ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/1822, 15. oktoober 2021, millega nimetatakse ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja
Euroopa Liidu Nõukogu 15.10.2021 otsus number 1822; jõustumiskuupäev 19.10.2021

19.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/9


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1822,

15. oktoober 2021,

millega nimetatakse ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ, (1) eriti selle artikli 48 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010, mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/2175, (2) artikli 48 lõikele 2 võtab nõukogu ESMA järelevalvenõukogu koostatud sobivate kandidaatide nimekirja alusel vastu otsuse eesistuja nimetamise kohta, kui ta on saanud Euroopa Parlamendi kinnituse.

(2)

Nõukogu sai 26. novembril 2020 nimekirja kolme kandidaadiga, kelle ESMA järelevalvenõukogu oli esitanud ESMA eesistuja ametikohale.

(3)

Eesistujariik vestles 11. detsembril 2020 liikmesriikide nimel nende kolme kandidaadiga.

(4)

Alaliste esindajate komitee saavutas 22. septembril 2021 kokkuleppe ühe ESMA eesistuja ametikohale esitatud kandidaadi suhtes: Verena ROSS.

(5)

Nõukogu saatis 29. septembril 2021 Euroopa Parlamendile kirja, milles teatas, et kui Euroopa Parlament kinnitab Verena ROSSI nimetamise ESMA eesistuja ametikohale, võtab nõukogu vastu otsuse nimetada ta ESMA eesistujaks.

(6)

Euroopa Parlament kinnitas 5. oktoobril 2021 Verena ROSSI nimetamise ESMA eesistuja ametikohale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Verena ROSS nimetatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistujaks viieks aastaks alates 1. novembrist 2021.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Luxembourg, 15. oktoober 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. CIGLER KRALJ


(1)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2175, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ja määrust (EL) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet (ELT L 334, 27.12.2019, lk 1).


Top

avalikgif