ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni määrus (EL) 2021/1864, 22. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate amisulbroomi, flubeendiamiidi, meptüüldinokapi, metaflumisooni ja propineebi jääkide piirnormidega ( 1 )
Euroopa Komisjon 22.10.2021 määrus number 1864; jõustumiskuupäev 14.11.2021

25.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 377/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2021/1864,

22. oktoober 2021,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate amisulbroomi, flubeendiamiidi, meptüüldinokapi, metaflumisooni ja propineebi jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a, artikli 18 lõike 1 punkti b ja artikli 49 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Amisulbroomi, flubeendiamiidi, meptüüldinokapi ja metaflumisooni jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa A osas. Propineebi jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas ja III lisa B osas.

(2)

Amisulbroomi jääkide kehtivate piirnormide kohta esitas Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) põhjendatud arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 (2) artikli 12 lõikega 1. Toiduohutusamet soovitas jätkata kehtivate piirnormide kohaldamist. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuste toodete puhul jääkide piirnormid sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas praegusel tasemel või toiduohutusameti poolt kindlaks määratud tasemel.

(3)

Flubeendiamiidi jääkide kehtivate piirnormide kohta esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 (3) artikli 12 lõikega 1. Toiduohutusamet tegi kindlaks, et peakapsa ja aedsalati puhul on olemas jääkide piirnormidega seotud risk tarbijatele. Seepärast on asjakohane vähendada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas neid jääkide piirnorme määramispiirini. Muude toodete puhul soovitas amet jääkide piirnorme suurendada või jätkata kehtivate piirnormide kohaldamist. Need jääkide piirnormid tuleks sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas praegusel tasemel või toiduohutusameti kindlaksmääratud tasemel.

(4)

Meptüüldinokapi jääkide kehtivate piirnormide kohta esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 (4) artikli 12 lõikega 1. Toiduohutusamet soovitas kurgi ja kabatšoki puhul jääkide piirnormi vähendada. Muude toodete puhul soovitas toiduohutusamet jääkide piirnormi suurendada või jätkata kehtiva piirnormi kohaldamist. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et lauaviinamarjade, veiniviinamarjade, maasikate, melonite ja arbuuside puhul ei olnud jääkide piirnormide kindlaksmääramiseks vajalik teave täies ulatuses kättesaadav ja riskijuhtijatel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks need jääkide piirnormid sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas praegusel tasemel või toiduohutusameti poolt kindlaks määratud tasemel. Kõnealused jääkide piirnormid vaadatakse läbi. Läbivaatamisel võetakse arvesse kaks aastat pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet.

(5)

Metaflumisooni jääkide kehtivate piirnormide kohta esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 (5) artikli 12 lõikega 1. Toiduohutusamet tegi kindlaks, et spargelkapsa ja endiiviasigurite puhul on olemas jääkide piirnormidega seotud risk tarbijatele. Seepärast on asjakohane vähendada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas neid jääkide piirnorme määramispiirini. Toiduohutusamet soovitas vähendada jääkide piirnorme kartulite, peakapsa, puuvillaseemnete ja (veiste, lammaste, kitsede ja hobuste) piima puhul. Muude toodete puhul soovitas toiduohutusamet jääkide piirnormi suurendada või jätkata kehtiva piirnormi kohaldamist. Toiduohutusamet tegi järelduse, et tomatite, harilike paprikate, kornišonide, lillkapsaste, hiina lehtnaeri/paksoi, põldkännaku, aedsalati, salatkressi ning muude idandite ja võrsete, ameerika kollaka, põld-võõrkapsa/rukola, kapsas-lehtsinepi ja noorlehtedega põllukultuuride (sealhulgas Brassica liigid) puhul ei olnud jääkide piirnormi kindlaksmääramiseks vajalik teave täies ulatuses kättesaadav ja riskijuhtijatel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks need jääkide piirnormid sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas praegusel tasemel või toiduohutusameti poolt kindlaks määratud tasemel. Kõnealused jääkide piirnormid vaadatakse läbi. Läbivaatamisel võetakse arvesse kaks aastat pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet.

(6)

Propineebi jääkide kehtivate piirnormide kohta esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 (6) artikli 12 lõikega 1. Amet tegi ettepaneku muuta jääkide määratlust. Kuna propineebi ei kiideta ELis enam heaks ja kõik selle aine load on tühistatud, tuleks kõnealuse toimeaine jääkide piirnormid sätestada määramispiiri tasemel määruse (EÜ) nr 396/2005 V lisas.

(7)

Toodete jaoks, mille töötlemine asjaomaste taimekaitsevahenditega ei ole lubatud ja mille jaoks ei ole kehtestatud impordi puhul kohaldatavaid jääkide piirnorme ega codex’is esitatud jääkide piirnorme (CXL), tuleks kehtestada jääkide piirnormiks konkreetne määramispiir või vaikeväärtus, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punktis b.

