ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu määrus (EL) 2021/1863, 22. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1183/2005, millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud
Euroopa Liidu Nõukogu 22.10.2021 määrus number 1863; jõustumiskuupäev 26.10.2021

redaktsioon

25.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 377/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/1863,

22. oktoober 2021,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1183/2005, millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2021. aasta otsust (ÜVJP) 2021/1866, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1183/2005 (2) jõustatakse otsus 2010/788/ÜVJP (3) ning sellega nähakse ette teatavad meetmed isikute vastu, kes rikuvad Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot, sealhulgas nende isikute varade külmutamine.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2582 (2021) muudeti selliste isikute ja üksuste kindlaksmääramise kriteeriume, kelle suhtes kohaldatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1807 (2008) punktides 9 ja 11 sätestatud piiravaid meetmeid. Otsusega (ÜVJP) 2021/1866 jõustati ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 2582 (2021).

(3)

Kõnealused meetmed kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaldamisalasse ja seepärast on otsuse (ÜVJP) 2021/1866 rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid neid meetmeid ühetaoliselt.

(4)

Määrust (EÜ) nr 1183/2005 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1183/2005 artikli 2a lõike 1 punkt i asendatakse järgmisega:

„i)

kavandavad, juhivad, spondeerivad või panevad toime MONUSCO rahuvalvajate või ÜRO töötajate, sealhulgas ekspertide rühma liikmete või meditsiinitöötajate või humanitaarabitöötajate vastu suunatud rünnakuid;“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. oktoober 2021

Nõukogu nimel

Eesistuja

G. DOVŽAN


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 33 .

(2)  Nõukogu 18. juuli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1183/2005, millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud (ELT L 193, 23.7.2005, lk 1).

(3)  Nõukogu 20. detsembri 2010. aasta otsus 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2008/369/ÜVJP (ELT L 336, 21.12.2010, lk 30).


Top

avalikgif