ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Silver Kuusiku kaebuse läbivaatamine
Vabariigi Valimiskomisjon 15.10.2021 otsus number 19; jõustumiskuupäev 15.10.2021

redaktsioon 15.10.2021 [RT III, 20.10.2021, 1]

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Silver Kuusiku kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 15.10.2021 nr 19

Kaebuse sisu

14. oktoobril 2021 esitasid Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja kandidaat Silver Kuusik Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, mille sisuks on taotlus tunnistada seadusvastaseks ja tühistada 2021. aastal toimuvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel elektrooniliselt toimunud hääletamise tulemused nende valimisringkondade osas, mille kandidaatide nimekirjas esinevad samas kaebuses kirjeldatud rikkumised. Samuti paluvad kaebajad tunnistada seadusevastaseks Vabariigi Valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse toiminguna elektroonilise hääletamise korraldamine toimuvatel valimistel, kaebuses kirjeldatud asjaoludel. Kaebuse kohaselt esineb veebilehel valimised.ee avaldatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kandidaatide nimekirjas tõlkeprobleeme tõenäoliselt enamike inimeste veebibrauserite kaudu lehitsedes. Probleem ilmneb veebibrauserites, kus Google vms automaatne tõlkimisteenus on sisse lülitatud, mistõttu tõlgib rakendus kandidaatide nimekirja automaatselt eestikeelsete vastete järgi. Näiteks on kandidaatide nimekirjas kaebaja Silver Kuusikule omistatud nimeks Hõbe Kuusik. Kaebaja Silver Kuusik ei ole ainus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalev kandidaat, keda paraku valimisnimekirjast ei ole võimalik ära tunda. Google vms tõlkimisrakendus muudab näiteks eesnimed Eve - õhtuks, Leo - lõviks ning uue kuju saavad ka perekonnanimed Roots - juured, Mitt - kinnas, jne. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas on 110 inimest, keda nimetatud viga puudutab (täpsem ülevaade on kaebuse Lisas nr 1). 2021. aastal toimuvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osaleb 1372 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaati – seega puudutab nimetatud viga 8% Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirja kandidaatidest. Veebilehel valimised.ee toodud kandidaatide nimekiri on Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) arendatud valimiste infosüsteemi laiendus, millele on lisamata jäänud tõlget välistav koodilõik. Ei ole avaldatud statistikat kui paljude kandidaatide isikuandmeid muudeti ning milline on mõju nende saadud häälte arvule. Lehekülg valimised.ee on veebileht, kust kodanik valimiste kohta adekvaatset informatsiooni otsib ja leidma peaks. Veebilehele viitavad nii uudisartiklid, eesti.ee veebileht kui ka Siseministeeriumi poolt kodanikele saadetud valimiste teabeleht, mis viib otselingina tutvuma valimised.ee aadressil asuva kandidaatide nimekirjaga. Kaebuses osundatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) § 19 lõike 1 punktidele 1 ja 11 ning Vabariigi Valimiskomisjoni 25. jaanuari 2021 otsuse nr 3 „Tehnilised nõuded elektroonilise hääletamise üldpõhimõtete tagamiseks“ punktile 1.1 ning Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) §-le 156 ja PS-st tuleneva võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisele.

Vabariigi Valimiskomisjonile on kaebusega seoses andnud oma seisukohad riigi valimisteenistus ja RIA.


Riigi valimisteenistuse seisukoht

Valimisringkonna kandidaatide koondnimekirjad koostatakse valimiste infosüsteemis (edaspidi VIS). VIS-ist eksporditud andmestiku alusel avaldatakse kandidaatide koondnimekirjad valimiste veebilehel (www.valimised.ee) ja trükitakse kandidaatide koondnimekirjad valimisjaoskonnas kasutamiseks. Samuti eksporditakse VIS-ist kandidaatide koondnimekirjad elektroonilise hääletamise süsteemi. Nimekirjad on korrektsed nii valimiste veebilehel, valimisjaoskondades kui elektroonilisel hääletamisel kasutatavas valijarakenduses.

Riigikogu valimise seaduse (RKVS) § 484 lõige 3 sätestab, et pärast valija isiku tuvastamist kuvatakse valijale tema elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide koondnimekiri. See nõue on täidetud ning valija sai elektrooniliselt hääletades teha oma valiku lähtudes korrektsest koondnimekirjast.