(8)

Komisjon pidas teatavate määramispiiride kohandamise küsimuses nõu Euroopa Liidu pestitsiidijääkide referentlaboritega. Kõnealused laborid jõudsid mitme toimeaine puhul järeldusele, et tehnika arengust tulenevalt on teatavate kaupade puhul vaja kehtestada konkreetne määramispiir.

(9)

Tuginedes toiduohutusameti põhjendatud arvamustele ja võttes arvesse käsitletava küsimuse puhul asjakohaseid tegureid, on jääkide piirnormide asjakohased muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.

(10)

Jääkide uute piirnormide suhtes on Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel konsulteeritud liidu kaubanduspartneritega ja nende märkusi arvesse võetud.

(11)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(12)

Selleks et võimaldada toodete tavapärast turustamist, töötlemist ja tarbimist, tuleks käesoleva määrusega ette näha üleminekuperiood selliste toodete jaoks, mis on toodetud enne jääkide piirnormide muutmist ja mille kohta on olemas teave, et tarbijakaitse kõrge tase on tagatud.

(13)

Jääkide muudetud piirnormide jõustumisele peaks eelnema piisav ajavahemik, mille jooksul liikmesriigid, kolmandad riigid ja toidukäitlejad saaksid nende piirnormide muutmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks valmistuda.

(14)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Seoses amisulbroomiga kõikides toodetes ja nende pinnal, flubeendiamiidiga kõikides toodetes ja nende pinnal, välja arvatud peakapsas ja aedsalat, meptüüldinokapiga kõikides toodetes ja nende pinnal, metaflumisooniga kõikides toodetes ja nende pinnal, välja arvatud spargelkapsas ja endiiviasigurid, ning propineebiga kõikides toodetes ja nende pinnal, jätkatakse määruse (EÜ) nr 396/2005 kohaldamist kujul, nagu see kehtis enne selle muutmist käesoleva määrusega, nende toodete suhtes, mis on toodetud liidus või imporditud liitu enne 14. maid 2022.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. maist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. oktoober 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Euroopa Toiduohutusamet, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for amisulbrom according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ (Põhjendatud arvamus amisulbroomi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12). EFSA Journal (2020); 18(7):6170.

(3)  Euroopa Toiduohutusamet, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for flubendiamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ (Põhjendatud arvamus flubeendiamiidi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12). EFSA Journal (2020); 18(6):6150.

(4)  Euroopa Toiduohutusamet, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for meptyldinocap (DE-126) according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ (Põhjendatud arvamus meptüüldinokapi (DE-126) jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12). EFSA Journal (2020); 18(6):6157.

(5)  Euroopa Toiduohutusamet, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for metaflumizone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ (Põhjendatud arvamus metaflumisooni jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12). EFSA Journal (2020); 18(6):6123.

(6)  Euroopa Toiduohutusamet, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for propineb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ (Põhjendatud arvamus propineebi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12). EFSA Journal (2020); 18(8):6233.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

Lisatakse järgmised amisulbroomi, flubeendiamiidi, meptüüldinokappi ja metaflumisooni käsitlevad veerud:

"Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (1)

Amisulbroom

Flubeendiamiid (F)

Meptüüldinokap (meptüüldinokapi ja vastava fenooli (2,4-DNMHP) summa, väljendatud meptüüldinokapina) (F)

Metaflumisoon (E- ja Z- isomeeride summa) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

 

 

0,02  (*1)

0110000

Tsitrusviljad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0110010

Greibid

 

 

 

 

0110020

Apelsinid

 

 

 

 

0110030

Sidrunid

 

 

 

 

0110040

Laimid

 

 

 

 

0110050

Mandariinid

 

 

 

 

0110990

Muud

 

 

 

 

0120000

Pähklid

0,01  (*1)

0,1

0,01  (*1)

 

0120010

Mandlid

 

 

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

0120030

Kašupähklid

 

 

 

 

0120040

Kastanid

 

 

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

 

 

0120060

Sarapuupähklid

 

 

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

 

 

0120990

Muud

 

 

 

 

0130000

Õunviljad

0,01  (*1)

0,9

0,01  (*1)

 

0130010

Õunad

 

 

 

 

0130020

Pirnid

 

 

 

 

0130030

Küdooniad

 

 

 

 

0130040

Astelpihlaka viljad

 

 

 

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

 

 

 

0130990

Muud

 

 

 

 

0140000

Luuviljad

0,01  (*1)

2

0,01  (*1)

 

0140010

Aprikoosid

 

 

 

 

0140020

Maguskirsid

 

 

 

 

0140030

Virsikud

 

 

 

 

0140040

Ploomid

 

 

 

 

0140990

Muud

 

 

 

 

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

 

 

0151000

a)

Viinamarjad

0,5

2

0,2

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

(+)

