ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1821, 18. oktoober 2021, millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes kehtestatud lõplike dumpinguvastaste meetmetega ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1198
Euroopa Komisjon 18.10.2021 määrus number 1821; jõustumiskuupäev 20.10.2021

19.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1821,

18. oktoober 2021,

millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes kehtestatud lõplike dumpinguvastaste meetmetega ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1198

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1) (edaspidi „alusmäärus“),

võttes arvesse komisjoni 12. juuli 2019. aasta rakendusmäärust (EL) 2019/1198, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks, (2) eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

A.   KEHTIVAD MEETMED

(1)

13. mail 2013 kehtestas nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 412/2013 (3) (edaspidi „algne määrus“) lõpliku dumpinguvastase tollimaksu Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „Hiina“) pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi (edaspidi „vaatlusalune toode“) suhtes.

(2)

Alusmääruse artikli 11 lõike 2 kohase aegumise läbivaatamise järel pikendas komisjon 12. juulil 2019 rakendusmäärusega (EL) 2019/1198 algse määruse meetmete kehtivust veel viie aasta võrra.

(3)

Määruse (EL) 2016/1036 artikli 13 lõike 3 kohase meetmetest kõrvalehoidmist käsitleva uurimise järel muutis komisjon 28. novembril 2019 rakendusmäärusega (EL) 2019/2131 (4) määrust (EL) 2019/1198.

(4)

Algses uurimises kasutati Hiina eksportivate tootjate uurimiseks väljavõttelist uuringut vastavalt alusmääruse artiklile 17.

(5)

Komisjon kehtestas valimisse kaasatud Hiina eksportivatele tootjatele vaatlusaluse toote impordi suhtes individuaalsed dumpinguvastase tollimaksu määrad vahemikus 13,1 % – 23,4 % (5). Valimisse kaasamata koostööd tegevatele eksportivatele tootjatele kehtestati tollimaksumääraks 17,9 %. Valimisse kaasamata koostööd tegevad eksportivad tootjad on loetletud määruse (EL) 2019/1198 I lisas, mida on muudetud määrusega (EL) 2019/2131 Lisaks kehtestati vaatlusalusele tootele üleriigiline tollimaksumäär 36,1 %, mis kehtib selliste Hiina äriühingute suhtes, kes ei andnud endast teada või ei teinud uurimise käigus koostööd.

(6)

Komisjon võib vastavalt rakendusmääruse (EL) 2019/1198 artiklile 2 kõnealuse määruse I lisa muuta ja määrata uuele eksportivale tootjale tollimaksumäära, mida kohaldatakse valimisse kaasamata koostööd tegevate äriühingute suhtes, nimelt kaalutud keskmise tollimaksumäära 17,9 %, kui uus Hiina eksportiv tootja esitab komisjonile piisavad tõendid selle kohta, et:

a)

ta ei eksportinud vaatlusalust toodet liitu uurimisperioodil, mille alusel meetmed on kehtestatud, st 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2011 (edaspidi „algne uurimisperiood“),

b)

ta ei ole seotud ühegi Hiina eksportija ega tootjaga, kelle suhtes kohaldatakse rakendusmäärusega (EL) 2019/1198 kehtestatud dumpinguvastaseid meetmeid, ning

c)

ta on vaatlusalust toodet pärast algse uurimisperioodi lõppu liitu tegelikult eksportinud või on võtnud tühistamatu lepinguga kohustuse eksportida seda toodet liitu märkimisväärses koguses pärast selle perioodi lõppu.

B.   UUE EKSPORTIVA TOOTJA REŽIIMI TAOTLUS

(7)

Äriühing Liling Taichang Ceramics Co., Ltd. (edaspidi „Taichang“ või „taotluse esitaja“) esitas komisjonile taotluse, et tema suhtes kehtestataks uue eksportiva tootja režiim ning seega ka tollimaksumäär 17,9 %, mida kohaldatakse valimisse kaasamata koostööd tegevate Hiina äriühingute suhtes. Taotluse esitaja väitis, et ta vastab kõigile kolmele määruse (EL) 2019/1198 artiklis 2 sätestatud tingimusele.

(8)

Selleks et teha kindlaks, kas taotluse esitaja vastab määruse (EL) 2019/1198 artiklis 2 sätestatud uue eksportiva tootja režiimi kasutamise tingimustele, saatis komisjon taotluse esitajale kõigepealt küsimustiku, nõudes tõendeid selle kohta, et taotluse esitaja vastab uue eksportiva tootja režiimi kasutamise tingimustele.

(9)

Pärast küsimustiku vastuste analüüsimist palus komisjon lisateavet ja tõendusmaterjali, mille taotluse esitaja ka esitas.

(10)

Komisjon soovis kontrollida kogu teavet, mida ta pidas vajalikuks, et teha kindlaks, kas taotluse esitaja vastab uue eksportiva tootja režiimi kasutamise tingimustele. Selleks analüüsis komisjon tõendeid, mis taotluse esitaja küsimustikule antud vastustes esitas, kasutades erinevaid veebipõhiseid andmebaase, sealhulgas Qichachat, (6) ning võrdles äriühingu esitatud teavet internetis avalikult kättesaadava teabega. Samal ajal teavitas komisjon taotluse esitaja taotlusest ka liidu tootmisharu ja kutsus seda üles esitama vajaduse korral märkusi. Liidu tootmisharu esitas märkusi, mida võeti arvesse.

