ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1823, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta
Euroopa Liidu Nõukogu 18.10.2021 otsus number 1823; jõustumiskuupäev 20.10.2021

redaktsioon

19.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/11


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/1823,

18. oktoober 2021,

millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 23. detsembril 2013 vastu otsuse 2013/798/ÜVJP (1) Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 29. juulil 2021 vastu resolutsiooni 2588 (2021), millega laiendatakse relvaembargo erandeid ja piiravate meetmete kohaldamisala.

(3)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid.

(4)

Otsust 2013/798/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2013/798/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 lõike 1 punkt g asendatakse järgmisega:

„g)

14,5 mm või väiksema kaliibriga relvade ning spetsiaalselt selliste relvade jaoks loodud laskemoona ja komponentide, relvastamata sõjaväemaismaasõidukite ja selliste sõjaväemaismaasõidukite, millele on monteeritud 14,5 mm või väiksema kaliibriga relvad, ning nende varuosade, reaktiivgranaadiheitjate ning spetsiaalselt selliste relvade jaoks loodud laskemoona, 60 mm ja 82 mm kaliibriga mortiiride ning spetsiaalselt selliste relvade jaoks loodud laskemoona müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordiga ning nendega seotud abi andmise suhtes Kesk-Aafrika Vabariigi julgeolekujõududele, sealhulgas riigi tsiviilõiguskaitse institutsioonidele, kui sellised relvad, laskemoon, komponendid ja sõidukid on ette nähtud üksnes Kesk-Aafrika Vabariigi julgeolekusektori reformi protsessi toetamiseks või selle raames kasutamiseks, millest on komiteed eelnevalt teavitatud;“.

2)

Artikli 2a lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

„k)

on seotud Kesk-Aafrika Vabariigis sellise tegevuse kavandamise, juhtimise, spondeerimise või toimepanemisega, millega rikutakse rahvusvahelist humanitaarõigust, kaasa arvatud meditsiinitöötajate või humanitaartöötajate vastu suunatud rünnakud,“.

3)

Artikli 2b lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt :

„k)

on seotud Kesk-Aafrika Vabariigis sellise tegevuse kavandamise, juhtimise, spondeerimise või toimepanemisega, millega rikutakse rahvusvahelist humanitaarõigust, kaasa arvatud meditsiinitöötajate või humanitaartöötajate vastu suunatud rünnakud.“.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 18. oktoober 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Nõukogu 23. detsembri 2013. aasta otsus 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta (ELT L 352, 24.12.2013, lk 51).


Top

avalikgif