ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1813, 14. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/436 seoses õhusõidukite maapealsete teenindusseadmete, kraanade, kaevandustööriistade ja muude masinate harmoneeritud standarditega, mis on koostatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ toetuseks, ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/27 ( 1 )
Euroopa Komisjon 14.10.2021 otsus number 1813; jõustumiskuupäev 15.10.2021

15.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 366/109


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1813,

14. oktoober 2021,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/436 seoses õhusõidukite maapealsete teenindusseadmete, kraanade, kaevandustööriistade ja muude masinate harmoneeritud standarditega, mis on koostatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ toetuseks, ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/27

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 6,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiivi 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 3 ja artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2006/42/EÜ artikli 7 kohaselt eeldatakse, et masinad, mis on toodetud kooskõlas harmoneeritud standardiga, mille kohta on avaldatud viide Euroopa Liidu Teatajas, vastavad nimetatud harmoneeritud standardiga kaetud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

(2)

19. detsembri 2006. aasta kirjas (M/396) esitas komisjon Euroopa Standardikomiteele (CEN) ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteele (Cenelec) taotluse (edaspidi „taotlus“) koostada, läbi vaadata ja lõplikult välja töötada direktiivi 2006/42/EÜ toetavad harmoneeritud standardid, et võtta arvesse muudatusi, mida see direktiiv on toonud võrreldes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 98/37/EÜ (3).

(3)

Taotluse põhjal koostas CEN uued harmoneeritud standardid EN 1459-5:2020 teleskooplaadurite lisaseadme liideste ohutusnõuete kohta ning EN 16808:2020 nafta-, naftakeemia- ja maagaasitööstuses kasutatavate käsitõstukite ohutusnõuete kohta.

(4)

Taotluse põhjal vaatasid CEN ja Cenelec läbi olemasolevad harmoneeritud standardid, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teataja C-seerias komisjoni teatisega 2018/C092/01, (4) et kohandada neid tehnika arenguga. Selle tulemusena võeti vastu järgmised uued harmoneeritud standardid: EN 12312-7:2020 õhusõidukite maapealsete teenindusseadmete suhtes kehtivate erinõuete kohta; EN 13586:2020 kraanade puhul kehtivate juurdepääsunõuete kohta; EN 15011:2020 sild- ja pukk-kraanade kohta; EN 15571:2020 looduskivi pinnaviimistluse masinate ohutusnõue kohta; EN 16564:2020 nõuded sildsaagidele/freesidele, kaasa arvatud arvjuhtimisega versioonidele; EN 1804-1:2020 hüdrauliliste laetugede tugisõlmede ja üldnõuete kohta; EN 1804-2:2020 hüdrauliliste laetugede jõuseadmete ja rammide kohta; EN 1804-3:2020 hüdrauliliste laetugede jõuseadme jalgade ja rammide kohta; EN 1837:2020 masinate integreeritud valgustuse kohta; EN 1974:2020 toidutöötlemismasinate ohutus- ja hügieeninõuete kohta; EN 81-40:2020 liikumispuudega inimestele mõeldud trepiliftide ja kaldega liftiplatvormide kohta; EN 1175:2020 tööstusveokite elektri- ja elektroonikanõuded EN 12312-3:2017+A1:2020 konveieririhmaga sõidukite kohta; EN ISO 16092-2:2020 mehaaniliste presside ohutusnõuete kohta; EN ISO 16092-4:2020 pneumaatiliste presside ohutusnõuete kohta; EN 16307-1:2020 iseliikuvate tööstusveokite, välja arvatud juhita veokite, muutuva tööalaga veokite ja kaubaveokite suhtes kehtivate lisanõuete kohta EN 16808:2020 käsitõstukite kohta; EN ISO 19085-10:2019/A11:2020 ehitusplatsil kasutatavate saagide kohta; EN ISO 20430:2020 survevalumasinate kohta; EN IEC 62841-2-6:2020 käeshoitavate vasarate suhtes kehtivate erinõuete kohta, muudetud standardis EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020; EN ISO 11553-1:2020 laseri ohutusnõuete kohta, muudetud standardis EN ISO 11553-1:2020/A11:2020.

(5)

Peale selle vaatasid CEN ja Cenelec taotluse põhjal läbi standardi EN 12999:2011+A2:2018, mille viide on esitatud komisjoni rakendusotsuse (EL) 2019/436 (5) I lisas, ja sellest sai standard EN 12999:2020 laadurkraanade kohta, et kohandada seda tehnika arenguga.

