ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 "Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus" muutmine
Vabariigi Valitsus 15.10.2021 määrus number 95; jõustumiskuupäev 22.10.2021

redaktsioon 22.10.2021 [RT I, 19.10.2021, 1]

Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 "Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 15.10.2021 nr 95

Määrus kehtestatakse riigikaitseseaduse § 4 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2015. a määruses nr 129 "Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

"1) kujundab Vabariigi Valitsuse pädevuses olevates küsimustes julgeoleku-, riigikaitse- ja kriisireguleerimispoliitika seisukohti;
2) juhib julgeolekupoliitika aluste, riigikaitse ja kriisireguleerimise strateegiliste arengudokumentide ning riigi kaitsetegevuse kava koostamist;
3) koordineerib täidesaatva riigivõimu asutuste tegevust riigikaitse ja kriisireguleerimise planeerimisel, arendamisel ja korraldamisel;";

2) paragrahvi 8 pealkiri ja lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

"§ 8. Alakomisjon ja nõukogu

(1) Komisjon võib oma ülesannete täitmiseks moodustada alakomisjone või nõukogusid ning määrata nende ülesanded, koosseisu, töökorra ja tööd korraldava asutuse.".

Kaja Kallas
Peaminister

Kalle Laanet
Kaitseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif