ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni määrus (EL) 2021/1842, 20. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate flupüradifurooni ja difluoroäädikhappe jääkide piirnormidega ( 1 )
Euroopa Komisjon 20.10.2021 määrus number 1842; jõustumiskuupäev 10.11.2021

21.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 373/76


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2021/1842,

20. oktoober 2021,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate flupüradifurooni ja difluoroäädikhappe jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a ja artikli 49 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Flupüradifurooni ja difluoroäädikhappe jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa A osas.

(2)

Seoses loa andmisega toimeainet flupüradifurooni sisaldava taimekaitsevahendi kasutamiseks maasikate, lauaoliivide, söödava muskushibiski, lillkapsa, spargelkapsa, rooskapsa, peakapsa, lehtkapsa, nuikapsa, adesalati ja muude salatitaimede, spinati ja muu samalaadse (lehed), maitsetaimede ja söödavate õite, ubade, herneste, rapsiseemnete, sinepiseemnete ning õli tootmiseks ettenähtud oliivide puhul on esitatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõike 1 kohane taotlus muuta flupüradifurooni ja selle peamise metaboliidi difluoroäädikhappe jääkide kehtivaid piirnorme.

(3)

Määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõigete 2 ja 4 kohased taotlused seoses impordi puhul kohaldatavate jääkide piirnormidega on esitatud flupüradifurooni kohta, mida Ameerika Ühendriikides kasutatakse tsitrusviljade, kaktusviljade, puuvillaseemnete, suhkrumaisi, sorgo ja nisu puhul, Ameerika Ühendriikides ja Kanadas pähklite, õunviljade, viinamarjade, mustikate, juur- ja mugulköögivilja, tomati, hariliku paprika, baklažaani, meloni, selleri, kaunviljade, maapähklite, sojaubade ja humala puhul, Brasiilias kohviubade puhul ning Ghanas ja Côte d’Ivoire’is kakaoubade puhul. Taotluse esitajate väitel põhjustab selle aine lubatud kasutamine kõnealustes riikides kõnealuste kultuuride puhul jääkide esinemist määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud flupüradifurooni ja difluoroäädikhappe jääkide piirnormist suuremal määral, mistõttu on vaja suuremaid jääkide piirnorme, et hoida ära kaubandustõkete tekkimist kõnealuste kultuuride importimisel.

(4)

Nende taotlustega seoses esitas taotleja referentliikmesriigile Madalmaadele komisjoni määruses (EL) 2016/486 (2) sätestatud tähtaja jooksul täiendavate külvikorrakultuuride väliuuringute ning põllumajandusloomade ja kodulindude söötmise uuringute tulemused.

(5)

Madalmaad hindasid määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 8 kohaselt kõnealuseid taotlusi ja edastasid hindamisaruanded komisjonile.

(6)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) hindas taotlusi ja hindamisaruandeid, analüüsides eelkõige ohtu tarbijatele ja vajaduse korral ka ohtu loomadele, ning esitas jääkide kavandatud piirnormide kohta põhjendatud arvamused (3). Toiduohutusamet edastas kõnealused arvamused taotlejatele, komisjonile ja liikmesriikidele ning tegi need üldsusele kättesaadavaks.

(7)

Seoses flupüradifurooni kasutamisega kaktusviljade, melonite, tomatite ja humala puhul jõudis toiduohutusamet järeldusele, et esitatud andmed ei ole jääkide uute piirnormide kehtestamiseks piisavad. Seoses flupüradifurooni kasutamisega selleri puhul ei saa välistada akuutse omastamise probleemi. Kõigi muude taotluste kohta tegi toiduohutusamet järelduse, et kõik andmenõuded on täidetud ja taotlejate soovitud muudatused jääkide piirnormides on tarbijaohutuse seisukohalt vastuvõetavad, arvestades tarbija kokkupuute hinnangut Euroopa 27 konkreetse tarbijarühma kohta. Toiduohutusamet võttis arvesse kõige uuemat teavet ainete toksikoloogiliste omaduste kohta. Hinnangute kohaselt ei teki ei tarbijate eluaegsel kokkupuutel kõnealuste ainetega kõigi selliseid aineid sisaldada võivate toiduainete tarbimisel ega ka asjaomaste toodete suures koguses tarbimisega kaasneval lühiajalisel kokkupuutel ohtu ületada aktsepteeritavat päevadoosi või akuutset standarddoosi.

