

Mitte segada muude kemikaalidega.

Mitte valmistada rohkem vedelikku kui vajalik.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Kontsentreeritud toote valamisel ja pumpamisel: kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes) ning kaitseprille/-maski.

Toote pihustamisel: kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid ja kaitseülikonda (vähemalt tüüp X, EN XXXXX) (kaitsekinnaste ja -ülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Üldsus ja loomad tuleb hoida töödeldud alalt eemal kuni pinnad on kuivanud.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 9. Kasutus # 2 – Tooteliik 3 - Kontsentreeritud pinnadesinfektsioonivahend veterinaarias kasutamiseks, jood

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Viirused

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Mittepoorsete pindade desinfitseerimine veterinaaria valdkonnas

Kasutusmeetod(id)

Pihustamine käsi- või automatiseeritud pihustiga

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Desinfitseeritava pinna iga ruutmeetri kohta arvestada 0,04 L lahust. - Bakteritsiidne ja pärmseente vastane toime: 0,025 % kasutatavat joodi Viirusevastane toime: 0,035 % kasutatavat joodi

Vaadata kasutusala spetsiifilisi riskivähendusmeetmeid

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L

HDPE

4.2.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Kasutamiseks veterinaaria valdkonnas (tooteliik 3), pindade desinfitseerimiseks:

Enne kasutamist tuleb toodet veega lahjendada (vastavalt allpool toodud tabelile).

Enne desinfitseerimist tuleb pind pesuainega hoolikalt puhastada. Loputada puhta veega ning eemaldada liigne vesi.

Toodet kasutatakse sea- ja lehmalautade ning lindlate desinfitseerimiseks.

Pihustada toodet käsi- või automatiseeritud pihusti abil. Veenduda, et pind on täiesti märjaks tehtud. Lasta mõjuda vähemalt 30 minutit.

Toote kasutamise ajal peab loomapidamishoone olema loomadest tühi, loomad võib tagasi tuua 24 tundi pärast toote pealekandmise lõppu.

Näide 2,49 % joodi sisaldava toote kohta (*2)

Toote lahjendamine

Kokkupuuteaeg

Bakteritsiidne ja pärmseente vastane toime

*1 % (10 ml toodet, lisada vett kuni 1 L)

30 min

Viirusevastane toime

1,4 % (14 ml toodet, lisada vett kuni 1 L)

30 min

Mitte segada muude kemikaalidega.

Mitte valmistada rohkem vedelikku kui vajalik.

4.2.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Kontsentreeritud toote valamisel ja pumpamisel: kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid, kaetud kaitseülikonda (materjali täpsustab loaomanik tooteteabes) ning kaitseprille/-maski.

Toote pihustamisel: kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid ja kaitseülikonda (vähemalt tüüp X, EN XXXXX), mis on biotsiidi mitteläbilaskev (kaitsekinnaste ja -ülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

Kasutada ainult ühte tüüpi joodisisaldavat toodet päevas.

Võimaliku ohu tõttu inimeste tervisele ei tohi sama kutseline kasutaja viia loomapidamishoonete desinfitseerimist läbi rohkem kui 3 korda kuus ja ei tohi selle perioodi jooksul kasutada joodi sisaldavaid tooteid muudel otstarvetel.

Võimaliku ohu tõttu loomade tervisele ei tohi lautasid desinfitseerida sagedamini kui üks kord aastas või üks kord vasikate ja sigade elu jooksul. Toote pealekandmise ajal peavad söödakünad olema kaetud.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Üldsus ja loomad tuleb hoida töödeldud alalt eemal kuni pinnad on kuivanud.

4.2.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 7 (7)ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1.   Kasutusjuhendid

Vaadata kasutusala-spetsiifilisi kasutusjuhendeid iga kasutusala kohta.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Vaadata kasutusala spetsiifilisi riskivähendusmeetmeid

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Silma sattumisel: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Valu, silmade pilgutamise, pisarate või punetuse püsimise korral pöörduda arsti poole.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Allaneelamisel: Loputada suud. Sülitada. MITTE kutsuda esile oksendamist, pöörduda viivitamata arsti poole.

Hoida toote pakend või etikett käepärast.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Töötlemise lõpus kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib valada munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnnikuhoidlasse olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida eraldumimst individuaalsesse reoveepuhastisse.

 

 

 

 

 

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Mittekasutamise ajal hoida mahuti suletud.

