ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1838, 18. oktoober 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/824, mis käsitleb Euroopa Liidu Satelliidikeskuse personalieeskirju
Euroopa Liidu Nõukogu 18.10.2021 otsus number 1838; jõustumiskuupäev 01.11.2021

redaktsioon

20.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 372/24


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/1838,

18. oktoober 2021,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/824, mis käsitleb Euroopa Liidu Satelliidikeskuse personalieeskirju

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 2014. aasta otsust 2014/401/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu Satelliidikeskust ja millega tunnistatakse kehtetuks ühismeede 2001/555/ÜVJP Euroopa Liidu Satelliidikeskuse loomise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 5,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kui Euroopa Liidu Satelliidikeskuse juhatuse esimehe ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu Satelliidikeskus (SATCEN) on liidu asutus, mis on seotud koordineeritud organisatsioonidega. Võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu hiljutist kohtupraktikat, tuleks nõukogu poolt 15. mail 2017 otsusega (ÜVJP) 2017/824 (2) vastu võetud Euroopa Liidu Satelliidikeskuse personalieeskirjad (edaspidi „SATCENi personalieeskirjad“) viia vastavusse nõukogu määruses (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 (3) sätestatud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimustega ning Euroopa Kaitseagentuuri personalieeskirjadega (4). Eelkõige tuleks sätestada Euroopa Liidu Kohtu pädevus lahendada SATCENi ja selle töötajate vahelisi vaidlusi samamoodi nagu liidu teenistuja ja tema tööandja vahelisi vaidlusi.

(2)

SATCENi juhatus on SATCENi direktori ettepaneku alusel koostanud SATCENi personalieeskirjade muudatused, et nõukogu saaks need vastu võtta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust (ÜVJP) 2017/824 muudetakse järgmiselt.

1)

VIII peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

Edasikaebamine“.

2)

Artikkel 28 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 28

Edasikaebamine

1.   Iga isik, kellele kohaldatakse käesolevaid personalieeskirju, võib taotleda, et direktor teeks teda käsitleva otsuse personalieeskirjadega reguleeritavates küsimustes. Direktor teatab asjaomasele isikule oma põhjendatud otsusest nelja kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast. Kui nimetatud ajavahemiku lõpuks ei ole taotlusele vastatud, loetakse see kaudseks taotluse tagasilükkamise otsuseks, mille peale võib esitada kaebuse järgmistes lõigetes sätestatud korras.

2.   Iga isik, kellele kohaldatakse personalieeskirju, võib esitada direktorile kaebuse teda kahjustava teo kohta, kui direktor on teinud otsuse või kui ta ei ole võtnud käesolevates personalieeskirjades ettenähtud meedet. Kaebus tuleb esitada kolme kuu jooksul. See tähtaeg algab

a)

meetme avaldamise kuupäeval, kui tegemist on üldist laadi meetmega;

b)

asjaomasele isikule otsuse teatamise kuupäeval, kuid hiljemalt kuupäeval, millal nimetatud isik selle teate kätte sai, kui meede mõjutab konkreetset isikut; kui aga konkreetset isikut mõjutav meede hõlmab kaebust kolmanda isiku vastu, algab see ajavahemik kolmanda isiku puhul kuupäeval, mil ta teate kätte saab, kuid mitte hiljem kui avaldamise kuupäeval;

c)

vastamiseks ettenähtud tähtaja lõppemise kuupäeval, kui kaebus käsitleb lõikes 1 nimetatud kaudset taotluse tagasilükkamise otsust.

3.   Direktor teatab asjaomasele isikule oma põhjendatud otsuse nelja kuu jooksul pärast kaebuse esitamise kuupäeva. Kui kaebusele pole selle tähtaja lõpuks vastatud, loetakse seda kaebuse kaudseks tagasilükkamise otsuseks, mille võib edasi kaevata vastavalt lõikele 5.

Eitava vastuse korral võib töötaja nõuda vahendamist. Vahendamine ei ole kohustuslik.

4.   Direktor nimetab ametisse kolmeks aastaks vahendaja, kelle ametiaega võib pikendada.

Vahendaja on kutseline sõltumatu õigusekspert. Direktor ja asjaomane töötaja esitavad talle kõik dokumendid, mida ta peab asja uurimisel vajalikuks.

Vahendaja esitab oma otsuse kahe kuu jooksul alates kuupäevast, mil ta küsimuse oma menetlusse sai.

Vahendaja otsus ei ole direktorile ega töötajale siduv.

Vahendamisega seotud kulud kannab SATCEN, kui direktor vahendaja otsuse tagasi lükkab; kui töötaja ei tunnusta vahendaja otsust, kannab ta 50 % vahendamisega seotud kuludest.

5.   Euroopa Liidu Kohtu (edaspidi „Euroopa Kohus“) pädevusse kuuluvad kõik SATCENi ja käesolevate personalieeskirjadega hõlmatud isikute vahelised vaidlused, mis käsitlevad kõnealust isikut kahjustavat meedet lõike 2 tähenduses.

Rahaliste vaidluste puhul on Euroopa Kohtul täielik pädevus.

Töötajad võivad esitada edasikaebuse Euroopa Kohtule järgmistel tingimustel:

a)

Euroopa Kohtule esitatud edasikaebust käsitletakse ainult juhul, kui

i)

direktorile on eelnevalt esitatud kaebus vastavalt lõikele 2 selles ettenähtud tähtaja jooksul ja

ii)

kaebus on otsese või kaudse otsusega tagasi lükatud;

b)

punkti a kohane edasikaebus tuleb esitada kolme kuu jooksul. See tähtaeg algab

i)

kaebust käsitleva otsuse teatamise kuupäeval või

ii)

vastamiseks ettenähtud tähtpäeval, kui edasikaebus käsitleb lõike 2 kohast kaebuse tagasilükkamise kaudset otsust; ent kui kaebus lükatakse tagasi otsese otsusega pärast selle tagasilükkamist kaudse otsusega, kuid enne edasikaebuse esitamise tähtaja möödumist, algab edasikaebuse esitamise tähtaeg uuesti;

c)

erandina punktist b võib asjaomane isik pärast kaebuse esitamist direktorile vastavalt lõikele 2 esitada kohe edasikaebuse Euroopa Kohtule, kui edasikaebusega kaasneb taotlus kas vaidlustatud meetme võtmise edasilükkamiseks või ajutiste meetmete võtmiseks. Peaasja menetlus Euroopa Kohtus lükatakse sel juhul edasi, kuni kaebuse kohta on tehtud otsene või kaudne tagasilükkamise otsus.“

3)

X lisa jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 1. novembril 2021. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 18. oktoober 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 188, 27.6.2014, lk 73.

(2)  Nõukogu 15. mai 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/824, mis käsitleb Euroopa Liidu Satelliidikeskuse personalieeskirju (ELT L 123, 16.5.2017, lk 7).

(3)  Nõukogu 29. veebruari 1968. aasta määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused ning komisjoni ametnike suhtes ajutiselt kohaldatavad erimeetmed (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1).

(4)  Nõukogu 4. augusti 2016. aasta otsus (EL) 2016/1351, mis käsitleb Euroopa Kaitseagentuuri personalieeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/676/EÜ (ELT L 219, 12.8.2016, lk 1).


Top

avalikgif