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

(+)

 

0152000

b)

Maasikad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,3 (+)

 

0153000

c)

Koguviljad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0153010

Pamplid

 

 

 

 

0153020

Põldmurakad

 

 

 

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

 

 

 

0153990

Muud

 

 

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0154010

Mustikad

 

 

 

 

0154020

Jõhvikad

 

 

 

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

 

 

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

 

 

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

 

 

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

 

 

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

 

 

 

0154080

Musta leedri marjad

 

 

 

 

0154990

Muud

 

 

 

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

 

 

0161010

Datlid

 

 

 

 

0161020

Viigimarjad

 

 

 

 

0161030

Lauaoliivid

 

 

 

 

0161040

Kinkanid

 

 

 

 

0161050

Tähtviljad

 

 

 

 

0161060

Hurmaad

 

 

 

 

0161070

Jambolanid

 

 

 

 

0161990

Muud

 

 

 

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

 

 

 

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

 

 

 

0162020

Litšid

 

 

 

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

 

 

 

0162040

Kaktusviljad

 

 

 

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

 

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

 

 

 

0162990

Muud

 

 

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

 

 

0163010

Avokaadod

 

 

 

 

0163020

Banaanid

 

 

 

 

0163030

Mangod

 

 

 

 

0163040

Papaiad

 

 

 

 

0163050

Granaatõunad

 

 

 

 

0163060

Suhkurannoonad

 

 

 

 

0163070

Guajaavid

 

 

 

 

0163080

Ananassid

 

 

 

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

 

 

 

0163100

Durianid

 

 

 

 

0163110

Oga-annoonad

 

 

 

 

0163990

Muud

 

 

 

 

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

 

 

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0211000

a)

Kartulid

 

 

 

 

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

 

 

 

 

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

 

 

 

0212020

Bataat

 

 

 

 

0212030

Jamss

 

 

 

 

0212040

Roogmaranta

 

 

 

 

0212990

Muud

 

 

 

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

 

 

 

 

0213010

Söögipeet

 

 

 

 

0213020

Porgand

 

 

 

 

0213030

Juurseller

 

 

 

 

0213040

Mädarõigas

 

 

 

 

0213050

Maapirn

 

 

 

 

0213060

Pastinaak

 

 

 

 

0213070

Juurpetersell

 

 

 

 

0213080

Redis

 

 

 

 

0213090

Aed-piimjuur

 

 

 

 

0213100

Kaalikas

 

 

 

 

0213110

Naeris

 

 

 

 

0213990

Muud

 

 

 

 

0220000

Sibulköögivili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0220010

Küüslauk

 

 

 

 

0220020

Sibul

 

 

 

 

0220030

Pesasibul

 

 

 

 

0220040

Roheline sibul ja talisibul

 

 

 

 

0220990

Muud

 

 

 

 

0230000

Viliköögivili

 

 

 

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

0,01  (*1)

 

0231010

Tomat

0,4

2

 

0,7 (+)

0231020

Harilik paprika

0,01  (*1)

0,7

 

1,5 (+)

0231030

Baklažaan

0,4

0,01  (*1)

 

0,7

0231040

Söödav muskushibisk

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0231990

Muud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

0,01  (*1)

0,2

 

0,4

0232010

Kurk

 

 

0,07

 

0232020

Kornišon

 

 

0,01  (*1)

(+)

0232030

Kabatšokk

 

 

0,07

 

0232990

Muud

 

 

0,01  (*1)

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0,01  (*1)

0,2

 

0,02  (*1)

0233010

Melon

 

 

0,5 (+)

 

0233020

Suureviljaline kõrvits

 

 

0,01  (*1)

 

0233030

Arbuus

 

 

0,5 (+)

 

0233990

Muud

 

 

0,01  (*1)

 

0234000

d)

Suhkrumais

0,01  (*1)

0,02

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0239000

e)

Muu viliköögivili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0241000

a)

Õisikkapsad

 

0,01  (*1)

 

 

0241010

Spargelkapsas

 

 

 

0,02  (*1)

0241020

Lillkapsas

 

 

 

0,5 (+)

0241990

Muud

 

 

 

0,02  (*1)

0242000

b)

Peakapsad

 

 

 

 

0242010

Rooskapsas

 

4

 

1

0242020

Peakapsas

 

0,01  (*1)

 

0,15

0242990

Muud

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0243000

c)

Lehtkapsad

 

0,01  (*1)

 

 

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

 

 

 

8 (+)

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

 

 

0,02  (*1)

0243990

Muud

 

 

 

0,02  (*1)

0244000

d)

Nuikapsad

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

 

 

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0251010

Põldkännak

0,01  (*1)

 

 

20 (+)

0251020

Aedsalat

4

 

 

6 (+)

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

0,01  (*1)

 

 

20 (+)

0251050

Ameerika kollakas

0,01  (*1)