Kaitsta külmumise eest. Mitte hoida temperatuuril üle 40 °C.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6.   MUU TEAVE

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 7

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Dodin 20

Iodo 20

Bio Tec Joddesinfektion

Dufa dine 1,8 %

Alfasan super disinfectant

Iodes

Streptoclean

Iodin Surface Disinfectant 1,8 %

IODINE

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Loa number

EU-0022265-0010 1–7

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

1,8

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

5,29

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Mittetoimeaine

68439-46–3

 

5,0

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 8

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 8 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 8 identifikaator

Identifikaator

metaSPC 8: Tooteliik 3 ja tooteliik 4 - Kontsentreeritud pinnadesinfektsioonivahendid joodiga

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–8

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Tooteliik 04 - Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 8 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 8 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

2,5

3,0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

3,15

9,45

Fosforhape

Fosforhape

Mittetoimeaine

7664-38–2

231–633-2

5,0

12,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Mittetoimeaine

68439-46–3

 

2,5

12,5

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 8 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

SL - Lahustuv kontsentraat

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 8 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Võib söövitada metalle.

Põhjustab nahaärritust.

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Võib kahjustada elundeid (kilpnääre) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (suukaudne).

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

Kanda kaitsekindaid.

Kanda kaitserõivastust.

Kanda kaitseprille.

Kanda kaitsemaski.

SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.Loputada nahka veega.

Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Hingamisteede probleemide ilmnemise korral:Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Vältida sattumist keskkonda.

Mahavoolanud toode kokku koguda.

Sisu kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 8 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 10. Kasutus # 1 – Tooteliik 4 – Kontsentreeritud pinnadesinfektsioonivahend köökidele ja toiduainetööstusele, jood

Tooteliik

Tooteliik 04 - Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Mittepoorsete pindade desinfitseerimine suurköökides ja toiduainetööstuses

Kasutusmeetod(id)

Pihustamine käsi- või automatiseeritud pihustiga/

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Desinfitseeritava pinna iga ruutmeetri kohta arvestada 0,04 L lahust. - Bakteritsiidne ja pärmseente vastane toime: 0,015 % jood

Igapäevane kasutamine

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L

HDPE

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Kasutamiseks suurköökides (Tooteliik 4) ja toiduainetööstuses (Tooteliik 4):

Enne kasutamist tuleb toodet lahjendada veega (vastavalt allpool toodud tabelile).

Enne desinfitseerimist tuleb pind pesuainega hoolikalt puhastada. Loputada puhta veega ning eemaldada liigne vesi.

Toodet kasutatakse suurköökides (pindade desinfitseerimine): Sagedus: üks kord päevas.

Toodet kasutatakse toiduainetööstuses (pindade desinfitseerimine): Sagedus: üks kord päevas.

Kasutada toatemperatuuril.

Pihustada toodet käsi- või automatiseeritud pihusti abil. Veenduda, et pind on täiesti märjaks tehtud. Lasta mõjuda vähemalt 15 minutit ja seejärel loputada pindu puhta veega.

Näide 3 % joodi sisaldava toote kohta (*3)

Toote lahjendamine

Kokkupuuteaeg

Bakteritsiidne ja pärmseente vastane toime

0,5 % (5 ml toodet, lisada vett kuni 1 L)

15 min

Mitte segada muude kemikaalidega.

Mitte valmistada rohkem vedelikku kui vajalik.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Kontsentreeritud toote valamisel ja pumpamisel: kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid, kaitseülikonda (materjali täpsustab loaomanik tooteteabes) ning kaitseprille/-maski.

Toote pihustamisel: kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid ja kaitseülikonda (vähemalt tüüp X, EN XXXXX) (kaitsekinnaste ja -ülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Üldsus ja loomad tuleb hoida töödeldud alalt eemal kuni pinnad on kuivanud.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 11. Kasutus # 2 – Tooteliik 3 – Kontsentreeritud pinnadesinfektsioonivahend veterinaarias kasutamiseks, jood

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Viirused

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Mittepoorsete pindade desinfitseerimine veterinaaria valdkonnas

Kasutusmeetod(id)

Pihustamine käsi- või automatiseeritud pihustiga

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Desinfitseeritava pinna iga ruutmeetri kohta arvestada 0,04 L lahust. - Bakteritsiidne ja pärmseente vastane toime: 0,025 % kasutatavat joodi Viirusevastane toime: 0,035 % kasutatavat joodi

Vaadata kasutusala spetsiifilisi riskivähendusmeetmeid.

