ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1849, 21. oktoober 2021, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2020/464 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 teatavad rakenduseeskirjad seoses üleminekuaegade tagasiulatuvaks tunnustamiseks vajalike dokumentidega, mahepõllumajanduslike toodete tootmisega ja liikmesriikide esitatava teabega) teatavaid keeleversioone ( 1 )
Euroopa Komisjon 21.10.2021 määrus number 1849; jõustumiskuupäev 11.11.2021

redaktsioon

22.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 374/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1849,

21. oktoober 2021,

millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2020/464 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 teatavad rakenduseeskirjad seoses üleminekuaegade tagasiulatuvaks tunnustamiseks vajalike dokumentidega, mahepõllumajanduslike toodete tootmisega ja liikmesriikide esitatava teabega) teatavaid keeleversioone

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrust (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 6, artikli 14 lõiget 3, artikli 15 lõiget 3, artikli 16 lõiget 3, artikli 17 lõiget 3 ja artikli 26 lõike 7 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/464 (2) hispaania-, malta- ja saksakeelne versioon sisaldavad vigu artikli 26 lõigetes 1–7, kuna nendes keeleversioonides viidatakse kõnealuse rakendusmääruse jõustumise kuupäevale, mitte kohaldamise kuupäevale.

(2)

Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2020/464 hispaania-, malta- ja saksakeelset versiooni vastavalt parandada. Teistes keeleversioonides ei ole vaja parandusi teha.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

(ei puuduta eestikeelset versiooni)

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. oktoober 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 150, 14.6.2018, lk 1.

(2)  Komisjoni 26. märtsi 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/464, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 teatavad rakenduseeskirjad seoses üleminekuaegade tagasiulatuvaks tunnustamiseks vajalike dokumentidega, mahepõllumajanduslike toodete tootmisega ja liikmesriikide esitatava teabega (ELT L 98, 31.3.2020, lk 2).


Top

avalikgif