ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1820, 18. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/325, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit eriti tugeva polüesterlõnga impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks
Euroopa Komisjon 18.10.2021 määrus number 1820; jõustumiskuupäev 20.10.2021

19.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1820,

18. oktoober 2021,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/325, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit eriti tugeva polüesterlõnga impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, (1) eriti selle artiklit 11,

ning arvestades järgmist:

(1)

Hiina Rahvavabariigist pärit eriti tugeva polüesterlõnga importimisel liitu kohaldatakse valimisse kaasatud Hiina eksportivate tootjate suhtes dumpinguvastase tollimaksu määra 5,1 % kuni 9,8 %. Koostööd tegevatele eksportivatele tootjatele, kes valimisse ei kuulunud, kehtestati tollimaksumääraks 5,3 %. Lisaks kehtestati nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1105/2010 (2) eriti tugeva polüesterlõnga impordi suhtes riigiülene 9,8 % tollimaksumäär.

(2)

Pärast aegumise läbivaatamist pikendati esialgseid meetmeid komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/325 (3) veel viieks aastaks.

(3)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2019/1706 (4) jõuti järeldusele, et äriühing Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd (edaspidi „Wuxi Solead“) vastas tingimustele, mille alusel teda käsitatakse uue eksportiva tootjana, ning tema nimi kanti valimisse kaasamata koostööd tegevate äriühingute loetellu.

(4)

Pärast 16. jaanuaril 2020 aset leidnud nimemuutust (5) palus kõnealune äriühing 26. mail 2020 komisjonilt kinnitust, et nimemuutus ei mõjuta tema õigust individuaalsele dumpinguvastasele tollimaksule, mida tema suhtes kohaldati eelmise nime all.

(5)

Komisjon vaatas esitatud teabe läbi ja jõudis järeldusele, et nimemuutus ei mõjuta rakendusmääruse (EL) 2019/1706 järeldusi ega eelkõige Wuxi Soleadi suhtes kohaldatava dumpinguvastase tollimaksu määra.

(6)

8. juulil 2021 teavitas komisjon huvitatud isikuid oma eespool esitatud järeldustest ja palus neil esitada kindlaksmääratud tähtaja jooksul oma märkused. Ühtegi märkust ei saadud.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2016/1036 artikli 15 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Rakendusmääruse (EL) 2017/325 lisas asendatakse viide äriühingule

„Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd

Yixing City“

viitega äriühingule

„Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd.

Yixing City“

2.   Valimisse kaasamata koostööd tegevate Hiina eksportivate tootjate suhtes kohaldatavat TARICi lisakoodi A977 kohaldatakse äriühingu Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd., Yixing City suhtes alates 16. jaanuarist 2020. Äriühingu Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd., Yixing City valmistatud toodete impordilt tasutud lõplik tollimaks, mis ületab rakendusmääruse (EL) 2017/325 artikli 1 lõikes 2 Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd. suhtes kehtestatud dumpinguvastast tollimaksu, makstakse tagasi või seda vähendatakse kooskõlas kohaldatavate tollialaste õigusaktidega.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. oktoober 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  Nõukogu 29. novembri 2010. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1105/2010, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit eriti tugeva polüesterlõnga impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks ning lõpetatakse menetlus Korea Vabariigist ja Taiwanist pärit eriti tugeva polüesterlõnga impordi suhtes (ELT L 315, 1.12.2010, lk 1).

(3)  Komisjoni 24. veebruari 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/325, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit eriti tugeva polüesterlõnga impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks (ELT L 49, 25.2.2017, lk 6).

(4)  Komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1706, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/325, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit eriti tugeva polüesterlõnga impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks (ELT L 260, 11.10.2019, lk 42).

(5)  Yixingi Turujärelevalve Amet – Teade välisinvesteeringutel põhineva äriühingu muudatuse registreerimise heakskiitmise kohta (02821322-6), parandus välisinvesteeringutel põhinevale äriühingule [2020] nr 01160001, ühtne sotsiaalse hindamissüsteemi tunnus: 91320282330802782


Top

avalikgif