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L

HDPE

4.2.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Kasutamiseks veterinaaria valdkonnas (Tooteliik 3), pindade desinfitseerimiseks:

Enne kasutamist tuleb toodet veega lahjendada (vastavalt allpool toodud tabelile).

Enne desinfitseerimist tuleb pind pesuainega hoolikalt puhastada. Loputada puhta veega ning eemaldada liigne vesi.

Toodet kasutatakse sea- ja lehmalautade ning lindlate desinfitseerimiseks.

Pihustada toodet käsi- või automatiseeritud pihusti abil. Veenduda, et pind on täiesti märjaks tehtud. Lasta mõjuda vähemalt 30 minutit. Toote kasutamise ajal peab loomapidamishoone olema loomadest tühi, loomad võib tagasi tuua 24 tundi pärast toote pealekandmise lõppu.

Näide 2,5 % joodi sisaldava toote kohta (*4)

Toote lahjendamine

Kokkupuuteaeg

Bakteritsiidne ja pärmseente vastane toime

1 % (10 ml toodet, lisada vett kuni 1 L)

30 min

Viirusevastane toime

1,4 % (14 ml toodet, lisada vett kuni 1 L)

30 min

Mitte segada muude kemikaalidega.

Mitte valmistada rohkem vedelikku kui vajalik.

4.2.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Kontsentreeritud toote valamisel ja pumpamisel: Kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid, kaitseülikonda (materjali täpsustab loaomanik tooteteabes) ning kaitseprille/-maski.

Toote pihustamisel: kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid ja kaitseülikonda (vähemalt tüüp X, EN XXXXX), mis on biotsiidi mitteläbilaskev (kaitsekinnaste ja -ülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

Kasutada ainult ühte tüüpi joodisisaldavat toodet päevas.

Võimaliku ohu tõttu inimeste tervisele ei tohi sama kutseline kasutaja viia loomapidamishoonete desinfitseerimist läbi rohkem kui 3 korda kuus ja ei tohi selle perioodi jooksul kasutada joodi sisaldavaid tooteid muudel otstarvetel.

Võimaliku ohu tõttu loomade tervisele ei tohi lautasid desinfitseerida sagedamini kui üks kord aastas või üks kord vasikate ja sigade elu jooksul. Toote pealekandmise ajal peavad söödakünad olema kaetud.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Inimesed ja loomad tuleb töödeldavatest aladest pindade kuivamiseni eemal hoida.

4.2.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 8 (8)ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1.   Kasutusjuhendid

Vaadata kasutusala-spetsiifilisi kasutusjuhendeid iga kasutusala kohta

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Vaadata kasutusala spetsiifilisi riskivähendusmeetmeid.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Silma sattumisel: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Valu, silmade pilgutamise, pisarate või punetuse püsimise korral pöörduda arsti poole.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Nahale (või juustele) sattumisel: Eemaldada saastatud rõivad ja jalanõud. Pesta kokkupuutunud piirkonda hoolikalt rohke vee ja seebiga. Sümptomite ilmnemise korral pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel: Loputada suud. Sülitada. MITTE kutsuda esile oksendamist, pöörduda viivitamata arsti poole.

Hoida toote pakend või etikett käepärast.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Töötlemise lõpus kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib valada munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnnikuhoidlasse olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida eraldumist individuaalsesse reoveepuhastisse.

 

 

 

 

 

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Mittekasutamise ajal hoida mahuti suletud.

Kaitsta külmumise eest. Mitte hoida temperatuuril üle 40 °C.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6.   MUU TEAVE

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 8

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Iocid 30

Iodo 30

Dufa dine

Iodin Surface Disinfectant 2,8 %

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Loa number

EU-0022265-0011 1–8

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

2,8

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

7,93

Fosforhape

Fosforhape

Mittetoimeaine

7664-38–2

231–633-2

11,25

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Mittetoimeaine

68439-46–3

 

12,5

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 9

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 9 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 9 identifikaator

Identifikaator

metaSPC 9: Tooteliik 4 - Kohapealse ringpuhastuse kontsentreeritud desinfektsioonivahendid joodiga

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–9

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 04 - Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 9 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 9 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,5

0,99

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

0,0

0,0

Fosforhape

Fosforhape

Mittetoimeaine

7664-38–2

231–633-2

25,0

30,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Mittetoimeaine

68439-46–3

 

0,0

0,0

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 9 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

SL - Lahustuv kontsentraat

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 9 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Võib söövitada metalle.

