ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu otsus (EL) 2021/1825, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/1693, mis käsitleb ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid
Euroopa Liidu Nõukogu 18.10.2021 otsus number 1825; jõustumiskuupäev 20.10.2021

redaktsioon

19.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/14


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2021/1825,

18. oktoober 2021,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/1693, mis käsitleb ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 20. septembril 2016 vastu otsuse (ÜVJP) 2016/1693 (1).

(2)

Otsuse (ÜVJP) 2016/1693 artikli 2 lõikes 2 ning artikli 3 lõigetes 3 ja 4 sätestatud piiravaid meetmeid kohaldatakse kuni 31. oktoobrini 2021. Kõnealuse otsuse läbivaatamine näitas, et piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 31. oktoobrini 2022.

(3)

Otsust (ÜVJP) 2016/1693 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2016/1693 artikli 6 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.

Artikli 2 lõikes 2 ning artikli 3 lõigetes 3 ja 4 osutatud meetmeid kohaldatakse kuni 31. oktoobrini 2022.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 18. oktoober 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Nõukogu 20. septembri 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/1693, mis käsitleb ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2002/402/ÜVJP (ELT L 255, 21.9.2016, lk 25).


Top

avalikgif