 

 

20 (+)

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

0,01  (*1)

 

 

20 (+)

0251070

Kapsas-lehtsinep

0,01  (*1)

 

 

20 (+)

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

0,01  (*1)

 

 

20 (+)

0251990

Muud

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0252010

Spinat

 

 

 

 

0252020

Harilik portulak

 

 

 

 

0252030

Lehtpeet

 

 

 

 

0252990

Muud

 

 

 

 

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0254000

d)

Ürt-allikkerss

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0255000

e)

Salatsigur

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad õied

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,04  (*1)

0256010

Aed-harakputk

 

 

 

 

0256020

Murulauk

 

 

 

 

0256030

Lehtseller

 

 

 

 

0256040

Petersell

 

 

 

 

0256050

Aedsalvei

 

 

 

 

0256060

Rosmariin

 

 

 

 

0256070

Aed-liivatee

 

 

 

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

 

 

 

 

0256090

Loorberilehed

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

0256990

Muud

 

 

 

 

0260000

Kaunköögivili

0,01  (*1)

2

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0260010

Oad (kaunadega)

 

 

 

 

0260020

Oad (kaunadeta)

 

 

 

 

0260030

Herned (kaunadega)

 

 

 

 

0260040

Herned (kaunadeta)

 

 

 

 

0260050

Läätsed

 

 

 

 

0260990

Muud

 

 

 

 

0270000

Varsköögivili

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0270010

Spargel

 

0,01  (*1)

 

 

0270020

Kardi

 

0,01  (*1)

 

 

0270030

Varsseller

 

6

 

 

0270040

Salat-apteegitill

 

0,01  (*1)

 

 

0270050

Harilik artišokk

 

0,01  (*1)

 

 

0270060

Porrulauk

 

0,01  (*1)

 

 

0270070

Rabarber

 

0,01  (*1)

 

 

0270080

Bambusevõrsed

 

0,01  (*1)

 

 

0270090

Palmipungad

 

0,01  (*1)

 

 

0270990

Muud

 

0,01  (*1)

 

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0280010

Kultuurseened

 

 

 

 

0280020

Metsaseened

 

 

 

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

 

 

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0300000

KAUNVILI

0,01  (*1)

1

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0300010

Oad

 

 

 

 

0300020

Läätsed

 

 

 

 

0300030

Herned

 

 

 

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

 

 

 

0300990

Muud

 

 

 

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0401000

Õliseemned

 

 

 

 

0401010

Linaseemned

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401020

Maapähklid

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401030

Unimagunaseemned

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401040

Seesamiseemned

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401050

Päevalilleseemned

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401060

Rapsiseemned

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401070

Sojaoad

 

0,3

 

0,02  (*1)

0401080

Sinepiseemned

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401090

Puuvillaseemned

 

1,5

 

0,05

0401100

Kõrvitsaseemned

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401110

Värvisafloori seemned

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401130

Põldtudra seemned

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401140

Kanepiseemned

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401150

Riitsinuseseemned

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401990

Muud

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0402000

Õlivili

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

 

 

 

0402020

Õlipalmi tuumad

 

 

 

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

 

 

 

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

 

 

 

 

0402990

Muud

 

 

 

 

0500000

TERAVILI

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0500010

Oder

 

0,01  (*1)

 

 

0500020

Tatar ja muu ebateravili

 

0,01  (*1)

 

 

0500030

Mais

 

0,02

 

 

0500040

Harilik hirss

 

0,01  (*1)

 

 

0500050

Kaer

 

0,01  (*1)

 

 

0500060

Riis

 

0,3

 

 

0500070

Rukis

 

0,01  (*1)

 

 

0500080

Harilik sorgo

 

0,01  (*1)

 

 

0500090

Nisu

 

0,01  (*1)

 

 

0500990

Muud

 

0,01  (*1)

 

 

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0610000

Teed

 

50

 

 

0620000

Kohvioad

 

0,05  (*1)

 

 

0630000

Taimeteed

 

0,05  (*1)

 

 

0631000

a)

Õitest

 

 

 

 

0631010

Kummel

 

 

 

 

0631020

Hapu hibisk

 

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

 

0631040

Jasmiin

 

 

 

 

0631050

Pärn

 

 

 

 

0631990

Muud

 

 

 

 

0632000

b)

Lehtedest ja ürtidest

 

 

 

 

0632010

Maasikas

 

 

 

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

 

 

 

0632030

Matepuu

 

 

 

 

0632990

Muud

 

 

 

 

0633000

c)

Juurtest

 

 

 

 

0633010

Palderjan

 

 

 

 

0633020

Ženženn

 

 

 

 

0633990

Muud

 

 

 

 

0639000

d)

Muudest taimeosadest

 

 

 

 

0640000

Kakaooad

 

0,05  (*1)

 

 

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

 

0,05  (*1)

 