Hoiatuslaused

Kanda kaitsekindaid.

Kanda kaitserõivastust.

Kanda kaitseprille.

Kanda kaitsemaski.

Vältida sattumist keskkonda.

SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega.

Hingamisteede probleemide ilmnemise korral: Võtta ühendust arstiga.

Sisu kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

Võtta viivitamata ühendust arstiga.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 9 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 12. Kasutus # 1 – Tooteliik 4 – Kohapealse ringpuhastuse kontsentreeritud desinfektsioonivahend, jood

Tooteliik

Tooteliik 04 - Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Lüpsiseadmete ja toiduainetööstuses kohapealse ringpuhastusega seadmestiku kohapealne ringpuhastusega (CIP) desinfitseerimine

Kasutusmeetod(id)

Kohapealne ringpuhastusega desinfitseerimine

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Viia kasutatava joodi lõpliku kontsentratsiooniga 0,00125 % toode automaatsüsteemi -

Toiduainetööstuses kasutatakse toodet üks kord päevas, lüpsiplatsidel kuni 2 korda päevas.

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L

HDPE

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 9 (9)ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1.   Kasutusjuhendid

Lüpsimasinate ja toiduainetööstuses kohapealse ringpuhastustusega seadmestiku desinfitseerimine

Esmalt puhastada kohapealse ringpuhastusega seadmestik.

Viia toode veega lahjendatuna (vastavalt allpool toodud tabelile) automaatsüsteemi.

Kasutada toatemperatuuril.

Järgida kokkupuuteaega vastavalt allpool toodud tabelile.

Loputada süsteem veega.

Näide 0,5 % joodi sisaldava toote kohta (*5)

Toote lahjendamine

Kokkupuuteaeg

Bakteritsiidne ja pärmseente vastane toime

0,25 % (2,5 ml toodet, lisada vett kuni 1 L)

15 minutit

Mitte segada muude kemikaalidega.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Kontsentreeritud toote valamisel ja pumpamisel: kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid ja kaitseülikonda (vähemalt tüüp X, EN XXXXX) (kaitsekinnaste ja -ülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteteabes) ning kaitseprille/-maski.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Sissehingamisel: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Kui hingamisraskused ei möödu: pöörduda arsti poole.

Nahale (või juustele) sattumisel: Eemaldada saastatud rõivad ja jalanõud. Pesta kokkupuutunud piirkonda hoolikalt rohke vee ja seebiga. Sümptomite ilmnemise korral pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Valu, silmade pilgutamise, pisarate või punetuse püsimise korral pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist, pöörduda viivitamata arsti poole.

Hoida toote pakend või etikett käepärast.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Töötlemise lõpus kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib valada munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnnikuhoidlasse olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida eralumist individuaalsesse reoveepuhastisse.

 

 

 

 

 

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Mittekasutamise ajal hoida mahuti suletud.

Kaitsta külmumise eest. Mitte hoida temperatuuril üle 40 °C.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6.   MUU TEAVE

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 9

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Iodo CIP

Iocip

Bio Tec Jodreiniger

JODOPHOS SUPER 4001

Bühning Jodreiniger

Wynnsan Ice bank Tank Cleaner

Bulk Tank Sanitizer

Iodin CIP Disinfectant

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Loa number

EU-0022265-0012 1–9

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,5

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

Fosforhape

Fosforhape

Mittetoimeaine

7664-38–2

231–633-2

26,3

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 10

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 10 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 10 identifikaator

Identifikaator

metaSPC 10: Tooteliik 3 - Nisade kontsentreeritud desinfektsioonivahendid joodiga

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–10

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 10 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 10 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

2,8

2,8

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

21,0

21,0

Fosforhape

Fosforhape

Mittetoimeaine

7664-38–2

231–633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Mittetoimeaine

68439-46–3

 

0,0

0,0

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 10 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

SL - Lahustuv kontsentraat

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 10 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Võib kahjustada elundeid (kilpnääre) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (suukaudne).

Hoiatuslaused

Kanda kaitsekindaid.

Kanda kaitserõivastust.

Kanda kaitseprille.

Kanda kaitsemaski.

SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Võtta viivitamata ühendust mürgistuskeskuse või arstiga.