(8)

Pärast täiendavate külvikorrakultuuride väliuuringute ning põllumajandusloomade ja kodulindude söötmise uuringute tulemuste hindamist soovitas toiduohutusamet külvikorrakultuuride ning loomsete saaduste puhul flupüradifurooni ja difluoroäädikhappe jääkide kehtivaid piirnorme suurendada või vähendada või need samaks jätta. Eelkõige soovitas toiduohutusamet vähendada flupüradifurooni jääkide piirnormi viinamarjalehtede puhul ja difluoroäädikhappe jääkide piirnormi suhkrumaisi, kakaoubade ja seamaksa puhul. Kõnealused jääkide piirnormid tuleks sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas praegusel tasemel või toiduohutusameti kindlaksmääratud tasemel.

(9)

Lähtudes ameti põhjendatud arvamustest ja võttes arvesse käsitletava küsimuse puhul olulisi tegureid, on jääkide piirnormide vastavad muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõike 2 nõuetega.

(10)

Uute piirnormide suhtes on Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel konsulteeritud liidu kaubanduspartneritega ja nende märkusi on arvesse võetud.

(11)

Määrust (EÜ) nr 396/2005 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(12)

Selleks et võimaldada toodete tavapärast turustamist, töötlemist ja tarbimist, tuleks käesoleva määrusega ette näha üleminekumeede selliste toodete jaoks, mis on toodetud enne jääkide piirnormide muutmist ja mille kohta on olemas teave, et tarbijate kõrgetasemeline kaitse on tagatud.

(13)

Jääkide muudetud piirnormide jõustumisele peaks eelnema piisav ajavahemik, mille jooksul liikmesriigid, kolmandad riigid ja toidukäitlejad saaksid nende piirnormide muutmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks valmistuda.

(14)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 396/2005 kohaldamist kujul, nagu see kehtis enne selle muutmist käesoleva määrusega, jätkatakse seoses viinamarjalehtedes esineva flupüradifurooni ning suhkrumaisis, kakaoubades ja seamaksas esineva difluoroäädikhappega nende toodete suhtes, mis on toodetud liidus või imporditud liitu enne 10. maid 2022.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 10. maist 2022 seoses viinamarjalehtedes esineva flupüradifurooni ning suhkrumaisis, kakaoubades ja seamaksas esineva difluoroäädikhappe jääkide piirnormidega.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 20. oktoober 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Komisjoni 29. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/486, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate tsüasofamiidi, tsükloksüdiimi, difluoroäädikhappe, fenoksükarbi, flumetraliini, fluopikoliidi, flupüradifurooni, fluksapüroksaadi, metüülkresoksiimi, mandestrobiini, mepanipüriimi, metalaksüül-M’i, pendimetaliini ja teflutriini jääkide piirnormidega (ELT L 90, 6.4.2016, lk 1).

(3)  Euroopa Toiduohutusameti teaduslike aruannetega saab tutvuda aadressil http://www.efsa.europa.eu:

„Reasoned opinion on the setting of import tolerances, modification of existing maximum residue levels and evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for flupyradifurone and DFA“ (Põhjendatud arvamus impordi puhul kohaldatavate flupüradifurooni ja difluoroäädikhappe jääkide piirnormide kehtestamise, kehtivate piirnormide muutmise ning kinnitavate andmete hindamise kohta seoses jääkide piirnormide läbivaatamisega kooskõlas artikliga 12), EFSA Journal (2020); 18(6):6133.

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for flupyradifurone and DFA in rapeseeds/canola seeds and mustard seeds“ (Põhjendatud arvamus flupüradifurooni ja difluoroäädikhappe jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta rapsiseemnete ja sinepiseemnete puhul), EFSA Journal (2020); 18(11):6298.

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for flupyradifurone and DFA in okra/lady’s finger“ (Põhjendatud arvamus flupüradifurooni ja difluoroäädikhappe jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta söödava muskushibiski puhul), EFSA Journal (2021); 19(5):6581.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisasse lisatakse järgmised difluoroäädikhapet ja flupüradifurooni käsitlevad veerud:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (1)

Difluoroäädikhape (DFA)

Flupüradifuroon

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

 

0110000

Tsitrusviljad

 

 

0110010

Greibid

0,05

3

0110020

Apelsinid

0,05

3

0110030

Sidrunid

0,05

1,5

0110040

Laimid

0,05

1,5

0110050

Mandariinid

0,05

1,5

0110990

Muud

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0120000

Pähklid

0,04

0,02

0120010

Mandlid

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

0120030

Kašupähklid

 