 

0700000

HUMAL

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0800000

MAITSEAINED

 

 

 

 

0810000

Seemned

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0810010

Aniis

 

 

 

 

0810020

Pärsia köömen

 

 

 

 

0810030

Seller

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

 

 

 

0810060

Aedtill

 

 

 

 

0810070

Harilik apteegitill

 

 

 

 

0810080

Põld-lambalääts

 

 

 

 

0810090

Muskaatpähkel

 

 

 

 

0810990

Muud

 

 

 

 

0820000

Viljad

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

0820020

Jaapani pipar

 

 

 

 

0820030

Köömen

 

 

 

 

0820040

Kardemon

 

 

 

 

0820050

Kadakamarjad

 

 

 

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

 

 

 

0820070

Vanill

 

 

 

 

0820080

Tamarind

 

 

 

 

0820990

Muud

 

 

 

 

0830000

Puukoor

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0830010

Kaneel

 

 

 

 

0830990

Muud

 

 

 

 

0840000

Juured ja risoomid

 

 

 

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0840020

Harilik ingver

 

 

 

 

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0840040

Mädarõigas

 

 

 

 

0840990

Muud

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0850000

Pungad

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0850010

Nelk

 

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

 

0850990

Muud

 

 

 

 

0860000

Õie emakasuue

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0860010

Safran

 

 

 

 

0860990

Muud

 

 

 

 

0870000

Seemnerüü

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0870010

Muskaatõis

 

 

 

 

0870990

Muud

 

 

 

 

0900000

SUHKRUTAIMED

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0900010

Suhkrupeedi juured

 

 

 

 

0900020

Harilik suhkruroog

 

 

 

 

0900030

Juursigur

 

 

 

 

0900990

Muud

 

 

 

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

 

 

1010000

Koed

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1011000

a)

Sead

 

 

 

 

1011010

Lihaskude

 

2

 

 

1011020

Rasvkude

 

2

 

 

1011030

Maks

 

1

 

 

1011040

Neerud

 

1

 

 

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

2

 

 

1011990

Muud

 

0,01  (*1)

 

 

1012000

b)

Veised

 

 

 

 

1012010

Lihaskude

 

2

 

 

1012020

Rasvkude

 

2

 

 

1012030

Maks

 

1

 

 

1012040

Neerud

 

1

 

 

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

2

 

 

1012990

Muud

 

0,01  (*1)

 

 

1013000

c)

Lambad

 

 

 

 

1013010

Lihaskude

 

2

 

 

1013020

Rasvkude

 

2

 

 

1013030

Maks

 

1

 

 

1013040

Neerud

 

1

 

 

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

2

 

 

1013990

Muud

 

0,01  (*1)

 

 

1014000

d)

Kitsed

 

 

 

 

1014010

Lihaskude

 

2

 

 

1014020

Rasvkude

 

2

 

 

1014030

Maks

 

1

 

 

1014040

Neerud

 

1

 

 

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

2

 

 

1014990

Muud

 

0,01  (*1)

 

 

1015000

e)

Hobuslased

 

 

 

 

1015010

Lihaskude

 

2

 

 

1015020

Rasvkude

 

2

 

 

1015030

Maks

 

1

 

 

1015040

Neerud

 

1

 

 

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

2

 

 

1015990

Muud

 

0,01  (*1)

 

 

1016000

f)

Kodulinnud

 

0,01  (*1)

 

 

1016010

Lihaskude

 

 

 

 

1016020

Rasvkude

 

 

 

 

1016030

Maks

 

 

 

 

1016040

Neerud

 

 

 

 

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

1016990

Muud

 

 

 

 

1017000

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

 

 

 

1017010

Lihaskude

 

2

 

 

1017020

Rasvkude

 

2

 

 

1017030

Maks

 

1

 

 

1017040

Neerud

 

1

 

 

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

2

 

 

1017990

Muud

 

0,01  (*1)

 

 

1020000

Piim

0,01  (*1)

0,1

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Veised

 

 

 

 

1020020

Lambad

 

 

 

 

1020030

Kitsed

 

 

 

 

1020040

Hobused

 

 

 

 

1020990

Muud

 

 

 

 

1030000

Linnumunad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kanad

 

 

 

 

1030020

Pardid

 

 

 

 

1030030

Haned

 

 

 

 

1030040

Vutid

 

 

 

 

1030990

Muud

 

 

 

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1060000

Selgrootud maismaaloomad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1100000

LOOMSED TOOTED — KALA, KALATOOTED JA MUUD MEREVEE JA MAGEVEE TOIDUAINED (8)

 

 

 

 

1200000

ÜKSNES LOOMASÖÖDAKS KASUTATAVAD TOOTED VÕI NENDE OSAD (8)

 

 

 

 

1300000

TÖÖDELDUD TOIDUAINED (9)

 

 

 

 