(6)

CEN ja Cenelec muutsid ka standardit EN 16851:2017 kergkraanasüsteemide kohta ja standardit EN 16486:2014 tihendajate kohta, mille viited on avaldatud teatisega 2018/C092/01, ning uued standardid on vastavalt EN 16851:2017+A1:2020 kergkraanasüsteemide puhul ja 16486:2014+A1:2020 tihendajate puhul.

(7)

Komisjon hindas koos CENi ja Ceneleciga, kas CENi ja Ceneleci koostatud, läbivaadatud ja muudetud standardid on taotlusega kooskõlas.

(8)

CENi ja Ceneleci poolt taotluse põhjal koostatud, läbivaadatud ja muudetud harmoneeritud standardid vastavad ohutusõuetele, mida nad peavad käsitlema ja mis on sätestatud direktiivis 2006/42/EÜ. Seepärast on asjakohane avaldada viited nendele standarditele Euroopa Liidu Teatajas koos viidetega nende standardite asjaomastele muudatustele või parandustele.

(9)

Viide standardile EN 474-1:2006+A4:2013 avaldati Euroopa Liidu Teatajas komisjoni rakendusotsusega (EL) 2015/27 (6) koos tingimusega, mille kohaselt ei taga standardi järgimine eeldust, et toode vastab direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktides 1.2.2 ja 3.2.1 sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

(10)

Standardi EN 474-1:2006+A4:2013 viide kustutatakse alates 19. septembrist 2020, nagu on ette nähtud rakendusotsusega (EL) 2019/436. Seepärast on asjakohane tunnistada rakendusotsus (EL) 2015/27 kehtetuks.

(11)

CEN parandas standardit versioonis EN 474-1:2006+A5:2018. Uus versioon ei lahendanud siiski nähtavusega seotud probleeme, mis tulenesid standardi EN 474-1:2006+A5:2018 koosmõjust standardiseeria EN 474 5. osaga, mis hõlmab hüdrauliliste ekskavaatorite erinõudeid. Seega ei vastanud standard EN 474-1:2006+A5:2018 täielikult direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktides 1.2.2 ja 3.2.1 sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Harmoneeritud standardi viide avaldati Euroopa Liidu Teatajas rakendusotsusega (EL) 2019/436 ja selles kehtestati uus tingimus seoses kõnealuse standardi kohaldamisega koos hüdrauliliste ekskavaatorite suhtes kehtivate standardi EN 474-5:2006+A3:2013 nõuetega.

(12)

CEN jätkas standardi EN 474-1 täiustamist ja esitas harmoneeritud standardi EN 474-1:2006+A6:2019 muudetud versiooni. Komisjon hindas koos CENi ja Ceneleciga, kas standard EN 474-1:2006+A6:2019 vastab direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktides 1.2.2 ja 3.2.1 sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, ning jõudis järeldusele, et standardi nähtavusprobleemidega seotud tingimuse võib tühistada.

(13)

Standardi EN 474-1 läbivaatamisel tõstatasid direktiivi 2006/42/EÜ artikli 22 alusel loodud komitee esindajad siiski uusi mureküsimusi seoses standardi lisaga B.2 ette nähtud kiirhaakemehhanismiga, mis võimaldab mullatöömasinate külge kinnitada eri tööriistu. Eelkõige on liikmesriigid registreerinud suure arvu raskeid vigastusi ja surmajuhtumeid, mille põhjus oli tööriistade ebaõige lukustamine ning asjaolu, et puudus aktiivne hoiatus- või jälgimissüsteem, mis hoiataks masina operaatorit, kui masinat kasutatakse valesti kinnitatud tööriistadega, nagu pöördkopp, greifer või vibroplaat. Õnnetuste arv on eriti suur teatavate masinate puhul, nagu ekskavaatorid, mille erinevaid motoriseeritud tööriistu vahetatakse iga päev.

(14)

Olles läbi vaadanud standardi EN 474-1:2006+A6:2019, järeldas komisjon, et kõnealune standard ei vasta direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktides 1.2.2 ja 3.2.1 sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, nimelt ohutuse tagamise nõudele ning nõudele, et juht peab saama masinat ja selle tööriistu nende ettenähtud kasutustingimustes käitada talle ja ohustatud isikutele täiesti ohutult. Seepärast tuleks viide standardile EN 474-1:2006+A6:2019 avaldada Euroopa Liidu Teatajas tingimusega, mis käsitleb selle kohaldamist koos standardi EN 474-4:2006+A2:2012 pöördkoppade nõuetega ja standardi EN 474-5:2006+A3:2013 hüdrauliliste ekskavaatorite nõuetega.