 

0120040

Kastanid

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

0120060

Sarapuupähklid

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

0120990

Muud

 

 

0130000

Õunviljad

0,2

0,6

0130010

Õunad

 

 

0130020

Pirnid

 

 

0130030

Küdooniad

 

 

0130040

Astelpihlaka viljad

 

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

 

0130990

Muud

 

 

0140000

Luuviljad

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Aprikoosid

 

 

0140020

Maguskirsid

 

 

0140030

Virsikud

 

 

0140040

Ploomid

 

 

0140990

Muud

 

 

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

0151000

a)

Viinamarjad

0,15

3

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

0152000

b)

Maasikad

0,3

0,4

0153000

c)

Koguviljad

 

 

0153010

Pamplid

0,07

1,5

0153020

Põldmurakad

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

0,07

1,5

0153990

Muud

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

0154010

Mustikad

0,05

4

0154020

Jõhvikad

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154050

Kibuvitsamarjad

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154070

Õun-viirpuu marjad

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154080

Musta leedri marjad

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154990

Muud

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0160000

Mitmesugused puuviljad

 

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

0161010

Datlid

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0161020

Viigimarjad

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0161030

Lauaoliivid

0,15

5

0161040

Kinkanid

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0161050

Tähtviljad

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0161060

Hurmaad

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0161070

Jambolanid

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0161990

Muud

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

 

0162020

Litšid

 

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

 

0162040

Kaktusviljad

 

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

 

0162990

Muud

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0163010

Avokaadod

 

 

0163020

Banaanid

 

 

0163030

Mangod

 

 

0163040

Papaiad

 

 

0163050

Granaatõunad

 

 

0163060

Suhkurannoonad

 

 

0163070

Guajaavid

 

 

0163080

Ananassid

 

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

 

0163100

Durianid

 

 

0163110

Oga-annoonad

 

 

0163990

Muud

 

 

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

 

 

0211000

a)

Kartulid

0,2

0,05

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

0,2

0,05

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

 

0212020

Bataat

 

 

0212030

Jamss

 

 

0212040

Roogmaranta

 

 

0212990

Muud

 

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

0,4

0,9

0213010

Söögipeet

 

 

0213020

Porgand

 

 

0213030

Juurseller

 

 

0213040

Mädarõigas

 

 

0213050

Maapirn

 

 

0213060

Pastinaak

 

 

0213070

Juurpetersell

 

 

0213080

Redis

 

 

0213090

Aed-piimjuur

 

 

0213100

Kaalikas

 

 

0213110

Naeris

 

 

0213990

Muud

 

 

0220000

Sibulköögivili

0,15

0,01  (*1)

0220010

Küüslauk

 

 

0220020

Sibul

 

 

0220030

Pesasibul

 

 

0220040

Roheline sibul ja talisibul

 

 

0220990

Muud

 

 

0230000

Viliköögivili

 

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

0231010

Tomat

0,4

0,7

0231020

Harilik paprika

0,9

0,9

0231030

Baklažaan

0,9

1

0231040

Söödav muskushibisk

0,4

0,9

0231990

Muud

0,15

0,01  (*1)

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

0,7

0,6

0232010

Kurk

 

 

0232020

Kornišon

 

 

0232030

Kabatšokk

 

 

0 232 990

Muud

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

 

0233010

Melon

0,3

0,01  (*1)

0233020

Suureviljaline kõrvits

0,3

0,01  (*1)

0233030

Arbuus

0,15

0,15

0233990

Muud

0,15

0,01  (*1)

0234000

d)

Suhkrumais

0,2

0,05

0239000

e)

Muu viliköögivili

0,15

0,01 * (*1)

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

 

 

0241000

a)

Õisikkapsad

0,7

0,6

0241010

Spargelkapsas

 

 

0241020

Lillkapsas

 

 

0241990

Muud

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

 

0242010

Rooskapsas

0,4

0,09

0242020

Peakapsas

0,4

0,3

0242990

Muud

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0243000

c)

Lehtkapsad

 

 

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

0,6

5

0243990

Muud

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0244000

d)

Nuikapsad

0,4

0,09

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

 

 

0251010

Põldkännak

0,3

6

0251020

Aedsalat

0,2

6

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

0,08

0,07

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

0,3

6

0251050

Ameerika kollakas

0,3

6

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

0,3

6

0251070

Kapsas-lehtsinep

0,3

6

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

0,3

6

0251990

Muud

0,3

6

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,3

6

0252010

Spinat

 

 

0252020

Harilik portulak

 

 

0252030

Lehtpeet

 

 

0252990

Muud

 

 

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

0,04

0,01  (*1)

0254000

d)

Ürt-allikkerss

0,08

0,07

0255000

e)

Salatsigur

0,08

0,07

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad õied

0,3

6

0256010

Aed-harakputk

 

 

0256020

Murulauk

 

 

0256030

Lehtseller

 

 

0256040

Petersell

 

 

0256050

Aedsalvei

 

 

0256060

Rosmariin

 

 

0256070

Aed-liivatee

 

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

 

 

0256090

Loorberilehed

 

 

0256100

Estragon

 

 

0256990

Muud

 

 

0260000

Kaunköögivili

 

 

0260010

Oad (kaunadega)

0,9

0,5

0260020

Oad (kaunadeta)

1

0,4

0260030

Herned (kaunadega)

0,9

0,5

0260040

Herned (kaunadeta)

1

0,4

0260050

Läätsed

1

0,4

0260990

Muud

0,4

0,01  (*1)

0270000

Varsköögivili

0,2

0,01  (*1)

0270010

Spargel

 

 

0270020

Kardi

 

 

0270030

Varsseller

 

 

0270040

Salat-apteegitill

 

 

0270050

Harilik artišokk

 

 

0270060

Porrulauk

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bambusevõrsed

 

 

0270090

Palmipungad

 

 

0270990

Muud

 

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,02 * (*1)

0,01  (*1)

0280010

Kultuurseened

 

 

0280020

Metsaseened

 

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0300000

KAUNVILI

3

3

0300010

Oad

 

 

0300020

Läätsed

 

 

0300030

Herned

 

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

 

0300990

Muud

 

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

 

 

0401000

Õliseemned

 

 

0401010

Linaseemned

0,05

0,01  (*1)

0401020

Maapähklid

0,06

0,04

0401030

Unimagunaseemned

0,05

0,01  (*1)

0401040

Seesamiseemned

0,05

0,01  (*1)

0401050

Päevalilleseemned

0,05

0,01  (*1)

0401060

Rapsiseemned

0,3

0,3

0401070

Sojaoad

0,7

1,5

0401080

Sinepiseemned

0,3

0,3

0401090

Puuvillaseemned

0,08

0,8

0401100

Kõrvitsaseemned

0,05

0,01  (*1)

0401110

Värvisafloori seemned

0,05

0,01  (*1)

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

0,05

0,01  (*1)

0401130

Põldtudra seemned

0,05

0,01  (*1)

0401140

Kanepiseemned

0,05

0,01  (*1)

0401150

Riitsinuseseemned

0,05

0,01  (*1)

0401990

Muud

0,05

0,01  (*1)

0402000

Õlivili

 

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

0,15

5

0402020

Õlipalmi tuumad

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0402030

Õlipalmi viljad

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0402990

Muud

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0500000

TERAVILI

 

 

0500010

Oder

0,8

3

0500020

Tatar ja muu ebateravili

0,3

0,01  (*1)

0500030

Mais

0,1

0,02

0500040

Harilik hirss

0,3

0,01  (*1)

0500050

Kaer

0,3

0,01  (*1)

0500060

Riis

0,3

0,01  (*1)

0500070

Rukis

0,3

0,01  (*1)

0500080

Harilik sorgo

0,3

3

0500090

Nisu

1,5

1

0500990

Muud

0,3

0,01  (*1)

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

 

 

0610000

Teed

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0620000

Kohvioad

0,2

1

0630000

Taimeteed

 

0,05  (*1)

0631000

a)

Õitest

0,1  (*1)

 

0631010

Kummel

 

 

0631020

Hapu hibisk

 

 

0631030

Roos

 

 

0631040

Jasmiin

 

 

0631050

Pärn

 

 

0631990

Muud

 

 

0632000

b)

Lehtedest ja ürtidest

0,1  (*1)

 

0632010

Maasikas

 

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

 

0632030

Matepuu

 

 

0632990

Muud

 

 

0633000

c)

Juurtest

0,1  (*1)

 

0633010

Palderjan

 

 

0633020

Ženženn

 

 

0633990

Muud

 

 

0639000

d)

Muudest taimeosadest

 

 

0640000

Kakaooad

0,06

0,05  (*1)