Meptüüldinokap (meptüüldinokapi ja vastava fenooli (2,4-DNMHP) summa, väljendatud meptüüldinokapina) (F)

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jäägikatsete ja säilivuse kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jäägi piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 25. oktoobriks 2023, või kui kõnealust teavet ei ole nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

0151010 Lauaviinamarjad

0151020 Veiniviinamarjad

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jääkide esinemise kohta külvikorrakultuurides ning jäägikatsete ja säilivuse kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jäägi piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 25. oktoobriks 2023, või kui kõnealust teavet ei ole nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

0152000 b) maasikad

0233010 Melonid

0233030 Arbuusid

Metaflumisoon (E- ja Z- isomeeride summa) (F)

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave metaboliidi M320I04 toksikoloogiliste andmete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jäägi piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 25. oktoobriks 2023, või kui kõnealust teavet ei ole nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

0231010 Tomatid

0231020 Harilikud paprikad

0232020 Kornišon

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jäägi piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 25. oktoobriks 2023, või kui kõnealust teavet ei ole nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

0241020 Lillkapsas

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave metaboliidi M320I04 toksikoloogiliste andmete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jäägi piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 25. oktoobriks 2023, või kui kõnealust teavet ei ole nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

0243010 Hiina lehtnaeris / paksoi

0251010 Põldkännak

0251020 Aedsalat

0251040 Salatkress ning muud idandid ja võrsed

0251050 Ameerika kollakas

0251060 Põld-võõrkapsas / rukola

0251070 Kapsas-lehtsinep

0251080 Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)"

b)

Propineebi käsitlev veerg jäetakse välja.

2)

III lisa muudetakse järgmiselt:

a)

A osas jäetakse välja amisulbroomi, flubeendiamiidi, meptüüldinokappi ja metaflumisooni käsitlevad veerud.

b)

B osas jäetakse välja propineebi käsitlev veerg.

3)

V lisasse lisatakse järgmine propineebi käsitlev veerg:

"Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (2)

Propineeb ja selle reaktsioonisaadused, mis lõhustatakse propaan-1,2-diamiiniks (PDA), väljendatud PDA-na (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

0110000

Tsitrusviljad

0,05  (*2)

0110010

Greibid

 

0110020

Apelsinid

 

0110030

Sidrunid

 

0110040

Laimid

 

0110050

Mandariinid

 

0110990

Muud

 

0120000

Pähklid

0,2  (*2)

0120010

Mandlid

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

0120030

Kašupähklid

 

0120040

Kastanid

 

0120050

Kookospähklid

 

0120060

Sarapuupähklid

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

0120080

Pekanipähklid

 

0120090

Piiniapähklid

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

0120110

Kreeka pähklid

 

0120990

Muud

 

0130000

Õunviljad

0,05  (*2)

0130010

Õunad

 

0130020

Pirnid

 

0130030

Küdooniad

 

0130040

Astelpihlaka viljad

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

0130990

Muud

 

0140000

Luuviljad

0,05  (*2)

0140010

Aprikoosid

 

0140020

Maguskirsid

 

0140030

Virsikud

 

0140040

Ploomid

 

0140990

Muud

 

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

0,05  (*2)

0151000

a)

Viinamarjad

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

0152000

b)

Maasikad

 

0153000

c)

Koguviljad

 

0153010

Pamplid

 

0153020

Põldmurakad

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

0153990

Muud

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0154010

Mustikad

 

0154020

Jõhvikad

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

0154080

Musta leedri marjad

 

0154990

Muud

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

0161010

Datlid

0,05  (*2)

0161020

Viigimarjad

0,05  (*2)

0161030

Lauaoliivid

0,2  (*2)

0161040

Kinkanid

0,05  (*2)

0161050

Tähtviljad

0,05  (*2)

0161060

Hurmaad

0,05  (*2)

0161070

Jambolanid

0,05  (*2)

0161990

Muud

0,05  (*2)

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

0,05  (*2)

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

0162020

Litšid

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

0162040

Kaktusviljad

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

0162990

Muud

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

0163010

Avokaadod

0,2  (*2)

0163020

Banaanid

0,05  (*2)

0163030

Mangod

0,05  (*2)

0163040

Papaiad

0,05  (*2)

0163050

Granaatõunad

0,05  (*2)

0163060

Suhkurannoonad

0,05  (*2)

0163070

Guajaavid

0,05  (*2)

0163080

Ananassid

0,05  (*2)

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

0,05  (*2)

0163100

Durianid

0,05  (*2)

0163110

Oga-annoonad

0,05  (*2)

0163990

Muud

0,05  (*2)

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

0,05  (*2)

0211000

a)

Kartulid

 

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

 

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

0212020

Bataat

 

0212030

Jamss

 

0212040

Roogmaranta

 

0212990

Muud

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

 

0213010

Söögipeet

 