(15)

Harmoneeritud standardiga EN 62841-4-1:2020, milles käsitletakse käeshoitavate kettsaagide erinõudeid, muudeti oluliselt harmoneeritud standardis EN 60745-2-13:2009 esitatud spetsifikatsioone. Standarditega EN 62841-4-1:2020 ja EN 60745-2-13:2009 hõlmatud käeshoitavad kettsaed on direktiivi 2006/42/EÜ IV lisas loetletud masinad, mille puhul tuleb järgida rangemat sertifitseerimismenetlust, millesse on kaasatud teavitatud asutus, juhul kui puudub harmoneeritud standard, mis hõlmaks kõiki asjakohaseid olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Võttes arvesse, et harmoneeritud standardiga EN 62841-4-1:2020 hõlmatud kettsaagide konstruktsiooni tuleb oluliselt muuta ning et harmoneeritud standard EN 60745-2-13:2009 ei taga pärast 3. septembrit 2022 enam vastavuseeldust, ei pruugi mitmel tootjal olla võimalik sellest tähtajast kinni pidada. Seepärast on asjakohane lükata harmoneeritud standardi EN 60745-2-13:2009 viite kustutamise kuupäeva erandkorras veel kaheksa kuu võrra edasi. Rakendusotsuse (EL) 2019/436 III lisas olevat kannet harmoneeritud standardi 60745-2-13:2019 kohta tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(16)

Komisjoni rakendusotsusega (EL) 2021/377 (7) lisati rakendusotsuse (EL) 2019/436 I lisasse viide harmoneeritud standardile EN ISO 3743-2:2019 spetsiaalsete järelkõlakestusega katseruumide meetodite kohta. Viide kõnealuse standardi eelmisele versioonile EN ISO 3743-2:2009 avaldati siiski teatisega 2018/C092/01 ja seda ei ole kustutatud. Võttes arvesse, et standard EN ISO 3743-2:2009 ei vasta enam tipptasemel tehnika nõuetele, on asjakohane viide sellele standardile Euroopa Liidu Teatajast kustutada. Selleks et anda tootjatele piisavalt aega standardi EN ISO 3743-2:2019 kohaldamiseks valmistumiseks, on vaja standardi EN ISO 3743-2:2009 viite kustutamine edasi lükata.

(17)

Rakendusotsuse (EL) 2019/436 I lisas on esitatud viited harmoneeritud standarditele, mille puhul eeldatakse vastavust direktiivile 2006/42/EÜ, ja II lisas viited harmoneeritud standarditele, mille puhul kehtib vastavuseeldus teatavate piirangutega. Selleks et direktiivi 2006/42/EÜ toetuseks koostatud harmoneeritud standardid oleksid loetletud ühes aktis, tuleb viited CENi ja Ceneleci poolt asendatud, läbivaadatud või muudetud standarditele lisada rakendusotsusesse (EL) 2019/436.

(18)

Rakendusotsuse (EL) 2019/436 III lisas on loetletud direktiivi 2006/42/EÜ toetuseks koostatud harmoneeritud standardite viited, mis kustutatakse Euroopa Liidu Teataja C-seeriast kõnealuses lisas sätestatud kuupäevadel.

(19)

CENi ja Ceneleci poolt taotluse põhjal tehtud töö tulemusena on asendatud, läbi vaadatud või muudetud Euroopa Liidu Teataja C-seerias avaldatud järgmisi harmoneeritud standardeid: EN 12312-7:2005+A1:2009; EN 13155:2003+A2:2009; EN 13586:2004+A1:2008; EN 15011:2011+A1:2014; EN 15571:2014; EN 15746-2:2010+A1:2011; EN 1804-1:2001+A1:2010; EN 1804-2:2001+A1:2010; EN 1804-3:2006+A1:2010; EN 1837:1999+A1:2009; EN 1974:1998+A1:2009; EN 60745-2-6:2010; EN IEC 62841-2-6:2020; EN ISO 11553-1:2008; EN ISO 11553-1:2020; EN 1175-1:1998+A1:2010; EN 1175-2:1998+A1:2010; EN 1175-3:1998+A1:2010; EN 12312-3:2017; EN 13411-1:2002+A1:2008; EN 13411-2:2001+A1:2008; EN 13411-3:2004+A1:2008; EN 13411-4:2011; EN 13411-5:2003+A1:2008; EN 13411-6:2004+A1:2008; EN 13411-7:2006+A1:2008; EN 13411-8:2011; EN 16307-1:2013+A1:2015; EN 16486:2014; EN 201:2009; ning EN 81-40:2008. Seepärast on vaja kustutada viited kõnealustele standarditele Euroopa Liidu Teatajast, lisades need viited rakendusotsuse (EL) 2019/436 III lisasse.

