ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
2023. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2025. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus
Kaitseminister 14.10.2021 määrus number 13; jõustumiskuupäev 19.10.2021
; kehtetuks muutumise kuupäev 01.01.2026

redaktsioon 19.10.2021 - 01.01.2026 [RT I, 16.10.2021, 5]

2023. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2025. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus

Vastu võetud 14.10.2021 nr 13

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 37 lõike 3 ja § 82 lõike 4 alusel.

§ 1.  Ajateenistusse asumise tähtajad

  Ajateenistusse asumise tähtajad 2023. ja 2025. aastal on 5., 29. ja 42. nädal.

§ 2.  Kutsealuste ja ajateenistusse võetavate naissoost isikute arvuline jagunemine

  (1) 2023. aastal võetakse ajateenistusse koos kaitseministri 25. septembri 2019. aasta määruse nr 16 "2021. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2023. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus" §-s 3 sätestatud kutsealuste arvuga 3800 kutsealust ja naissoost isikut.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud kutsealuste arvu on lubatud ületada kuni viis protsenti.

  (3) Ajateenistusse võetute jaotus Kaitseväe struktuuriüksuste vahel on esitatud käesoleva määruse lisas 1 "Kutsealuste ja naissoost isikute arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2023. aastal".

§ 3.  Kutsealuste ajateenistusse võtmine 2025. aastal

  2025. aastal võetakse ajateenistusse vähemalt 3800 kutsealust, kes jaotatakse Kaitseväe struktuuriüksuste vahel käesoleva määruse lisa 2 "Kutsealuste osaline arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2025. aastal" alusel.

§ 4.  Ajateenistuse kestus

  5. ja 29. nädalal ajateenistusse võetute ajateenistus kestab 11 kuud ning 42. nädalal ajateenistusse võetute ajateenistus kestab 8 kuud.

Kalle Laanet
Minister

Tiina Uudeberg
Kaitseplaneerimise asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Kutsealuste ja naissoost isikute arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2023. aastal
Lisa 2 Kutsealuste osaline arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2025. aastal

avalikgif