C.   TAOTLUSE ANALÜÜS

(11)

Seoses määruse (EL) 2019/1198 artikli 2 punktis a sätestatud tingimusega, mille kohaselt taotluse esitaja ei ole eksportinud vaatlusalust toodet liitu uurimisperioodil, mille alusel meetmed kehtestati, tegi komisjon kindlaks, et taotluse esitanud äriühing ei olnud selleks ajahetkeks veel äriühinguna asutatud. Taichangi põhikiri ja tegevusluba pärinevad 2016. aasta märtsist. Seepärast ei saanud taotluse esitaja uurimisperioodil vaatlusalust toodet liitu eksportida ja seega täidab ta seda tingimust.

(12)

Seoses määruse (EL) 2019/1198 artikli 2 punktis b sätestatud tingimusega, et taotluse esitaja ei ole seotud ühegi eksportija ega tootjaga, kelle suhtes kohaldatakse määrusega (EL) 2019/1198 kehtestatud dumpinguvastaseid meetmeid, tegi komisjon kindlaks, et Taichang ei ole seotud ühegi Hiina eksportiva tootjaga, kelle suhtes kohaldatakse dumpinguvastaseid meetmeid. Qichacha andmeil ei oma ega valda Taichangi põhiaktsionär hr Zhou Jianxiang ühegi teise asjaomase toote tootmise, töötlemise, müügi või ostmisega tegeleva äriühingu aktsiaid peale Taichangi. Äriühingu ülejäänud aktsiad kuuluvad seotud äriühingule Liling Taichang Carton Factory (edaspidi „Taichang Carton“), mille ainuaktsionär on samuti Zhou Jianxiang.

(13)

Taichang Carton, mis asutati 2014. aasta jaanuaris, st pärast algset uurimisperioodi, tegeles kuni 2017. aasta märtsini vaatlusaluse toote töötlemisega kolmandate äriühingute jaoks. 2017. aasta märtsis andis Taichang Carton asjakohased tootmisrajatised aktsionäri kapitali sissemaksena üle taotluse esitajale. Pärast seda lõpetas Taichang Carton oma tegevuse. Komisjon ei tuvastanud ühtegi komisjoni rakendusmääruses (EL) 2015/2447 (7) määratletud seost. Seega täidab taotluse esitaja seda tingimust.

(14)

Seoses määruse (EL) 2019/1198 artikli 2 punktis c sätestatud tingimusega, et taotluse esitaja on pärast algse uurimisperioodi lõppu vaatlusalust toodet liitu tegelikult eksportinud või võtnud tühistamatu lepingulise kohustuse eksportida liitu märkimisväärses koguses, tegi komisjon uurimisperioodil kindlaks, et taotluse esitaja eksportis vaatlusalust toodet liitu 2019. ja 2020. aastal, st pärast algset uurimisperioodi. Taotluse esitaja esitas arved, veokirjad ja maksekviitungid ühe Prantsuse äriühingu poolt esitatud kolme tellimuse kohta. Seega täidab taotluse esitaja seda tingimust.

(15)

Sellest tulenevalt vastab taotluse esitaja kõigile kolmele määruse (EL) 2019/1198 artiklis 2 sätestatud uue eksportiva tootja režiimi kasutamise tingimusele ning taotlus tuleks seetõttu heaks kiita. Seega tuleks taotluse esitaja suhtes kehtestada algses uurimises koostööd teinud, kuid valimisse kaasamata äriühingute suhtes kohaldatav tollimaksumäär 17,9 %.

D.   AVALIKUSTAMINE

(16)

Taotluse esitajat ja liidu tootmisharu teavitati olulistest asjaoludest ja kaalutlustest, mille alusel peeti asjakohaseks kehtestada äriühingu Liling Taichang Ceramics Co., Ltd suhtes dumpinguvastane tollimaksumäär, mida kohaldatakse algses uurimises koostööd teinud, kuid valimisse kaasamata äriühingute suhtes.

(17)

Huvitatud isikutele anti võimalus esitada märkusi. Märkusi ei esitatud.

(18)

Määrus on kooskõlas määruse (EL) 2016/1036 artikli 15 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2019/1198 I lisas esitatud valimisse kaasamata koostööd tegevate Hiina eksportivate tootjate loetelusse lisatakse järgmine äriühing:

Äriühing

TARICi lisakood

Liling Taichang Ceramics Co., Ltd.

C685

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. oktoober 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  ELT L 189, 15.7.2019, lk 8.

(3)  ELT L 131, 15.5.2013, lk 1.

(4)  ELT L 321, 12.12.2019, lk 139.

(5)  Pärast määruse (EL) 2019/2131 vastuvõtmist on individuaalsed määrad vahemikus 13,1–18,3 %.

(6)  Qichacha on Hiinale kuuluv tulunduslik eraandmebaas, mis edastab tarbijatele/kutselistele kasutajatele äriandmeid, krediidiinfot ja analüüse Hiinas asuvate era- ja riigiettevõtete kohta.

(7)  Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558) (ELi tolliseadustik) artiklis 127 on sätestatud, et kaht isikut käsitatakse üksteisega seotuna, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest: a) nad on teineteise äriettevõtte ametiisikud või juhatuse liikmed; b) nad on juriidiliselt tunnustatud äripartnerid; c) nende vahel on töösuhe; d) kolmas isik omab või kontrollib või valdab otseselt või kaudselt 5 % või rohkem mõlema poole kõigist emiteeritud hääleõiguslikest osadest või aktsiatest; e) üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist; f) kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt mõlemaid; g) nad koos kontrollivad otseselt või kaudselt kolmandat isikut; h) nad on ühe ja sama perekonna liikmed. Isikud, kes on teineteisega äritegevuse kaudu seotud selliselt, et üks neist on sõltumata nimetusest teise ainuesindaja, -turustaja või -kontsessionäär, loetakse omavahel seotuks ainult siis, kui nad vastavad eelmises lauses osutatud kriteeriumidele.


Top

avalikgif