(20)

Rakendusotsusega (EL) 2019/436 harmoneeritud standardile EN 12999:2011+A2:2018 avaldatud viide tuleks kustutada, sest see standard on läbi vaadatud. Seepärast on asjakohane see viide kõnealuse rakendusotsuse I lisast kustutada.

(21)

Selleks et anda tootjatele piisavalt aega uute, läbi vaadatud või muudetud standardite kohaldamiseks valmistumiseks, on vaja edasi lükata järgmiste harmoneeritud standardite viidete kustutamine: EN 12999:2011+A2:2018, EN 1175-1:1998+A1:2010, EN 1175-2:1998+A1:2010, EN 1175-3:1998+A1:2010, EN 12312-3:2017, EN 12312-7:2005+A1:2009, EN 13411-1:2002+A1:2008, EN 13411-2:2001+A1:2008, EN 13411-3:2004+A1:2008, EN 13411-4:2011, EN 13411-5:2003+A1:2008, EN 13411-6:2004+A1:2008, EN 13411-7:2006+A1:2008, EN 13411-8:2011, EN 13586:2004+A1:2008, EN 15011:2011+A1:2014, EN 16307-1:2013+A1:2015, EN 16486:2014, EN 16851:2017, EN 1804-1:2001+A1:2010, EN 1804-2:2001+A1:2010, EN 1804-3:2006+A1:2010, EN 1837:1999+A1:2009, EN 1974:1998+A1:2009, EN 201:2009, EN 60745-2-6:2010, EN 81-40:2008, EN ISO 11553-1:2008 ja EN ISO 3743-2:2009.

(22)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2019/436 vastavalt muuta.

(23)

Harmoneeritud standardi järgimine lubab alates selle standardi viite Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast eeldada vastavust asjaomastele olulistele nõuetele, mis on sätestatud liidu ühtlustamisõigusaktides. Seepärast peaks käesolev otsus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsust (EL) 2019/436 muudetakse järgmiselt:

1)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale;

2)

II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale;

3)

III lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse III lisale.

Artikkel 2

Rakendusotsus (EL) 2015/27 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

I lisa punkti 1 kohaldatakse alates 15. aprillist 2023.

Brüssel, 14. oktoober 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

(2)  ELT L 157, 9.6.2006, lk 24.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiiv 98/37/EÜ masinaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 207, 23.7.1998, lk 1).

(4)  Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ (mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ) rakendamisega (Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine) (ELT C 92, 9.3.2018, lk 1).

(5)  Komisjoni 18. märtsi 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/436 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ toetuseks koostatud masinate harmoneeritud standardite kohta (ELT L 75, 19.3.2019, lk 108).

(6)  Komisjoni 7. jaanuari 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/27 standardi EN 474-1:2006+A4:2013 „Mullatöömasinad“ viite tingimustega avaldamise kohta Euroopa Liidu Teatajas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/42/EÜ (ELT L 4, 8.1.2015, lk 24).

(7)  Komisjoni 2. märtsi 2021. aasta rakendusotsus (EL) 2021/377, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/436 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ toetuseks koostatud masinate harmoneeritud standardite kohta (ELT L 72, 3.3.2021, lk 12).


I LISA

I lisa muudetakse järgmiselt:

1)

rida 10 jäetakse välja;

2)

lisatakse järgmine rida 10a:

„10a.

EN 12999:2020

Kraanad. Laadurkraanad

C“;

3)

lisatakse järgmised read:

„95.

EN 1837:2020

Masinate ohutus. Masinate tervikvalgustus

B

96.

EN ISO 11553-1:2020

Masinate ohutus. Lasertöötlusseadmed. Osa 1: Laseri ohutusnõuded (ISO 11553-1:2020)

EN ISO 11553-1:2020/A11:2020

B

97.

EN 81-40:2020

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi eriliftid. Osa 40: Liikumispuudega inimestele mõeldud trepiliftid ja kaldega liftiplatvormid

C

98.

EN 1175:2020

Tööstusveokite ohutus. Elektri-/elektroonikanõuded

C

99.