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

Mahavoolanud toode kokku koguda.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 10 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 13. Kasutus # 1 – Tooteliik 3 – Nisade kontsentreeritud desinfektsioonivahend lüpsijärgseks kasutamiseks, jood

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Viirused

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Lüpstavate loomade lüpsijärgne nisade desinfitseerimine

Kasutusmeetod(id)

Pihustamine nisadele käsi- või automatiseeritud pihustiga

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Enne kasutamist tuleb toodet joodi lõpliku, 0,3 % kontsentratsiooni saavutamiseks lahjendada. -

Käsipihusti kasutamisel kanda peale 2 korda päevas, roboti (või automatiseeritud pihusti) kasutamisel 3 korda päevas.

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L

HDPE

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 10 (10)ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1.   Kasutusjuhendid

Enne kasutamist tuleb toodet joodi lõpliku, 0,3 % kontsentratsiooni saavutamiseks lahjendada. Toodet tuleb lahjendada kuni 11 % (110 mL toodet, lisada vett kuni 1 l).

Mitte valmistada rohkem vedelikku kui vajalik. Ühe lehma kohta arvestada igaks kasutuskorraks 5 ml lahust. Toote lisamisel pealekandmisvahendisse on soovitatav kasutada doseerimispumpa.

Lahjendamise käigus kasutada kindaid ja kaitseprille. Lahjendatud toodet võib hoida ja kasutada 1 nädala jooksul.

Enne kasutamist tuleb toode viia temperatuurile üle 20 °C.

Kanda lahjendatud toodet nisadele käsi- või automatiseeritud pihusti abil.

Toodet tuleb peale kanda vahetult pärast lüpsmist käsipihusti kasutamisel 2 korda päevas, roboti (automatiseeritud pihusti) kasutamisel 3 korda päevas. Veenduda, et nisa on kolmveerandpikkuses täiesti kaetud. Lasta tootel nisadel kuivada. Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb veenduda, et toode ei tule pärast pealekandmist maha (nt hoida looma vähemalt 5 minuti jooksul seisvas asendis).

Mitte segada muude kemikaalidega.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Toote segamisel ja laadimisel: Kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes) ning kaitseprille/-maski.

Käsitsi pihustamisel: Kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes) ning kaitseprille/-maski.

Kui on vaja kombineerida lüpsieelset ja -järgset desinfitseerimist, tuleks kaaluda lüpsieelseks desinfitseerimiseks teise, joodi mitte sisaldava biotsiidi kasutamist.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Silma sattumisel: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Valu, silmade pilgutamise, pisarate või punetuse püsimise korral pöörduda arsti poole.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Allaneelamisel: Loputada suud. Sülitada. MITTE kutsuda esile oksendamist, pöörduda viivitamata arsti poole.

Hoida toote pakend või etikett käepärast.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Töötlemise lõpus kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib valada munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnnikuhoidlasse olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida eraldumist individuaalsesse reoveepuhastisse.

 

 

 

 

 

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Mittekasutamise ajal hoida mahuti suletud.

Kaitsta külmumise eest. Mitte hoida temperatuuril üle 40 °C.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6.   MUU TEAVE

Too(de)te lahjendused on püsivad 1 nädal.

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 10

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Kenodin SD 900

IodoSD 900

IDip+ concentrate

Jodkonzentrat 1:9

Bühning Jodkonzentrat 1:9

Wynnsan Iodine Conc dip 9–1

Kenodin 900

Dufa Dip

Kenostart 900

Iodin Teat Spray 900

HCP Iodine Concentrate

Maxi Subliem CP

Subliem Koncentrat Plus

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Loa number

EU-0022265-0013 1–10

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

2,8

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

21,0

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 11

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 11 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 11 identifikaator

Identifikaator

metaSPC 11: Tooteliik 3 - Nisade kasutusvalmis desinfektsioonivahendid joodiga

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–11

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 11 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 11 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,25

0,25

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

2,1

2,1

Fosforhape

Fosforhape

Mittetoimeaine

7664-38–2

231–633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Mittetoimeaine

68439-46–3

 

0,0

0,0

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 11 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

AL - Muu vedelik

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 11 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 11 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 14. Kasutus # 1 – Tooteliik 3 – Nisade kasutusvalmis desinfektsioonivahend lüpsijärgseks kasutamiseks, jood

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Lüpstavate loomade lüpsijärgne nisade desinfitseerimine

Kasutusmeetod(id)

Nisade sissekastmine või nisadele pihustamine

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Toode on kasutusvalmis -

Käsipihusti kasutamisel kanda peale 2 korda päevas, sissekastmistopsi või roboti (automatiseeritud pihusti) kasutamisel 3 korda päevas.