Kaebaja viidatud viga veebilehel ilmnes vaid juhul, kui veebilehe kasutaja tõlkis veebilehe sisu inglise keelest eesti keelde, kasutades selleks brauserile lisatud tõlkeprogrammi. Vastavalt tõlkeprogrammi seadistusele võis see toimuda ka automaatselt. RIA koostöös veebilehe arendajaga muutis veebilehe keelesätteid selliselt, et tõlkefunktsioon ei käivituks.


Riigi Infosüsteemi Ameti seisukoht

Probleem seisnes selles, kui inimene paigaldab oma arvutisse veebi sirviku, siis selle käigus küsitakse, kas kasutaja soovib automaatset tõlkimist. Tõenäoliselt on tehtud selles osas valitud „jah“, siis toimubki automaatne tõlkimine. See funktsioon tuleb siis kas käsitsi sirvikus maha võtta või peab veebilehe koodis kuva tõlkimise keelama. Valimiste veebilehel avaldatud kandidaatide nimekirja lehel oli ja on märgitud eesti keel. Valimiste veebileht on tõlgitud kolme keelde – eesti, vene ja inglise ning vastavalt sellele näidatakse ka infot kasutajale. Vaikimisi kuvatakse infot eesti keeles, kui kasutaja avab kandidaatide vaate. Kandidaatide nimede tõlge on seotud hääletaja tehnilise vahendiga. Tavaolukorras peab inimesel olema võimalus kasutada sirviku funktsionaalsust lehe sisu tõlkimiseks ning see on muudetav inimese enda arvutist, kui talle see funktsioon ei meeldi. Kolmapäeva hommikul tegi arendaja paranduse ja see rakendus kolmapäeva õhtul. Juhtum ei mõjuta kuidagi e-hääletust ega valijarakenduses kuvatud kandidaatide nimekirja. Jaoskondades kabiinidesse prinditud nimekirjadel on õiged nimed, seega see juhtum ei mõjuta ka kuidagi paberhääletust.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. KOVVS § 64 kohaselt saab kaebuse esitada isik, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava otsuse või toiminguga rikutud. Kaebajad leiavad, et isikud, kelle nime tõlketeenuse rakendus tõlkis, ei saanud valimisnimekirjas võrdset positsiooni vastaskandidaadiga, kes esines nimekirjas enda nimega. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste korraldus ametlikul veebilehel valimisnimekirja avaldamisel ja elektroonse hääletamise korraldamisel ei vasta kehtestatud õigusaktidele ning rikkus oluliselt võrdse kohtlemise põhimõtet mistõttu kaebuse esitamise õigus on KOVVS § 64 alusel nii kandidaadil Silver Kuusikul kui ka erakonnal laiemalt. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas on 110 inimest, keda ülalnimetatud viga puudutab. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osaleb 1372 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaati – seega puudutab kaebajate hinnangul ülalnimetatud viga 8% Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirja kandidaatidest.

Vabariigi Valimiskomisjon nõustub, et kaebajatel on õigus kaebust esitada ning leiab, et kaebus on tähtaegne ja vastab kaebusele esitatavatele nõuetele.

2. Kaebajate nõue on tunnistada seadusvastaseks ja tühistada elektrooniliselt antud hääletamise tulemused nende valimisringkondade osas, kelle valimisnimekirjas esinevad kaebuses kirjeldatud rikkumised.

Vabariigi Valimiskomisjon märgib järgmist.

Veebilehel valimised.ee avaldatud kandidaatide andmed ei ole seotud KOVVS § 19 lõike 1 punktis 11 nimetatud kohustusega. Nimetatud säte sedastab, et riigi valimisteenistus peab tagama valijate nimekirja kasutamise elektrooniliselt. Ülalnimetatud säte on kohustanud riigi valimisteenistust korraldama valimised selliselt, et pabernimekirja valimisjaoskondades ei kasutataks. See kohustus on täidetud.