EN 1459-5:2020

Maastikusuutlikud laadurid. Ohutusnõuded ja vastavuskontroll. Osa 5: Lisaseadme liides

C

100.

EN 1804-1:2020

Allmaakaevandusmasinad. Ohutusnõuded hüdraulilistele laetugedele. Osa 1: Tugisõlmed ja üldnõuded

C

101.

EN 1804-2:2020

Allmaakaevandusmasinad. Ohutusnõuded hüdraulilistele laetugedele. Osa 2: Jõuseadme jalad ja rammid

C

102.

EN 1804-3:2020

Allmaakaevandusmasinad. Ohutusnõuded hüdraulilistele laetugedele. Osa 3: Hüdraulilised ja elektrohüdraulilised juhtsüsteemid

C

103.

EN 1974:2020

Toidutöötlemismasinad. Viilutamismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

C

104.

EN 12312-3:2017+A1:2020

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 3: Konveieririhmaga sõidukid

C

105.

EN 12312-7:2020

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 7: Õhusõidukite teisaldamisseadmed

C

106.

EN 13586:2020

Kraanad. Juurdepääs

C

107.

EN 15011:2020

Kraanad. Sild- ja pukk-kraanad

C

108.

EN 15571:2020

Looduskivi kaevandamise ja töötlemise masinad ja seadmed. Ohutus. Nõuded pinnaviimistlusmasinatele

C

109.

EN ISO 16092-2:2020

Tööpinkide ohutus. Pressid. Osa 2: Mehaaniliste presside ohutusnõuded (ISO 16092-2:2019)

C

110.

EN ISO 16092-4:2020

Tööpinkide ohutus. Pressid. Osa 4: Pneumaatiliste presside ohutusnõuded (ISO 16092-4:2019)

C

111.

EN 16307-1:2020

Tööstusveokid. Ohutusnõuded ja tõendamine. Osa 1: Lisanõuded iseliikuvatele tööstusveokitele, välja arvatud juhita veokid, muutuva tööalaga veokid ning kaubaveokid

C

112.

EN 16486:2014+A1:2020

Jäätmematerjalide või taaskasutatavate osiste tihendamise masinad. Tihendajad. Ohutusnõuded

C

113.

EN 16564:2020

Looduskivi kaevandamise ja töötlemise masinad ja seadmed. Ohutus. Nõuded sildsaagidele/freesidele, kaasa arvatud arvjuhtimisega (NC/CNC) versioonidele

C

114.

EN 16808:2020

Nafta-, naftakeemia- ja maagaasitööstused. Seadmete ohutus. Käsitõstukid

C

115.

EN 16851:2017+A1:2020

Kraanad. Kergkraanasüsteemid

C

116.

EN ISO 19085-10:2019

Puidutöötlemismasinad. Ohutus. Osa 10: Ehitusplatsil kasutatavad saed (ketassaepingid) (ISO 19085-10:2018)

EN ISO 19085-10:2019/A11:2020

C

117.

EN ISO 20430:2020

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Survevalumasinad. Ohutusnõuded (ISO 20430:2020)

C

118.

EN IEC 62841-2-6:2020

Elektrimootoriga käeshoitavad tööriistad, transporditavad tööriistad ja muru- ning aiatöömasinad. Ohutus. Osa 2–6: Erinõuded käeshoitavatele vasaratele (muudetud IEC 62841-2-6:2020)

EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020

C“.


II LISA

II lisa 1. rida asendatakse järgmisega:

„1.

EN 474-1:2006+A6:2019

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

Märkus: B.2 lisa: kiirhaakemehhanismide puhul ei anna harmoneeritud standardi EN 474-1:2006+A6:2019 kohaldamine alust eeldada vastavust direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktide 1.2.2 ja 3.2.1 olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, kui seda kohaldatakse koos standardi EN 474-4:2006+A2:2012 pöördkoppade nõuetega ja standardi EN 474-5:2006+A3:2013 hüdrauliliste ekskavaatorite nõuetega.

C“.


III LISA

III lisa muudetakse järgmiselt:

1)

rida 73 asendatakse järgmisega:

„73.

EN 60745-2-13:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2–13: Erinõuded kettsaagidele (muudetud IEC 60745-2-13:2006)

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

3. mai 2023

C“;

2)

lisatakse järgmised read:

„86.

EN 1175-1:1998+A1:2010

Tööstusveokite ohutus. Elektriohutusnõuded. Osa 1: Akutoitega elektrikärudele esitatavad üldnõuded

15. aprill 2023

C

87.