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L

HDPE

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 11 (11)ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1.   Kasutusjuhendid

Kanda toodet peale sissekastmise või pihustamise teel:

Sissekastmisel: kandke toode peale sissekastmistopsi abil. Pärast kasutamist pesta sissekastmistops veega.

Pihustamisel: kanda toodet nisadele käsi- või automatiseeritud pihusti abil.

Mitte valmistada rohkem vedelikku, kui vajalik; ühe lehma kohta arvestada igaks kasutuskorraks 5 ml lahust. Enne kasutamist tuleb toode viia temperatuurile üle 20 °C. Toote lisamisel pealekandmisvahendisse on soovitatav kasutada doseerimispumpa.

Toodet tuleb peale kanda vahetult pärast igakordset lüpsmist käsipihusti kasutamisel kaks korda päevas, sissekastmistopsi või roboti (automatiseeritud pihusti) kasutamisel kolm korda päevas. Veenduda, et nisa on kolmveerandpikkuses täiesti kaetud. Lasta tootel nisadel kuivada. Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb veenduda, et toode ei tule pärast pealekandmist maha (nt hoida looma vähemalt 5 minuti jooksul seisvas asendis).

Mitte segada muude kemikaalidega.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Käsitsi pihustamisel: kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

Käsitsi sissekastmisel: ohutuks kasutamiseks pole isikukaitsevahendeid vaja.

Kui on vaja kombineerida lüpsieelset ja -järgset desinfitseerimist, tuleks kaaluda lüpsieelseks desinfitseerimiseks teise, joodi mitte sisaldava biotsiidi kasutamist.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Silma sattumisel: Loputada viivitamata veega.

Allaneelamisel: Loputada suud. Sülitada.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Töötlemise lõpus kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib valada munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnnikuhoidlasse olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida eraldumist individuaalsesse reoveepuhastisse.

 

 

 

 

 

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Mittekasutamise ajal hoida mahuti suletud.

Kaitsta külmumise eest. Mitte hoida temperatuuril üle 40 °C.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6.   MUU TEAVE

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 11

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Kenodin 2500

Iodin Teat Dip 2500

Jod 2500

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Loa number

EU-0022265-0014 1–11

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,25

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

2,1

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 12

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 12 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 12 identifikaator

Identifikaator

metaSPC 12: Tooteliik 3 - Nisade kasutusvalmis desinfektsioonivahendid joodiga

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–12

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 12 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 12 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,3

0,5

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

2,1

2,9

Fosforhape

Fosforhape

Mittetoimeaine

7664-38–2

231–633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Mittetoimeaine

68439-46–3

 

0,0

0,0

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 12 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

AL - Muu vedelik

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 12 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti, kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või rahvusvaheliste eeskirjadega.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 12 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 15. Kasutus # 1 – Tooteliik 3– Nisade kasutusvalmis desinfektsioonivahend lüpsijärgseks kasutamiseks, jood

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Viirused

Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Lüpstavate loomade lüpsijärgne nisade desinfitseerimine

Kasutusmeetod(id)

Nisade sissekastmine või nisadele pihustamine/

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Toode on kasutusvalmis -

Käsitsi pihustamisel kanda peale 2 korda päevas, käsitsi sissekastmisel ja robotiga pihustamisel 3 korda päevas.

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 600 L, 1000 L

HDPE

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldisi kasutamisjuhiseid.

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 12 (12)ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1.   Kasutusjuhendid

Enne kasutamist tuleb toode viia temperatuurile üle 20 °C.

Kanda toodet peale sissekastmise või pihustamise teel:

Sissekastmisel: kanda toode peale sissekastmistopsi abil. Pärast kasutamist pesta sissekastmistops veega

Pihustamisel: kanda toodet nisadele käsi- või automatiseeritud pihusti abil.

Mitte valmistada rohkem vedelikku, kui vajalik; ühe lehma kohta arvestada igaks kasutuskorraks 5 mL lahust.

Toodet tuleb kasutada vahetult pärast igakordset lüpsmist, käsitsi pihustamisel kaks korda päevas, käsitsi sissekastmisel ja robotiga pihustamisel 3 korda päevas. Veenduda, et nisa on kolmveerandpikkuses täiesti kaetud. Laske tootel nisadel kuivada. Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb veenduda, et toode ei tule pärast pealekandmist maha (nt hoida looma vähemalt 5 minuti jooksul seisvas asendis).