Vabariigi Valimiskomisjoni 25. jaanuari 2021 otsuse nr 3 „Tehnilised nõuded elektroonilise hääletamise üldpõhimõtete tagamiseks“ p 1.1 sätestab mh, et elektroonilise hääletamise süsteem peab kuvama valijale korrektse kandidaatide nimekirja. Kaebuses kirjeldatud probleem ei esinenud valijarakenduses, mille valija laeb alla valimised.ee lehelt, et elektrooniliselt hääletada. Kaebuse kohaselt esines probleem valimiste veebilehel. Riigi valimisteenistuse kohustus on KOVVS § 33 lõike 4 kohaselt avaldada kandidaatide kohta samas sättes nimetatud andmed. Valimiste veebilehe vastav jaotis on ühtlasi riigi valimisteenistuse koostatava kõikide volikogude liikmekandidaatide nimekirja (KOVVS § 39 lg 4, 2. lause) avalikult kättesaadavaks tegemiseks kasutatav lahendus. Valimiste veebilehel oleval kandidaatide nimekirjal on informatiivne tähendus.

Riigi valimisteenistuse ülesandeks on mh tagada valimiste seadusekohane korraldamine (KOVVS § 19 lg 1 p 1) ning korraldada valimisseadustest tulenevate ülesannete täitmiseks vajalike tehniliste lahenduste arendus ja haldus (KOVVS § 19 lg 1 p 3). Veebilehel valimised.ee ei olnud kuni 14. oktoobrini 2021. a rakendatud tarkvara lahendust, mis takistaks kandidaatide andmete automaatset inglise keelde tõlkimist. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub, et selles küsimuses ei olnud riigi valimisteenistus täitnud parimal võimalikul moel oma ülesannet hallata seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks vajalikke tehnilisi lahendusi. See kohustus ei ole aga seotud elektroonilise hääletamisega. Valijatele kuvati elektroonilisel hääletamisel valijarakenduses õiged kandidaatide nimed. Samuti ei saa seda puudust pidada oluliseks, kuna nii elektroonilisel hääletamisel kui ka valimisjaoskondades on hääletajatel olnud võimalik kasutada seaduse nõuetele vastavaid korrektseid kandidaatide nimekirju. Veebilehel valimised.ee puuduse ilmnemisel see kõrvaldati. Ei ole tõendatud, et 2021. aastal kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel toimuv elektrooniline hääletamine on seadusevastane ja elektrooniliselt antud hääled tuleks tühistada. Seega rikkumisi elektroonilisel hääletamisel ei esine.

Kaebajate nõue tunnistada seadusvastaseks ja tühistada elektroonilise hääletamise tulemused nende valimisringkondade osas, kelle valimisnimekirja osas valimised.ee veebilehel esinevad tõlkimise rikkumised, tuleb jätta rahuldamata.

3. Kaebaja teine nõue oli tunnistada kaebuses kirjeldatud asjaoludel seadusevastaseks Vabariigi Valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse toiminguna elektroonilise hääletamise korraldamine toimuvatel valimistel. Kaebaja ei toonud ühtegi põhjendust ega alust, milles seisnes Vabariigi Valimiskomisjoni või riigi valimisteenistuse poolne seaduserikkumine seoses elektroonilise hääletamisega. Ainus toiming, mille Vabariigi Valimiskomisjon ise tuvastas, on KOVVS § 33 lõikest 4 tulev riigi valimisteenistuse kohustus avalikustada kandidaatide kohta andmed. Selline avalikustamine täidab üksnes valijate parema teavitamise eesmärki ega ole seejuures ainus, sest kandidaatide nimekiri on nähtav nii valijarakenduses kui valimisjaoskonnas. Riigi valimisteenistus on kogunud ja avaldanud õiged andmed ning probleem oli valimised.ee veebilehe seadetes, mis ei keelanud automaatset tõlget, mille kasutaja on ise oma arvutis seadistanud. Praeguseks on puudus kõrvaldatud ning valijate brauserite sätetest sõltumata nimede õigsusega probleeme ei esine.

Nõue - tunnistada elektroonilise hääletamise korraldamine kui toiming seadusevastaseks - tuleb jätta rahuldamata, sest kandidaatide andmete avaldamine veebilehel valimised.ee ei ole elektroonilise hääletamisega seotud toiming.


Lähtudes KOVVS § 66 lõike 3 punktist 1, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Silver Kuusiku kaebus rahuldamata.

Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

avalikgif