ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1826, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1763, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis
Euroopa Liidu Nõukogu 18.10.2021 otsus number 1826; jõustumiskuupäev 20.10.2021

19.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/15


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/1826,

18. oktoober 2021,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1763, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 1. oktoobril 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/1763, (1) mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis.

(2)

Otsuse (ÜVJP) 2015/1763 läbivaatamine näitas, et piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 31. oktoobrini 2022.

(3)

Otsust (ÜVJP) 2015/1763 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2015/1763 artikli 6 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 31. oktoobrini 2022.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 18. oktoober 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Nõukogu 1. oktoobri 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/1763, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis (ELT L 257, 2.10.2015, lk 37).


Top

avalikgif