EN 1175-2:1998+A1:2010

Tööstusveokite ohutus. Elektriohutusnõuded. Osa 2: Sisepõlemismootoriga mootorkärudele esitatavad üldnõuded

15. aprill 2023

C

88.

EN 1175-3:1998+A1:2010

Tööstusveokite ohutus. Elektriohutusnõuded. Osa 3: Sisepõlemismootoriga mootorkärude elektriajamile esitatavad spetsiifilised nõuded

15. aprill 2023

C

89.

EN 12312-3:2017

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 3: Konveieririhmaga sõidukid

15. aprill 2023

C

90.

EN 12312-7:2005+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 7: Lennukite teisaldamisseadmed

15. aprill 2023

C

91.

EN 13411-1:2002+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 1: Terastraadist trosside troppide ühendusmuhvid

15. aprill 2023

C

92.

EN 13411-2:2001+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 2: Terastraadist trosside troppide avade jätkamine

15. aprill 2023

C

93.

EN 13411-3:2004+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 3: Jätkuklemmid ja nende kindlustamine

15. aprill 2023

C

94.

EN 13411-4:2011

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 4: Metall- ja polümeerliitmikud

15. aprill 2023

C

95.

EN 13411-5:2003+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 5: Vedrukammitsaga terastrosshaaratsid

15. aprill 2023

C

96.

EN 13411-6:2004+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 6: Asümmeetrilised kiil-liitmikud

15. aprill 2023

C

97.

EN 13411-7:2006+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 7: Sümmeetrilise kiilmuhviga otsad

15. aprill 2023

C

98.

EN 13411-8:2011

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 8: Trossiotsad ja survetöötlus

15. aprill 2023

C

99.

EN 13586:2004+A1:2008

Kraanad. Juurdepääs

15. aprill 2023

C

100.

EN 15011:2011+A1:2014

Kraanad. Sild- ja pukk-kraanad

15. aprill 2023

C

101.

EN 16307-1:2013+A1:2015

Tööstusveokid. Ohutusnõuded ja tõendamine. Osa 1: Lisanõuded iseliikuvatele tööstusveokitele, välja arvatud juhita veokid, muutuva tööalaga veokid ning kaubaveokid

15. aprill 2023

C

102.

EN 16486:2014

Jäätmematerjalide või taaskasutatavate osiste tihendamise masinad. Tihendajad. Ohutusnõuded

15. aprill 2023

C

103.

EN 16851:2017

Kraanad. Kergkraanasüsteemid

15. aprill 2023

C

104.

EN 1804-1:2001+A1:2010

Allmaakaevandusmasinad. Ohutusnõuded hüdraulilistele laetugedele. Osa 1: Tugisõlmed ja üldnõuded

15. aprill 2023

C

105.

EN 1804-2:2001+A1:2010

Allmaakaevandusmasinad. Ohutusnõuded hüdraulilistele laetugedele. Osa 2: Jõuseadme jalad ja rammid

15. aprill 2023

C

106.

EN 1804-3:2006+A1:2010

Allmaakaevandusmasinad. Ohutusnõuded hüdraulilistele laetugedele. Osa 3: Hüdraulilised juhtsüsteemid

15. aprill 2023

C

107.

EN 1837:1999+A1:2009

Masinate ohutus. Masinate tervikvalgustus

15. aprill 2023

B

108.

EN 1974:1998+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Viilutamismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

15. aprill 2023

C

109.

EN 201:2009

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Survevalumasinad. Ohutusnõuded

15. aprill 2023

C

110.

EN 60745-2-6:2010

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2–6: Erinõuded haamritele (muudetud IEC 60745-2-6:2003 + A1:2006)

15. aprill 2023

C

111.

EN 81-40:2008

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi eriliftid. Osa 40: Liikumispuudega inimestele mõeldud trepiliftid ja kaldega liftiplatvormid

15. aprill 2023

C

112.

EN ISO 11553-1:2008

Masinate ohutus. Lasertöötlusseadmed. Osa 1: Üldised ohutusnõuded (ISO 11553-1:2005)

15. aprill 2023

C

113.

EN ISO 3743-2:2009

Akustika. Müraallikate helivõimsuse taseme määramine helirõhu abil. Tehnilised meetodid väikeste liikuvate allikate jaoks reverbereeruvates väljades. Osa 2: Meetodid spetsiaalsete järelkõlakestusega katseruumide jaoks (ISO 3743-2:1994)

15. aprill 2023

B“.


Top

avalikgif