0213020

Porgand

 

0213030

Juurseller

 

0213040

Mädarõigas

 

0213050

Maapirn

 

0213060

Pastinaak

 

0213070

Juurpetersell

 

0213080

Redis

 

0213090

Aed-piimjuur

 

0213100

Kaalikas

 

0213110

Naeris

 

0213990

Muud

 

0220000

Sibulköögivili

0,05  (*2)

0220010

Küüslauk

 

0220020

Sibul

 

0220030

Pesasibul

 

0220040

Roheline sibul ja talisibul

 

0220990

Muud

 

0230000

Viliköögivili

0,05  (*2)

0231000

a)

Maavitsalised

 

0231010

Tomat

 

0231020

Harilik paprika

 

0231030

Baklažaan

 

0231040

Söödav muskushibisk

 

0231990

Muud

 

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

0232010

Kurk

 

0232020

Kornišon

 

0232030

Kabatšokk

 

0232990

Muud

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

0233010

Melon

 

0233020

Suureviljaline kõrvits

 

0233030

Arbuus

 

0233990

Muud

 

0234000

d)

Suhkrumais

 

0239000

e)

Muu viliköögivili

 

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

0,05  (*2)

0241000

a)

Õisikkapsad

 

0241010

Spargelkapsas

 

0241020

Lillkapsas

 

0241990

Muud

 

0242000

b)

Peakapsad

 

0242010

Rooskapsas

 

0242020

Peakapsas

 

0242990

Muud

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

0243990

Muud

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

0,05  (*2)

0251010

Põldkännak

 

0251020

Aedsalat

 

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

 

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

 

0251050

Ameerika kollakas

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

0251990

Muud

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,05  (*2)

0252010

Spinat

 

0252020

Harilik portulak

 

0252030

Lehtpeet

 

0252990

Muud

 

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

0,05  (*2)

0254000

d)

Ürt-allikkerss

0,05  (*2)

0255000

e)

Salatsigur

0,05  (*2)

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad õied

0,1  (*2)

0256010

Aed-harakputk

 

0256020

Murulauk

 

0256030

Lehtseller

 

0256040

Petersell

 

0256050

Aedsalvei

 

0256060

Rosmariin

 

0256070

Aed-liivatee

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

 

0256090

Loorberilehed

 

0256100

Estragon

 

0256990

Muud

 

0260000

Kaunköögivili

0,05  (*2)

0260010

Oad (kaunadega)

 

0260020

Oad (kaunadeta)

 

0260030

Herned (kaunadega)

 

0260040

Herned (kaunadeta)

 

0260050

Läätsed

 

0260990

Muud

 

0270000

Varsköögivili

0,05  (*2)

0270010

Spargel

 

0270020

Kardi

 

0270030

Varsseller

 

0270040

Salat-apteegitill

 

0270050

Harilik artišokk

 

0270060

Porrulauk

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusevõrsed

 

0270090

Palmipungad

 

0270990

Muud

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,05  (*2)

0280010

Kultuurseened

 

0280020

Metsaseened

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

 

0300000

KAUNVILI

0,05  (*2)

0300010

Oad

 

0300020

Läätsed

 

0300030

Herned

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

0300990

Muud

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

0,2  (*2)

0401000

Õliseemned

 

0401010

Linaseemned

 

0401020

Maapähklid

 

0401030

Unimagunaseemned

 

0401040

Seesamiseemned

 

0401050

Päevalilleseemned

 

0401060

Rapsiseemned

 

0401070

Sojaoad

 

0401080

Sinepiseemned

 

0401090

Puuvillaseemned

 

0401100

Kõrvitsaseemned

 

0401110

Värvisafloori seemned

 

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

 

0401130

Põldtudra seemned

 

0401140

Kanepiseemned

 

0401150

Riitsinuseseemned

 

0401990

Muud

 

0402000

Õlivili

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

0402020

Õlipalmi tuumad

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

 

0402990

Muud

 

0500000

TERAVILI

0,05  (*2)

0500010

Oder

 

0500020

Tatar ja muu ebateravili

 

0500030

Mais

 

0500040

Harilik hirss

 

0500050

Kaer

 

0500060

Riis

 

0500070

Rukis

 

0500080

Harilik sorgo

 

0500090

Nisu

 

0500990

Muud

 

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

0,1  (*2)

0610000

Teed

 

0620000

Kohvioad

 

0630000

Taimeteed

 

0631000

a)

Õitest

 

0631010

Kummel

 

0631020

Hapu hibisk

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmiin

 

0631050

Pärn

 

0631990

Muud

 

0632000

b)

Lehtedest ja ürtidest

 

0632010

Maasikas

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

0632030

Matepuu

 

0632990

Muud

 

0633000

c)

Juurtest

 

0633010

Palderjan

 

0633020

Ženženn

 

0633990

Muud

 

0639000

d)