Mitte segada muude kemikaalidega.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Käsitsi pihustamisel: kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

Käsitsi sissekastmisel: ohutuks kasutamiseks pole isikukaitsevahendeid vaja.

Kui on vaja kombineerida lüpsieelset ja -järgset desinfitseerimist, tuleks kaaluda lüpsieelseks desinfitseerimiseks teise, joodi mitte sisaldava biotsiidi kasutamist.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Silma sattumisel: Loputada viivitamata veega.

Allaneelamisel: Loputada suud. Sülitada.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Töötlemise lõpus kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib valada munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnnikuhoidlasse olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida eraldumist individuaalsesse reoveepuhastisse.

 

 

 

 

 

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Mittekasutamise ajal hoida mahuti suletud.

Kaitsta külmumise eest. Mitte hoida temperatuuril üle 40 °C.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6.   MUU TEAVE

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 12

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Kenodin 5000

IodoDip 5000

JOD 5000

Bio Tec Jodip 5000

Bühning Jodfilmdip-Super

Iocid 5000

Iod protect 5000 Film

IOD protect 5000 Film

Iocid

Iodip+

Protetos cua

Iodin Teat Dip 5000

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Loa number

EU-0022265-0015 1–12

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,5

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

2,9

7.2.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Kenodin SD 5000

IodoSD 5000

IODOSPRAY 5000

Bio Tec Jodspray 5000

IDip+ 5000

Bühning Jodspray 5000

Iod protect 5000 Sprüh

Kenodin Film Spray

IOD protect 5000 Sprüh

Iodin Spray & Dip 5000

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Turupiirkond: EU

Loa number

EU-0022265-0016 1–12

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,5

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,0

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Alkoholid, C12-15, etoksüülitud

Mittetoimeaine

68131-39–5

500–195-7

2,9


(1)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 1 iga lubatud kasutuse puhul.

(2)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 2 iga lubatud kasutuse puhul.

(3)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 3 iga lubatud kasutuse puhul.

(4)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 4 iga lubatud kasutuse puhul.

(5)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 5 iga lubatud kasutuse puhul.

(6)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 6 iga lubatud kasutuse puhul.

(*1)  Igal tooteetiketil peab olema teave lahjenduse tegemiseks. Kuna käesolevas meta-SPC-s (toote omaduste kokkuvõttes) sisalduvate toodete joodisisaldus võib varieeruda vahemikus 1,8–2,49 %, pole võimalik kõiki lahjendusi siinkohal näidata.

(*2)  Igal tooteetiketil peab olema teave lahjenduse tegemiseks. Kuna käesolevas meta-SPC-s (toote omaduste kokkuvõttes) sisalduvate toodete joodisisaldus võib varieeruda vahemikus 1,8–2,49 %, pole võimalik kõiki lahjendusi siinkohal näidata.

(7)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 7 iga lubatud kasutuse puhul.

(*3)  Igal tooteetiketil peab olema teave lahjenduse tegemiseks. Kuna käesolevas meta-SPC-s (toote omaduste kokkuvõttes) sisalduvate toodete joodisisaldus võib varieeruda vahemikus 2,5–3 %, pole võimalik kõiki lahjendusi siinkohal näidata.

(*4)  Igal tooteetiketil peab olema teave lahjenduse tegemiseks. Kuna käesolevas meta-SPC-s (toote omaduste kokkuvõttes) sisalduvate toodete joodisisaldus võib varieeruda vahemikus 2,5–3 %, pole võimalik kõiki lahjendusi siinkohal näidata.

(8)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 8 iga lubatud kasutuse puhul.

(9)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 9 iga lubatud kasutuse puhul.

(*5)  Igal tooteetiketil peab olema teave lahjenduse tegemiseks. Kuna käesolevas meta-SPC-s (toote omaduste kokkuvõttes) sisalduvate toodete joodisisaldus võib varieeruda vahemikus 0,5–0,99 %, pole võimalik kõiki lahjendusi siinkohal näidata. Näide on antud 0,5 % joodiga toote kohta.

(10)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 10 iga lubatud kasutuse puhul.

(11)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 11 iga lubatud kasutuse puhul.

(12)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 12 iga lubatud kasutuse puhul.


Top

avalikgif