ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu määrus (EL) 2021/1819, 18. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EL) nr 224/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis
Euroopa Liidu Nõukogu 18.10.2021 määrus number 1819; jõustumiskuupäev 20.10.2021

redaktsioon

19.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/1819,

18. oktoober 2021,

millega muudetakse määrust (EL) nr 224/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 23. detsembri 2013. aasta otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

10. märtsil 2014 võttis nõukogu vastu määruse (EL) nr 224/2014, (2) et jõustada teatavad meetmed, mis on ette nähtud otsusega 2013/798/ÜVJP.

(2)

29. juulil 2021 võttis ÜRO Julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni 2588 (2021). Kõnealuse resolutsiooniga laiendatakse relvaembargo erandeid ja piiravate meetmete kohaldamisala.

(3)

18. oktoobril 2021 võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1823 (3), millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 2588 (2021).

(4)

Mõned neist muudatustest kuuluvad aluslepingu kohaldamissalasse ja seepärast on vaja liidu tasandi õigusakti, et rakendada need koos tehniliste kohandustega, mida on vaja ÜRO Julgeolekunõukogu eelmistest resolutsioonidest tingituna, eelkõige selleks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid neid ühetaoliselt.

(5)

Määrust (EL) nr 224/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 224/2014 muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 3 punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

mis on seotud 14,5 mm ja väiksema kaliibriga relvade ning spetsiaalselt selliste relvade jaoks loodud laskemoona ja komponentidega, relvastamata sõjaväemaismaasõidukitega ja selliste sõjaväemaismaasõidukitega, millele on monteeritud 14,5 mm või väiksema kaliibriga relvad, ning nende varuosadega, reaktiivgranaatidega ja spetsiaalselt selliste relvade jaoks loodud laskemoonaga, 60 mm ja 82 mm kaliibriga miinipildujatega ja spetsiaalselt selliste relvade jaoks loodud laskemoonaga Kesk-Aafrika Vabariigi julgeolekujõudude, sealhulgas riigi tsiviilõiguskaitse institutsioonide jaoks, kui sellised relvad, laskemoon, komponendid ja sõidukid on ette nähtud üksnes Kesk-Aafrika Vabariigi julgeolekusektori reformiprotsessi toetamiseks või selle raames kasutamiseks, tingimusel et sellisest abist või sellistest teenustest on sanktsioonide komiteele vähemalt 20 päeva ette teavitatud;“;

2)

artikli 5 lõikesse 3 lisatakse järgmine punkt:

„k)

on seotud Kesk-Aafrika Vabariigis sellise tegevuse kavandamise, juhtimise, spondeerimise või toimepanemisega, millega rikutakse rahvusvahelist humanitaarõigust, kaasa arvatud meditsiinitöötajate või humanitaartöötajate vastu suunatud rünnakud.“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 18. oktoober 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 352, 24.12.2013, lk 51.

(2)  Nõukogu 10. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 224/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis (ELT L 70, 11.3.2014, lk 1).

(3)  Nõukogu 18. oktoobri 2021. aasta otsus (ÜVJP) 2021/1823, millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP piiravate meetmete kohta Kesk-Aafrika Vabariigis (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 11).


Top

avalikgif