Muudest taimeosadest

 

0640000

Kakaooad

 

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

 

0700000

HUMAL

0,1  (*2)

0800000

MAITSEAINED

 

0810000

Seemned

0,1  (*2)

0810010

Aniis

 

0810020

Pärsia köömen

 

0810030

Seller

 

0810040

Koriander

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

0810060

Aedtill

 

0810070

Harilik apteegitill

 

0810080

Põld-lambalääts

 

0810090

Muskaatpähkel

 

0810990

Muud

 

0820000

Viljad

0,1  (*2)

0820010

Piment

 

0820020

Jaapani pipar

 

0820030

Köömen

 

0820040

Kardemon

 

0820050

Kadakamarjad

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

0820070

Vanill

 

0820080

Tamarind

 

0820990

Muud

 

0830000

Puukoor

0,1  (*2)

0830010

Kaneel

 

0830990

Muud

 

0840000

Juured ja risoomid

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,1  (*2)

0840020

Harilik ingver

 

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,1  (*2)

0840040

Mädarõigas

 

0840990

Muud

0,1  (*2)

0850000

Pungad

0,1  (*2)

0850010

Nelk

 

0850020

Kappar

 

0850990

Muud

 

0860000

Õie emakasuue

0,1  (*2)

0860010

Safran

 

0860990

Muud

 

0870000

Seemnerüü

0,1  (*2)

0870010

Muskaatõis

 

0870990

Muud

 

0900000

SUHKRUTAIMED

0,05  (*2)

0900010

Suhkrupeedi juured

 

0900020

Harilik suhkruroog

 

0900030

Juursigur

 

0900990

Muud

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

1010000

Koed

0,01  (*2)

1011000

a)

Sead

 

1011010

Lihaskude

 

1011020

Rasvkude

 

1011030

Maks

 

1011040

Neerud

 

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1011990

Muud

 

1012000

b)

Veised

 

1012010

Lihaskude

 

1012020

Rasvkude

 

1012030

Maks

 

1012040

Neerud

 

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1012990

Muud

 

1013000

c)

Lambad

 

1013010

Lihaskude

 

1013020

Rasvkude

 

1013030

Maks

 

1013040

Neerud

 

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1013990

Muud

 

1014000

d)

Kitsed

 

1014010

Lihaskude

 

1014020

Rasvkude

 

1014030

Maks

 

1014040

Neerud

 

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1014990

Muud

 

1015000

e)

Hobuslased

 

1015010

Lihaskude

 

1015020

Rasvkude

 

1015030

Maks

 

1015040

Neerud

 

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1015990

Muud

 

1016000

f)

Kodulinnud

 

1016010

Lihaskude

 

1016020

Rasvkude

 

1016030

Maks

 

1016040

Neerud

 

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1016990

Muud

 

1017000

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

1017010

Lihaskude

 

1017020

Rasvkude

 

1017030

Maks

 

1017040

Neerud

 

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1017990

Muud

 

1020000

Piim

0,01  (*2)

1020010

Veised

 

1020020

Lambad

 

1020030

Kitsed

 

1020040

Hobused

 

1020990

Muud

 

1030000

Linnumunad

0,01  (*2)

1030010

Kanad

 

1030020

Pardid

 

1030030

Haned

 

1030040

Vutid

 

1030990

Muud

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

0,05  (*2)

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

0,01  (*2)

1060000

Selgrootud maismaaloomad

0,01  (*2)

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,01  (*2)

1100000

LOOMSED TOOTED — KALA, KALATOOTED JA MUUD MEREVEE JA MAGEVEE TOIDUAINED (8)

 

1200000

ÜKSNES LOOMASÖÖDAKS KASUTATAVAD TOOTED VÕI NENDE OSAD (8)

 

1300000

TÖÖDELDUD TOIDUAINED (9)

 

Propineeb ja selle reaktsioonisaadused, mis lõhustatakse propaan-1,2-diamiiniks (PDA), väljendatud PDA-na (R)

(R) = jääkide määratlus on erinev pestitsiidi ja koodi järgmise kombinatsiooni puhul:

propineeb – kood 1000000, välja arvatud 1020000 ja 1040000: propüleentiokarbamiid, vaba

propineeb – kood 1020000: propüleentiokarbamiid, vaba ja konjugeeritud

Kuna kõikide ditiokarbamaatide tulemus on lõppjääk CS2, ei ole neid üldiselt võimalik eristada. Siiski on olemas üksiku jäägi tuvastamise meetodid propineebi, tsiraami ja tiraami puhul. Neid meetodeid tuleks rakendada juhtumipõhiselt, kui on vaja propineebi, tsiraami ja/või tiraami eraldi kvantifikatsiooni."


(*1)  Analüütiline määramispiir

(1)  Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.

(*2)  Analüütiline määramispiir

(2)  Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.


Top

avalikgif