ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1827, 18. oktoober 2021, postiteenuste standardite ja teenuse kvaliteedi parandamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/67/EÜ toetuseks ( 1 )
Euroopa Komisjon 18.10.2021 otsus number 1827; jõustumiskuupäev 08.11.2021

19.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/16


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1827,

18. oktoober 2021,

postiteenuste standardite ja teenuse kvaliteedi parandamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/67/EÜ toetuseks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/67/EÜ (2) artiklile 20 peavad liikmesriigid tagama, et universaalteenuse osutajad viitavad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud standarditele, kui see on vajalik kasutajate huvides ja eelkõige kõnealuse direktiivi artiklis 6 osutatud teabe esitamise korral.

(2)

Komisjon andis 9. oktoobril 2008 postiteenuste valdkonnas välja standardimisvolituse M/428. Komisjoni rakendusotsusega C(2016) 4876 (3) esitas komisjon Euroopa Standardikomiteele (CEN) taotluse Euroopa standardite või Euroopa standardimisdokumentide koostamiseks ja läbivaatamiseks, et toetada direktiivi 97/67/EÜ artikli 20 rakendamist ja komisjoni teatise „Tegevuskava postipakkide kättetoimetamise ühtse turu lõpuleviimiseks – usalduse kujundamine kättetoimetamisteenuste vastu ja internetimüügi ergutamine“ (4) 5. meedet.

(3)

Rakendusotsuses C(2016) 4876 esitatud taotluse alusel vaatas CEN läbi standardi EN 13850:2012 prioriteetsete ja esimese klassi üksikute kirisaadetiste postitamisest kättetoimetamiseni kulgemisaja mõõtmise kohta ning asendas selle standardiga EN 13850:2020; vaatas läbi standardi EN 14012:2008 kaebuste läbivaatamise ja käsitlemise korra kohta ning asendas selle standardiga EN 14012:2019; vaatas läbi standardi EN 14615:2005 postikulude digitaalse tähise kohta, et kohandada seda tähiseid uute turvaliste andmeprintimise nõuetega, ning asendas selle standardiga EN 14615:2017; vaatas läbi standardid EN 14142-1:2011 ja CEN/TR 14142-2:2011, et kohandada neid uue rahvusvahelise standardiga ISO 19160-4:2017 adresseerimise kohta (rahvusvaheliste postiaadresside elemendid ja tähistusmallide keel) ning asendas need standardiga EN ISO 19160-4:2017.

(4)

9. oktoobri 2008. aasta standardimisvolituses M/428 esitatud taotluse alusel vaatas CEN läbi standardi EN 14508:2003+A1:2007 mitteprioriteetse postipakkide toimetamisaegade kohta ning asendas selle standardiga EN 14508:2016; vaatas läbi standardi EN 14534:2003+A1:2007 partiikirjade kättetoimetamise aegade kohta ning asendas selle standardiga EN 14534:2016, mida on parandatud standardiga EN 14534:2016/AC:2017, ning parandas standardit EN 13724:2013 postkastide ja postiluukide avade kohta, avaldades paranduse EN 13724:2013/AC:2016.

(5)

Viited standarditele EN 13850:2012, EN 14012:2008, EN 14142:2011, EN 14508:2003+A1:2007, EN 14534:2003+A1:2007, EN 14615:2005 ja EN 13724:2013 on avaldatud komisjoni teatises 2015/C 159/01 (5).

(6)

Komisjon hindas koos CENiga, kas standardid EN 13850:2020, EN 14012:2019, EN 14615:2017 ja EN ISO 19160-4:2017 vastavad rakendusotsuses C(2016) 4876 esitatud taotlusele.

(7)

Komisjon hindas koos CENiga, kas standardid EN 14508:2016 ja EN 14534:2016, mida on parandatud standardiga EN 14534:2016/AC:2017, vastavad 9. oktoobri 2008. aasta standardimisvolituses M/428 esitatud taotlusele.

