ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu otsus (EL) 2021/1837, 15. oktoober 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses selle otsuse muutmisega, millega kehtestatakse nimekiri 25 isikust, kes soovivad ja saavad töötada lepinguga loodud vahekohtu liikmena
Euroopa Liidu Nõukogu 15.10.2021 otsus number 1837; jõustumiskuupäev 15.10.2021

redaktsioon

20.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 372/20


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2021/1837,

15. oktoober 2021,

millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses selle otsuse muutmisega, millega kehtestatakse nimekiri 25 isikust, kes soovivad ja saavad töötada lepinguga loodud vahekohtu liikmena

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 50 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 218 lõiget 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise leping („väljaastumisleping“) sõlmiti nõukogu otsusega (EL) 2020/135 (1) ning see jõustus 1. veebruaril 2020.

(2)

Vastavalt väljaastumislepingu artikli 171 lõikele 1 koostas ühiskomitee väljaastumislepingu alusel kehtestatud üleminekuperioodi lõpuks nimekirja 25 isikust, kes soovivad ja saavad töötada vahekohtu liikmetena. Ühiskomitee tagab, et nimekiri vastab igal ajal nõuetele.

(3)

Vastavalt väljaastumislepingu artikli 171 lõikele 2 ei tohi sellesse nimekirja kuuluda isikud, kes on liidu institutsioonide, mõne liikmesriigi valitsuse või Ühendkuningriigi valitsuse liikmed, ametnikud või muud teenistujad.

(4)

Üks liidu esitatud nimekirja kantud isikutest on nimetatud Euroopa Kohtu kohtujuristiks ja ei vasta seega enam väljaastumislepingu kohastele vahekohtunikuks olemise nõuetele.

(5)

Seepärast on vaja asendada see isik kandidaadiga, kes on kantud nõukogu otsuse (EL) 2020/2232 (2) II lisas esitatud varunimekirja kandidaatidest, kes soovivad ja saavad töötada väljaastumislepinguga loodud vahekohtu liidupoolse liikmena.

(6)

On asjakohane määrata kindlaks ühiskomitees liidu nimel võetav seisukoht,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel väljaastumislepingu artikli 164 lõikega 1 loodud ühiskomitees seoses selle otsuse muutmisega, millega kehtestatakse nimekiri 25 isikust, kes soovivad ja saavad töötada väljaastumislepinguga loodud vahekohtu liikmena, on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Ühiskomitee otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 15. oktoober 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. CIGLER KRALJ


(1)  Nõukogu 30. jaanuari 2020. aasta otsus (EL) 2020/135 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta (ELT L 29, 31.1.2020, lk 1).

(2)  Nõukogu 22. detsembri 2020. aasta otsus (EL) 2020/2232 Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses vastuvõetava otsusega, millega kehtestatakse nimekiri 25 isikust, kes soovivad ja saavad töötada lepinguga loodud vahekohtu liikmena, ning varunimekiri isikutest, kes soovivad ja saavad töötada lepinguga loodud vahekohtu liidupoolse liikmena (ELT L 437, 28.12.2020, lk 182).


EELNÕU

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIGI EUROOPA LIIDUST JA EUROOPA AATOMIENERGIAÜHENDUSEST VÄLJAASTUMISE LEPINGUGA LOODUD ÜHISKOMITEE OTSUS nr […]/2021,

…,

millega muudetakse otsust nr 7/2020, millega kehtestatakse nimekiri 25 isikust, kes soovivad ja saavad töötada lepinguga loodud vahekohtu liikmena

ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingut, (1) eriti selle artikli 171 lõikeid 1 ja 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu (edaspidi „väljaastumisleping“) artikli 171 lõikele 1 on ühiskomitee koostanud väljaastumislepingu alusel ettenähtud üleminekuperioodi lõpuks nimekirja 25 isikust, kes soovivad ja saavad töötada vahekohtu liikmetena. Ühiskomitee tagab, et nimekiri vastab igal ajahl nõuetele.

(2)

Vastavalt väljaastumislepingu artikli 171 lõikele 2 ei tohi sellesse nimekirja kuuluda isikud, kes on liidu institutsioonide, mõne liikmesriigi valitsuse või Ühendkuningriigi valitsuse liikmed, ametnikud või muud teenistujad.

(3)

Üks liidu soovitatud isikutest on nimetatud liidu institutsiooni liikmeks ja ei vasta seetõttu enam väljaastumislepingu kohastele vahekohtunikuks olemise nõuetele.

(4)

Seepärast on vaja kõnealune isik asendada ühiskomitee otsuse nr 7/2020 (2) I lisas esitatud isikute loetelus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühiskomitee otsuse nr 7/2020 I lisas esitatud nimekirja 25 isikust, kes soovivad ja saavad töötada väljaastumislepinguga loodud vahekohtu liikmena, muudetakse järgmiselt:

Tamara ĆAPETA asendatakse Ezio PERILLOga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle vastuvõtmist.

…,

Ühiskomitee nimel

kaaseesistujad


(1)  ELT L 29, 31.1.2020, lk 7.

(2)  ELT L 443, 30.12.2020, lk 22.


Top

avalikgif