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0700000

HUMAL

0,3

4

0800000

MAITSEAINED

 

 

0 810 000

Seemned

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Aniis

 

 

0810020

Pärsia köömen

 

 

0810030

Seller

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

 

0810060

Aedtill

 

 

0810070

Harilik apteegitill

 

 

0810080

Põld-lambalääts

 

 

0810090

Muskaatpähkel

 

 

0810990

Muud

 

 

0820000

Viljad

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Piment

 

 

0820020

Jaapani pipar

 

 

0820030

Köömen

 

 

0820040

Kardemon

 

 

0820050

Kadakamarjad

 

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

 

0820070

Vanill

 

 

0820080

Tamarind

 

 

0820990

Muud

 

 

0830000

Puukoor

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kaneel

 

 

0830990

Muud

 

 

0840000

Juured ja risoomid

 

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Harilik ingver

 

 

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Mädarõigas

 

 

0840990

Muud

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Pungad

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Nelk

 

 

0850020

Kappar

 

 

0850990

Muud

 

 

0860000

Õie emakasuue

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Safran

 

 

0860990

Muud

 

 

0870000

Seemnerüü

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskaatõis

 

 

0870990

Muud

 

 

0900000

SUHKRUTAIMED

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Suhkrupeedi juured

 

 

0900020

Harilik suhkruroog

 

 

0900030

Juursigur

 

 

0900990

Muud

 

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

1010000

Koed

 

 

1011000

a)

Sead

 

 

1011010

Lihaskude

0,15

0,03

1011020

Rasvkude

0,1

0,015

1011030

Maks

0,09

0,08

1011040

Neerud

0,2

0,09

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,2

0,09

1011990

Muud

0,2

0,09

1012000

b)

Veised

 

 

1012010

Lihaskude

0,4

0,3

1012020

Rasvkude

0,5

0,2

1012030

Maks

0,4

1

1012040

Neerud

0,5

1

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,5

1

1012990

Muud

0,5

1

1013000

c)

Lambad

 

 

1013010

Lihaskude

0,2

0,3

1013020

Rasvkude

0,15

0,2

1013030

Maks

0,15

1

1013040

Neerud

0,3

1

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,3

1

1013990

Muud

0,3

1

1014000

d)

Kitsed

 

 

1014010

Lihaskude

0,2

0,3

1014020

Rasvkude

0,15

0,2

1014030

Maks

0,15

1

1014040

Neerud

0,3

1

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,3

1

1014990

Muud

0,3

1

1015000

e)

Hobuslased

 

 

1015010

Lihaskude

0,4

0,3

1015020

Rasvkude

0,5

0,2

1015030

Maks

0,4

1

1015040

Neerud

0,5

1

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,5

1

1015990

Muud

0,5

1

1016000

f)

Kodulinnud

 

0,01  (*1)

1016010

Lihaskude

0,15

 

1016020

Rasvkude

0,03

 

1016030

Maks

0,3

 

1016040

Neerud

0,02  (*1)

 

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,02  (*1)

 

1016990

Muud

0,02  (*1)

 

1017000

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

 

1017010

Lihaskude

0,4

0,3

1017020

Rasvkude

0,5

0,2

1017030

Maks

0,4

1

1017040

Neerud

0,5

1

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,5

1

1017990

Muud

0,5

1

1020000

Piim

 

 

1020010

Veised

0,07

0,15

1020020

Lambad

0,03

0,15

1020030

Kitsed

0,03

0,15

1020040

Hobused

0,03

0,01  (*1)

1020990

Muud

0,03

0,01  (*1)

1030000

Linnumunad

0,1

0,01  (*1)

1030010

Kanad

 

 

1030020

Pardid

 

 

1030030

Haned

 

 

1030040

Vutid

 

 

1030990

Muud

 

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Selgrootud maismaaloomad

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1100000

LOOMSED TOOTED — KALA, KALATOOTED JA MUUD MEREVEE JA MAGEVEE TOIDUAINED (8)

 

 

1200000

ÜKSNES LOOMASÖÖDAKS KASUTATAVAD TOOTED VÕI NENDE OSAD (8)

 

 

1300000

TÖÖDELDUD TOIDUAINED (9)

 

 

2)

III lisa A osast jäetakse välja difluoroäädikhapet ja flupüradifurooni käsitlevad veerud.


(*1)  Tähistab alumist analüütilist määramispiiri.

(1)  Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille puhul kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.“


Top

avalikgif