(8)

Standardid EN 13850:2020, EN 14012:2019, EN 14615:2017, EN ISO 19160-4:2017, EN 14508:2016 ja EN 14534:2016, mida on parandatud standardiga EN 14534:2016/AC:2017, vastavad direktiivis 97/67/EÜ osutatud tehniliste standardite jätkuva ühtlustamise nõudele. Seepärast on asjakohane avaldada viited nendele standarditele ja standardi EN 13724:2013 parandus EN 13724:2013/AC:2016 Euroopa Liidu Teatajas.

(9)

Standarditega EN 13850:2020, EN 14012:2019, EN 14615:2017, EN ISO 19160-4:2017, EN 14508:2016 ja EN 14534:2016, mida on parandatud standardiga EN 14534:2016/AC:2017, asendatakse standardid EN 13850:2012, EN 14012:2008, EN 14615:2005, EN 14142-1:2011, EN 14508:2003+A1:2007 ja EN 14534:2003+A1:2007. Seetõttu tuleb Euroopa Liidu Teatajast kustutada viited standarditele EN 13850:2012, EN 14012:2008, EN 14615:2005, EN 14142-1:2011, EN 14508:2003+A1:2007 ja EN 14534:2003+ A1:2007.

(10)

Selguse ja õiguskindluse huvides tuleks avaldada täielik loetelu direktiivi 97/67/EÜ toetuseks koostatud tehniliste standardite viidetest ühes õigusaktis. Seepärast tuleks käesolevasse otsusesse lisada ka muud teatisega 2015/C 159/01 avaldatud viited tehnilistele standarditele. Seepärast on asjakohane kõnealune teatis kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 97/67/EÜ toetuseks koostatud postiteenuste standardeid ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate tehniliste standardite viited, mis on loetletud käesoleva otsuse lisas, avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 2

Teatis 2015/C 159/01 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 18. oktoober 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (EÜT L 15, 21.1.1998, lk 14).

(3)  Komisjoni 1. augusti 2016. aasta rakendusotsus C(2016) 4876, mis käsitleb Euroopa Standardikomiteele esitatavat standardimistaotlust seoses postiteenuste ja teenuse kvaliteedi parandamisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/67/EÜ toetuseks.

(4)  COM(2013) 886 final, 16. detsember 2013.

(5)  Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/67/EÜ (ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) rakendamisega (Tehniliste standardite pealkirjade ja viidete avaldamine direktiivi artikli 20 tähenduses) (ELT C 159, 13.5.2015, lk 1).


LISA

Nr

Viide standardile

1.

EN 13619:2002

Postiteenused. Postisaadetiste töötlemine. Kirjade töötlemise optilised parameetrid

2.

EN 13724:2013

Postiteenused. Postkastide ja postiluukide avad. Nõuded ja katsemeetodid

EN 13724:2013/AC:2016

3.

EN 13850:2020

Postiteenused. Teenuse kvaliteet. Prioriteetsete ja esimese klassi üksikute kirisaadetiste kulgemisaja mõõtmine postitamisest kättetoimetamiseni

4.

EN 14012:2019

Postiteenused. Teenuse kvaliteet. Kaebuste läbivaatamise ja käsitlemise kord

5.

EN 14508:2016

Postiteenused. Teenuse kvaliteet. Mitteprioriteetsete ja teise klassi üksikute kirisaadetiste postitamisest kättetoimetamiseni kulgemisaja mõõtmine

6.

EN 14534:2016

Postiteenused. Teenuse kvaliteet. Partiikirjade punktist punkti toimetamise aegade mõõtmine

EN 14534:2016/AC:2017

7.

EN 14615:2017

Postiteenused. Postikulude digitaalne tähis. Pealekandmine, turvalisus ja kujundus

8.

EN ISO 19160-4:2017

Adresseerimine. Osa 4: Rahvusvahelised postiaadresside elemendid ja tähistusmallide keel (ISO 19160-4:2017)


Top

avalikgif